Gita - Geetaa

Ajagara Gita Lyrics in Kannada

Ajagara Geetaa in Kannada:

॥ ಅಜಗರಗೀತಾ ॥
ಭೀಷ್ಮೇಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಂಪ್ರತಿ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯಾನಿತ್ಯತ್ವಾದಿಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಿರಕ್ತೇಃ
ಸುಖಹೇತುತಾಯಾಂ ಪ್ರಮಾಣತಯಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಜಗರಮುನಿಸಂವಾದಾನುವಾದಃ ॥ 1 ॥

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ ।
ಕೇನ ವೃತ್ತೇನ ವೃತ್ತಜ್ಞ ವೀತಶೋಕಶ್ಚರೇನ್ಮಹೀಂ ।
ಕಿಂಚ ಕುರ್ವನ್ನರೋ ಲೋಕೇ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಗತಿಮುತ್ತಮಾಂ ॥ 1 ॥
ಭೀಷ್ಮ ಉವಾಚ ।
ಅತ್ರಾಪ್ಯುದಾಹರಂತೀಮಮಿತಿಹಾಸಂ ಪುರಾತನಂ ।
ಪ್ರಹ್ಲಾದಸ್ಯ ಚ ಸಂವಾದಂ ಮುನೇರಾಜಗರಸ್ಯ ಚ ॥ 2 ॥
ಚರಂತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಕಂಚಿತ್ಕಲ್ಯಚಿತ್ತಮನಾಮಯಂ ।
ಪಪ್ರಚ್ಛ ರಾಜಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದೋ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಪ್ರಾಜ್ಞಸತ್ತಮಃ ॥ 3 ॥
ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಉವಾಚ ।
ಸ್ವಸ್ಥಃ ಶಕ್ತೋ ಮೃದುರ್ದಾಂತೋ ನಿರ್ವಿಧಿತ್ಸೋಽನಸೂಯಕಃ ।
ಸುವಾಗ್ಬಹುಮತೋ ಲೋಕೇ ಪ್ರಾಜ್ಞಶ್ಚರಸಿ ಬಾಲವತ್ ॥ 4 ॥
ನೈವ ಪ್ರಾರ್ಥಯಸೇ ಲಾಭಂ ನಾಲಾಭೇಷ್ವನುಶೋಚಸಿ ।
ನಿತ್ಯತೃಪ್ತ ಇವ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನ ಕಿಂಚಿದಿವ ಮನ್ಯಸೇ ॥ 5 ॥
ಸ್ರೋತಸಾ ಹ್ರಿಯಮಾಣಾಸು ಪ್ರಜಾಸು ವಿಮನಾ ಇವ ।
ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಕಾರ್ಯೇಷು ಕೂಟಸ್ಥ ಇವ ಲಕ್ಷ್ಯಸೇ ॥ 6 ॥
ನಾನುತಿಷ್ಠಸಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥೌ ನ ಕಾಮೇ ಚಾಪಿ ವರ್ತಸೇ ।
ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನನಾದೃತ್ಯ ಮುಕ್ತಶ್ಚರಸಿ ಸಾಕ್ಷಿವತ್ ॥ 7 ॥
ಕಾ ನು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶ್ರುತಂ ವಾ ಕಿಂ ವೃತ್ತಿರ್ವಾ ಕಾ ನು ತೇ ಮುನೇ ।
ಕ್ಷಿಪ್ರಮಾಚಕ್ಷ್ವ ಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಞ್ಶ್ರೇಯೋ ಯದಿಹ ಮನ್ಯಸೇ ॥ 8 ॥
ಭೀಷ್ಮ ಉವಾಚ ।
ಅನುಯುಕ್ತಃ ಸ ಮೇಧಾವೀ ಲೋಕಧರ್ಮವಿಧಾನವಿತ್ ।
ಉವಾಚ ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣಯಾ ವಾಚಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದಮನಪಾರ್ಥಯಾ ॥ 9 ॥
ಪಶ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಭೂತಾನಾಮುತ್ಪತ್ತಿಮನಿಮಿತ್ತತಃ ।
ಹ್ರಾಸಂ ವೃದ್ಧಿಂ ವಿನಾಶಂ ಚ ನ ಪ್ರಹೃಷ್ಯೇ ನ ಚ ವ್ಯಥೇ ॥ 10 ॥
(72102)
ಸ್ವಭಾವಾದೇವ ಸಂದೃಶ್ಯಾ ವರ್ತಮಾನಾಃ ಪ್ರವೃತ್ತಯಃ ।
ಸ್ವಭಾವನಿರತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾ ನ ಕೇನಚಿತ್ ॥ 11 ॥
ಪಶ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸಂಯೋಗಾನ್ವಿಪ್ರಯೋಗಪರಾಯಣಾನ್ ।
ಸಂಚಯಾಂಶ್ಚ ವಿನಾಶಾಂತಾನ್ನ ಕ್ವಚಿದ್ವಿದಧೇ ಮನಃ ॥ 12 ॥
ಅಂತವಂತಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ಗುಣಯುಕ್ತಾನಿ ಪಶ್ಯತಃ ।
ಉತ್ಪತ್ತಿನಿಧನಜ್ಞಸ್ಯ ಕಿಂ ಪರ್ಯಾಯೇಣೋಪಲಕ್ಷಯೇ। 13
ಜಲಜಾನಾಮಪಿ ಹ್ಯಂತಂ ಪರ್ಯಾಯೇಣೋಪಲಕ್ಷಯೇ ।
ಮಹತಾಮಪಿ ಕಾಯಾನಾಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣಾಂ ಚ ಮಹೋದಧೌ ॥ 14 ॥
ಜಂಗಮಸ್ಥಾವರಾಣಾಂ ಚ ಭೂತಾನಾಮಸುರಾಧಿಪ ।
ಪಾರ್ಥಿವಾನಾಮಪಿ ವ್ಯಕ್ತಂ ಮೃತ್ಯುಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಶಃ ॥ 15 ॥
ಅಂತರಿಕ್ಷಚರಾಣಾಂ ಚ ದಾನವೋತ್ತಮಪಕ್ಷಿಣಾಂ ।
ಉತ್ತಿಷ್ಠತೇ ಯಥಾಕಾಲಂ ಮೃತ್ಯುರ್ಬಲವತಾಮಪಿ ॥ 16 ॥
ದಿವಿ ಸಂಚರಮಾಣಾನಿ ಹ್ರಸ್ವಾನಿ ಚ ಮಹಾಂತಿ ಚ ।
ಜ್ಯೋತೀಂಷ್ಯಪಿ ಯಥಾಕಾಲಂ ಪತಮಾನಾನಿ ಲಕ್ಷಯೇ ॥ 17 ॥
ಇತಿ ಭೂತಾನಿ ಸಂಪಶ್ಯನ್ನನುಷಕ್ತಾನಿ ಮೃತ್ಯುನಾ ।
ಸರ್ವಂ ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ವಿದ್ವಾನ್ಕೃತಕೃತ್ಯಃ ಸುಖಂ ಸ್ವಪೇ ॥ 18 ॥
ಸುಮಹಾಂತಮಪಿ ಗ್ರಾಸಂ ಗ್ರಸೇ ಲಬ್ಧಂ ಯದೃಚ್ಛಯಾ ।
ಶಯೇ ಪುನರಭುಂಜಾನೋ ದಿವಸಾನಿ ಬಹೂನ್ಯಪಿ ॥ 19 ॥
ಆಶಯಂತ್ಯಪಿ ಮಾಮನ್ನಂ ಪುನರ್ಬಹುಗುಣಂ ಬಹು ।
ಪುನರಲ್ಪಂ ಪುನಸ್ತೋಕಂ ಪುನರ್ನೈವೋಪಪದ್ಯತೇ ॥ 20 ॥
ಕಣಂ ಕದಾಚಿತ್ಖಾದಾಮಿ ಪಿಣ್ಯಾಕಮಪಿ ಚ ಗ್ರಸೇ ।
ಭಕ್ಷಯೇ ಶಾಲಿಮಾಂಸಾನಿ ಭಕ್ಷಾಂಶ್ಚೋಚ್ಚಾವಚಾನ್ಪುನಃ ॥ 21 ॥
ಶಯೇ ಕದಾಚಿತ್ಪರ್ಯಂಕೇ ಭೂಮಾವಪಿ ಪುನಃ ಶಯೇ ।
ಪ್ರಾಸಾದೇ ಚಾಪಿ ಮೇ ಶಯ್ಯಾ ಕದಾಚಿದುಪಪದ್ಯತೇ ॥ 22 ॥
ಧಾರಯಾಮಿ ಚ ಚೀರಾಣಿ ಶಾಣಕ್ಷೌಮಾಜಿನಾನಿ ಚ ।
ಮಹಾರ್ಹಾಣಿ ಚ ವಾಸಾಂಸಿ ಧಾರಯಾಮ್ಯಹಮೇಕದಾ ॥ 23 ॥
ನ ಸನ್ನಿಪತಿತಂ ಧರ್ಮ್ಯಮುಪಭೋಗಂ ಯದೃಚ್ಛಯಾ ।
ಪ್ರತ್ಯಾಚಕ್ಷೇ ನ ಚಾಪ್ಯೇನಮನುರುಧ್ಯೇ ಸುದುರ್ಲಭಂ ॥ 24 ॥
ಅಚಲಮನಿಧನಂ ಶಿವಂ ವಿಶೋಕಂ
ಶುಚಿಮತುಲಂ ವಿದುಷಾಂ ಮತೇ ಪ್ರವಿಷ್ಟಂ ।
ಅನಭಿಮತಮಸೇವಿತಂ ವಿಮೂಢೈ
ರ್ವ್ರತಮಿದಮಾಜಗರಂ ಶುಚಿಶ್ಚರಾಮಿ ॥ 25 ॥
ಅಚಲಿತಮತಿರಚ್ಯುತಃ ಸ್ವಧರ್ಮಾ
ತ್ಪರಿಮಿತಸಂಸರಣಃ ಪರಾವರಜ್ಞಃ ।
ವಿಗತಭಯಕಷಾಯಲೋಭಮೋಹೋ
ವ್ರತಮಿದಮಾಜಗರಂ ಶುಚಿಶ್ಚರಾಮಿ ॥ 26 ॥
ಅನಿಯತಫಲಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಪೇಯಂ
ವಿಧಿಪರಿಣಾಮವಿಭಕ್ತದೇಶಕಾಲಂ ।
ಹೃದಯಸುಖಮಸೇವಿತಂ ಕದರ್ಯೈ
ರ್ವ್ರತಮಿದಮಾಜಗರಂ ಸುಚಿಶ್ಚರಾಮಿ ॥ 27 ॥
ಇದಮಿದಮಿತಿ ತೃಷ್ಣಯಾಽಭಿಭೂತಂ
ಜನಮನವಾಪ್ತಧನಂ ವಿಷೀದಮಾನಂ ।
ನಿಪುಣಮನುನಿಶಾಮ್ಯ ತತ್ತ್ವಬುದ್ಧ್ಯಾ
ವ್ರತಮಿದಮಾಜಗರಂ ಶುಚಿಶ್ಚರಾಮಿ ॥ 28
ಬಹುವಿಧಮನುದೃಶ್ಯ ಚಾರ್ಥಹೇತೋಃ
ಕೃಪಣಮಿಹಾರ್ಯಮನಾರ್ಯಮಾಶ್ರಯಂ ತಂ ।
ಉಪಶಮರುಚಿರಾತ್ಮವಾನ್ಪ್ರಶಾಂತೋ
ವ್ರತಮಿದಮಾಜಗರಂ ಶುಚಿಶ್ಚರಾಮಿ ॥ 29 ॥
ಸುಖಮಸುಖಮಲಾಭಮರ್ಥಲಾಭಂ
ರತಿಮರತಿಂ ಮರಣಂ ಚ ಜೀವಿತಂ ಚ ।
ವಿಧಿನಿಯತಮವೇಕ್ಷ್ಯ ತತ್ತ್ವತೋಽಹಂ
ವ್ರತಮಿದಮಾಜಗರಂ ಶುಚಿಶ್ಚರಾಮಿ ॥ 30 ॥
ಅಪಗತಭಯರಾಗಮೋಹದರ್ಪೋ
ಧೃತಿಮತಿಬುದ್ಧಿಸಮನ್ವಿತಃ ಪ್ರಶಾಂತಃ ।
ಉಪಗತಫಲಭೋಗಿನೋ ನಿಶಾಮ್ಯ
ವ್ರತಮಿದಮಾಜಗರಂ ಶುಚಿಶ್ಚರಾಮಿ ॥ 31 ॥
ಅನಿಯತಶಯನಾಸನಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ
ದಮನಿಯಮವ್ರತಸತ್ಯಶೌಚಯುಕ್ತಃ ।
ಅಪಗತಫಲಸಂಚಯಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟೋ
ವ್ರತಮಿದಮಾಜಗರಂ ಶುಚಿಶ್ಚರಾಮಿ ॥ 32 ॥
ಅಪಗತಮಸುಖಾರ್ಥಮೀಹನಾರ್ಥೈ
ರುಪಗತಬುದ್ಧಿರವೇಕ್ಷ್ಯ ಚಾತ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ।
ತೃಪಿತಮನಿಯತಂ ಮನೋ ನಿಯಂತುಂ
ವ್ರತಮಿದಮಾಜಗರಂ ಶುಚಿಶ್ಚರಾಮಿ ॥ 33 ॥
ನ ಹೃದಯಮನುರುಧ್ಯತೇ ಮನೋ ವಾ
ಪ್ರಿಯಸುಖದುರ್ಲಭತಾಮನಿತ್ಯತಾಂ ಚ ।
ತದುಭಯಮುಪಲಕ್ಷಯನ್ನಿವಾಹಂ
ವ್ರತಮಿದಮಾಜಗರಂ ಶುಚಿಶ್ಚರಾಮಿ ॥ 34 ॥
ಬಹು ಕಥಿತಮಿದಂ ಹಿ ಬುದ್ಧಿಮದ್ಭಿಃ
ಕವಿಭಿರಪಿ ಪ್ರಥಯದ್ಭಿರಾತ್ಮಕೀರ್ತಿಂ ।
ಇದಮಿದಮಿತಿ ತತ್ರತತ್ರ ಹಂತ
ಸ್ವಪರಮತೈರ್ಗಹನಂ ಪ್ರತರ್ಕಯದ್ಭಿಃ ॥ 35 ॥
ತದಿದಮನುನಿಶಾಮ್ಯ ವಿಪ್ರಪಾತಂ
ಪೃಥಗಭಿಪನ್ನಮಿಹಾಬುಧೈರ್ಮನುಷ್ಯೈಃ ।
ಅನವಸಿತಮನಂತದೋಷಪಾರಂ
ನೃಪು ವಿಹರಾಮಿ ವಿನೀತದೋಷತೃಷ್ಣಃ ॥ 36 ॥
ಭೀಷ್ಮ ಉವಾಚ ।
ಅಜಗರಚರಿತಂ ವ್ರತಂ ಮಹಾತ್ಮಾ
ಯ ಇಹ ನರೋಽನುಚರೇದ್ವಿನೀತರಾಗಃ ।
ಅಪಗತಭಯಲೋಭಮೋಹಮನ್ಯುಃ
ಸ ಖಲು ಸುಖೀ ವಿಚರೇದಿಮಂ ವಿಹಾರಂ ॥ 37 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತೇ ಶಾಂತಿಪರ್ವಣಿ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮಪರ್ವಣಿ
ಸಪ್ತಸಪ್ತತ್ಯಧಿಕಶತತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

Mahabharata – Shanti Parva – Chapter Footnotes

2 ಆಜಗರಸ್ಯಾಽಜಗರವೃತ್ತ್ಯಾ ಜೀವತಃ ॥

4 ನಿರ್ವಿಧಿತ್ಸೋ ನಿರಾರಂಭಃ ॥

6 ಸ್ರೋತಸಾ ಕಾಮಾದಿವೇಗೇನ । ಕೂಟಸ್ಥೋ ನಿರ್ವ್ಯಾಪಾರಃ ॥

7 ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ಗಂಧರಸಾದೀನನಾದೃತ್ಯ ಚರಸಿ
ತನ್ನಿರ್ವಾಹಮಾತ್ರಾರ್ಥೀ ಅಶ್ನಾಸಿ ॥

8 ಪ್ರಜ್ಞಾ ತತ್ತ್ವದರ್ಶನಂ । ಶ್ರುತಂ ತನ್ಮೂಲಭೂತಂ
ಶಾಸ್ತ್ರಂ। ವೃತ್ತಿಸ್ತದರ್ಥಾನುಷ್ಠಾನಂ। ಶ್ರೇಯೋ ಮಮೇತಿ ಶೇಷಃ ॥

9 ಅನುಯುಕ್ತಃ ಪೃಷ್ಟಃ । ಲೋಕಸ್ಯ ಧರ್ಮೋ ಜನ್ಮಜರಾದಿಸ್ತಸ್ಯ ವಿಧಾನಂ
ಕಾರಣಂ ತದಭಿಜ್ಞಃ ಲೋಕಧರ್ಮವಿಧಾನವಿತ್ ॥

10 ಅನಿಮಿತ್ತತಃ ಕಾರಣಹೀನಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಣಃ । ಪಶ್ಯ ಆಲೋಚಯ ॥

12 ತಸ್ಮಾದಹಂ ಮನೋ ನ ಕ್ವಚಿದ್ವಿಷಯೇ ವಿದಧೇ ಧಾರಯಾಮಿ ತದ್ವಿನಾಶೇ
ಶೋಕೋತ್ಪತ್ತಿಂ ಜಾನನ್ ॥

15 ಪಾರ್ಥಿವಾನಾಂ ಪೃಥಿವೀಸ್ಥಾನಾಂ ॥

19 ಆಜಗರೀಂ ವೃತ್ತಿಂ ಪ್ರಪಂಚಯತಿ ಸುಮಹಾಂತಮಿತ್ಯಾದಿನಾ ॥

20 ಆಶಯಂತಿ ಭೋಜಯಂತಿ ॥

26 ಕಷಾಯಃ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಃ ॥

28 ಧನಪ್ರಾಪ್ತೌ ಕರ್ಮೈವ ಕಾರಣಂ ನ ಪೌರುಷಮಿತಿ ಧಿಯಾ
ನಿಶಾಮ್ಯಾಲೋಚ್ಯ ॥

29 ಅರ್ಥಹೇತೋರನಾರ್ಯಂ ನೀಚಂ । ಅರ್ಯಂ ಸ್ವಾಮಿನಗಾಶ್ರಯತಿ ಯಃ
ಕೃಪಣೋ ದೀನಜನಸ್ತಮನುದೃಶ್ಯೋಪಶಮರುಚಿಃ। ಆತ್ಮವಾನ್ ಜಿತಚಿತ್ತಃ ॥

30 ವಿಧಿನಿಯತಂ ದೈವಾಧೀನಂ ॥

31 ಮತಿರಾಲೋಚನಂ । ಬುದ್ಧಿರ್ನಿಶ್ಚಯಃ। ಉಪಗತಂ ಸಮೀಪಾಗತಂ
ಫಲಂ ಪ್ರಿಯಂ ಯೇಷಾಂ ತಾನ್ ಭೋಗಿನಃ ಸರ್ಪಾನ್ ಅಜಗರಾನ್ ನಿಶಾಮ್ಯ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ। ಫಲಭೋಗಿನ ಇತಿ ಮಧ್ಯಮಪದಲೋಪಃ ॥

32 ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ದಮಾದಿಯುಕ್ತಃ
ಅಪಗತಫಲಸಂಚಯಸ್ತ್ಯಕ್ತಯೋಗಫಲಸಮೂಹಃ ॥

33 ಏಷಣಾವಿಷಯೈಃ ಪುತ್ರವಿತ್ತಾದಿರ್ಭಿರ್ಹೇತುಭಿಃ । ಅಸುಖಾರ್ಥಂ
ಪರಿಣಾಮೇ ದುಃಖಾರ್ಥಂ। ಅಪಗತಮಾತ್ಮನಃ ಪರಾಙ್ಭುಖಂ ತೃಷಿತಮನಿಯತಂ
ಚ ಮನೋಽವೇಕ್ಷ್ಯ। ಉಪಗತಬುದ್ಧಿರ್ಲವ್ಧಾಲೋಕಃ। ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಮಾತ್ಮನಿ ಸಂಸ್ಥಾ
ಸಮಾಪ್ತಿರ್ಯಸ್ಯ ತತ್ತಥಾ ತುಂ ವ್ರತಂ ಚರಾಮಿ ॥

Also Read:

Ajagara Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment