Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthana – Narayana Achyuta in Hindi

Annamayya Keerthana – Naraayanaachyuta Lyrics in Hindi:

नारायणाच्युतानन्त गोविन्द हरि ।
सारमुग नीकुने शरणण्टिनि ॥

चलुवयुनु वेडियुनु नटल संसारम्बु
तोलकु सुखमोकवेल दुःखमोकवेल ।
फलमुलिवे यी रेण्डु पापमुलु पुण्यमुलु
पुलुसु दीपुनु गलपि भुजियिञ्चिनट्लु ॥

पगलु रात्रुलरीति बहुजन्म मरणालु
तगुमेनु पोडचूपु तनुदाने तोलगु ।
नगियिञ्चु नोकवेल नलगिञ्चु नोकवेल
वोगरु कारपु विडेमु उब्बिञ्चिनट्लु ॥

यिहमु परमुनु वलेने येदिटिकल्लयु निजमु
विहरिञ्चु भ्रान्तियुनु विभ्रान्तियुनु मतिनि ।
सहज श्री वेङ्कटेश्वर नन्नु करुणिम्प
बहुविधम्बुल नन्नु पालिञ्चवे ॥

Also Read :

Naraayanaachyuta Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top