108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Viththala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Shree Vitthala Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಕ್ಲೀಮ್ । ವಿಠ್ಠಲಾಯ ನಮಃ । ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ । ಪುಂಡರೀಕನಿಭೇಕ್ಷಣಾಯ ।
ಪುಂಡರೀಕಾಶ್ರಮಪದಾಯ । ಪುಂಡರೀಕಜಲಾಪ್ಲುತಾಯ । ಪುಂಡರೀಕಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಾಯ ।
ಪುಂಡರೀಕವರಪ್ರದಾಯ । ಶಾರದಾಧಿಷ್ಠಿತದ್ವಾರಾಯ । ಶಾರದೇನ್ದುನಿಭಾನನಾಯ ।
ನಾರದಾಧಿಷ್ಠಿತದ್ವಾರಾಯ । ನಾರದೇಶಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ । ಭುವನಾಧೀಶ್ವರೀದ್ವಾರಾಯ ।
ಭುವನಾಧೀಶ್ವರೀಶ್ವರಾಯ । ದುರ್ಗಾಶ್ರಿತೋತ್ತರದ್ವಾರಾಯ ।
ದುರ್ಗಮಾಗಮಸಂವೃತಾಯ । ಕ್ಷುಲ್ಲಪೇಶೀಪಿನದ್ಧೋರುಗೋಪೇಷ್ಟ್ಯಾಶ್ಲಿಷ್ಟಜಾನುಕಾಯ ।
ಕಟಿಸ್ಥಿತಕರದ್ವನ್ದ್ವಾಯ । ವರದಾಭಯಮುದ್ರಿತಾಯ । ತ್ರೇತಾತೋರಣಪಾಲಸ್ಥ-
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ । ತಿತಊಕ್ಷೇತ್ರಪಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಅಶ್ವತ್ಥಕೋಟೀಶ್ವರವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । ಕರವೀರಸ್ಥಾಯ ನಾರೀನಾರಾಯಣಾಯ ।
ನೀರಾಸಂಗಮಸಂಸ್ಥಾಯ । ಸೈಕತಪ್ರತಿಮಾರ್ಚಿತಾಯ । ವೇಣುನಾದೇನ ದೇವಾನಾಂ
ಮನಃ ಶ್ರವಣಮಂಗಲಾಯ । ದೇವಕನ್ಯಾಕೋಟಿಕೋಟಿನೀರಾಜಿತಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ಪದ್ಮತೀರ್ಥಸ್ಥಿತಾಶ್ವತ್ಥಾಯ । ನರಾಯ । ನಾರಾಯಣಾಯ
ಮಹತೇ । ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾಸರೋನೀರಕೇಲಿಲೋಲದಿಗಮ್ಬರಾಯ ।
ಸಸಧ್ರೀಚೀತ್ಸವಿಷೂಚೀರಿತಿಶ್ರುತ್ಯರ್ಥರೂಪಧೃಷೇ ।
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಿನೇ । ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟತ್ರಯಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಸ್ವಕುಂಡಲಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ । ಪಂಚಾಯುಧಜಲಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಗ್ರಪೂಜಾರ್ಥಿನೇ । ಪಾರ್ವತೀಪೂಜಿತಾಯ । ಚತುರ್ಮುಖಸ್ತುತಾಯ ।
ಜಗನ್ಮೋಹನರೂಪಧೃಷೇ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಮನ್ತ್ರಾಕ್ಷರಾವಲೀ ಹೃತ್ಸ್ಥಕೌಸ್ತುಭೋರಃಸ್ಥಲಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಸ್ವಮನ್ತ್ರೋಜ್ಜೀವಿತಜನಾಯ । ಸರ್ವಕೀರ್ತನವಲ್ಲಭಾಯ । ವಾಸುದೇವಾಯ ।
ದಯಾಸಿನ್ಧವೇ । ಗೋಗೋಪೀಪರಿವಾರಿತಾಯ । ಯುಧಿಷ್ಠಿರಹತಾರಾತಯೇ ।
ಮುಕ್ತಕೇಶಿನೇ । ವರಪ್ರದಾಯ । ಬಲದೇವೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ । ರುಕ್ಮಿಣೀಪುತ್ರನಾಯಕಾಯ ।
ಗುರುಪುತ್ರಪ್ರದಾಯ । ನಿತ್ಯಮಹಿಮ್ನೇ । ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ । ಭಕ್ತಾರಿಘ್ನೇ ।
ಮಹಾದೇವಾಯ । ಭಕ್ತಾಭಿಲಷಿತಪ್ರದಾಯ । ಸವ್ಯಸಾಚಿನೇ । ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಗುರವೇ ।
ಮೋಹಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಭೀಮಾಮಾರ್ಗಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಭೀಮಸೇನಮತಾನುಗಾಯ । ಗನ್ಧರ್ವಾನುಗ್ರಹಕರಾಯ ।
ಅಪರಾಧಸಹಾಯ ಹರಯೇ । ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶಿನೇ । ಸ್ವಪ್ನದೃಶ್ಯಾಯ ।
ಭಕ್ತದುಃಸ್ವಪ್ನಶಾನ್ತಿಕೃತೇ । ಆಪತ್ಕಾಲಾನುಪೇಕ್ಷಿಣೇ । ಅನಪೇಕ್ಷಾಯ ।
ಜನೈರಪೇಕ್ಷಿತಾಯ । ಸತ್ಯೋಪಯಾಚನಾಯ । ಸತ್ಯಸನ್ಧಾಯ । ಸತ್ಯಾಭಿತಾರಕಾಯ ।
ಸತ್ಯಾಜಾನಯೇ । ರಮಾಜಾನಯೇ । ರಾಧಾಜಾನಯೇ । ರಥಾಂಗಭಾಜೇ । ಸಿಂಚನಾಯ ।
ಗೋಪೈಃ ಕ್ರೀಡನಾಯ । ದಧಿದುಗ್ಧಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಬೋಧನ್ಯುತ್ಸವಯುಕ್ತೀರ್ಥಾಯ ನಮಃ । ಶಯನ್ಯುತ್ಸವ-
ಭೂಮಿಭಾಗೇ । ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋತ್ಸವಾಕ್ರಾನ್ತವೇಣುನಾದಪದಾಂಕಭುವೇ ।
ದಧ್ಯನ್ನವ್ಯಂಜನಾಭೋಕ್ತ್ರೇ । ದಧಿಭುಜೇ । ಕಾಮಪೂರಕಾಯ । ಬಿಲಾನ್ತರ್ಧಾನಸತ್ಕೇಲಿ-
ಲೋಲುಪಾಯ । ಗೋಪವಲ್ಲಭಾಯ । ಸಖಿನೇತ್ರೇ ಪಿಧಾಯಾಶು ಕೋಽಹಂ
ಪೃಚ್ಛಾವಿಶಾರದಾಯ । ಸಮಾಸಮಪ್ರಶ್ನಪೂರ್ವಮುಷ್ಟಿಮುಷ್ಟಿಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ।
ಕುಟಿಲೀಲಾಸು ಕುಶಲಾಯ । ಕುಟಿಲಾಲಕಮಂಡಿತಾಯ । ಸಾರೀಲೀಲಾನುಸಾರಿಣೇ ।
ಸದಾ ವಾಹಕ್ರೀಡಾಪರಾಯ । ಕಾರ್ಣಾಟಕೀರತಿರತಾಯ । ಮಂಗಲೋಪವನಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನತೀರ್ಥಪೂರೇಕ್ಷಾವಿಸ್ಮಾಯಿತಜಗತ್ತ್ರಯಾಯ । ನಿವಾರಿತಕ್ಷೇತ್ರವಿಘ್ನಾಯ ।
ದುಷ್ಟದುರ್ಬುದ್ಧಿಭಂಜನಾಯ ।
ವಾಲುಕಾವೃಕ್ಷಪಾಷಾಣಪಶುಪಕ್ಷಿಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಆಶುತೋಷಾಯ ನಮಃ । ಭಕ್ತವಶಾಯ । ಪಾಂಡುರಂಗಾಯ । ಸುಪಾವನಾಯ । ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಯೇ ।
ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ । ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಾ ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Shree Vitthala:

108 Names of Shri Viththala | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment