Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Shri Mahashastrri | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Shri Maha Shastri Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીમહાશાસ્તૃ અષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીહરિહરપુત્રાષ્ટોત્તરશતનામાર્ચનમહામન્ત્રસ્ય,
બ્રહ્મા ઋષિઃ ગાયત્રી છન્દઃ, શ્રીહરિહરાત્મજો મહાશાસ્તા દેવતા ।
અં બીજં, ઐં શક્તિઃ, શ્રીં કીલકં,
શ્રીહરિહરાત્મજ મહાશાસ્તુઃ પ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

ૐ અં રેવન્તાય અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ । હૃદયાય નમઃ ।
ૐ અં ઐં મહાશાસ્ત્રે તર્જનીભ્યાં નમઃ । શિરસે સ્વાહા ।
ૐ શ્રીં ગોપ્ત્રે મધ્યમાભ્યાં નમઃ । શિખાયૈ વષટ્ ।
ૐ રું પ્રભવે અનામિકાભ્યાં નમઃ । કવચાય હુમ્ ।
ૐ હ્રીં દીપ્ત્રે કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ । નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ ભ્રં પ્રશાસ્ત્રે કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ । અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ૐ હ્રીં જલક્રીણિ હું ફટ્ ૐ (ભૂર્ભુવસ્સુવઃ) ઇતિ દિગ્બન્ધઃ ॥

ધ્યાનમ્-
વિપ્રારોપિતધેનુઘાતકલુષચ્છેદાય પૂર્વં મહાન્
સોમારણ્યજયન્તિમધ્યમગતો ગ્રામે મુનિર્ગૌતમઃ ।
ચક્રે યજ્ઞવરં કૃપાજલનિધિસ્તત્રાવિરાસીત્પ્રભુઃ
તસ્મૈ શ્રીગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં યો વિષ્ણુશમ્ભ્વો સુતઃ ॥

પઞ્ચપૂજા ।

ૐ રૈવતાચલશૃઙ્ગાગ્રમધ્યસ્થાય નમો નમઃ ।
ચન્દ્રસૂર્યશિખાવાહત્રિણેત્રાય નમો નમઃ ।
પાશાઙ્કુશગદાશૂલાભરણાય નમો નમઃ ।
મદઘૂર્ણિતપૂર્ણામ્બામાનસાય નમો નમઃ ।
પુષ્કલાહૃદયામ્ભોજનિવાસાય નમો નમઃ ।
શ્વેતમાતઙ્ગનીલાશ્વવાહનાય નમો નમઃ ।
રક્તમાલાધરસ્કન્ધપ્રદેશાય નમો નમઃ ।
વૈકુણ્ઠનાથશમ્ભ્વોશ્ચ સુસુતાય નમો નમઃ ।
ત્રિકાલં વર્ત્તમાનાનાં ભાષણાય નમો નમઃ ॥ ૧૦ ॥

મહાસુરદશકરચ્છેદનાય નમો નમઃ ।
દેવરાજસુવાક્તુષ્ટમાનસાય નમો નમઃ ।
અભયઙ્કરમન્ત્રાર્થસ્વરૂપાય નમો નમઃ ।
જયશબ્દમુનિસ્તોત્રશ્રોત્રિયાય નમો નમઃ ।
સૂર્યકોટિપ્રતીકાશસુદેહાય નમો નમઃ ।
દણ્ડનારાચવિલસત્કરાબ્જાય નમો નમઃ ।
મન્દાકિનીનદીતીરનિવાસાય નમો નમઃ ।
મતઙ્ગોદ્યાનસઞ્ચારવૈભવાય નમો નમઃ ।
સદા સદ્ભક્તિસન્ધાતૃચરણાય નમો નમઃ ।
કૃશાનુકોણમધ્યસ્થકૃપાઙ્ગાય નમો નમઃ ॥ ૨૦ ॥

પાર્વતીહૃદયાનન્દભરિતાય નમો નમઃ ।
શાણ્ડિલ્યમુનિસંસ્તુત્યશ્યામલાય નમો નમઃ ।
વિશ્વાવસુસદાસેવ્યવિભવાય નમો નમઃ ।
પઞ્ચાક્ષરીમહામન્ત્રપારગાય નમો નમઃ ।
પ્રભા સત્યાભિસમ્પૂજ્યપદાબ્જાય નમો નમઃ ।
ખડ્ગખેટોરગામ્ભોજસુભુજાય નમો નમઃ ।
મદત્રયદ્રવગજારોહણાય નમો નમઃ ।
શિખિપિઞ્છજટાબદ્ધજઘાનાય નમો નમઃ ।
પીતામ્બરાબદ્ધકટિપ્રદેશાય નમો નમઃ ॥ ૩૦ ॥

વિપ્રારાધનસન્તુષ્ટવિશ્રાન્તાય નમો નમઃ ।
વ્યોમાગ્નિમાયામૂર્ધેન્દુસુબીજાય નમો નમઃ ।
પુરા કુમ્ભોદ્ભવમુનિઘોષિતાય નમો નમઃ ।
વર્ગારિષટ્કુલામૂલવિનાશાય નમો નમઃ ।
ધર્માર્થકામમોક્ષશ્રીફલદાય નમો નમઃ ।
ભક્તિપ્રદાનન્દગુરુપાદુકાય નમો નમઃ ।
મુક્તિપ્રદાતૃપરમદેશિકાય નમો નમઃ ।
પરમેષ્ઠિસ્વરૂપેણ પાલકાય નમો નમઃ ।
પરાપરેણ પદ્માદિદાયકાય નમો નમઃ ।
પરાપરેણ પદ્માદિદાયકાય નમો નમઃ ।
મનુલોકૈસ્સદાવન્દ્યમઙ્ગલાય નમો નમઃ ॥ ૪૦ ॥

કૃતે પ્રત્યક્ષરં લક્ષાત્કીર્તિદાય નમો નમઃ ।
ત્રેતાયાં દ્વ્યષ્ટલક્ષેણ સિદ્ધિદાય નમો નમઃ ।
દ્વાપરે ચાષ્ટલક્ષેણ વરદાય નમો નમઃ ।
કલૌ લક્ષચતુષ્કેન પ્રસન્નાય નમો નમઃ ।
સહસ્રસઙ્ખ્યાજાપેન સન્તુષ્ટાય નમો નમઃ ।
યદુદ્દિશ્ય જપસ્સદ્યસ્તત્પ્રદાત્રે નમો નમઃ ।
શૌનકસ્તોત્રસમ્પ્રીતસુગુણાય નમો નમઃ ।
શરણાગતભક્તાનાં સુમિત્રાય નમો નમઃ ।
પાણ્યોર્ગજધ્વજં ઘણ્ટાં બિભ્રતે તે નમો નમઃ ।
આજાનુદ્વયસન્દીર્ઘબાહુકાય નમો નમઃ ॥ ૫૦ ॥

રક્તચન્દનલિપ્તાઙ્ગશોભનાય નમો નમઃ ।
કમલાસુરજીવાપહરણાય નમો નમઃ ।
શુદ્ધચિત્તસુભક્તાનાં રક્ષકાય નમો નમઃ ।
માર્યાદિદુષ્ટરોગાણાં નાશકાય નમો નમઃ ।
દુષ્ટમાનુષગર્વાપહરણાય નમો નમઃ ।
નીલમેઘનિભાકારસુદેહાય નમો નમઃ ।
નીલમેઘનિભાકારસુદેહાય નમો નમઃ ।
પિપીલિકાદિબ્રહ્માણ્ડવશ્યદાય નમો નમઃ ।
ભૂતનાથસદાસેવ્યપદાબ્જાય નમો નમઃ ।
મહાકાલાદિસમ્પૂજ્યવરિષ્ઠાય નમો નમઃ ।
વ્યાઘ્રશાર્દૂલપઞ્ચાસ્ય વશ્યદાય નમો નમઃ ॥ ૬૦ ॥

મધુરાનૃપસમ્મોહસુવેષાય નમો નમઃ ।
પાણ્ડ્યભૂપસભારત્નપઙ્કજાય નમો નમઃ ।
પમ્પાનદીસમીપસ્થસદનાય નમો નમઃ ।
પન્તલાધિપવન્દ્યશ્રીપદાબ્જાય નમો નમઃ ।
ભૂતભેતાલકૂશ્માણ્ડોચ્ચાટનાય નમો નમઃ ।
ભૂપાગ્રે વનશાદૂલાકર્ષણાય નમો નમઃ ।
પાણ્ડ્યેશવંશતિલકસ્વરૂપાય નમો નમઃ ।
પત્રવાણીજરારોગધ્વંસનાય નમો નમઃ ।
વાણ્યૈ ચોદિતશાર્દૂલ શિશુદાય નમો નમઃ ॥ ૭૦ ॥

કેરલેષુ સદા કેલિવિગ્રહાય નમો નમઃ ।
છાગાસ્યરાક્ષસીપાણિખણ્ડનાય નમો નમઃ ।
સદાજ્વલદ્ઘૃણીન્યસ્તશરણાય નમો નમઃ ।
દીપ્ત્યાદિશક્તિનવકૈસ્સેવિતાય નમો નમઃ ।
પ્રભૂતનામ પઞ્ચાસ્યપીઠસ્થાય નમો નમઃ ।
પ્રમથાકર્ષસામર્થ્યદાયકાય નમો નમઃ ।
ષટ્પઞ્ચાશજદ્દેશપતિવશ્યદાય નમો નમઃ ।
દુર્મુખીનામદૈત્યશિરશ્ચ્છેદાય નમો નમઃ ।
ટાદિભાન્તદલૈઃક્લૃપ્તપદ્મસ્થાય નમો નમઃ ॥ ૮૦ ॥

શરચ્ચન્દ્રપ્રતીકાશવક્ત્રાબ્જાય નમો નમઃ ।
વશ્યાદ્યષ્ટક્રિયાકર્મફલદાય નમો નમઃ ।
પુરા શચીભયભ્રાન્તિપ્રણાશાય નમો નમઃ ।
સુરેન્દ્રપ્રાથિતાભીષ્ટફલદાય નમો નમઃ ।
શમ્ભોર્જટાસમુત્પન્નસેવિતાય નમો નમઃ ।
વિપ્રપૂજ્યસભામધ્યનર્ત્તકાય નમો નમઃ ।
જપાપુષ્પપ્રભાવોર્ધ્વાધરોષ્ઠાય નમો નમઃ ।
સાધુસજ્જનસન્માર્ગરક્ષકાય નમો નમઃ ।
મધ્વાજ્યકુલવત્સ્વાદુવચનાય નમો નમઃ ॥ ૯૦ ॥

રક્તસૈકતશૈલાઘક્ષેત્રસ્થાય નમો નમઃ ।
કેતકીવનમધ્યસ્થકુમારાય નમો નમઃ ।
ગોહત્તિપાપશમનચતુરાય નમો નમઃ ।
સ્વપૂજનાત્ પાપમુક્તગૌતમાય નમો નમઃ ।
ઉદીચ્યાચલવારીશગ્રામરક્ષાય તે નમઃ ।
ગૌતમીસલિલસ્નાનસન્તુષ્ટાય નમો નમઃ ।
સોમારણ્યજયન્તાખ્યક્ષેત્રમધ્યાય તે નમઃ ।
ગૌતમાખ્યમુનિશ્રેષ્ઠયાગપ્રાર્ચ્યાય તે નમઃ ।
કૃત્તિકર્ક્ષોદ્ભવગ્રામપ્રવેશાય નમો નમઃ ।
કૃત્તિકર્ક્ષોદ્ભવગ્રામપાલનાય નમો નમઃ ॥

સદાધ્યાયિભરદ્વાજપૂજિતાય નમો નમઃ ।
કશ્યપાદિમુનીન્દ્રાણાં તપોદેશાય તે નમઃ ।
જન્મમૃત્યુજરાતપ્તજનશાન્તિકૃતે નમઃ ।
ભક્તજનમનઃ ક્લેશમર્દનાય નમો નમઃ ।
આયુર્યશઃ શ્રિયં પ્રજ્ઞાં પુત્રાન્ દેહિ નમો નમઃ ।
રેવન્તજૃમ્ભિન્ એહ્યેહિ પ્રસાદં કુરુ મે નમઃ ।
બ્રહ્મવિષ્ણુશિવાત્મૈક્યસ્વરૂપાય નમો નમઃ ॥ ૧૦૮ ॥

ઇતિ શ્રીમહાશાસ્તૃ અષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read 108 Names of Shri Maha Shastri:

108 Names of Shri Mahashastrri | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top