Home / Shatinamavali / 108 Names of Sri Rajagopala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

108 Names of Sri Rajagopala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Sri Raja Gopala Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀରାଜଗୋପାଲାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ॥

ଅଥଵା ଚମ୍ପକାରଣ୍ୟନାଥାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ

ଓଂ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀ ରାଜଗୋପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵକୀସୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଂପକେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋଵିନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗରୁଡଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାସୁଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅରଵିନ୍ଦାକ୍ଷାୟ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଂ ଚଂପକାରଣ୍ୟନାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରୁକ୍ମିଣୀଵଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋଭିଲାମିଷ୍ଟଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କେଶଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କେଶିସଂହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ କାଳିନ୍ଦୀରମଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵାୟଂଭୁଵଵିମାନସ୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦାଗୋପ୍ରଲୟାର୍ଚିତାୟ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ଦକ୍ଷିଣଦ୍ଵାରକାନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିଦ୍ରାତଟିନୀତୀରଵିଲାସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଵନ୍ଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନନ୍ଦସୂନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଦୁଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରଦସ୍ତୁତଵୈଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଜଶେଖରରାଜେନ୍ଦ୍ର-କୃତଘ୍ନଵିମୋଚକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଧାପୟୋଧରାସକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଜଶେଖରପୂଜିତାୟ ନମଃ । ୩୦ ।

ଓଂ ମାଧଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧୁରାନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଘନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୃଷୀକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋପିକାସୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାମୋଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ଭଗଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉରୁଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାମନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧୁସୂଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଭଙ୍ଗିମଧୁରାକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲାଵଣ୍ୟଧାମ୍ନେ ନମଃ । ୫୦ ।

ଓଂ ନିତ୍ୟଶ୍ରିୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଭାମାପ୍ରିୟଂକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେତ୍ରରାଜିତହସ୍ତାଗ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଣୁନାଦଵିନୋଦଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଭାମାଂସଵିନ୍ୟସ୍ତ-ଵାମପାଣିସରୋରୁହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନ୍ଦସ୍ମିତମୁଖାଂଭୋଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଂଗଲାଲୟଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଚଂପକମହୀପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଜୟପ୍ରିୟସାରଥାୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଶୋଦାନନ୍ଦଜନକାୟ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ଦଧିଭାଣ୍ଡପ୍ରଭେଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଧିବିନ୍ଦୁଲସତ୍ଗାତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନଵନୀତାପହାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଲୂକଲନିବଦ୍ଧାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକୁନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକ୍ତିଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଶ୍ଚର୍ୟମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆର୍ତିଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନନ୍ଦଗୋପଵିମୋଚକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୃଗୁସେଵ୍ୟାଂଗ୍ରିପଂକଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵତ୍ସଦାନଵସଂହର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵତ୍ସପାଲକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋଵର୍ଧନାଚଲଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋକୁଲେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଭୀରକାମିନୀକାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଲାୟ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ଶକଟଭେଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେତ୍ରଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃନ୍ଦାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵସୁଦେଵପୁରୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବର୍ହାଵତଂସରୁଚିରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃନ୍ଦାଵନରତୋତ୍ସୁକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଣତାଗ୍ରମହାରତ୍ନ-ଗୋପଦଣ୍ଡଲସତ୍କରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହାରଭାସତତିଶ୍ଲାଘ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାଂପେୟକୁସୁମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କମଲାର୍ଚିତପାଦାବ୍ଜାୟ ନମଃ । ୯୦ ।

ଓଂ କମଲାସନଵନ୍ଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରକ୍ତାବ୍ଜନାୟିକାନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାସକ୍ରୀଡାରତୋତ୍ସୁକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିଦ୍ରାସିନ୍ଧୁସଲିଲକ୍ରୀଡାସକ୍ତଵଧୂଵିଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଣୁଵାଦ୍ୟୈକରସିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଣଵିକୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗାନୋଦ୍ଭୂତୋଷ୍ଟଚେଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧନାରୀପରିଷ୍କୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଣୟସ୍କନ୍ଧନିକ୍ଷିପ୍ତ-ଭୁଜମାଲାଵିରାଜିତାୟ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ସଂପ୍ରାପ୍ତଦିଵ୍ୟସ୍ତ୍ରୀଭାଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକ୍ତସଂଗଵରପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀତାଂବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଘନଶ୍ୟାମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵନମାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନାର୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଂପକାରଣ୍ୟନିଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷିଣଦ୍ଵାରକେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀ ରୁକ୍ମିଣୀସତ୍ୟଭାମାସମେତ ଶ୍ରୀ ରାଜଗୋପାଲପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ । ୧୦୯୦ ।

॥ ଶ୍ରୀ ରାଜଗୋପାଲାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତ ନାମାଵଲିଃ ସଂପୂର୍ଣା ॥

॥ ହରିଃ ଓଂ ॥

Also Read 108 Names of Shri Raja Gopala:

109 Names of Sri Rajagopala | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment

R_AD_CONTENT