Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Viththala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Shree Vitthala Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਵਿਠ੍ਠਲਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ॐ ਕ੍ਲੀਮ੍ । ਵਿਠ੍ਠਲਾਯ ਨਮਃ । ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਨਿਭੇਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ।
ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਸ਼੍ਰਮਪਦਾਯ । ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਜਲਾਪ੍ਲੁਤਾਯ । ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਵਾਸਾਯ ।
ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਵਰਪ੍ਰਦਾਯ । ਸ਼ਾਰਦਾਧਿਸ਼੍ਠਿਤਦ੍ਵਾਰਾਯ । ਸ਼ਾਰਦੇਨ੍ਦੁਨਿਭਾਨਨਾਯ ।
ਨਾਰਦਾਧਿਸ਼੍ਠਿਤਦ੍ਵਾਰਾਯ । ਨਾਰਦੇਸ਼ਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ । ਭੁਵਨਾਧੀਸ਼੍ਵਰੀਦ੍ਵਾਰਾਯ ।
ਭੁਵਨਾਧੀਸ਼੍ਵਰੀਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਦੁਰ੍ਗਾਸ਼੍ਰਿਤੋਤ੍ਤਰਦ੍ਵਾਰਾਯ ।
ਦੁਰ੍ਗਮਾਗਮਸਂਵਤਾਯ । ਕ੍ਸ਼ੁਲ੍ਲਪੇਸ਼ੀਪਿਨਦ੍ਧੋਰੁਗੋਪੇਸ਼੍ਟ੍ਯਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਜਾਨੁਕਾਯ ।
ਕਟਿਸ੍ਥਿਤਕਰਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਾਯ । ਵਰਦਾਭਯਮੁਦ੍ਰਿਤਾਯ । ਤ੍ਰੇਤਾਤੋਰਣਪਾਲਸ੍ਥ-
ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਾਯ । ਤਿਤਊਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ਅਸ਼੍ਵਤ੍ਥਕੋਟੀਸ਼੍ਵਰਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ । ਕਰਵੀਰਸ੍ਥਾਯ ਨਾਰੀਨਾਰਾਯਣਾਯ ।
ਨੀਰਾਸਙ੍ਗਮਸਂਸ੍ਥਾਯ । ਸੈਕਤਪ੍ਰਤਿਮਾਰ੍ਚਿਤਾਯ । ਵੇਣੁਨਾਦੇਨ ਦੇਵਾਨਾਂ
ਮਨਃ ਸ਼੍ਰਵਣਮਙ੍ਗਲਾਯ । ਦੇਵਕਨ੍ਯਾਕੋਟਿਕੋਟਿਨੀਰਾਜਿਤਪਦਾਮ੍ਬੁਜਾਯ ।
ਪਦ੍ਮਤੀਰ੍ਥਸ੍ਥਿਤਾਸ਼੍ਵਤ੍ਥਾਯ । ਨਰਾਯ । ਨਾਰਾਯਣਾਯ
ਮਹਤੇ । ਚਨ੍ਦ੍ਰਭਾਗਾਸਰੋਨੀਰਕੇਲਿਲੋਲਦਿਗਮ੍ਬਰਾਯ ।
ਸਸਧ੍ਰੀਚੀਤ੍ਸਵਿਸ਼ੂਚੀਰਿਤਿਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯਰ੍ਥਰੂਪਧਸ਼ੇ ।
ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਯਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਵਾਸਿਨੇ । ਸਰ੍ਵੋਤ੍ਕਸ਼੍ਟਤ੍ਰਯਾਤ੍ਮਕਾਯ ।
ਸ੍ਵਕੁਣ੍ਡਲਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਤ੍ਰੇ । ਪਞ੍ਚਾਯੁਧਜਲਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਾਗ੍ਰਪੂਜਾਰ੍ਥਿਨੇ । ਪਾਰ੍ਵਤੀਪੂਜਿਤਾਯ । ਚਤੁਰ੍ਮੁਖਸ੍ਤੁਤਾਯ ।
ਜਗਨ੍ਮੋਹਨਰੂਪਧਸ਼ੇ ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਰਾਵਲੀ ਹਤ੍ਸ੍ਥਕੌਸ੍ਤੁਭੋਰਃਸ੍ਥਲਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰੋਜ੍ਜੀਵਿਤਜਨਾਯ । ਸਰ੍ਵਕੀਰ੍ਤਨਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ।
ਦਯਾਸਿਨ੍ਧਵੇ । ਗੋਗੋਪੀਪਰਿਵਾਰਿਤਾਯ । ਯੁਧਿਸ਼੍ਠਿਰਹਤਾਰਾਤਯੇ ।
ਮੁਕ੍ਤਕੇਸ਼ਿਨੇ । ਵਰਪ੍ਰਦਾਯ । ਬਲਦੇਵੋਪਦੇਸ਼੍ਟ੍ਰੇ । ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਪੁਤ੍ਰਨਾਯਕਾਯ ।
ਗੁਰੁਪੁਤ੍ਰਪ੍ਰਦਾਯ । ਨਿਤ੍ਯਮਹਿਮ੍ਨੇ । ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾਯ । ਭਕ੍ਤਾਰਿਘ੍ਨੇ ।
ਮਹਾਦੇਵਾਯ । ਭਕ੍ਤਾਭਿਲਸ਼ਿਤਪ੍ਰਦਾਯ । ਸਵ੍ਯਸਾਚਿਨੇ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਗੁਰਵੇ ।
ਮੋਹਾਪਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ਭੀਮਾਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ਭੀਮਸੇਨਮਤਾਨੁਗਾਯ । ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਾਨੁਗ੍ਰਹਕਰਾਯ ।
ਅਪਰਾਧਸਹਾਯ ਹਰਯੇ । ਸ੍ਵਪ੍ਨਦਰ੍ਸ਼ਿਨੇ । ਸ੍ਵਪ੍ਨਦਸ਼੍ਯਾਯ ।
ਭਕ੍ਤਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨਸ਼ਾਨ੍ਤਿਕਤੇ । ਆਪਤ੍ਕਾਲਾਨੁਪੇਕ੍ਸ਼ਿਣੇ । ਅਨਪੇਕ੍ਸ਼ਾਯ ।
ਜਨੈਰਪੇਕ੍ਸ਼ਿਤਾਯ । ਸਤ੍ਯੋਪਯਾਚਨਾਯ । ਸਤ੍ਯਸਨ੍ਧਾਯ । ਸਤ੍ਯਾਭਿਤਾਰਕਾਯ ।
ਸਤ੍ਯਾਜਾਨਯੇ । ਰਮਾਜਾਨਯੇ । ਰਾਧਾਜਾਨਯੇ । ਰਥਾਙ੍ਗਭਾਜੇ । ਸਿਞ੍ਚਨਾਯ ।
ਗੋਪੈਃ ਕ੍ਰੀਡਨਾਯ । ਦਧਿਦੁਗ੍ਧਾਪਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ਬੋਧਨ੍ਯੁਤ੍ਸਵਯੁਕ੍ਤੀਰ੍ਥਾਯ ਨਮਃ । ਸ਼ਯਨ੍ਯੁਤ੍ਸਵ-
ਭੂਮਿਭਾਗੇ । ਮਾਰ੍ਗਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੋਤ੍ਸਵਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਵੇਣੁਨਾਦਪਦਾਙ੍ਕਭੁਵੇ ।
ਦਧ੍ਯਨ੍ਨਵ੍ਯਞ੍ਜਨਾਭੋਕ੍ਤ੍ਰੇ । ਦਧਿਭੁਜੇ । ਕਾਮਪੂਰਕਾਯ । ਬਿਲਾਨ੍ਤਰ੍ਧਾਨਸਤ੍ਕੇਲਿ-
ਲੋਲੁਪਾਯ । ਗੋਪਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਸਖਿਨੇਤ੍ਰੇ ਪਿਧਾਯਾਸ਼ੁ ਕੋऽਹਂ
ਪਚ੍ਛਾਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ । ਸਮਾਸਮਪ੍ਰਸ਼੍ਨਪੂਰ੍ਵਮੁਸ਼੍ਟਿਮੁਸ਼੍ਟਿਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ।
ਕੁਟਿਲੀਲਾਸੁ ਕੁਸ਼ਲਾਯ । ਕੁਟਿਲਾਲਕਮਣ੍ਡਿਤਾਯ । ਸਾਰੀਲੀਲਾਨੁਸਾਰਿਣੇ ।
ਸਦਾ ਵਾਹਕ੍ਰੀਡਾਪਰਾਯ । ਕਾਰ੍ਣਾਟਕੀਰਤਿਰਤਾਯ । ਮਙ੍ਗਲੋਪਵਨਸ੍ਥਿਤਾਯ ।
ਮਾਧ੍ਯਾਹ੍ਨਤੀਰ੍ਥਪੂਰੇਕ੍ਸ਼ਾਵਿਸ੍ਮਾਯਿਤਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਾਯ । ਨਿਵਾਰਿਤਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਵਿਘ੍ਨਾਯ ।
ਦੁਸ਼੍ਟਦੁਰ੍ਬੁਦ੍ਧਿਭਞ੍ਜਨਾਯ ।
ਵਾਲੁਕਾਵਕ੍ਸ਼ਪਾਸ਼ਾਣਪਸ਼ੁਪਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਭਕ੍ਤਵਸ਼ਾਯ । ਪਾਣ੍ਡੁਰਙ੍ਗਾਯ । ਸੁਪਾਵਨਾਯ । ਪੁਣ੍ਯਕੀਰ੍ਤਯੇ ।
ਪਰਸ੍ਮੈ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਯ । ਕਸ਼੍ਣਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਪਦ੍ਮਪੁਰਾਣਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਾ ਸ਼੍ਰੀਵਿਠ੍ਠਲਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Shree Vitthala:

108 Names of Shri Viththala | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Viththala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top