Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Narayana Achyuta in Hindi

Annamayya Keerthana – Naraayanaachyuta Lyrics in Hindi:

नारायणाच्युतानन्त गोविन्द हरि ।
सारमुग नीकुने शरणण्टिनि ॥

चलुवयुनु वेडियुनु नटल संसारम्बु
तोलकु सुखमोकवेल दुःखमोकवेल ।
फलमुलिवे यी रेण्डु पापमुलु पुण्यमुलु
पुलुसु दीपुनु गलपि भुजियिञ्चिनट्लु ॥

पगलु रात्रुलरीति बहुजन्म मरणालु
तगुमेनु पोडचूपु तनुदाने तोलगु ।
नगियिञ्चु नोकवेल नलगिञ्चु नोकवेल
वोगरु कारपु विडेमु उब्बिञ्चिनट्लु ॥

यिहमु परमुनु वलेने येदिटिकल्लयु निजमु
विहरिञ्चु भ्रान्तियुनु विभ्रान्तियुनु मतिनि ।
सहज श्री वेङ्कटेश्वर नन्नु करुणिम्प
बहुविधम्बुल नन्नु पालिञ्चवे ॥

Also Read :

Naraayanaachyuta Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment