Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Shri Mahashastrri | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Shri Maha Shastri Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

॥ srimahasastr astottarasatanamavalih ॥

Om asya srihariharaputrastottarasatanamarcanamahamantrasya,
brahma rsih gayatri chandah, srihariharatmajo mahasasta devata ।
am bijam, aim saktih, srim kilakam,
srihariharatmaja mahasastuh prasadasiddhyarthe jape viniyogah ॥

Om am revantaya angusthabhyam namah । hrdayaya namah ।
Om am aim mahasastre tarjanibhyam namah । sirase svaha ।
Om srim goptre madhyamabhyam namah । sikhayai vasat ।
Om rum prabhave anamikabhyam namah । kavacaya hum ।
Om hrim diptre kanisthikabhyam namah । netratrayaya vausat ।
Om bhram prasastre karatalakaraprsthabhyam namah । astraya phat ।
Om hrim jalakrini hum phat Om (bhurbhuvassuvah) iti digbandhah ॥

dhyanam-
vipraropitadhenughatakalusacchedaya purvam mahan
somaranyajayantimadhyamagato grame munirgautamah ।
cakre yajnavaram krpajalanidhistatravirasitprabhuh
tasmai srigurumurtaye nama idam yo visnusambhvo sutah ॥

pancapuja ।

Om raivatacalasrngagramadhyasthaya namo namah ।
candrasuryasikhavahatrinetraya namo namah ।
pasankusagadasulabharanaya namo namah ।
madaghurnitapurnambamanasaya namo namah ।
puskalahrdayambhojanivasaya namo namah ।
svetamatanganilasvavahanaya namo namah ।
raktamaladharaskandhapradesaya namo namah ।
vaikunthanathasambhvosca susutaya namo namah ।
trikalam varttamananam bhasanaya namo namah ॥ 10 ॥

mahasuradasakaracchedanaya namo namah ।
devarajasuvaktustamanasaya namo namah ।
abhayankaramantrarthasvarupaya namo namah ।
jayasabdamunistotrasrotriyaya namo namah ।
suryakotipratikasasudehaya namo namah ।
dandanaracavilasatkarabjaya namo namah ।
mandakininaditiranivasaya namo namah ।
matangodyanasancaravaibhavaya namo namah ।
sada sadbhaktisandhatrcaranaya namo namah ।
krsanukonamadhyasthakrpangaya namo namah ॥ 20 ॥

parvatihrdayanandabharitaya namo namah ।
sandilyamunisamstutyasyamalaya namo namah ।
visvavasusadasevyavibhavaya namo namah ।
pancaksarimahamantraparagaya namo namah ।
prabha satyabhisampujyapadabjaya namo namah ।
khadgakhetoragambhojasubhujaya namo namah ।
madatrayadravagajarohanaya namo namah ।
sikhipinchajatabaddhajaghanaya namo namah ।
pitambarabaddhakatipradesaya namo namah ॥ 30 ॥

vipraradhanasantustavisrantaya namo namah ।
vyomagnimayamurdhendusubijaya namo namah ।
pura kumbhodbhavamunighositaya namo namah ।
vargarisatkulamulavinasaya namo namah ।
dharmarthakamamoksasriphaladaya namo namah ।
bhaktipradanandagurupadukaya namo namah ।
muktipradatrparamadesikaya namo namah ।
paramesthisvarupena palakaya namo namah ।
paraparena padmadidayakaya namo namah ।
paraparena padmadidayakaya namo namah ।
manulokaissadavandyamangalaya namo namah ॥ 40 ॥

krte pratyaksaram laksatkirtidaya namo namah ।
tretayam dvyastalaksena siddhidaya namo namah ।
dvapare castalaksena varadaya namo namah ।
kalau laksacatuskena prasannaya namo namah ।
sahasrasankhyajapena santustaya namo namah ।
yaduddisya japassadyastatpradatre namo namah ।
saunakastotrasampritasugunaya namo namah ।
saranagatabhaktanam sumitraya namo namah ।
panyorgajadhvajam ghantam bibhrate te namo namah ।
ajanudvayasandirghabahukaya namo namah ॥ 50 ॥

raktacandanaliptangasobhanaya namo namah ।
kamalasurajivapaharanaya namo namah ।
suddhacittasubhaktanam raksakaya namo namah ।
maryadidustaroganam nasakaya namo namah ।
dustamanusagarvapaharanaya namo namah ।
nilameghanibhakarasudehaya namo namah ।
nilameghanibhakarasudehaya namo namah ।
pipilikadibrahmandavasyadaya namo namah ।
bhutanathasadasevyapadabjaya namo namah ।
mahakaladisampujyavaristhaya namo namah ।
vyaghrasardulapancasya vasyadaya namo namah ॥ 60 ॥

madhuranrpasammohasuvesaya namo namah ।
pandyabhupasabharatnapankajaya namo namah ।
pampanadisamipasthasadanaya namo namah ।
pantaladhipavandyasripadabjaya namo namah ।
bhutabhetalakusmandoccatanaya namo namah ।
bhupagre vanasadulakarsanaya namo namah ।
pandyesavamsatilakasvarupaya namo namah ।
patravanijararogadhvamsanaya namo namah ।
vanyai coditasardula sisudaya namo namah ॥ 70 ॥

keralesu sada kelivigrahaya namo namah ।
chagasyaraksasipanikhandanaya namo namah ।
sadajvaladghrninyastasaranaya namo namah ।
diptyadisaktinavakaissevitaya namo namah ।
prabhutanama pancasyapithasthaya namo namah ।
pramathakarsasamarthyadayakaya namo namah ।
satpancasajaddesapativasyadaya namo namah ।
durmukhinamadaityasirascchedaya namo namah ।
tadibhantadalaihklrptapadmasthaya namo namah ॥ 80 ॥

saraccandrapratikasavaktrabjaya namo namah ।
vasyadyastakriyakarmaphaladaya namo namah ।
pura sacibhayabhrantipranasaya namo namah ।
surendraprathitabhistaphaladaya namo namah ।
sambhorjatasamutpannasevitaya namo namah ।
viprapujyasabhamadhyanarttakaya namo namah ।
japapuspaprabhavordhvadharosthaya namo namah ।
sadhusajjanasanmargaraksakaya namo namah ।
madhvajyakulavatsvaduvacanaya namo namah ॥ 90 ॥

raktasaikatasailaghaksetrasthaya namo namah ।
ketakivanamadhyasthakumaraya namo namah ।
gohattipapasamanacaturaya namo namah ।
svapujanat papamuktagautamaya namo namah ।
udicyacalavarisagramaraksaya te namah ।
gautamisalilasnanasantustaya namo namah ।
somaranyajayantakhyaksetramadhyaya te namah ।
gautamakhyamunisresthayagaprarcyaya te namah ।
krttikarksodbhavagramapravesaya namo namah ।
krttikarksodbhavagramapalanaya namo namah ॥ 100 ॥

sadadhyayibharadvajapujitaya namo namah ।
kasyapadimunindranam tapodesaya te namah ।
janmamrtyujarataptajanasantikrte namah ।
bhaktajanamanah klesamardanaya namo namah ।
ayuryasah sriyam prajnam putran dehi namo namah ।
revantajrmbhin ehyehi prasadam kuru me namah ।
brahmavisnusivatmaikyasvarupaya namo namah ॥ 108 ॥

iti srimahasastr astottarasatanamavalih samapta ।

Also Read 108 Names of Shri Maha Shastri:

108 Names of Shri Mahashastrri | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top