Home / Shatinamavali / 108 Names of Shri Lakshmi 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

108 Names of Shri Lakshmi 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Shri Laxmi 2 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीलक्ष्म्यष्टोत्तरशतनामावलिः २ ॥

एषा नामावलिः महालक्ष्म्यै नमः इत्यारब्धायाः सहस्रनामावल्या
अङ्गभूता ।

ॐ ब्रह्मज्ञायै नमः । ब्रह्मसुखदायै । ब्रह्मण्यायै । ब्रह्मरूपिण्यै ।
सुमत्यै । सुभगायै । सुन्दायै । प्रयत्यै । नियत्यै । यत्यै ।
सर्वप्राणस्वरूपायै । सर्वेन्द्रियसुखप्रदायै । संविन्मय्यै ।
सदाचारायै । सदातुष्टायै । सदानतायै । कौमुद्यै । कुमुदानन्दायै ।
क्वै नमः । कुत्सिततमोहर्यै नमः ॥ २० ॥

हृदयार्तिहर्यै नमः । हारशोभिन्यै । हानिवारिण्यै । सम्भाज्यायै ।
संविभाज्यायै । आज्ञायै । ज्यायस्यै । जनिहारिण्यै । महाक्रोधायै ।
महातर्षायै । महर्षिजनसेवितायै । कैटभारिप्रियायै । कीर्त्यै ।
कीर्तितायै । कैतवोज्झितायै । कौमुद्यै । शीतलमनसे ।
कौसल्यासुतभामिन्यै । कासारनाभ्यै । कस्यै नमः ॥ ४० ॥

तस्यै नमः । यस्यै । एतस्यै । इयत्ताविवर्जितायै । अन्तिकस्थायै ।
अतिदूरस्थायै । हृदयस्थायै । अम्बुजस्थितायै ।
मुनिचित्तस्थितायै । मौनिगम्यायै । मान्धातृपूजितायै ।
मतिस्थिरीकर्तृकार्यनित्यनिर्वहणोत्सुकायै । महीस्थितायै ।
मध्यस्थायै । द्युस्थितायै । अधःस्थितायै । ऊर्ध्वगायै । भूत्यै ।
वीभूत्यै । सुरभ्यै नमः ॥ ६० ॥

सुरसिद्धार्तिहारिण्यै नमः । अतिभोगायै । अतिदानायै । अतिरूपायै ।
अतिकरुणायै । अतिभासे । विज्वरायै । वियदाभोगायै । वितन्द्रायै ।
विरहासहायै । शूर्पकारातिजनन्यै । शून्यदोषायै । शुचिप्रियायै ।
निःस्पृहायै । सस्पृहायै । नीलासपत्न्यै । निधिदायिन्यै ।
कुम्भस्तन्यै । कुन्दरदायै । कुङ्कुमालेपितायै नमः ॥ ८० ॥

कुजायै नमः । शास्त्रज्ञायै । शास्त्रजनन्यै । शास्त्रज्ञेयायै ।
शरीरगायै । सत्यभासे । सत्यसङ्कल्पायै । सत्यकामायै । सरोजिन्यै ।
चन्द्रप्रियायै । चन्द्रगतायै । चन्द्रायै । चन्द्रसहोदर्यै ।
औदर्यै । औपयिक्यै । प्रीतायै । गीतायै । ओतायै । गिरिस्थितायै ।
अनन्वितायै नमः ॥ १०० ॥

अमूलायै नमः । आर्तिध्वान्तपुञ्जरविप्रभायै । मङ्गलायै ।
मङ्गलपरायै । मृग्यायै । मङ्गलदेवतायै । कोमलायै ।
महालक्ष्म्यै नमः ॥ १०८ ॥

इति श्रीलक्ष्म्यष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

Also Read 108 Names of Sri Lakshmi 2:

108 Names of Shri Lakshmi 2 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment