Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Viththala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Shree Vitthala Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଵିଠ୍ଠଲାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ॥

ଓଂ କ୍ଲୀମ୍ । ଵିଠ୍ଠଲାୟ ନମଃ । ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷାୟ । ପୁଣ୍ଡରୀକନିଭେକ୍ଷଣାୟ ।
ପୁଣ୍ଡରୀକାଶ୍ରମପଦାୟ । ପୁଣ୍ଡରୀକଜଲାପ୍ଲୁତାୟ । ପୁଣ୍ଡରୀକକ୍ଷେତ୍ରଵାସାୟ ।
ପୁଣ୍ଡରୀକଵରପ୍ରଦାୟ । ଶାରଦାଧିଷ୍ଠିତଦ୍ଵାରାୟ । ଶାରଦେନ୍ଦୁନିଭାନନାୟ ।
ନାରଦାଧିଷ୍ଠିତଦ୍ଵାରାୟ । ନାରଦେଶପ୍ରପୂଜିତାୟ । ଭୁଵନାଧୀଶ୍ଵରୀଦ୍ଵାରାୟ ।
ଭୁଵନାଧୀଶ୍ଵରୀଶ୍ଵରାୟ । ଦୁର୍ଗାଶ୍ରିତୋତ୍ତରଦ୍ଵାରାୟ ।
ଦୁର୍ଗମାଗମସଂଵୃତାୟ । କ୍ଷୁଲ୍ଲପେଶୀପିନଦ୍ଧୋରୁଗୋପେଷ୍ଟ୍ୟାଶ୍ଲିଷ୍ଟଜାନୁକାୟ ।
କଟିସ୍ଥିତକରଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵାୟ । ଵରଦାଭୟମୁଦ୍ରିତାୟ । ତ୍ରେତାତୋରଣପାଲସ୍ଥ-
ତ୍ରିଵିକ୍ରମାୟ । ତିତଊକ୍ଷେତ୍ରପାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଅଶ୍ଵତ୍ଥକୋଟୀଶ୍ଵରଵରପ୍ରଦାୟ ନମଃ । କରଵୀରସ୍ଥାୟ ନାରୀନାରାୟଣାୟ ।
ନୀରାସଙ୍ଗମସଂସ୍ଥାୟ । ସୈକତପ୍ରତିମାର୍ଚିତାୟ । ଵେଣୁନାଦେନ ଦେଵାନାଂ
ମନଃ ଶ୍ରଵଣମଙ୍ଗଲାୟ । ଦେଵକନ୍ୟାକୋଟିକୋଟିନୀରାଜିତପଦାମ୍ବୁଜାୟ ।
ପଦ୍ମତୀର୍ଥସ୍ଥିତାଶ୍ଵତ୍ଥାୟ । ନରାୟ । ନାରାୟଣାୟ
ମହତେ । ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାସରୋନୀରକେଲିଲୋଲଦିଗମ୍ବରାୟ ।
ସସଧ୍ରୀଚୀତ୍ସଵିଷୂଚୀରିତିଶ୍ରୁତ୍ୟର୍ଥରୂପଧୃଷେ ।
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟକ୍ଷେତ୍ରଵାସିନେ । ସର୍ଵୋତ୍କୃଷ୍ଟତ୍ରୟାତ୍ମକାୟ ।
ସ୍ଵକୁଣ୍ଡଲପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରେ । ପଞ୍ଚାୟୁଧଜଲପ୍ରିୟାୟ ।
କ୍ଷେତ୍ରପାଲାଗ୍ରପୂଜାର୍ଥିନେ । ପାର୍ଵତୀପୂଜିତାୟ । ଚତୁର୍ମୁଖସ୍ତୁତାୟ ।
ଜଗନ୍ମୋହନରୂପଧୃଷେ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ମନ୍ତ୍ରାକ୍ଷରାଵଲୀ ହୃତ୍ସ୍ଥକୌସ୍ତୁଭୋରଃସ୍ଥଲପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ସ୍ଵମନ୍ତ୍ରୋଜ୍ଜୀଵିତଜନାୟ । ସର୍ଵକୀର୍ତନଵଲ୍ଲଭାୟ । ଵାସୁଦେଵାୟ ।
ଦୟାସିନ୍ଧଵେ । ଗୋଗୋପୀପରିଵାରିତାୟ । ୟୁଧିଷ୍ଠିରହତାରାତୟେ ।
ମୁକ୍ତକେଶିନେ । ଵରପ୍ରଦାୟ । ବଲଦେଵୋପଦେଷ୍ଟ୍ରେ । ରୁକ୍ମିଣୀପୁତ୍ରନାୟକାୟ ।
ଗୁରୁପୁତ୍ରପ୍ରଦାୟ । ନିତ୍ୟମହିମ୍ନେ । ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ । ଭକ୍ତାରିଘ୍ନେ ।
ମହାଦେଵାୟ । ଭକ୍ତାଭିଲଷିତପ୍ରଦାୟ । ସଵ୍ୟସାଚିନେ । ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ୟାଗୁରଵେ ।
ମୋହାପହାରକାୟ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଭୀମାମାର୍ଗପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ । ଭୀମସେନମତାନୁଗାୟ । ଗନ୍ଧର୍ଵାନୁଗ୍ରହକରାୟ ।
ଅପରାଧସହାୟ ହରୟେ । ସ୍ଵପ୍ନଦର୍ଶିନେ । ସ୍ଵପ୍ନଦୃଶ୍ୟାୟ ।
ଭକ୍ତଦୁଃସ୍ଵପ୍ନଶାନ୍ତିକୃତେ । ଆପତ୍କାଲାନୁପେକ୍ଷିଣେ । ଅନପେକ୍ଷାୟ ।
ଜନୈରପେକ୍ଷିତାୟ । ସତ୍ୟୋପୟାଚନାୟ । ସତ୍ୟସନ୍ଧାୟ । ସତ୍ୟାଭିତାରକାୟ ।
ସତ୍ୟାଜାନୟେ । ରମାଜାନୟେ । ରାଧାଜାନୟେ । ରଥାଙ୍ଗଭାଜେ । ସିଞ୍ଚନାୟ ।
ଗୋପୈଃ କ୍ରୀଡନାୟ । ଦଧିଦୁଗ୍ଧାପହାରକାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ବୋଧନ୍ୟୁତ୍ସଵୟୁକ୍ତୀର୍ଥାୟ ନମଃ । ଶୟନ୍ୟୁତ୍ସଵ-
ଭୂମିଭାଗେ । ମାର୍ଗଶୀର୍ଷୋତ୍ସଵାକ୍ରାନ୍ତଵେଣୁନାଦପଦାଙ୍କଭୁଵେ ।
ଦଧ୍ୟନ୍ନଵ୍ୟଞ୍ଜନାଭୋକ୍ତ୍ରେ । ଦଧିଭୁଜେ । କାମପୂରକାୟ । ବିଲାନ୍ତର୍ଧାନସତ୍କେଲି-
ଲୋଲୁପାୟ । ଗୋପଵଲ୍ଲଭାୟ । ସଖିନେତ୍ରେ ପିଧାୟାଶୁ କୋଽହଂ
ପୃଚ୍ଛାଵିଶାରଦାୟ । ସମାସମପ୍ରଶ୍ନପୂର୍ଵମୁଷ୍ଟିମୁଷ୍ଟିପ୍ରଦର୍ଶକାୟ ।
କୁଟିଲୀଲାସୁ କୁଶଲାୟ । କୁଟିଲାଲକମଣ୍ଡିତାୟ । ସାରୀଲୀଲାନୁସାରିଣେ ।
ସଦା ଵାହକ୍ରୀଡାପରାୟ । କାର୍ଣାଟକୀରତିରତାୟ । ମଙ୍ଗଲୋପଵନସ୍ଥିତାୟ ।
ମାଧ୍ୟାହ୍ନତୀର୍ଥପୂରେକ୍ଷାଵିସ୍ମାୟିତଜଗତ୍ତ୍ରୟାୟ । ନିଵାରିତକ୍ଷେତ୍ରଵିଘ୍ନାୟ ।
ଦୁଷ୍ଟଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିଭଞ୍ଜନାୟ ।
ଵାଲୁକାଵୃକ୍ଷପାଷାଣପଶୁପକ୍ଷିପ୍ରତିଷ୍ଠିତାୟ ନମଃ ।
ଆଶୁତୋଷାୟ ନମଃ । ଭକ୍ତଵଶାୟ । ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗାୟ । ସୁପାଵନାୟ । ପୁଣ୍ୟକୀର୍ତୟେ ।
ପରସ୍ମୈ ବ୍ରହ୍ମଣେ । ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ । କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀପଦ୍ମପୁରାଣାନ୍ତର୍ଗତା ଶ୍ରୀଵିଠ୍ଠଲାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ।

Also Read 108 Names of Shree Vitthala:

108 Names of Shri Viththala | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Viththala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top