Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthana – Narayana Achyuta in Malayalam

Annamayya Keerthana – Naraayanaachyuta Lyrics in Malayalam:

നാരായണാച്യുതാനംത ഗോവിംദ ഹരി |
സാരമുഗ നീകുനേ ശരണംടിനി ||

ചലുവയുനു വേഡിയുനു നടല സംസാരംബു
തൊലകു സുഖമൊകവേള ദുഃഖമൊകവേള |
ഫലമുലിവെ യീ രെംഡു പാപമുലു പുണ്യമുലു
പുലുസു ദീപുനു ഗലപി ഭുജിയിംചിനട്ലു ||

പഗലു രാത്രുലരീതി ബഹുജന്മ മരണാലു
തഗുമേനു പൊഡചൂപു തനുദാനെ തൊലഗു |
നഗിയിംചു നൊകവേള നലഗിംചു നൊകവേള
വൊഗരു കാരപു വിഡെമു ഉബ്ബിംചിനട്ലു ||

യിഹമു പരമുനു വലെനെ യെദിടികല്ലയു നിജമു
വിഹരിംചു ഭ്രാംതിയുനു വിഭ്രാംതിയുനു മതിനി |
സഹജ ശ്രീ വേംകടേശ്വര നന്നു കരുണിംപ
ബഹുവിധംബുല നന്നു പാലിംചവേ ||

Also Read :

Naraayanaachyuta Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top