Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ajagara Gita Lyrics in Tamil

Ajagara Geetaa in Tamil:

॥ அஜக³ரகீ³தா ॥
பீ⁴ஷ்மேண யுதி⁴ஷ்டி²ரம்ப்ரதி ப்ரபஞ்சஸ்யாநித்யத்வாதி³ஜ்ஞானபூர்வகவிரக்தே꞉
ஸுக²ஹேதுதாயாம்ʼ ப்ரமாணதயா ப்ரஹ்லாதா³ஜக³ரமுநிஸம்ʼவாதா³னுவாத³꞉ ॥ 1॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।
கேன வ்ருʼத்தேன வ்ருʼத்தஜ்ஞ வீதஶோகஶ்சரேன்மஹீம் ।
கிஞ்ச குர்வன்னரோ லோகே ப்ராப்னோதி க³திமுத்தமாம் ॥ 1 ॥
பீ⁴ஷ்ம உவாச ।
அத்ராப்யுதா³ஹரந்தீமமிதிஹாஸம்ʼ புராதனம் ।
ப்ரஹ்லாத³ஸ்ய ச ஸம்ʼவாத³ம்ʼ முனேராஜக³ரஸ்ய ச ॥ 2 ॥
சரந்தம்ʼ ப்³ராஹ்மணம்ʼ கஞ்சித்கல்யசித்தமநாமயம் ।
பப்ரச்ச² ராஜா ப்ரஹ்லாதோ³ பு³த்³தி⁴மான்ப்ராஜ்ஞஸத்தம꞉ ॥ 3 ॥
ப்ரஹ்லாத³ உவாச ।
ஸ்வஸ்த²꞉ ஶக்தோ ம்ருʼது³ர்தா³ந்தோ நிர்விதி⁴த்ஸோ(அ)னஸூயக꞉ ।
ஸுவாக்³ப³ஹுமதோ லோகே ப்ராஜ்ஞஶ்சரஸி பா³லவத் ॥ 4 ॥
நைவ ப்ரார்த²யஸே லாப⁴ம்ʼ நாலாபே⁴ஷ்வனுஶோசஸி ।
நித்யத்ருʼப்த இவ ப்³ரஹ்மன்ன கிஞ்சிதி³வ மன்யஸே ॥ 5 ॥
ஸ்ரோதஸா ஹ்ரியமாணாஸு ப்ரஜாஸு விமனா இவ ।
த⁴ர்மகாமார்த²கார்யேஷு கூடஸ்த² இவ லக்ஷ்யஸே ॥ 6 ॥
நானுதிஷ்ட²ஸி த⁴ர்மார்தௌ² ந காமே சாபி வர்தஸே ।
இந்த்³ரியார்தா²னநாத்³ருʼத்ய முக்தஶ்சரஸி ஸாக்ஷிவத் ॥ 7 ॥
கா நு ப்ரஜ்ஞா ஶ்ருதம்ʼ வா கிம்ʼ வ்ருʼத்திர்வா கா நு தே முனே ।
க்ஷிப்ரமாசக்ஷ்வ மே ப்³ரஹ்மஞ்ஶ்ரேயோ யதி³ஹ மன்யஸே ॥ 8 ॥
பீ⁴ஷ்ம உவாச ।
அனுயுக்த꞉ ஸ மேதா⁴வீ லோகத⁴ர்மவிதா⁴னவித் ।
உவாச ஶ்லக்ஷ்ணயா வாசா ப்ரஹ்லாத³மனபார்த²யா ॥ 9 ॥
பஶ்ய ப்ரஹ்லாத³ பூ⁴தாநாமுத்பத்திமநிமித்தத꞉ ।
ஹ்ராஸம்ʼ வ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ விநாஶம்ʼ ச ந ப்ரஹ்ருʼஷ்யே ந ச வ்யதே² ॥ 10 ॥
(72102)
ஸ்வபா⁴வாதே³வ ஸந்த்³ருʼஶ்யா வர்தமானா꞉ ப்ரவ்ருʼத்தய꞉ ।
ஸ்வபா⁴வநிரதா꞉ ஸர்வா꞉ ப்ரதிபாத்³யா ந கேனசித் ॥ 11 ॥
பஶ்ய ப்ரஹ்லாத³ ஸம்ʼயோகா³ன்விப்ரயோக³பராயணான் ।
ஸஞ்சயாம்ʼஶ்ச விநாஶாந்தான்ன க்வசித்³வித³தே⁴ மன꞉ ॥ 12 ॥
அந்தவந்தி ச பூ⁴தானி கு³ணயுக்தானி பஶ்யத꞉ ।
உத்பத்திநித⁴னஜ்ஞஸ்ய கிம்ʼ பர்யாயேணோபலக்ஷயே। 13 ॥
ஜலஜாநாமபி ஹ்யந்தம்ʼ பர்யாயேணோபலக்ஷயே ।
மஹதாமபி காயானாம்ʼ ஸூக்ஷ்மாணாம்ʼ ச மஹோத³தௌ⁴ ॥ 14 ॥
ஜங்க³மஸ்தா²வராணாம்ʼ ச பூ⁴தாநாமஸுராதி⁴ப ।
பார்தி²வாநாமபி வ்யக்தம்ʼ ம்ருʼத்யும்ʼ பஶ்யாமி ஸர்வஶ꞉ ॥ 15 ॥
அந்தரிக்ஷசராணாம்ʼ ச தா³னவோத்தமபக்ஷிணாம் ।
உத்திஷ்ட²தே யதா²காலம்ʼ ம்ருʼத்யுர்ப³லவதாமபி ॥ 16 ॥
தி³வி ஸஞ்சரமாணானி ஹ்ரஸ்வானி ச மஹாந்தி ச ।
ஜ்யோதீம்ʼஷ்யபி யதா²காலம்ʼ பதமானானி லக்ஷயே ॥ 17 ॥
இதி பூ⁴தானி ஸம்பஶ்யன்னனுஷக்தானி ம்ருʼத்யுனா ।
ஸர்வம்ʼ ஸாமான்யதோ வித்³வான்க்ருʼதக்ருʼத்ய꞉ ஸுக²ம்ʼ ஸ்வபே ॥ 18 ॥
ஸுமஹாந்தமபி க்³ராஸம்ʼ க்³ரஸே லப்³த⁴ம்ʼ யத்³ருʼச்ச²யா ।
ஶயே புனரபு⁴ஞ்ஜானோ தி³வஸானி ப³ஹூன்யபி ॥ 19 ॥
ஆஶயந்த்யபி மாமன்னம்ʼ புனர்ப³ஹுகு³ணம்ʼ ப³ஹு ।
புனரல்பம்ʼ புனஸ்தோகம்ʼ புனர்னைவோபபத்³யதே ॥ 20 ॥
கணம்ʼ கதா³சித்கா²தா³மி பிண்யாகமபி ச க்³ரஸே ।
ப⁴க்ஷயே ஶாலிமாம்ʼஸானி ப⁴க்ஷாம்ʼஶ்சோச்சாவசான்புன꞉ ॥ 21 ॥
ஶயே கதா³சித்பர்யங்கே பூ⁴மாவபி புன꞉ ஶயே ।
ப்ராஸாதே³ சாபி மே ஶய்யா கதா³சிது³பபத்³யதே ॥ 22 ॥
தா⁴ரயாமி ச சீராணி ஶாணக்ஷௌமாஜினானி ச ।
மஹார்ஹாணி ச வாஸாம்ʼஸி தா⁴ரயாம்யஹமேகதா³ ॥ 23 ॥
ந ஸந்நிபதிதம்ʼ த⁴ர்ம்யமுபபோ⁴க³ம்ʼ யத்³ருʼச்ச²யா ।
ப்ரத்யாசக்ஷே ந சாப்யேனமனுருத்⁴யே ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 24 ॥
அசலமநித⁴னம்ʼ ஶிவம்ʼ விஶோகம்ʼ
ஶுசிமதுலம்ʼ விது³ஷாம்ʼ மதே ப்ரவிஷ்டம் ।
அனபி⁴மதமஸேவிதம்ʼ விமூடை⁴
ர்வ்ரதமித³மாஜக³ரம்ʼ ஶுசிஶ்சராமி ॥ 25 ॥
அசலிதமதிரச்யுத꞉ ஸ்வத⁴ர்மா
த்பரிமிதஸம்ʼஸரண꞉ பராவரஜ்ஞ꞉ ।
விக³தப⁴யகஷாயலோப⁴மோஹோ
வ்ரதமித³மாஜக³ரம்ʼ ஶுசிஶ்சராமி ॥ 26 ॥
அநியதப²லப⁴க்ஷ்யபோ⁴ஜ்யபேயம்ʼ
விதி⁴பரிணாமவிப⁴க்ததே³ஶகாலம் ।
ஹ்ருʼத³யஸுக²மஸேவிதம்ʼ கத³ர்யை
ர்வ்ரதமித³மாஜக³ரம்ʼ ஸுசிஶ்சராமி ॥ 27 ॥
இத³மித³மிதி த்ருʼஷ்ணயா(அ)பி⁴பூ⁴தம்ʼ
ஜனமனவாப்தத⁴னம்ʼ விஷீத³மானம் ।
நிபுணமனுநிஶாம்ய தத்த்வபு³த்³த்⁴யா
வ்ரதமித³மாஜக³ரம்ʼ ஶுசிஶ்சராமி ॥ 28 ॥
ப³ஹுவித⁴மனுத்³ருʼஶ்ய சார்த²ஹேதோ꞉
க்ருʼபணமிஹார்யமனார்யமாஶ்ரயம்ʼ தம் ।
உபஶமருசிராத்மவான்ப்ரஶாந்தோ
வ்ரதமித³மாஜக³ரம்ʼ ஶுசிஶ்சராமி ॥ 29 ॥
ஸுக²மஸுக²மலாப⁴மர்த²லாப⁴ம்ʼ
ரதிமரதிம்ʼ மரணம்ʼ ச ஜீவிதம்ʼ ச ।
விதி⁴நியதமவேக்ஷ்ய தத்த்வதோ(அ)ஹம்ʼ
வ்ரதமித³மாஜக³ரம்ʼ ஶுசிஶ்சராமி ॥ 30 ॥
அபக³தப⁴யராக³மோஹத³ர்போ
த்⁴ருʼதிமதிபு³த்³தி⁴ஸமன்வித꞉ ப்ரஶாந்த꞉ ।
உபக³தப²லபோ⁴கி³னோ நிஶாம்ய
வ்ரதமித³மாஜக³ரம்ʼ ஶுசிஶ்சராமி ॥ 31 ॥
அநியதஶயனாஸன꞉ ப்ரக்ருʼத்யா
த³மநியமவ்ரதஸத்யஶௌசயுக்த꞉ ।
அபக³தப²லஸஞ்சய꞉ ப்ரஹ்ருʼஷ்டோ
வ்ரதமித³மாஜக³ரம்ʼ ஶுசிஶ்சராமி ॥ 32 ॥
அபக³தமஸுகா²ர்த²மீஹனார்தை²
ருபக³தபு³த்³தி⁴ரவேக்ஷ்ய சாத்மஸம்ʼஸ்த²ம் ।
த்ருʼபிதமநியதம்ʼ மனோ நியந்தும்ʼ
வ்ரதமித³மாஜக³ரம்ʼ ஶுசிஶ்சராமி ॥ 33 ॥
ந ஹ்ருʼத³யமனுருத்⁴யதே மனோ வா
ப்ரியஸுக²து³ர்லப⁴தாமநித்யதாம்ʼ ச ।
தது³ப⁴யமுபலக்ஷயன்னிவாஹம்ʼ
வ்ரதமித³மாஜக³ரம்ʼ ஶுசிஶ்சராமி ॥ 34 ॥
ப³ஹு கதி²தமித³ம்ʼ ஹி பு³த்³தி⁴மத்³பி⁴꞉
கவிபி⁴ரபி ப்ரத²யத்³பி⁴ராத்மகீர்திம் ।
இத³மித³மிதி தத்ரதத்ர ஹந்த
ஸ்வபரமதைர்க³ஹனம்ʼ ப்ரதர்கயத்³பி⁴꞉ ॥ 35 ॥
ததி³த³மனுநிஶாம்ய விப்ரபாதம்ʼ
ப்ருʼத²க³பி⁴பன்னமிஹாபு³தை⁴ர்மனுஷ்யை꞉ ।
அனவஸிதமனந்ததோ³ஷபாரம்ʼ
ந்ருʼபு விஹராமி வினீததோ³ஷத்ருʼஷ்ண꞉ ॥ 36 ॥
பீ⁴ஷ்ம உவாச ।
அஜக³ரசரிதம்ʼ வ்ரதம்ʼ மஹாத்மா
ய இஹ நரோ(அ)னுசரேத்³வினீதராக³꞉ ।
அபக³தப⁴யலோப⁴மோஹமன்யு꞉
ஸ க²லு ஸுகீ² விசரேதி³மம்ʼ விஹாரம் ॥ 37 ॥

இதி ஶ்ரீமன்மஹாபா⁴ரதே ஶாந்திபர்வணி மோக்ஷத⁴ர்மபர்வணி
ஸப்தஸப்தத்யதி⁴கஶததமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

Mahabharata – Shanti Parva – Chapter Footnotes

2 ஆஜக³ரஸ்யா(அ)ஜக³ரவ்ருʼத்த்யா ஜீவத꞉ ॥

4 நிர்விதி⁴த்ஸோ நிராரம்ப⁴꞉ ॥

6 ஸ்ரோதஸா காமாதி³வேகே³ன । கூடஸ்தோ² நிர்வ்யாபார꞉ ॥

7 இந்த்³ரியார்தா²ன் க³ந்த⁴ரஸாதீ³னநாத்³ருʼத்ய சரஸி
தந்நிர்வாஹமாத்ரார்தீ² அஶ்னாஸி ॥

8 ப்ரஜ்ஞா தத்த்வத³ர்ஶனம் । ஶ்ருதம்ʼ தன்மூலபூ⁴தம்ʼ
ஶாஸ்த்ரம்। வ்ருʼத்திஸ்தத³ர்தா²னுஷ்டா²னம்। ஶ்ரேயோ மமேதி ஶேஷ꞉ ॥

9 அனுயுக்த꞉ ப்ருʼஷ்ட꞉ । லோகஸ்ய த⁴ர்மோ ஜன்மஜராதி³ஸ்தஸ்ய விதா⁴னம்ʼ
காரணம்ʼ தத³பி⁴ஜ்ஞ꞉ லோகத⁴ர்மவிதா⁴னவித் ॥

10 அநிமித்தத꞉ காரணஹீநாத்³ப்³ரஹ்மண꞉ । பஶ்ய ஆலோசய ॥

12 தஸ்மாத³ஹம்ʼ மனோ ந க்வசித்³விஷயே வித³தே⁴ தா⁴ரயாமி தத்³விநாஶே
ஶோகோத்பத்திம்ʼ ஜானன் ॥

15 பார்தி²வானாம்ʼ ப்ருʼதி²வீஸ்தா²னாம் ॥

19 ஆஜக³ரீம்ʼ வ்ருʼத்திம்ʼ ப்ரபஞ்சயதி ஸுமஹாந்தமித்யாதி³னா ॥

20 ஆஶயந்தி போ⁴ஜயந்தி ॥

26 கஷாய꞉ ராக³த்³வேஷாதி³꞉ ॥

28 த⁴னப்ராப்தௌ கர்மைவ காரணம்ʼ ந பௌருஷமிதி தி⁴யா
நிஶாம்யாலோச்ய ॥

29 அர்த²ஹேதோரனார்யம்ʼ நீசம் । அர்யம்ʼ ஸ்வாமினகா³ஶ்ரயதி ய꞉
க்ருʼபணோ தீ³னஜனஸ்தமனுத்³ருʼஶ்யோபஶமருசி꞉। ஆத்மவான் ஜிதசித்த꞉ ॥

30 விதி⁴நியதம்ʼ தை³வாதீ⁴னம் ॥

31 மதிராலோசனம் । பு³த்³தி⁴ர்நிஶ்சய꞉। உபக³தம்ʼ ஸமீபாக³தம்ʼ
ப²லம்ʼ ப்ரியம்ʼ யேஷாம்ʼ தான் போ⁴கி³ன꞉ ஸர்பான் அஜக³ரான் நிஶாம்ய
த்³ருʼஷ்ட்வா। ப²லபோ⁴கி³ன இதி மத்⁴யமபத³லோப꞉ ॥

32 ப்ரக்ருʼத்யா த³மாதி³யுக்த꞉
அபக³தப²லஸஞ்சயஸ்த்யக்தயோக³ப²லஸமூஹ꞉ ॥

33 ஏஷணாவிஷயை꞉ புத்ரவித்தாதி³ர்பி⁴ர்ஹேதுபி⁴꞉ । அஸுகா²ர்த²ம்ʼ
பரிணாமே து³꞉கா²ர்த²ம்। அபக³தமாத்மன꞉ பராங்பு⁴க²ம்ʼ த்ருʼஷிதமநியதம்ʼ
ச மனோ(அ)வேக்ஷ்ய। உபக³தபு³த்³தி⁴ர்லவ்தா⁴லோக꞉। ஆத்மஸம்ʼஸ்த²மாத்மனி ஸம்ʼஸ்தா²
ஸமாப்திர்யஸ்ய தத்ததா² தும்ʼ வ்ரதம்ʼ சராமி ॥

Also Read:

Ajagara Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ajagara Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top