Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ajagara Gita Lyrics in Malayalam

Ajagara Geetaa in Malayalam:

॥ അജഗരഗീതാ ॥
ഭീഷ്മേണ യുധിഷ്ഠിരമ്പ്രതി പ്രപഞ്ചസ്യാനിത്യത്വാദിജ്ഞാനപൂർവകവിരക്തേഃ
സുഖഹേതുതായാം പ്രമാണതയാ പ്രഹ്ലാദാജഗരമുനിസംവാദാനുവാദഃ ॥ 1 ॥

യുധിഷ്ഠിര ഉവാച ।
കേന വൃത്തേന വൃത്തജ്ഞ വീതശോകശ്ചരേന്മഹീം ।
കിഞ്ച കുർവന്നരോ ലോകേ പ്രാപ്നോതി ഗതിമുത്തമാം ॥ 1 ॥
ഭീഷ്മ ഉവാച ।
അത്രാപ്യുദാഹരന്തീമമിതിഹാസം പുരാതനം ।
പ്രഹ്ലാദസ്യ ച സംവാദം മുനേരാജഗരസ്യ ച ॥ 2 ॥
ചരന്തം ബ്രാഹ്മണം കഞ്ചിത്കല്യചിത്തമനാമയം ।
പപ്രച്ഛ രാജാ പ്രഹ്ലാദോ ബുദ്ധിമാൻപ്രാജ്ഞസത്തമഃ ॥ 3 ॥
പ്രഹ്ലാദ ഉവാച ।
സ്വസ്ഥഃ ശക്തോ മൃദുർദാന്തോ നിർവിധിത്സോഽനസൂയകഃ ।
സുവാഗ്ബഹുമതോ ലോകേ പ്രാജ്ഞശ്ചരസി ബാലവത് ॥ 4 ॥
നൈവ പ്രാർഥയസേ ലാഭം നാലാഭേഷ്വനുശോചസി ।
നിത്യതൃപ്ത ഇവ ബ്രഹ്മന്ന കിഞ്ചിദിവ മന്യസേ ॥ 5 ॥
സ്രോതസാ ഹ്രിയമാണാസു പ്രജാസു വിമനാ ഇവ ।
ധർമകാമാർഥകാര്യേഷു കൂടസ്ഥ ഇവ ലക്ഷ്യസേ ॥ 6 ॥
നാനുതിഷ്ഠസി ധർമാർഥൗ ന കാമേ ചാപി വർതസേ ।
ഇന്ദ്രിയാർഥാനനാദൃത്യ മുക്തശ്ചരസി സാക്ഷിവത് ॥ 7 ॥
കാ നു പ്രജ്ഞാ ശ്രുതം വാ കിം വൃത്തിർവാ കാ നു തേ മുനേ ।
ക്ഷിപ്രമാചക്ഷ്വ മേ ബ്രഹ്മഞ്ശ്രേയോ യദിഹ മന്യസേ ॥ 8 ॥
ഭീഷ്മ ഉവാച ।
അനുയുക്തഃ സ മേധാവീ ലോകധർമവിധാനവിത് ।
ഉവാച ശ്ലക്ഷ്ണയാ വാചാ പ്രഹ്ലാദമനപാർഥയാ ॥ 9
പശ്യ പ്രഹ്ലാദ ഭൂതാനാമുത്പത്തിമനിമിത്തതഃ ।
ഹ്രാസം വൃദ്ധിം വിനാശം ച ന പ്രഹൃഷ്യേ ന ച വ്യഥേ ॥ 10
(72102)
സ്വഭാവാദേവ സന്ദൃശ്യാ വർതമാനാഃ പ്രവൃത്തയഃ ।
സ്വഭാവനിരതാഃ സർവാഃ പ്രതിപാദ്യാ ന കേനചിത് ॥ 11 ॥
പശ്യ പ്രഹ്ലാദ സംയോഗാന്വിപ്രയോഗപരായണാൻ ।
സഞ്ചയാംശ്ച വിനാശാന്താന്ന ക്വചിദ്വിദധേ മനഃ ॥ 12 ॥
അന്തവന്തി ച ഭൂതാനി ഗുണയുക്താനി പശ്യതഃ ।
ഉത്പത്തിനിധനജ്ഞസ്യ കിം പര്യായേണോപലക്ഷയേ। 13 ॥
ജലജാനാമപി ഹ്യന്തം പര്യായേണോപലക്ഷയേ ।
മഹതാമപി കായാനാം സൂക്ഷ്മാണാം ച മഹോദധൗ ॥ 14 ॥
ജംഗമസ്ഥാവരാണാം ച ഭൂതാനാമസുരാധിപ ।
പാർഥിവാനാമപി വ്യക്തം മൃത്യും പശ്യാമി സർവശഃ ॥ 15 ॥
അന്തരിക്ഷചരാണാം ച ദാനവോത്തമപക്ഷിണാം ।
ഉത്തിഷ്ഠതേ യഥാകാലം മൃത്യുർബലവതാമപി ॥ 16 ॥
ദിവി സഞ്ചരമാണാനി ഹ്രസ്വാനി ച മഹാന്തി ച ।
ജ്യോതീംഷ്യപി യഥാകാലം പതമാനാനി ലക്ഷയേ ॥ 17 ॥
ഇതി ഭൂതാനി സമ്പശ്യന്നനുഷക്താനി മൃത്യുനാ ।
സർവം സാമാന്യതോ വിദ്വാൻകൃതകൃത്യഃ സുഖം സ്വപേ ॥ 18 ॥
സുമഹാന്തമപി ഗ്രാസം ഗ്രസേ ലബ്ധം യദൃച്ഛയാ ।
ശയേ പുനരഭുഞ്ജാനോ ദിവസാനി ബഹൂന്യപി ॥ 19 ॥
ആശയന്ത്യപി മാമന്നം പുനർബഹുഗുണം ബഹു ।
പുനരൽപം പുനസ്തോകം പുനർനൈവോപപദ്യതേ ॥ 20 ॥
കണം കദാചിത്ഖാദാമി പിണ്യാകമപി ച ഗ്രസേ ।
ഭക്ഷയേ ശാലിമാംസാനി ഭക്ഷാംശ്ചോച്ചാവചാൻപുനഃ ॥ 21 ॥
ശയേ കദാചിത്പര്യങ്കേ ഭൂമാവപി പുനഃ ശയേ ।
പ്രാസാദേ ചാപി മേ ശയ്യാ കദാചിദുപപദ്യതേ ॥ 22 ॥
ധാരയാമി ച ചീരാണി ശാണക്ഷൗമാജിനാനി ച ।
മഹാർഹാണി ച വാസാംസി ധാരയാമ്യഹമേകദാ ॥ 23 ॥
ന സന്നിപതിതം ധർമ്യമുപഭോഗം യദൃച്ഛയാ ।
പ്രത്യാചക്ഷേ ന ചാപ്യേനമനുരുധ്യേ സുദുർലഭം ॥ 24 ॥
അചലമനിധനം ശിവം വിശോകം
ശുചിമതുലം വിദുഷാം മതേ പ്രവിഷ്ടം ।
അനഭിമതമസേവിതം വിമൂഢൈ
ര്വ്രതമിദമാജഗരം ശുചിശ്ചരാമി ॥ 25 ॥
അചലിതമതിരച്യുതഃ സ്വധർമാ
ത്പരിമിതസംസരണഃ പരാവരജ്ഞഃ ।
വിഗതഭയകഷായലോഭമോഹോ
വ്രതമിദമാജഗരം ശുചിശ്ചരാമി ॥ 26 ॥
അനിയതഫലഭക്ഷ്യഭോജ്യപേയം
വിധിപരിണാമവിഭക്തദേശകാലം ।
ഹൃദയസുഖമസേവിതം കദര്യൈ
ര്വ്രതമിദമാജഗരം സുചിശ്ചരാമി ॥ 27 ॥
ഇദമിദമിതി തൃഷ്ണയാഽഭിഭൂതം
ജനമനവാപ്തധനം വിഷീദമാനം ।
നിപുണമനുനിശാമ്യ തത്ത്വബുദ്ധ്യാ
വ്രതമിദമാജഗരം ശുചിശ്ചരാമി ॥ 28 ॥
ബഹുവിധമനുദൃശ്യ ചാർഥഹേതോഃ
കൃപണമിഹാര്യമനാര്യമാശ്രയം തം ।
ഉപശമരുചിരാത്മവാൻപ്രശാന്തോ
വ്രതമിദമാജഗരം ശുചിശ്ചരാമി ॥ 29 ॥
സുഖമസുഖമലാഭമർഥലാഭം
രതിമരതിം മരണം ച ജീവിതം ച ।
വിധിനിയതമവേക്ഷ്യ തത്ത്വതോഽഹം
വ്രതമിദമാജഗരം ശുചിശ്ചരാമി ॥ 30 ॥
അപഗതഭയരാഗമോഹദർപോ
ധൃതിമതിബുദ്ധിസമന്വിതഃ പ്രശാന്തഃ ।
ഉപഗതഫലഭോഗിനോ നിശാമ്യ
വ്രതമിദമാജഗരം ശുചിശ്ചരാമി ॥ 31 ॥
അനിയതശയനാസനഃ പ്രകൃത്യാ
ദമനിയമവ്രതസത്യശൗചയുക്തഃ ।
അപഗതഫലസഞ്ചയഃ പ്രഹൃഷ്ടോ
വ്രതമിദമാജഗരം ശുചിശ്ചരാമി ॥ 32 ॥
അപഗതമസുഖാർഥമീഹനാർഥൈ
രുപഗതബുദ്ധിരവേക്ഷ്യ ചാത്മസംസ്ഥം ।
തൃപിതമനിയതം മനോ നിയന്തും
വ്രതമിദമാജഗരം ശുചിശ്ചരാമി ॥ 33 ॥
ന ഹൃദയമനുരുധ്യതേ മനോ വാ
പ്രിയസുഖദുർലഭതാമനിത്യതാം ച ।
തദുഭയമുപലക്ഷയന്നിവാഹം
വ്രതമിദമാജഗരം ശുചിശ്ചരാമി ॥ 34 ॥
ബഹു കഥിതമിദം ഹി ബുദ്ധിമദ്ഭിഃ
കവിഭിരപി പ്രഥയദ്ഭിരാത്മകീർതിം ।
ഇദമിദമിതി തത്രതത്ര ഹന്ത
സ്വപരമതൈർഗഹനം പ്രതർകയദ്ഭിഃ ॥ 35 ॥
തദിദമനുനിശാമ്യ വിപ്രപാതം
പൃഥഗഭിപന്നമിഹാബുധൈർമനുഷ്യൈഃ ।
അനവസിതമനന്തദോഷപാരം
നൃപു വിഹരാമി വിനീതദോഷതൃഷ്ണഃ ॥ 36 ॥
ഭീഷ്മ ഉവാച । 37
അജഗരചരിതം വ്രതം മഹാത്മാ
യ ഇഹ നരോഽനുചരേദ്വിനീതരാഗഃ ।
അപഗതഭയലോഭമോഹമന്യുഃ
സ ഖലു സുഖീ വിചരേദിമം വിഹാരം ॥ 37 ॥

ഇതി ശ്രീമന്മഹാഭാരതേ ശാന്തിപർവണി മോക്ഷധർമപർവണി
സപ്തസപ്തത്യധികശതതമോഽധ്യായഃ ॥

Mahabharata – Shanti Parva – Chapter Footnotes

2 ആജഗരസ്യാഽജഗരവൃത്ത്യാ ജീവതഃ ॥

4 നിർവിധിത്സോ നിരാരംഭഃ ॥

6 സ്രോതസാ കാമാദിവേഗേന । കൂടസ്ഥോ നിർവ്യാപാരഃ ॥

7 ഇന്ദ്രിയാർഥാൻ ഗന്ധരസാദീനനാദൃത്യ ചരസി
തന്നിർവാഹമാത്രാർഥീ അശ്നാസി ॥

8 പ്രജ്ഞാ തത്ത്വദർശനം । ശ്രുതം തന്മൂലഭൂതം
ശാസ്ത്രം। വൃത്തിസ്തദർഥാനുഷ്ഠാനം। ശ്രേയോ മമേതി ശേഷഃ ॥

9 അനുയുക്തഃ പൃഷ്ടഃ । ലോകസ്യ ധർമോ ജന്മജരാദിസ്തസ്യ വിധാനം
കാരണം തദഭിജ്ഞഃ ലോകധർമവിധാനവിത് ॥

10 അനിമിത്തതഃ കാരണഹീനാദ്ബ്രഹ്മണഃ । പശ്യ ആലോചയ ॥

12 തസ്മാദഹം മനോ ന ക്വചിദ്വിഷയേ വിദധേ ധാരയാമി തദ്വിനാശേ
ശോകോത്പത്തിം ജാനൻ ॥

15 പാർഥിവാനാം പൃഥിവീസ്ഥാനാം ॥

19 ആജഗരീം വൃത്തിം പ്രപഞ്ചയതി സുമഹാന്തമിത്യാദിനാ ॥

20 ആശയന്തി ഭോജയന്തി ॥

26 കഷായഃ രാഗദ്വേഷാദിഃ ॥

28 ധനപ്രാപ്തൗ കർമൈവ കാരണം ന പൗരുഷമിതി ധിയാ
നിശാമ്യാലോച്യ ॥

29 അർഥഹേതോരനാര്യം നീചം । അര്യം സ്വാമിനഗാശ്രയതി യഃ
കൃപണോ ദീനജനസ്തമനുദൃശ്യോപശമരുചിഃ। ആത്മവാൻ ജിതചിത്തഃ ॥

30 വിധിനിയതം ദൈവാധീനം ॥

31 മതിരാലോചനം । ബുദ്ധിർനിശ്ചയഃ। ഉപഗതം സമീപാഗതം
ഫലം പ്രിയം യേഷാം താൻ ഭോഗിനഃ സർപാൻ അജഗരാൻ നിശാമ്യ
ദൃഷ്ട്വാ। ഫലഭോഗിന ഇതി മധ്യമപദലോപഃ ॥

32 പ്രകൃത്യാ ദമാദിയുക്തഃ
അപഗതഫലസഞ്ചയസ്ത്യക്തയോഗഫലസമൂഹഃ ॥

33 ഏഷണാവിഷയൈഃ പുത്രവിത്താദിർഭിർഹേതുഭിഃ । അസുഖാർഥം
പരിണാമേ ദുഃഖാർഥം। അപഗതമാത്മനഃ പരാങ്ഭുഖം തൃഷിതമനിയതം
ച മനോഽവേക്ഷ്യ। ഉപഗതബുദ്ധിർലവ്ധാലോകഃ। ആത്മസംസ്ഥമാത്മനി സംസ്ഥാ
സമാപ്തിര്യസ്യ തത്തഥാ തും വ്രതം ചരാമി ॥

Also Read:

Ajagara Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ajagara Gita Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top