Hanuman Stotras

Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram in Malayalam and English

Hanuman Stotram – Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam:
॥ ശ്രീമദാഞ്ജനേയാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം കാലികാരഹസ്യതഃ ॥

ആഞ്ജനേയോ മഹാവീരോ ഹനുമാന്‍മാരുതാത്മജഃ ।
തത്വജ്ഞാനപ്രദഃ സീതാദേവീമുദ്രാപ്രദായകഃ ॥ 1॥

അശോകവനികാച്ഛേത്താ സര്‍വമായാവിഭഞ്ജനഃ ।
സര്‍വബന്ധവിമോക്താ ച രക്ഷോവിധ്വംസകാരകഃ ॥ 2॥

പരവിദ്യാപരീഹാരഃ പരശൌര്യവിനാശനഃ ।
പരമന്ത്രനിരാകര്‍താ പരയന്ത്രപ്രഭേദകഃ ॥ 3॥

Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram

സര്‍വഗ്രഹവിനാശീ ച ഭീമസേനസഹായകൃത് ।
സര്‍വദുഃഖഹരഃ സര്‍വലോകചാരീ മനോജവഃ ॥ 4॥

പാരിജാതദ്രുമൂലസ്ഥഃ സര്‍വമന്ത്രസ്വരൂപവാന്‍ ।
സര്‍വതന്ത്രസ്വരൂപീ ച സര്‍വയന്ത്രാത്മകസ്തഥാ ॥ 5॥

കപീശ്വരോ മഹാകായഃ സര്‍വരോഗഹരഃ പ്രഭുഃ ।
ബലസിദ്ധികരഃ സര്‍വവിദ്യാസമ്പത്പ്രദായകഃ ॥ 6॥

കപിസേനാനായകശ്ച ഭവിഷ്യച്ചതുരാനനഃ ।
കുമാരബ്രഹ്മചാരീ ച രത്നകുണ്ഡലദീപ്തിമാന്‍ ॥ 7॥

സഞ്ചലദ്വാലസന്നദ്ധലംബമാനശിഖോജ്ജ്വലഃ ।
ഗന്ധര്‍വവിദ്യാതത്ത്വജ്ഞോ മഹാബലപരാക്രമഃ ॥ 8॥

കാരാഗൃഹവിമോക്താ ച ശൃങ്ഖലാബന്ധമോചകഃ ।
സാഗരോത്താരകഃ പ്രാജ്ഞോ രാമദൂതഃ പ്രതാപവാന്‍ ॥ 9॥

വാനരഃ കേസരിസുതഃ സീതാശോകനിവാരകഃ ।
അഞ്ജനാഗര്‍ഭസംഭൂതോ ബാലാര്‍കസദൃശാനനഃ ॥ 10॥

വിഭീഷണപ്രിയകരോ ദശഗ്രീവകുലാന്തകഃ ।
ലക്ഷ്മണപ്രാണദാതാ ച വജ്രകായോ മഹാദ്യുതിഃ ॥ 11॥

ചിരഞ്ജീവീ രാമഭക്തോ ദൈത്യകാര്യവിഘാതകഃ ।
അക്ഷഹന്താ കാഞ്ചനാഭഃ പഞ്ചവക്ത്രോ മഹാതപാഃ ॥ 12॥

ലങ്കിണീഭഞ്ജനഃ ശ്രീമാന്‍ സിംഹികാപ്രാണഭഞ്ജനഃ ।
ഗന്ധമാദനശൈലസ്ഥോ ലങ്കാപുരവിദാഹകഃ ॥ 13॥

സുഗ്രീവസചിവോ ധീരഃ ശൂരോ ദൈത്യകുലാന്തകഃ ।
സുരാര്‍ചിതോ മഹാതേജാ രാമചൂഡാമണിപ്രദഃ ॥ 14॥

കാമരൂപീ പിങ്ഗലാക്ഷോ വാര്‍ധിമൈനാകപൂജിതഃ ।
കബലീകൃതമാര്‍തണ്ഡമണ്ഡലോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ ॥ 15॥

രാമസുഗ്രീവസന്ധാതാ മഹാരാവണമര്‍ദനഃ ।
സ്ഫടികാഭോ വാഗധീശോ നവവ്യാകൃതിപണ്ഡിതഃ ॥ 16॥

ചതുര്‍ബാഹുര്‍ദീനബന്ധുര്‍മഹാത്മാ ഭക്തവത്സലഃ ।
സഞ്ജീവനനഗാഹര്‍താ ശുചിര്‍വാഗ്മീ ദൃഢവ്രതഃ ॥ 17॥

കാലനേമിപ്രമഥനോ ഹരിമര്‍കടമര്‍കടഃ ।
ദാന്തഃ ശാന്തഃ പ്രസന്നാത്മാ ശതകണ്ഠമദാപഹൃത് ॥ 18॥

യോഗീ രാമകഥാലോലഃ സീതാന്വേഷണപണ്ഡിതഃ ।
വജ്രദംഷ്ട്രോ വജ്രനഖോ രുദ്രവീര്യസമുദ്ഭവഃ ॥ 19॥

ഇന്ദ്രജിത്പ്രഹിതാമോഘബ്രഹ്മാസ്ത്രവിനിവാരകഃ ।
പാര്‍ഥധ്വജാഗ്രസംവാസീ ശരപഞ്ജരഭേദകഃ ॥ 20॥

ദശബാഹുലോര്‍കപൂജ്യോ ജാംബവത്പ്രീതി വര്‍ധനഃ ।
സീതാസമേത ശ്രീരാമഭദ്രപൂജാധുരന്ധരഃ ॥ 21॥

ഇത്യേവം ശ്രീഹനുമതോ നാംനാമഷ്ടോത്തരം ശതം ॥

യഃ പഠേച്ഛൃണുയാന്നിത്യം സര്‍വാന്‍കാമാനവാപ്നുയാത് ॥ 22॥

॥ ഇതി ശ്രീമദാഞ്ജനേയാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Hanuman Stotram – Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:
anjaneyo mahaviro hanuman marutatmajah|
tattvajnanapradah sitadevimudrapradayakah||1||

asokavanikacchetta sarvamayavibhanjanah|
sarvabandhavimokta ca raksovidhvamsakarakah||2||

paravidyapariharta parasauryavinasakah|
paramantranirakarta parayantraprabhedakah||3||

sarvagrahavinasi ca bhimasenasahayakrt|
sarvaduhkhaharah sarvalokacari manojavah||4||

parijatadrumulasthah sarvamantrasvarupavan|
sarvatantrasvarupi ca sarvayantratmikastatha||5||

kapisvaro mahakayah sarvarogaharah prabhuh|
balasiddhikarah sarvavidyasampatpradayakah||6||

kapisenanayakasca bhavisyaccaturananah|
kumarabrahmacari ca ratnakundaladiptiman||7||

cancaladvalasannaddho lambamanasikhojjvalah|
gandharvavidyatattvajno mahabalaparakramah||8||

karagrhavimokta ca srnkhalabandhamocakah|
sagarottarakah prajno ramadutah pratapavan||9||

vanarah kesarisunuh sitasokanivaranah|
anjanagarbhasambhuto balarkasadrsananah||10||

vibhisanapriyakaro dasagrivakulantakah|
laksmanapranadata ca vajrakayo mahadyutih||11||

ciranjivi ramabhakto daityakaryavighatakah|
aksahanta kancanabhah pancavaktro mahatapah||12||

lankinibhanjanah sriman simhikapranabhanjanah|
gandhamadanasailastho lankapuravidahakah||13||

sugrivasacivo dhirah suro daityakulantakah |
surarcito mahatejo ramacudamanipradah||14||

kamarupi pingalakso vardhimainakapujitah|
kabalikrtamartandamandalo vijitendriyah||15||

ramasugrivasandhata mahiravanamardanah|
sphaṭikabho vagadhiso navavyakrtipanditah||16||

caturbahurdinabandhurmahatma bhaktavatsalah|
sanjivananagaharta sucirvagmi dhrtavratah||17||

kalanemipramathano harimarkaṭamarkaṭah|
dantah santah prasannatma satakanṭhamadapahah||18||

yogi ramakathalolah sitanvesanapanditah|
vajradamsṭro vajranakho rudraviryasamudbhavah||19||

indrajitprahitamoghabrahmastravinivarakah|
parthadhvajagrasamvasi sarapanjarahelakah||20||

dasabahurlokapujyo jambavatpritivardhanah|
sitasametasriramapadasevadhurandharah||21||

||iti sri anjaneyasṭottarasatanamastotram sampurnam||