Gita - Geetaa

Ajagara Gita Lyrics in Telugu

Ajagara Geetaa in Telugu:

॥ అజగరగీతా ॥
భీష్మేణ యుధిష్ఠిరంప్రతి ప్రపంచస్యానిత్యత్వాదిజ్ఞానపూర్వకవిరక్తేః
సుఖహేతుతాయాం ప్రమాణతయా ప్రహ్లాదాజగరమునిసంవాదానువాదః ॥ 1 ॥

యుధిష్ఠిర ఉవాచ ।
కేన వృత్తేన వృత్తజ్ఞ వీతశోకశ్చరేన్మహీం ।
కించ కుర్వన్నరో లోకే ప్రాప్నోతి గతిముత్తమాం ॥ 1 ॥
భీష్మ ఉవాచ ।
అత్రాప్యుదాహరంతీమమితిహాసం పురాతనం ।
ప్రహ్లాదస్య చ సంవాదం మునేరాజగరస్య చ ॥ 2 ॥
చరంతం బ్రాహ్మణం కంచిత్కల్యచిత్తమనామయం ।
పప్రచ్ఛ రాజా ప్రహ్లాదో బుద్ధిమాన్ప్రాజ్ఞసత్తమః ॥ 3 ॥
ప్రహ్లాద ఉవాచ ।
స్వస్థః శక్తో మృదుర్దాంతో నిర్విధిత్సోఽనసూయకః ।
సువాగ్బహుమతో లోకే ప్రాజ్ఞశ్చరసి బాలవత్ ॥ 4 ॥
నైవ ప్రార్థయసే లాభం నాలాభేష్వనుశోచసి ।
నిత్యతృప్త ఇవ బ్రహ్మన్న కించిదివ మన్యసే ॥ 5 ॥
స్రోతసా హ్రియమాణాసు ప్రజాసు విమనా ఇవ ।
ధర్మకామార్థకార్యేషు కూటస్థ ఇవ లక్ష్యసే ॥ 6 ॥
నానుతిష్ఠసి ధర్మార్థౌ న కామే చాపి వర్తసే ।
ఇంద్రియార్థాననాదృత్య ముక్తశ్చరసి సాక్షివత్ ॥ 7 ॥
కా ను ప్రజ్ఞా శ్రుతం వా కిం వృత్తిర్వా కా ను తే మునే ।
క్షిప్రమాచక్ష్వ మే బ్రహ్మఞ్శ్రేయో యదిహ మన్యసే ॥ 8 ॥
భీష్మ ఉవాచ ।
అనుయుక్తః స మేధావీ లోకధర్మవిధానవిత్ ।
ఉవాచ శ్లక్ష్ణయా వాచా ప్రహ్లాదమనపార్థయా ॥ 9 ॥
పశ్య ప్రహ్లాద భూతానాముత్పత్తిమనిమిత్తతః ।
హ్రాసం వృద్ధిం వినాశం చ న ప్రహృష్యే న చ వ్యథే ॥ 10 ॥
(72102)
స్వభావాదేవ సందృశ్యా వర్తమానాః ప్రవృత్తయః ।
స్వభావనిరతాః సర్వాః ప్రతిపాద్యా న కేనచిత్ ॥ 11 ॥
పశ్య ప్రహ్లాద సంయోగాన్విప్రయోగపరాయణాన్ ।
సంచయాంశ్చ వినాశాంతాన్న క్వచిద్విదధే మనః ॥ 12 ॥
అంతవంతి చ భూతాని గుణయుక్తాని పశ్యతః ।
ఉత్పత్తినిధనజ్ఞస్య కిం పర్యాయేణోపలక్షయే। 13 ॥
జలజానామపి హ్యంతం పర్యాయేణోపలక్షయే ।
మహతామపి కాయానాం సూక్ష్మాణాం చ మహోదధౌ ॥ 14 ॥
జంగమస్థావరాణాం చ భూతానామసురాధిప ।
పార్థివానామపి వ్యక్తం మృత్యుం పశ్యామి సర్వశః ॥ 15 ॥
అంతరిక్షచరాణాం చ దానవోత్తమపక్షిణాం ।
ఉత్తిష్ఠతే యథాకాలం మృత్యుర్బలవతామపి ॥ 16 ॥
దివి సంచరమాణాని హ్రస్వాని చ మహాంతి చ ।
జ్యోతీంష్యపి యథాకాలం పతమానాని లక్షయే ॥ 17 ॥
ఇతి భూతాని సంపశ్యన్ననుషక్తాని మృత్యునా ।
సర్వం సామాన్యతో విద్వాన్కృతకృత్యః సుఖం స్వపే ॥ 18 ॥
సుమహాంతమపి గ్రాసం గ్రసే లబ్ధం యదృచ్ఛయా ।
శయే పునరభుంజానో దివసాని బహూన్యపి ॥ 19 ॥
ఆశయంత్యపి మామన్నం పునర్బహుగుణం బహు ।
పునరల్పం పునస్తోకం పునర్నైవోపపద్యతే ॥ 20 ॥
కణం కదాచిత్ఖాదామి పిణ్యాకమపి చ గ్రసే ।
భక్షయే శాలిమాంసాని భక్షాంశ్చోచ్చావచాన్పునః ॥ 21 ॥
శయే కదాచిత్పర్యంకే భూమావపి పునః శయే ।
ప్రాసాదే చాపి మే శయ్యా కదాచిదుపపద్యతే ॥ 22 ॥
ధారయామి చ చీరాణి శాణక్షౌమాజినాని చ ।
మహార్హాణి చ వాసాంసి ధారయామ్యహమేకదా ॥ 23 ॥
న సన్నిపతితం ధర్మ్యముపభోగం యదృచ్ఛయా ।
ప్రత్యాచక్షే న చాప్యేనమనురుధ్యే సుదుర్లభం ॥ 24 ॥
అచలమనిధనం శివం విశోకం
శుచిమతులం విదుషాం మతే ప్రవిష్టం ।
అనభిమతమసేవితం విమూఢై
ర్వ్రతమిదమాజగరం శుచిశ్చరామి ॥ 25 ॥
అచలితమతిరచ్యుతః స్వధర్మా
త్పరిమితసంసరణః పరావరజ్ఞః ।
విగతభయకషాయలోభమోహో
వ్రతమిదమాజగరం శుచిశ్చరామి ॥ 26 ॥
అనియతఫలభక్ష్యభోజ్యపేయం
విధిపరిణామవిభక్తదేశకాలం ।
హృదయసుఖమసేవితం కదర్యై
ర్వ్రతమిదమాజగరం సుచిశ్చరామి ॥ 27 ॥
ఇదమిదమితి తృష్ణయాఽభిభూతం
జనమనవాప్తధనం విషీదమానం ।
నిపుణమనునిశామ్య తత్త్వబుద్ధ్యా
వ్రతమిదమాజగరం శుచిశ్చరామి ॥ 28 ॥
బహువిధమనుదృశ్య చార్థహేతోః
కృపణమిహార్యమనార్యమాశ్రయం తం ।
ఉపశమరుచిరాత్మవాన్ప్రశాంతో
వ్రతమిదమాజగరం శుచిశ్చరామి ॥ 29 ॥
సుఖమసుఖమలాభమర్థలాభం
రతిమరతిం మరణం చ జీవితం చ ।
విధినియతమవేక్ష్య తత్త్వతోఽహం
వ్రతమిదమాజగరం శుచిశ్చరామి ॥ 30 ॥
అపగతభయరాగమోహదర్పో
ధృతిమతిబుద్ధిసమన్వితః ప్రశాంతః ।
ఉపగతఫలభోగినో నిశామ్య
వ్రతమిదమాజగరం శుచిశ్చరామి ॥ 31 ॥
అనియతశయనాసనః ప్రకృత్యా
దమనియమవ్రతసత్యశౌచయుక్తః ।
అపగతఫలసంచయః ప్రహృష్టో
వ్రతమిదమాజగరం శుచిశ్చరామి ॥ 32 ॥
అపగతమసుఖార్థమీహనార్థై
రుపగతబుద్ధిరవేక్ష్య చాత్మసంస్థం ।
తృపితమనియతం మనో నియంతుం
వ్రతమిదమాజగరం శుచిశ్చరామి ॥ 33 ॥
న హృదయమనురుధ్యతే మనో వా
ప్రియసుఖదుర్లభతామనిత్యతాం చ ।
తదుభయముపలక్షయన్నివాహం
వ్రతమిదమాజగరం శుచిశ్చరామి ॥ 34 ॥
బహు కథితమిదం హి బుద్ధిమద్భిః
కవిభిరపి ప్రథయద్భిరాత్మకీర్తిం ।
ఇదమిదమితి తత్రతత్ర హంత
స్వపరమతైర్గహనం ప్రతర్కయద్భిః ॥ 35 ॥
తదిదమనునిశామ్య విప్రపాతం
పృథగభిపన్నమిహాబుధైర్మనుష్యైః ।
అనవసితమనంతదోషపారం
నృపు విహరామి వినీతదోషతృష్ణః ॥ 36 ॥
భీష్మ ఉవాచ । 37
అజగరచరితం వ్రతం మహాత్మా
య ఇహ నరోఽనుచరేద్వినీతరాగః ।
అపగతభయలోభమోహమన్యుః
స ఖలు సుఖీ విచరేదిమం విహారం ॥ 37 ॥

ఇతి శ్రీమన్మహాభారతే శాంతిపర్వణి మోక్షధర్మపర్వణి
సప్తసప్తత్యధికశతతమోఽధ్యాయః ॥ 177 ॥

Mahabharata – Shanti Parva – Chapter Footnotes

2 ఆజగరస్యాఽజగరవృత్త్యా జీవతః ॥

4 నిర్విధిత్సో నిరారంభః ॥

6 స్రోతసా కామాదివేగేన । కూటస్థో నిర్వ్యాపారః ॥

7 ఇంద్రియార్థాన్ గంధరసాదీననాదృత్య చరసి
తన్నిర్వాహమాత్రార్థీ అశ్నాసి ॥

8 ప్రజ్ఞా తత్త్వదర్శనం । శ్రుతం తన్మూలభూతం
శాస్త్రం। వృత్తిస్తదర్థానుష్ఠానం। శ్రేయో మమేతి శేషః ॥

9 అనుయుక్తః పృష్టః । లోకస్య ధర్మో జన్మజరాదిస్తస్య విధానం
కారణం తదభిజ్ఞః లోకధర్మవిధానవిత్ ॥

10 అనిమిత్తతః కారణహీనాద్బ్రహ్మణః । పశ్య ఆలోచయ ॥

12 తస్మాదహం మనో న క్వచిద్విషయే విదధే ధారయామి తద్వినాశే
శోకోత్పత్తిం జానన్ ॥

15 పార్థివానాం పృథివీస్థానాం ॥

19 ఆజగరీం వృత్తిం ప్రపంచయతి సుమహాంతమిత్యాదినా ॥

20 ఆశయంతి భోజయంతి ॥

26 కషాయః రాగద్వేషాదిః ॥

28 ధనప్రాప్తౌ కర్మైవ కారణం న పౌరుషమితి ధియా
నిశామ్యాలోచ్య ॥

29 అర్థహేతోరనార్యం నీచం । అర్యం స్వామినగాశ్రయతి యః
కృపణో దీనజనస్తమనుదృశ్యోపశమరుచిః। ఆత్మవాన్ జితచిత్తః ॥

30 విధినియతం దైవాధీనం ॥

31 మతిరాలోచనం । బుద్ధిర్నిశ్చయః। ఉపగతం సమీపాగతం
ఫలం ప్రియం యేషాం తాన్ భోగినః సర్పాన్ అజగరాన్ నిశామ్య
దృష్ట్వా। ఫలభోగిన ఇతి మధ్యమపదలోపః ॥

32 ప్రకృత్యా దమాదియుక్తః
అపగతఫలసంచయస్త్యక్తయోగఫలసమూహః ॥

33 ఏషణావిషయైః పుత్రవిత్తాదిర్భిర్హేతుభిః । అసుఖార్థం
పరిణామే దుఃఖార్థం। అపగతమాత్మనః పరాఙ్భుఖం తృషితమనియతం
చ మనోఽవేక్ష్య। ఉపగతబుద్ధిర్లవ్ధాలోకః। ఆత్మసంస్థమాత్మని సంస్థా
సమాప్తిర్యస్య తత్తథా తుం వ్రతం చరామి ॥

Also Read:

Ajagara Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment