Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Shri Mahashastrri | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Shri Maha Shastri Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮಹಾಶಾಸ್ತೃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಹರಿಹರಪುತ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾರ್ಚನಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ,
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀಹರಿಹರಾತ್ಮಜೋ ಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ದೇವತಾ ।
ಅಂ ಬೀಜಂ, ಐಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಶ್ರೀಂ ಕೀಲಕಂ,
ಶ್ರೀಹರಿಹರಾತ್ಮಜ ಮಹಾಶಾಸ್ತುಃ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಓಂ ಅಂ ರೇವನ್ತಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂ ಐಂ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ರುಂ ಪ್ರಭವೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದೀಪ್ತ್ರೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಭ್ರಂ ಪ್ರಶಾಸ್ತ್ರೇ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಜಲಕ್ರೀಣಿ ಹುಂ ಫಟ್ ಓಂ (ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ) ಇತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್-
ವಿಪ್ರಾರೋಪಿತಧೇನುಘಾತಕಲುಷಚ್ಛೇದಾಯ ಪೂರ್ವಂ ಮಹಾನ್
ಸೋಮಾರಣ್ಯಜಯನ್ತಿಮಧ್ಯಮಗತೋ ಗ್ರಾಮೇ ಮುನಿರ್ಗೌತಮಃ ।
ಚಕ್ರೇ ಯಜ್ಞವರಂ ಕೃಪಾಜಲನಿಧಿಸ್ತತ್ರಾವಿರಾಸೀತ್ಪ್ರಭುಃ
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಯೋ ವಿಷ್ಣುಶಮ್ಭ್ವೋ ಸುತಃ ॥

ಪಂಚಪೂಜಾ ।

ಓಂ ರೈವತಾಚಲಶೃಂಗಾಗ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಶಿಖಾವಾಹತ್ರಿಣೇತ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪಾಶಾಂಕುಶಗದಾಶೂಲಾಭರಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮದಘೂರ್ಣಿತಪೂರ್ಣಾಮ್ಬಾಮಾನಸಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪುಷ್ಕಲಾಹೃದಯಾಮ್ಭೋಜನಿವಾಸಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶ್ವೇತಮಾತಂಗನೀಲಾಶ್ವವಾಹನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ರಕ್ತಮಾಲಾಧರಸ್ಕನ್ಧಪ್ರದೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವೈಕುಂಠನಾಥಶಮ್ಭ್ವೋಶ್ಚ ಸುಸುತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ತ್ರಿಕಾಲಂ ವರ್ತ್ತಮಾನಾನಾಂ ಭಾಷಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಮಹಾಸುರದಶಕರಚ್ಛೇದನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ದೇವರಾಜಸುವಾಕ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅಭಯಂಕರಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಜಯಶಬ್ದಮುನಿಸ್ತೋತ್ರಶ್ರೋತ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಸುದೇಹಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ದಂಡನಾರಾಚವಿಲಸತ್ಕರಾಬ್ಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮನ್ದಾಕಿನೀನದೀತೀರನಿವಾಸಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮತಂಗೋದ್ಯಾನಸಂಚಾರವೈಭವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸದಾ ಸದ್ಭಕ್ತಿಸನ್ಧಾತೃಚರಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕೃಶಾನುಕೋಣಮಧ್ಯಸ್ಥಕೃಪಾಂಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಪಾರ್ವತೀಹೃದಯಾನನ್ದಭರಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶಾಂಡಿಲ್ಯಮುನಿಸಂಸ್ತುತ್ಯಶ್ಯಾಮಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವಿಶ್ವಾವಸುಸದಾಸೇವ್ಯವಿಭವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರೀಮಹಾಮನ್ತ್ರಪಾರಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪ್ರಭಾ ಸತ್ಯಾಭಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯಪದಾಬ್ಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಖಡ್ಗಖೇಟೋರಗಾಮ್ಭೋಜಸುಭುಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮದತ್ರಯದ್ರವಗಜಾರೋಹಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶಿಖಿಪಿಂಛಜಟಾಬದ್ಧಜಘಾನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪೀತಾಮ್ಬರಾಬದ್ಧಕಟಿಪ್ರದೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ವಿಪ್ರಾರಾಧನಸನ್ತುಷ್ಟವಿಶ್ರಾನ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವ್ಯೋಮಾಗ್ನಿಮಾಯಾಮೂರ್ಧೇನ್ದುಸುಬೀಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪುರಾ ಕುಮ್ಭೋದ್ಭವಮುನಿಘೋಷಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವರ್ಗಾರಿಷಟ್ಕುಲಾಮೂಲವಿನಾಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಶ್ರೀಫಲದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಭಕ್ತಿಪ್ರದಾನನ್ದಗುರುಪಾದುಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತೃಪರಮದೇಶಿಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪರಮೇಷ್ಠಿಸ್ವರೂಪೇಣ ಪಾಲಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪರಾಪರೇಣ ಪದ್ಮಾದಿದಾಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪರಾಪರೇಣ ಪದ್ಮಾದಿದಾಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮನುಲೋಕೈಸ್ಸದಾವನ್ದ್ಯಮಂಗಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಕೃತೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಂ ಲಕ್ಷಾತ್ಕೀರ್ತಿದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ತ್ರೇತಾಯಾಂ ದ್ವ್ಯಷ್ಟಲಕ್ಷೇಣ ಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ದ್ವಾಪರೇ ಚಾಷ್ಟಲಕ್ಷೇಣ ವರದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕಲೌ ಲಕ್ಷಚತುಷ್ಕೇನ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸಹಸ್ರಸಂಖ್ಯಾಜಾಪೇನ ಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಯದುದ್ದಿಶ್ಯ ಜಪಸ್ಸದ್ಯಸ್ತತ್ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶೌನಕಸ್ತೋತ್ರಸಮ್ಪ್ರೀತಸುಗುಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶರಣಾಗತಭಕ್ತಾನಾಂ ಸುಮಿತ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪಾಣ್ಯೋರ್ಗಜಧ್ವಜಂ ಘಂಟಾಂ ಬಿಭ್ರತೇ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಆಜಾನುದ್ವಯಸನ್ದೀರ್ಘಬಾಹುಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ರಕ್ತಚನ್ದನಲಿಪ್ತಾಂಗಶೋಭನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕಮಲಾಸುರಜೀವಾಪಹರಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶುದ್ಧಚಿತ್ತಸುಭಕ್ತಾನಾಂ ರಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮಾರ್ಯಾದಿದುಷ್ಟರೋಗಾಣಾಂ ನಾಶಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ದುಷ್ಟಮಾನುಷಗರ್ವಾಪಹರಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನೀಲಮೇಘನಿಭಾಕಾರಸುದೇಹಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನೀಲಮೇಘನಿಭಾಕಾರಸುದೇಹಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪಿಪೀಲಿಕಾದಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಶ್ಯದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಭೂತನಾಥಸದಾಸೇವ್ಯಪದಾಬ್ಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮಹಾಕಾಲಾದಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಶಾರ್ದೂಲಪಂಚಾಸ್ಯ ವಶ್ಯದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಮಧುರಾನೃಪಸಮ್ಮೋಹಸುವೇಷಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪಾಂಡ್ಯಭೂಪಸಭಾರತ್ನಪಂಕಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪಮ್ಪಾನದೀಸಮೀಪಸ್ಥಸದನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪನ್ತಲಾಧಿಪವನ್ದ್ಯಶ್ರೀಪದಾಬ್ಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಭೂತಭೇತಾಲಕೂಶ್ಮಾಂಡೋಚ್ಚಾಟನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಭೂಪಾಗ್ರೇ ವನಶಾದೂಲಾಕರ್ಷಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪಾಂಡ್ಯೇಶವಂಶತಿಲಕಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪತ್ರವಾಣೀಜರಾರೋಗಧ್ವಂಸನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವಾಣ್ಯೈ ಚೋದಿತಶಾರ್ದೂಲ ಶಿಶುದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಕೇರಲೇಷು ಸದಾ ಕೇಲಿವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಛಾಗಾಸ್ಯರಾಕ್ಷಸೀಪಾಣಿಖಂಡನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸದಾಜ್ವಲದ್ಘೃಣೀನ್ಯಸ್ತಶರಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ದೀಪ್ತ್ಯಾದಿಶಕ್ತಿನವಕೈಸ್ಸೇವಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪ್ರಭೂತನಾಮ ಪಂಚಾಸ್ಯಪೀಠಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪ್ರಮಥಾಕರ್ಷಸಾಮರ್ಥ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಷಟ್ಪಂಚಾಶಜದ್ದೇಶಪತಿವಶ್ಯದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ದುರ್ಮುಖೀನಾಮದೈತ್ಯಶಿರಶ್ಚ್ಛೇದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಟಾದಿಭಾನ್ತದಲೈಃಕ್ಲೃಪ್ತಪದ್ಮಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಪ್ರತೀಕಾಶವಕ್ತ್ರಾಬ್ಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವಶ್ಯಾದ್ಯಷ್ಟಕ್ರಿಯಾಕರ್ಮಫಲದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪುರಾ ಶಚೀಭಯಭ್ರಾನ್ತಿಪ್ರಣಾಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸುರೇನ್ದ್ರಪ್ರಾಥಿತಾಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶಮ್ಭೋರ್ಜಟಾಸಮುತ್ಪನ್ನಸೇವಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವಿಪ್ರಪೂಜ್ಯಸಭಾಮಧ್ಯನರ್ತ್ತಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಜಪಾಪುಷ್ಪಪ್ರಭಾವೋರ್ಧ್ವಾಧರೋಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸಾಧುಸಜ್ಜನಸನ್ಮಾರ್ಗರಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮಧ್ವಾಜ್ಯಕುಲವತ್ಸ್ವಾದುವಚನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ರಕ್ತಸೈಕತಶೈಲಾಘಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕೇತಕೀವನಮಧ್ಯಸ್ಥಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಗೋಹತ್ತಿಪಾಪಶಮನಚತುರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸ್ವಪೂಜನಾತ್ ಪಾಪಮುಕ್ತಗೌತಮಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಉದೀಚ್ಯಾಚಲವಾರೀಶಗ್ರಾಮರಕ್ಷಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಗೌತಮೀಸಲಿಲಸ್ನಾನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸೋಮಾರಣ್ಯಜಯನ್ತಾಖ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಮಧ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಗೌತಮಾಖ್ಯಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಯಾಗಪ್ರಾರ್ಚ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಕೃತ್ತಿಕರ್ಕ್ಷೋದ್ಭವಗ್ರಾಮಪ್ರವೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕೃತ್ತಿಕರ್ಕ್ಷೋದ್ಭವಗ್ರಾಮಪಾಲನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಸದಾಧ್ಯಾಯಿಭರದ್ವಾಜಪೂಜಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಕಶ್ಯಪಾದಿಮುನೀನ್ದ್ರಾಣಾಂ ತಪೋದೇಶಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಪ್ತಜನಶಾನ್ತಿಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಭಕ್ತಜನಮನಃ ಕ್ಲೇಶಮರ್ದನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಆಯುರ್ಯಶಃ ಶ್ರಿಯಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪುತ್ರಾನ್ ದೇಹಿ ನಮೋ ನಮಃ ।
ರೇವನ್ತಜೃಮ್ಭಿನ್ ಏಹ್ಯೇಹಿ ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರು ಮೇ ನಮಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮೈಕ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಶಾಸ್ತೃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Shri Maha Shastri:

108 Names of Shri Mahashastrri | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top