Home / Slokas / All Lines of Yamastakam By Maa Savithri, Yamraj Mantra

All Lines of Yamastakam By Maa Savithri, Yamraj Mantra

Yama Maharaja Stotram English:

Yamashtakam is a prayer sung by Goddess Savithri to Yamraja to get back her husband. Yamashtakam is a sthuti for Lord Yama Dharmaraja the God of Death.

srinarayana uvaca

harerutkirtanam srutva savitri yamavaktratah|
sasrunetra sapulaka yamam punaruvaca sa || 1 ||

savitryuvaca

harerutkirtanam dharma svakuloddharakaranam|
srotlnam caiva vaktlnam janmamrtyujaraharam || 2 ||

dananam ca vratanam ca siddhinam tapasam param|
yoganam caiva vedanam sevanam kirtanam hareh || 3 ||

muktatvamamaratvam ca sarvasiddhitvameva va|
srikrsnasevanasyaiva kalam narhanti sodasim || 4 ||

bhajami kena vidhina srikrsnam prakrteh param|
mudham mamabalam tata vada vedavidam vara || 5 ||

subhakarmavipakam ca srutam nlnam manoharam|
karmasubhavipakam ca tanme vyakhyatumarhasi || 6 ||

ityuktva sa sati brahman bhaktinamratmakandhara|
tustava dharmarajam ca vedoktena stavena ca || 7 ||

savitryuvaca

tapasa dharmamaradhya puskare bhaskarah pura|
dharmamsam yam sutam prapa dharmarajam namamyaham || 8 ||

samata sarvabhutesu yasya sarvasya saksinah|
ato yannama samanamiti tam pranamamyaham || 9 ||

yenantasca krto visve sarvesam jivinam param|
kamanurupakalena tam krtantam namamyaham || 10 ||

bibharti dandam dandyaya papinam suddhihetave|
namami tam dandadharam yah sasta sarvakarmanam || 11 ||

visve ca kalayatyeva sarvayuscapi santatam|
ativa durnivaryam ca tam kalam pranamamyaham || 12 ||

tapasvi vaisnavo dharmi yah samyami vijitendriyah|
jivinam karmaphaladam tam yamam pranamamyaham || 13 ||

svatmaramasca sarvaj├▒o mitram punyakrtam bhavet|
papinam klesado yasya punyam mitram namamyaham || 14 ||

yajjanma brahmano vamse jvalantam brahmatejasa|
yo dhyayati param brahma brahmavamsam namamyaham || 15 ||

ityuktva sa ca savitri prananama yamam mune|
yamastam visnubhajanam karmapakamuvaca ha || 16 ||

idam yamastakam nityam pratarutthaya yah pathet|
yamattasya bhayam nasti sarvapapatpramucyate || 17 ||

mahapapi yadi pathennityam bhaktya ca narada|
yamah karoti samsuddham kayavyuhena niscitam || 18 ||

|| iti sribrahmavaivartamahapurane prakrtikhande sri narada-narayana-samvade sri tulasyopakhyane sri savitrikrtayamastotram sampurnam ||

Add Comment

Click here to post a comment