Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Annamayya Keerthana – Narayana Achyuta in Tamil

Annamayya Keerthana – Naraayanaachyuta Lyrics in Tamil:

னாராயணாச்யுதானம்த கோவிம்த ஹரி |
ஸாரமுக னீகுனே ஶரணம்டினி ||

சலுவயுனு வேடியுனு னடல ஸம்ஸாரம்பு
தொலகு ஸுகமொகவேள துஃகமொகவேள |
பலமுலிவெ யீ ரெம்டு பாபமுலு புண்யமுலு
புலுஸு தீபுனு கலபி புஜியிம்சினட்லு ||

பகலு ராத்ருலரீதி பஹுஜன்ம மரணாலு
தகுமேனு பொடசூபு தனுதானெ தொலகு |
னகியிம்சு னொகவேள னலகிம்சு னொகவேள
வொகரு காரபு விடெமு உப்பிம்சினட்லு ||

யிஹமு பரமுனு வலெனெ யெதிடிகல்லயு னிஜமு
விஹரிம்சு ப்ராம்தியுனு விப்ராம்தியுனு மதினி |
ஸஹஜ ஶ்ரீ வேம்கடேஶ்வர னன்னு கருணிம்ப
பஹுவிதம்புல னன்னு பாலிம்சவே ||

Also Read :

Naraayanaachyuta Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthana – Narayana Achyuta in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top