Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Narayana Achyuta in Malayalam

Annamayya Keerthana – Naraayanaachyuta Lyrics in Malayalam:

നാരായണാച്യുതാനംത ഗോവിംദ ഹരി |
സാരമുഗ നീകുനേ ശരണംടിനി ||

ചലുവയുനു വേഡിയുനു നടല സംസാരംബു
തൊലകു സുഖമൊകവേള ദുഃഖമൊകവേള |
ഫലമുലിവെ യീ രെംഡു പാപമുലു പുണ്യമുലു
പുലുസു ദീപുനു ഗലപി ഭുജിയിംചിനട്ലു ||

പഗലു രാത്രുലരീതി ബഹുജന്മ മരണാലു
തഗുമേനു പൊഡചൂപു തനുദാനെ തൊലഗു |
നഗിയിംചു നൊകവേള നലഗിംചു നൊകവേള
വൊഗരു കാരപു വിഡെമു ഉബ്ബിംചിനട്ലു ||

യിഹമു പരമുനു വലെനെ യെദിടികല്ലയു നിജമു
വിഹരിംചു ഭ്രാംതിയുനു വിഭ്രാംതിയുനു മതിനി |
സഹജ ശ്രീ വേംകടേശ്വര നന്നു കരുണിംപ
ബഹുവിധംബുല നന്നു പാലിംചവേ ||

Also Read :

Naraayanaachyuta Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment