Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthana – Chandamama Raavo in Hindi

Annamayya Keerthana – Chandamama Raavo Lyrics in Hindi:

चन्दमाम रावो जाबिल्लि रावो
कुन्दनपु पैडि कोर वेन्न पालु तेवो ॥

नगुमोमु चक्कनि यय्यकु नलुव बुट्टिञ्चिन तण्ड्रिकि
निगममु लन्दुण्डे यप्पकु मा नील वर्णुनिकि ।
जगमेल्ल नेलिन स्वामिकि इन्दिर मगनिकि
मुगुरिकि मोदलैन घनुनिकिमा मुद्दुल मुरारि बालुनिकि ॥

तेलिदम्मि कन्नुल मेटिकि मञ्चि तिय्यनि माटल गुम्मकु
कलिकि चेतल कोडेकुमा कतल कारि ई बिड्डकु ।
कुल मुद्धिञ्चिन पट्टेकु मञ्चि गुणमुलु कलिगिन कोडेकु
निलुवेल्ल निण्डु वोय्यारिकि नव निधुल चूपुल जूसे सुगुणुनकु ॥

सुरल गाचिन देवरकु चुञ्चु गरुडुनि नेक्किन गब्बिकि
नेरवादि बुद्धुल पेद्दकु मा नीटु चेतल पट्टिकि ।
विरुल विण्टि वानि यय्यकु वेवेलु रूपुल स्वामिकि
सिरिमिञ्चु नेरवादि जाणकु मा श्री वेङ्कटेश्वरुनिकि ॥

Also Read :

Chandamama Raavo Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top