Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Viththala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Shree Vitthala Ashtottarashata Namavali Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീവിഠ്ഠലാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ ॥

ഓം ക്ലീം । വിഠ്ഠലായ നമഃ । പുണ്ഡരീകാക്ഷായ । പുണ്ഡരീകനിഭേക്ഷണായ ।
പുണ്ഡരീകാശ്രമപദായ । പുണ്ഡരീകജലാപ്ലുതായ । പുണ്ഡരീകക്ഷേത്രവാസായ ।
പുണ്ഡരീകവരപ്രദായ । ശാരദാധിഷ്ഠിതദ്വാരായ । ശാരദേന്ദുനിഭാനനായ ।
നാരദാധിഷ്ഠിതദ്വാരായ । നാരദേശപ്രപൂജിതായ । ഭുവനാധീശ്വരീദ്വാരായ ।
ഭുവനാധീശ്വരീശ്വരായ । ദുര്‍ഗാശ്രിതോത്തരദ്വാരായ ।
ദുര്‍ഗമാഗമസംവൃതായ । ക്ഷുല്ലപേശീപിനദ്ധോരുഗോപേഷ്ട്യാശ്ലിഷ്ടജാനുകായ ।
കടിസ്ഥിതകരദ്വന്ദ്വായ । വരദാഭയമുദ്രിതായ । ത്രേതാതോരണപാലസ്ഥ-
ത്രിവിക്രമായ । തിതഊക്ഷേത്രപായ നമഃ ॥ 20 ॥

അശ്വത്ഥകോടീശ്വരവരപ്രദായ നമഃ । കരവീരസ്ഥായ നാരീനാരായണായ ।
നീരാസങ്ഗമസംസ്ഥായ । സൈകതപ്രതിമാര്‍ചിതായ । വേണുനാദേന ദേവാനാം
മനഃ ശ്രവണമങ്ഗലായ । ദേവകന്യാകോടികോടിനീരാജിതപദാംബുജായ ।
പദ്മതീര്‍ഥസ്ഥിതാശ്വത്ഥായ । നരായ । നാരായണായ
മഹതേ । ചന്ദ്രഭാഗാസരോനീരകേലിലോലദിഗംബരായ ।
സസധ്രീചീത്സവിഷൂചീരിതിശ്രുത്യര്‍ഥരൂപധൃഷേ ।
ജ്യോതിര്‍മയക്ഷേത്രവാസിനേ । സര്‍വോത്കൃഷ്ടത്രയാത്മകായ ।
സ്വകുണ്ഡലപ്രതിഷ്ഠാത്രേ । പഞ്ചായുധജലപ്രിയായ ।
ക്ഷേത്രപാലാഗ്രപൂജാര്‍ഥിനേ । പാര്‍വതീപൂജിതായ । ചതുര്‍മുഖസ്തുതായ ।
ജഗന്‍മോഹനരൂപധൃഷേ വിഷ്ണവേ നമഃ ॥ 40 ॥

മന്ത്രാക്ഷരാവലീ ഹൃത്സ്ഥകൌസ്തുഭോരഃസ്ഥലപ്രിയായ നമഃ ।
സ്വമന്ത്രോജ്ജീവിതജനായ । സര്‍വകീര്‍തനവല്ലഭായ । വാസുദേവായ ।
ദയാസിന്ധവേ । ഗോഗോപീപരിവാരിതായ । യുധിഷ്ഠിരഹതാരാതയേ ।
മുക്തകേശിനേ । വരപ്രദായ । ബലദേവോപദേഷ്ട്രേ । രുക്മിണീപുത്രനായകായ ।
ഗുരുപുത്രപ്രദായ । നിത്യമഹിംനേ । ഭക്തവത്സലായ । ഭക്താരിഘ്നേ ।
മഹാദേവായ । ഭക്താഭിലഷിതപ്രദായ । സവ്യസാചിനേ । ബ്രഹ്മവിദ്യാഗുരവേ ।
മോഹാപഹാരകായ നമഃ ॥ 60 ॥

ഭീമാമാര്‍ഗപ്രദാത്രേ നമഃ । ഭീമസേനമതാനുഗായ । ഗന്ധര്‍വാനുഗ്രഹകരായ ।
അപരാധസഹായ ഹരയേ । സ്വപ്നദര്‍ശിനേ । സ്വപ്നദൃശ്യായ ।
ഭക്തദുഃസ്വപ്നശാന്തികൃതേ । ആപത്കാലാനുപേക്ഷിണേ । അനപേക്ഷായ ।
ജനൈരപേക്ഷിതായ । സത്യോപയാചനായ । സത്യസന്ധായ । സത്യാഭിതാരകായ ।
സത്യാജാനയേ । രമാജാനയേ । രാധാജാനയേ । രഥാങ്ഗഭാജേ । സിഞ്ചനായ ।
ഗോപൈഃ ക്രീഡനായ । ദധിദുഗ്ധാപഹാരകായ നമഃ ॥ 80 ॥

ബോധന്യുത്സവയുക്തീര്‍ഥായ നമഃ । ശയന്യുത്സവ-
ഭൂമിഭാഗേ । മാര്‍ഗശീര്‍ഷോത്സവാക്രാന്തവേണുനാദപദാങ്കഭുവേ ।
ദധ്യന്നവ്യഞ്ജനാഭോക്ത്രേ । ദധിഭുജേ । കാമപൂരകായ । ബിലാന്തര്‍ധാനസത്കേലി-
ലോലുപായ । ഗോപവല്ലഭായ । സഖിനേത്രേ പിധായാശു കോഽഹം
പൃച്ഛാവിശാരദായ । സമാസമപ്രശ്നപൂര്‍വമുഷ്ടിമുഷ്ടിപ്രദര്‍ശകായ ।
കുടിലീലാസു കുശലായ । കുടിലാലകമണ്ഡിതായ । സാരീലീലാനുസാരിണേ ।
സദാ വാഹക്രീഡാപരായ । കാര്‍ണാടകീരതിരതായ । മങ്ഗലോപവനസ്ഥിതായ ।
മാധ്യാഹ്നതീര്‍ഥപൂരേക്ഷാവിസ്മായിതജഗത്ത്രയായ । നിവാരിതക്ഷേത്രവിഘ്നായ ।
ദുഷ്ടദുര്‍ബുദ്ധിഭഞ്ജനായ ।
വാലുകാവൃക്ഷപാഷാണപശുപക്ഷിപ്രതിഷ്ഠിതായ നമഃ ।
ആശുതോഷായ നമഃ । ഭക്തവശായ । പാണ്ഡുരങ്ഗായ । സുപാവനായ । പുണ്യകീര്‍തയേ ।
പരസ്മൈ ബ്രഹ്മണേ । ബ്രഹ്മണ്യായ । കൃഷ്ണായ നമഃ ॥ 108 ॥

ഇതി ശ്രീപദ്മപുരാണാന്തര്‍ഗതാ ശ്രീവിഠ്ഠലാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ സമാപ്താ ।

Also Read 108 Names of Shree Vitthala:

108 Names of Shri Viththala | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Viththala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top