Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Shri Mahashastrri | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Shri Maha Shastri Ashtottarashata Namavali Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീമഹാശാസ്തൃ അഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീഹരിഹരപുത്രാഷ്ടോത്തരശതനാമാര്‍ചനമഹാമന്ത്രസ്യ,
ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ ഗായത്രീ ഛന്ദഃ, ശ്രീഹരിഹരാത്മജോ മഹാശാസ്താ ദേവതാ ।
അം ബീജം, ഐം ശക്തിഃ, ശ്രീം കീലകം,
ശ്രീഹരിഹരാത്മജ മഹാശാസ്തുഃ പ്രസാദസിദ്ധ്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

ഓം അം രേവന്തായ അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ । ഹൃദയായ നമഃ ।
ഓം അം ഐം മഹാശാസ്ത്രേ തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ । ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഓം ശ്രീം ഗോപ്ത്രേ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ । ശിഖായൈ വഷട് ।
ഓം രും പ്രഭവേ അനാമികാഭ്യാം നമഃ । കവചായ ഹും ।
ഓം ഹ്രീം ദീപ്ത്രേ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ । നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
ഓം ഭ്രം പ്രശാസ്ത്രേ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ । അസ്ത്രായ ഫട് ।
ഓം ഹ്രീം ജലക്രീണി ഹും ഫട് ഓം (ഭൂര്‍ഭുവസ്സുവഃ) ഇതി ദിഗ്ബന്ധഃ ॥

ധ്യാനം-
വിപ്രാരോപിതധേനുഘാതകലുഷച്ഛേദായ പൂര്‍വം മഹാന്‍
സോമാരണ്യജയന്തിമധ്യമഗതോ ഗ്രാമേ മുനിര്‍ഗൌതമഃ ।
ചക്രേ യജ്ഞവരം കൃപാജലനിധിസ്തത്രാവിരാസീത്പ്രഭുഃ
തസ്മൈ ശ്രീഗുരുമൂര്‍തയേ നമ ഇദം യോ വിഷ്ണുശംഭ്വോ സുതഃ ॥

പഞ്ചപൂജാ ।

ഓം രൈവതാചലശൃങ്ഗാഗ്രമധ്യസ്ഥായ നമോ നമഃ ।
ചന്ദ്രസൂര്യശിഖാവാഹത്രിണേത്രായ നമോ നമഃ ।
പാശാങ്കുശഗദാശൂലാഭരണായ നമോ നമഃ ।
മദഘൂര്‍ണിതപൂര്‍ണാംബാമാനസായ നമോ നമഃ ।
പുഷ്കലാഹൃദയാംഭോജനിവാസായ നമോ നമഃ ।
ശ്വേതമാതങ്ഗനീലാശ്വവാഹനായ നമോ നമഃ ।
രക്തമാലാധരസ്കന്ധപ്രദേശായ നമോ നമഃ ।
വൈകുണ്ഠനാഥശംഭ്വോശ്ച സുസുതായ നമോ നമഃ ।
ത്രികാലം വര്‍ത്തമാനാനാം ഭാഷണായ നമോ നമഃ ॥ 10 ॥

മഹാസുരദശകരച്ഛേദനായ നമോ നമഃ ।
ദേവരാജസുവാക്തുഷ്ടമാനസായ നമോ നമഃ ।
അഭയങ്കരമന്ത്രാര്‍ഥസ്വരൂപായ നമോ നമഃ ।
ജയശബ്ദമുനിസ്തോത്രശ്രോത്രിയായ നമോ നമഃ ।
സൂര്യകോടിപ്രതീകാശസുദേഹായ നമോ നമഃ ।
ദണ്ഡനാരാചവിലസത്കരാബ്ജായ നമോ നമഃ ।
മന്ദാകിനീനദീതീരനിവാസായ നമോ നമഃ ।
മതങ്ഗോദ്യാനസഞ്ചാരവൈഭവായ നമോ നമഃ ।
സദാ സദ്ഭക്തിസന്ധാതൃചരണായ നമോ നമഃ ।
കൃശാനുകോണമധ്യസ്ഥകൃപാങ്ഗായ നമോ നമഃ ॥ 20 ॥

പാര്‍വതീഹൃദയാനന്ദഭരിതായ നമോ നമഃ ।
ശാണ്ഡില്യമുനിസംസ്തുത്യശ്യാമലായ നമോ നമഃ ।
വിശ്വാവസുസദാസേവ്യവിഭവായ നമോ നമഃ ।
പഞ്ചാക്ഷരീമഹാമന്ത്രപാരഗായ നമോ നമഃ ।
പ്രഭാ സത്യാഭിസമ്പൂജ്യപദാബ്ജായ നമോ നമഃ ।
ഖഡ്ഗഖേടോരഗാംഭോജസുഭുജായ നമോ നമഃ ।
മദത്രയദ്രവഗജാരോഹണായ നമോ നമഃ ।
ശിഖിപിഞ്ഛജടാബദ്ധജഘാനായ നമോ നമഃ ।
പീതാംബരാബദ്ധകടിപ്രദേശായ നമോ നമഃ ॥ 30 ॥

വിപ്രാരാധനസന്തുഷ്ടവിശ്രാന്തായ നമോ നമഃ ।
വ്യോമാഗ്നിമായാമൂര്‍ധേന്ദുസുബീജായ നമോ നമഃ ।
പുരാ കുംഭോദ്ഭവമുനിഘോഷിതായ നമോ നമഃ ।
വര്‍ഗാരിഷട്കുലാമൂലവിനാശായ നമോ നമഃ ।
ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷശ്രീഫലദായ നമോ നമഃ ।
ഭക്തിപ്രദാനന്ദഗുരുപാദുകായ നമോ നമഃ ।
മുക്തിപ്രദാതൃപരമദേശികായ നമോ നമഃ ।
പരമേഷ്ഠിസ്വരൂപേണ പാലകായ നമോ നമഃ ।
പരാപരേണ പദ്മാദിദായകായ നമോ നമഃ ।
പരാപരേണ പദ്മാദിദായകായ നമോ നമഃ ।
മനുലോകൈസ്സദാവന്ദ്യമങ്ഗലായ നമോ നമഃ ॥ 40 ॥

കൃതേ പ്രത്യക്ഷരം ലക്ഷാത്കീര്‍തിദായ നമോ നമഃ ।
ത്രേതായാം ദ്വ്യഷ്ടലക്ഷേണ സിദ്ധിദായ നമോ നമഃ ।
ദ്വാപരേ ചാഷ്ടലക്ഷേണ വരദായ നമോ നമഃ ।
കലൌ ലക്ഷചതുഷ്കേന പ്രസന്നായ നമോ നമഃ ।
സഹസ്രസങ്ഖ്യാജാപേന സന്തുഷ്ടായ നമോ നമഃ ।
യദുദ്ദിശ്യ ജപസ്സദ്യസ്തത്പ്രദാത്രേ നമോ നമഃ ।
ശൌനകസ്തോത്രസമ്പ്രീതസുഗുണായ നമോ നമഃ ।
ശരണാഗതഭക്താനാം സുമിത്രായ നമോ നമഃ ।
പാണ്യോര്‍ഗജധ്വജം ഘണ്ടാം ബിഭ്രതേ തേ നമോ നമഃ ।
ആജാനുദ്വയസന്ദീര്‍ഘബാഹുകായ നമോ നമഃ ॥ 50 ॥

രക്തചന്ദനലിപ്താങ്ഗശോഭനായ നമോ നമഃ ।
കമലാസുരജീവാപഹരണായ നമോ നമഃ ।
ശുദ്ധചിത്തസുഭക്താനാം രക്ഷകായ നമോ നമഃ ।
മാര്യാദിദുഷ്ടരോഗാണാം നാശകായ നമോ നമഃ ।
ദുഷ്ടമാനുഷഗര്‍വാപഹരണായ നമോ നമഃ ।
നീലമേഘനിഭാകാരസുദേഹായ നമോ നമഃ ।
നീലമേഘനിഭാകാരസുദേഹായ നമോ നമഃ ।
പിപീലികാദിബ്രഹ്മാണ്ഡവശ്യദായ നമോ നമഃ ।
ഭൂതനാഥസദാസേവ്യപദാബ്ജായ നമോ നമഃ ।
മഹാകാലാദിസമ്പൂജ്യവരിഷ്ഠായ നമോ നമഃ ।
വ്യാഘ്രശാര്‍ദൂലപഞ്ചാസ്യ വശ്യദായ നമോ നമഃ ॥ 60 ॥

മധുരാനൃപസമ്മോഹസുവേഷായ നമോ നമഃ ।
പാണ്ഡ്യഭൂപസഭാരത്നപങ്കജായ നമോ നമഃ ।
പമ്പാനദീസമീപസ്ഥസദനായ നമോ നമഃ ।
പന്തലാധിപവന്ദ്യശ്രീപദാബ്ജായ നമോ നമഃ ।
ഭൂതഭേതാലകൂശ്മാണ്ഡോച്ചാടനായ നമോ നമഃ ।
ഭൂപാഗ്രേ വനശാദൂലാകര്‍ഷണായ നമോ നമഃ ।
പാണ്ഡ്യേശവംശതിലകസ്വരൂപായ നമോ നമഃ ।
പത്രവാണീജരാരോഗധ്വംസനായ നമോ നമഃ ।
വാണ്യൈ ചോദിതശാര്‍ദൂല ശിശുദായ നമോ നമഃ ॥ 70 ॥

കേരലേഷു സദാ കേലിവിഗ്രഹായ നമോ നമഃ ।
ഛാഗാസ്യരാക്ഷസീപാണിഖണ്ഡനായ നമോ നമഃ ।
സദാജ്വലദ്ഘൃണീന്യസ്തശരണായ നമോ നമഃ ।
ദീപ്ത്യാദിശക്തിനവകൈസ്സേവിതായ നമോ നമഃ ।
പ്രഭൂതനാമ പഞ്ചാസ്യപീഠസ്ഥായ നമോ നമഃ ।
പ്രമഥാകര്‍ഷസാമര്‍ഥ്യദായകായ നമോ നമഃ ।
ഷട്പഞ്ചാശജദ്ദേശപതിവശ്യദായ നമോ നമഃ ।
ദുര്‍മുഖീനാമദൈത്യശിരശ്ച്ഛേദായ നമോ നമഃ ।
ടാദിഭാന്തദലൈഃക്ലൃപ്തപദ്മസ്ഥായ നമോ നമഃ ॥ 80 ॥

ശരച്ചന്ദ്രപ്രതീകാശവക്ത്രാബ്ജായ നമോ നമഃ ।
വശ്യാദ്യഷ്ടക്രിയാകര്‍മഫലദായ നമോ നമഃ ।
പുരാ ശചീഭയഭ്രാന്തിപ്രണാശായ നമോ നമഃ ।
സുരേന്ദ്രപ്രാഥിതാഭീഷ്ടഫലദായ നമോ നമഃ ।
ശംഭോര്‍ജടാസമുത്പന്നസേവിതായ നമോ നമഃ ।
വിപ്രപൂജ്യസഭാമധ്യനര്‍ത്തകായ നമോ നമഃ ।
ജപാപുഷ്പപ്രഭാവോര്‍ധ്വാധരോഷ്ഠായ നമോ നമഃ ।
സാധുസജ്ജനസന്‍മാര്‍ഗരക്ഷകായ നമോ നമഃ ।
മധ്വാജ്യകുലവത്സ്വാദുവചനായ നമോ നമഃ ॥ 90 ॥

രക്തസൈകതശൈലാഘക്ഷേത്രസ്ഥായ നമോ നമഃ ।
കേതകീവനമധ്യസ്ഥകുമാരായ നമോ നമഃ ।
ഗോഹത്തിപാപശമനചതുരായ നമോ നമഃ ।
സ്വപൂജനാത് പാപമുക്തഗൌതമായ നമോ നമഃ ।
ഉദീച്യാചലവാരീശഗ്രാമരക്ഷായ തേ നമഃ ।
ഗൌതമീസലിലസ്നാനസന്തുഷ്ടായ നമോ നമഃ ।
സോമാരണ്യജയന്താഖ്യക്ഷേത്രമധ്യായ തേ നമഃ ।
ഗൌതമാഖ്യമുനിശ്രേഷ്ഠയാഗപ്രാര്‍ച്യായ തേ നമഃ ।
കൃത്തികര്‍ക്ഷോദ്ഭവഗ്രാമപ്രവേശായ നമോ നമഃ ।
കൃത്തികര്‍ക്ഷോദ്ഭവഗ്രാമപാലനായ നമോ നമഃ ॥ 100 ॥

സദാധ്യായിഭരദ്വാജപൂജിതായ നമോ നമഃ ।
കശ്യപാദിമുനീന്ദ്രാണാം തപോദേശായ തേ നമഃ ।
ജന്‍മമൃത്യുജരാതപ്തജനശാന്തികൃതേ നമഃ ।
ഭക്തജനമനഃ ക്ലേശമര്‍ദനായ നമോ നമഃ ।
ആയുര്യശഃ ശ്രിയം പ്രജ്ഞാം പുത്രാന്‍ ദേഹി നമോ നമഃ ।
രേവന്തജൃംഭിന്‍ ഏഹ്യേഹി പ്രസാദം കുരു മേ നമഃ ।
ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാത്മൈക്യസ്വരൂപായ നമോ നമഃ ॥ 108 ॥

ഇതി ശ്രീമഹാശാസ്തൃ അഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ സമാപ്താ ।

Also Read 108 Names of Shri Maha Shastri:

108 Names of Shri Mahashastrri | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top