Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Mahashastrri | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Shri Maha Shastri Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਸ਼ਾਸ੍ਤ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਹਰਪੁਤ੍ਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਰ੍ਚਨਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ,
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ऋਸ਼ਿਃ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਛਨ੍ਦਃ, ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਹਰਾਤ੍ਮਜੋ ਮਹਾਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਦੇਵਤਾ ।
ਅਂ ਬੀਜਂ, ਐਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ, ਸ਼੍ਰੀਂ ਕੀਲਕਂ,
ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਹਰਾਤ੍ਮਜ ਮਹਾਸ਼ਾਸ੍ਤੁਃ ਪ੍ਰਸਾਦਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ॐ ਅਂ ਰੇਵਨ੍ਤਾਯ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ । ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਂ ਐਂ ਮਹਾਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ । ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਗੋਪ੍ਤ੍ਰੇ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ । ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਰੁਂ ਪ੍ਰਭਵੇ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ । ਕਵਚਾਯ ਹੁਮ੍ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਦੀਪ੍ਤ੍ਰੇ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ । ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਭ੍ਰਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ । ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਜਲਕ੍ਰੀਣਿ ਹੁਂ ਫਟ੍ ॐ (ਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸੁਵਃ) ਇਤਿ ਦਿਗ੍ਬਨ੍ਧਃ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍-
ਵਿਪ੍ਰਾਰੋਪਿਤਧੇਨੁਘਾਤਕਲੁਸ਼ਚ੍ਛੇਦਾਯ ਪੂਰ੍ਵਂ ਮਹਾਨ੍
ਸੋਮਾਰਣ੍ਯਜਯਨ੍ਤਿਮਧ੍ਯਮਗਤੋ ਗ੍ਰਾਮੇ ਮੁਨਿਰ੍ਗੌਤਮਃ ।
ਚਕ੍ਰੇ ਯਜ੍ਞਵਰਂ ਕਪਾਜਲਨਿਧਿਸ੍ਤਤ੍ਰਾਵਿਰਾਸੀਤ੍ਪ੍ਰਭੁਃ
ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮ ਇਦਂ ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਮ੍ਭ੍ਵੋ ਸੁਤਃ ॥

ਪਞ੍ਚਪੂਜਾ ।

ॐ ਰੈਵਤਾਚਲਸ਼ਙ੍ਗਾਗ੍ਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਸੂਰ੍ਯਸ਼ਿਖਾਵਾਹਤ੍ਰਿਣੇਤ੍ਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਗਦਾਸ਼ੂਲਾਭਰਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਦਘੂਰ੍ਣਿਤਪੂਰ੍ਣਾਮ੍ਬਾਮਾਨਸਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪੁਸ਼੍ਕਲਾਹਦਯਾਮ੍ਭੋਜਨਿਵਾਸਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਵੇਤਮਾਤਙ੍ਗਨੀਲਾਸ਼੍ਵਵਾਹਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਰਕ੍ਤਮਾਲਾਧਰਸ੍ਕਨ੍ਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਵੈਕੁਣ੍ਠਨਾਥਸ਼ਮ੍ਭ੍ਵੋਸ਼੍ਚ ਸੁਸੁਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰਿਕਾਲਂ ਵਰ੍ਤ੍ਤਮਾਨਾਨਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧੦ ॥

ਮਹਾਸੁਰਦਸ਼ਕਰਚ੍ਛੇਦਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਦੇਵਰਾਜਸੁਵਾਕ੍ਤੁਸ਼੍ਟਮਾਨਸਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਅਭਯਙ੍ਕਰਮਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਜਯਸ਼ਬ੍ਦਮੁਨਿਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸੂਰ੍ਯਕੋਟਿਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਸੁਦੇਹਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਦਣ੍ਡਨਾਰਾਚਵਿਲਸਤ੍ਕਰਾਬ੍ਜਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਨ੍ਦਾਕਿਨੀਨਦੀਤੀਰਨਿਵਾਸਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਤਙ੍ਗੋਦ੍ਯਾਨਸਞ੍ਚਾਰਵੈਭਵਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਦਾ ਸਦ੍ਭਕ੍ਤਿਸਨ੍ਧਾਤਚਰਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਕਸ਼ਾਨੁਕੋਣਮਧ੍ਯਸ੍ਥਕਪਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ਪਾਰ੍ਵਤੀਹਦਯਾਨਨ੍ਦਭਰਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਾਣ੍ਡਿਲ੍ਯਮੁਨਿਸਂਸ੍ਤੁਤ੍ਯਸ਼੍ਯਾਮਲਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਵਸੁਸਦਾਸੇਵ੍ਯਵਿਭਵਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰੀਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਪਾਰਗਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰਭਾ ਸਤ੍ਯਾਭਿਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਪਦਾਬ੍ਜਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਖਡ੍ਗਖੇਟੋਰਗਾਮ੍ਭੋਜਸੁਭੁਜਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਦਤ੍ਰਯਦ੍ਰਵਗਜਾਰੋਹਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਿਖਿਪਿਞ੍ਛਜਟਾਬਦ੍ਧਜਘਾਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾਬਦ੍ਧਕਟਿਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੩੦ ॥

ਵਿਪ੍ਰਾਰਾਧਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਵਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਵ੍ਯੋਮਾਗ੍ਨਿਮਾਯਾਮੂਰ੍ਧੇਨ੍ਦੁਸੁਬੀਜਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪੁਰਾ ਕੁਮ੍ਭੋਦ੍ਭਵਮੁਨਿਘੋਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਵਰ੍ਗਾਰਿਸ਼ਟ੍ਕੁਲਾਮੂਲਵਿਨਾਸ਼ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਰੀਫਲਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਨਨ੍ਦਗੁਰੁਪਾਦੁਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਤਪਰਮਦੇਸ਼ਿਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿਸ੍ਵਰੂਪੇਣ ਪਾਲਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪਰਾਪਰੇਣ ਪਦ੍ਮਾਦਿਦਾਯਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪਰਾਪਰੇਣ ਪਦ੍ਮਾਦਿਦਾਯਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਨੁਲੋਕੈਸ੍ਸਦਾਵਨ੍ਦ੍ਯਮਙ੍ਗਲਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ਕਤੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਂ ਲਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕੀਰ੍ਤਿਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰੇਤਾਯਾਂ ਦ੍ਵ੍ਯਸ਼੍ਟਲਕ੍ਸ਼ੇਣ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਦ੍ਵਾਪਰੇ ਚਾਸ਼੍ਟਲਕ੍ਸ਼ੇਣ ਵਰਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਕਲੌ ਲਕ੍ਸ਼ਚਤੁਸ਼੍ਕੇਨ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਸਙ੍ਖ੍ਯਾਜਾਪੇਨ ਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਯਦੁਦ੍ਦਿਸ਼੍ਯ ਜਪਸ੍ਸਦ੍ਯਸ੍ਤਤ੍ਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼ੌਨਕਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਸੁਗੁਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਰਣਾਗਤਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਸੁਮਿਤ੍ਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪਾਣ੍ਯੋਰ੍ਗਜਧ੍ਵਜਂ ਘਣ੍ਟਾਂ ਬਿਭ੍ਰਤੇ ਤੇ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਆਜਾਨੁਦ੍ਵਯਸਨ੍ਦੀਰ੍ਘਬਾਹੁਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੫੦ ॥

ਰਕ੍ਤਚਨ੍ਦਨਲਿਪ੍ਤਾਙ੍ਗਸ਼ੋਭਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਕਮਲਾਸੁਰਜੀਵਾਪਹਰਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼ੁਦ੍ਧਚਿਤ੍ਤਸੁਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਾਰ੍ਯਾਦਿਦੁਸ਼੍ਟਰੋਗਾਣਾਂ ਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਦੁਸ਼੍ਟਮਾਨੁਸ਼ਗਰ੍ਵਾਪਹਰਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਨੀਲਮੇਘਨਿਭਾਕਾਰਸੁਦੇਹਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਨੀਲਮੇਘਨਿਭਾਕਾਰਸੁਦੇਹਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪਿਪੀਲਿਕਾਦਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਵਸ਼੍ਯਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਭੂਤਨਾਥਸਦਾਸੇਵ੍ਯਪਦਾਬ੍ਜਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਕਾਲਾਦਿਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਵਰਿਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਪਞ੍ਚਾਸ੍ਯ ਵਸ਼੍ਯਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ਮਧੁਰਾਨਪਸਮ੍ਮੋਹਸੁਵੇਸ਼ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪਾਣ੍ਡ੍ਯਭੂਪਸਭਾਰਤ੍ਨਪਙ੍ਕਜਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪਮ੍ਪਾਨਦੀਸਮੀਪਸ੍ਥਸਦਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪਨ੍ਤਲਾਧਿਪਵਨ੍ਦ੍ਯਸ਼੍ਰੀਪਦਾਬ੍ਜਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਭੂਤਭੇਤਾਲਕੂਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡੋਚ੍ਚਾਟਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਭੂਪਾਗ੍ਰੇ ਵਨਸ਼ਾਦੂਲਾਕਰ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪਾਣ੍ਡ੍ਯੇਸ਼ਵਂਸ਼ਤਿਲਕਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪਤ੍ਰਵਾਣੀਜਰਾਰੋਗਧ੍ਵਂਸਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਵਾਣ੍ਯੈ ਚੋਦਿਤਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲ ਸ਼ਿਸ਼ੁਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੭੦ ॥

ਕੇਰਲੇਸ਼ੁ ਸਦਾ ਕੇਲਿਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਛਾਗਾਸ੍ਯਰਾਕ੍ਸ਼ਸੀਪਾਣਿਖਣ੍ਡਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਦਾਜ੍ਵਲਦ੍ਘਣੀਨ੍ਯਸ੍ਤਸ਼ਰਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਦੀਪ੍ਤ੍ਯਾਦਿਸ਼ਕ੍ਤਿਨਵਕੈਸ੍ਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰਭੂਤਨਾਮ ਪਞ੍ਚਾਸ੍ਯਪੀਠਸ੍ਥਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰਮਥਾਕਰ੍ਸ਼ਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯਦਾਯਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਟ੍ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਜਦ੍ਦੇਸ਼ਪਤਿਵਸ਼੍ਯਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਦੁਰ੍ਮੁਖੀਨਾਮਦੈਤ੍ਯਸ਼ਿਰਸ਼੍ਚ੍ਛੇਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਟਾਦਿਭਾਨ੍ਤਦਲੈਃਕ੍ਲਪ੍ਤਪਦ੍ਮਸ੍ਥਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ਸ਼ਰਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਵਕ੍ਤ੍ਰਾਬ੍ਜਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਵਸ਼੍ਯਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟਕ੍ਰਿਯਾਕਰ੍ਮਫਲਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪੁਰਾ ਸ਼ਚੀਭਯਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਪ੍ਰਣਾਸ਼ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਾਥਿਤਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਮ੍ਭੋਰ੍ਜਟਾਸਮੁਤ੍ਪਨ੍ਨਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਵਿਪ੍ਰਪੂਜ੍ਯਸਭਾਮਧ੍ਯਨਰ੍ਤ੍ਤਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਜਪਾਪੁਸ਼੍ਪਪ੍ਰਭਾਵੋਰ੍ਧ੍ਵਾਧਰੋਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸਾਧੁਸਜ੍ਜਨਸਨ੍ਮਾਰ੍ਗਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਧ੍ਵਾਜ੍ਯਕੁਲਵਤ੍ਸ੍ਵਾਦੁਵਚਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੯੦ ॥

ਰਕ੍ਤਸੈਕਤਸ਼ੈਲਾਘਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਸ੍ਥਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਕੇਤਕੀਵਨਮਧ੍ਯਸ੍ਥਕੁਮਾਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਗੋਹਤ੍ਤਿਪਾਪਸ਼ਮਨਚਤੁਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਵਪੂਜਨਾਤ੍ ਪਾਪਮੁਕ੍ਤਗੌਤਮਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਉਦੀਚ੍ਯਾਚਲਵਾਰੀਸ਼ਗ੍ਰਾਮਰਕ੍ਸ਼ਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਗੌਤਮੀਸਲਿਲਸ੍ਨਾਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸੋਮਾਰਣ੍ਯਜਯਨ੍ਤਾਖ੍ਯਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਮਧ੍ਯਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਗੌਤਮਾਖ੍ਯਮੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਯਾਗਪ੍ਰਾਰ੍ਚ੍ਯਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਕਤ੍ਤਿਕਰ੍ਕ੍ਸ਼ੋਦ੍ਭਵਗ੍ਰਾਮਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਕਤ੍ਤਿਕਰ੍ਕ੍ਸ਼ੋਦ੍ਭਵਗ੍ਰਾਮਪਾਲਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥

ਸਦਾਧ੍ਯਾਯਿਭਰਦ੍ਵਾਜਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਕਸ਼੍ਯਪਾਦਿਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰਾਣਾਂ ਤਪੋਦੇਸ਼ਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਜਨ੍ਮਮਤ੍ਯੁਜਰਾਤਪ੍ਤਜਨਸ਼ਾਨ੍ਤਿਕਤੇ ਨਮਃ ।
ਭਕ੍ਤਜਨਮਨਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਮਰ੍ਦਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਆਯੁਰ੍ਯਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਂ ਪੁਤ੍ਰਾਨ੍ ਦੇਹਿ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਰੇਵਨ੍ਤਜਮ੍ਭਿਨ੍ ਏਹ੍ਯੇਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦਂ ਕੁਰੁ ਮੇ ਨਮਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮੈਕ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਸ਼ਾਸ੍ਤ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Shri Maha Shastri:

108 Names of Shri Mahashastrri | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Mahashastrri | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top