Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthana – Chandamama Raavo in Malayalam

Annamayya Keerthana – Chandamama Raavo Lyrics in Malayalam:

ചംദമാമ രാവോ ജാബില്ലി രാവോ
കുംദനപു പൈഡി കോര വെന്ന പാലു തേവോ ||

നഗുമോമു ചക്കനി യയ്യകു നലുവ ബുട്ടിംചിന തംഡ്രികി
നിഗമമു ലംദുംഡേ യപ്പകു മാ നീല വര്ണുനികി |
ജഗമെല്ല നേലിന സ്വാമികി ഇംദിര മഗനികി
മുഗുരികി മൊദലൈന ഘനുനികിമാ മുദ്ദുല മുരാരി ബാലുനികി ||

തെലിദമ്മി കന്നുല മേടികി മംചി തിയ്യനി മാടല ഗുമ്മകു
കലികി ചേതല കോഡെകുമാ കതല കാരി ഈ ബിഡ്ഡകു |
കുല മുദ്ധിംചിന പട്ടെകു മംചി ഗുണമുലു കലിഗിന കോഡെകു
നിലുവെല്ല നിംഡു വൊയ്യാരികി നവ നിധുല ചൂപുല ജൂസേ സുഗുണുനകു ||

സുരല ഗാചിന ദേവരകു ചുംചു ഗരുഡുനി നെക്കിന ഗബ്ബികി
നെരവാദി ബുദ്ധുല പെദ്ദകു മാ നീടു ചേതല പട്ടികി |
വിരുല വിംടി വാനി യയ്യകു വേവേലു രൂപുല സ്വാമികി
സിരിമിംചു നെരവാദി ജാണകു മാ ശ്രീ വേംകടേശ്വരുനികി ||

Also Read :

Chandamama Raavo Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthana – Chandamama Raavo in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top