Ashtottara Shatanama Shiva Stotram

Ardhanarishvari Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali in Kannada:

 ॥ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ 
ಚಾಮುಂಡಿಕಾಮ್ಬಾ ಶ್ರೀಕಂಠಃ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಮಹಾರಾಜ್ಞೀಮಹಾದೇವಸ್ಸದಾರಾಧ್ಯಾ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 1 ॥

ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗೀ ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗೋ ಭೈರವೀ ಕಾಲಭೈರವಃ ।
ಶಕ್ತಿತ್ರಿತಯರೂಪಾಢ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿತ್ರಿತಯರೂಪವಾನ್ ॥ 2 ॥

ಕಾಮಕೋಟಿಸುಪೀಠಸ್ಥಾ ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರಸಮಾಶ್ರಯಃ ।
ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದಕ್ಷವೈರೀ ಶೂಲಿನಿ ಶೂಲಧಾರಕಃ ॥ 3 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರಪಂಜರಶುಕೀ ಹರಿಶಂಕರರೂಪವಾನ್ ।
ಶ್ರೀಮದಗ್ನೇಶಜನನೀ ಷಡಾನನಸುಜನ್ಮಭೂಃ ॥ 4 ॥

ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನಾರೂಢಾ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಭ್ರೃತ್ ।
ಚಂಡಮುಂಡಶಿರಶ್ಛೇತ್ರೀ ಜಲನ್ಧರಶಿರೋಹರಃ ॥ 5 ॥

ಸಿಂಹವಾಹಾ ವೃಷಾರೂಢಃ ಶ್ಯಾಮಾಭಾ ಸ್ಫಟಿಕಪ್ರಭಃ ।
ಮಹಿಷಾಸುರಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಗಜಾಸುರವಿಮರ್ದನಃ ॥ 6 ॥

ಮಹಾಬಲಾಚಲಾವಾಸಾ ಮಹಾಕೈಲಾಸವಾಸಭೂಃ ।
ಭದ್ರಕಾಲೀ ವೀರಭದ್ರೋ ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಸುನ್ದರೇಶ್ವರಃ ॥ 7 ॥

ಭಂಡಾಸುರಾದಿಸಂಹರ್ತ್ರೀ ದುಷ್ಟಾನ್ಧಕವಿಮರ್ದನಃ ।
ಮಧುಕೈಟಭಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಮಧುರಾಪುರನಾಯಕಃ ॥ 8 ॥

ಕಾಲತ್ರಯಸ್ವರೂಪಾಢ್ಯಾ ಕಾರ್ಯತ್ರಯವಿಧಾಯಕಃ ।
ಗಿರಿಜಾತಾ ಗಿರೀಶಶ್ಚ ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಃ ॥ 9 ॥

ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿಶ್ವನಾಧಃ ಪುಷ್ಪಾಸ್ತ್ರಾ ವಿಷ್ಣುಮಾರ್ಗಣಃ ।
ಕೌಸುಮ್ಭವಸನೋಪೇತಾ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಾವೃತಃ ॥ 10 ॥

ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೂಪಾಢ್ಯಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಾನ್ ।
ರುಂಡಮಾಲಾವಿಭೂಷಾಢ್ಯಾ ಲಸದ್ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಿಕಃ ॥ 11 ॥

ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷುಕೋದಂಡ ಮಹಾಮೇರುಧನುರ್ಧರಃ ।
ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾ ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿರ್ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 12 ॥

ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಕಾಲೋ ದಿವ್ಯರೂಪಾ ದಿಗಮ್ಬರಃ ।
ಬಿನ್ದುಪೀಠಸುಖಾಸೀನಾ ಶ್ರೀಮದೋಂಕಾರಪೀಠಗಃ ॥ 13 ॥

ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಾಲಿಪ್ತಾ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀಲೋಲಾ ಮಹಾಬಿಲ್ವಾಟವೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 14 ॥

ಸುಧಾಮಯೀ ವಿಷಧರೋ ಮಾತಂಗೀ ಮುಕುಟೇಶ್ವರಃ ।
ವೇದವೇದ್ಯಾ ವೇದವಾಜೀ ಚಕ್ರೇಶೀ ವಿಷ್ಣುಚಕ್ರದಃ ॥ 15 ॥

ಜಗನ್ಮಯೀ ಜಗದ್ರೂಪೋ ಮೃಡಾನೀ ಮೃತ್ಯುನಾಶನಃ ।
ರಾಮಾರ್ಚಿತಪದಾಮ್ಭೋಜಾ ಕೃಷ್ಣಪುತ್ರವರಪ್ರದಃ ॥ 16 ॥

ರಮಾವಾಣೀಸುಸಂಸೇವ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಸುಸೇವಿತಃ ।
ಸೂರ್ಯಚನ್ದ್ರಾಗ್ನಿನಯನಾ ತೇಜಸ್ತ್ರಯವಿಲೋಚನಃ ॥ 17 ॥

ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡಸಮ್ಭೂತಾ ಮಹಾಲಿಂಗಸಮುದ್ಭವಃ ।
ಕಮ್ಬುಕಂಠೀ ಕಾಲಕಂಠೀ ವಜ್ರೇಶೀ ವಜ್ರಪೂಜಿತಃ ॥ 18 ॥

ತ್ರಿಕಂಟಕೀ ತ್ರಿಭಂಗೀಶಃ ಭಸ್ಮರಕ್ಷಾ ಸ್ಮರಾನ್ತಕಃ ।
ಹಯಗ್ರೀವವರೋದ್ಧಾತ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯವರಪ್ರದಃ ॥ 19 ॥

ಚಿನ್ತಾಮಣಿಗೃಹಾವಾಸಾ ಮನ್ದರಾಚಲಮನ್ದಿರಃ ।
ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲಕೃತಾವಾಸಾ ವಿನ್ಧ್ಯಶೈಲಾರ್ಯಪೂಜಿತಃ ॥ 20 ॥

ಮನೋನ್ಮನೀ ಲಿಂಗರೂಪೋ ಜಗದಮ್ಬಾ ಜಗತ್ಪಿತಾ ।
ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಯೋಗಗಮ್ಯೋ ಭವಾನೀ ಭವಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ॥ 21 ॥

ಶ್ರೀಚಕ್ರಾತ್ಮರಥಾರೂಢಾ ಧರಣೀಧರಸಂಸ್ಥಿತಃ
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವೇದ್ಯಮಹಿಮಾ ನಿಗಮಾಗಮಸಂಶ್ರಯಃ ॥ 22 ॥

ದಶಶೀರ್ಷಸಮಾಯುಕ್ತಾ ಪಂಚವಿಂಶತಿಶೀರ್ಷವಾನ್ ।
ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾಯುಕ್ತಾ ಪಂಚಾಶತ್ಕರಮಂಡಿತಃ ॥ 23 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಾದಿಮಾತೃಕಾರೂಪಾ ಶತಾಷ್ಟೇಕಾದಶಾತ್ಮವಾನ್ ।
ಸ್ಥಿರಾ ಸ್ಥಾಣುಸ್ತಥಾ ಬಾಲಾ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಉಮಾ ಮೃಡಃ ॥ 24 ॥

ಶಿವಾ ಶಿವಶ್ಚ ರುದ್ರಾಣೀ ರುದ್ರಶ್ಛೈವೇಶ್ವರೀಶ್ವರಃ ।
ಕದಮ್ಬಕಾನನಾವಾಸಾ ದಾರುಕಾರಣ್ಯಲೋಲುಪಃ ॥ 25 ॥

ನವಾಕ್ಷರೀಮನುಸ್ತುತ್ಯಾ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮನುಪ್ರಿಯಃ ।
ನವಾವರಣಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಪಂಚಾಯತನಪೂಜಿತಃ ॥ 26 ॥

ದೇಹಸ್ಥಷಟ್ಚಕ್ರದೇವೀ ದಹರಾಕಾಶಮಧ್ಯಗಃ ।
ಯೋಗಿನೀಗಣಸಂಸೇವ್ಯಾ ಭೃಂಗ್ಯಾದಿಪ್ರಮಥಾವೃತಃ ॥ 27 ॥

ಉಗ್ರತಾರಾ ಘೋರರೂಪಶ್ಶರ್ವಾಣೀ ಶರ್ವಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ।
ನಾಗವೇಣೀ ನಾಗಭೂಷೋ ಮನ್ತ್ರಿಣೀ ಮನ್ತ್ರದೈವತಃ ॥ 28 ॥

ಜ್ವಲಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಜ್ವಲನ್ನೇತ್ರೋ ದಂಡನಾಥಾ ದೃಗಾಯುಧಃ ।
ಪಾರ್ಥಾಂಜನಾಸ್ತ್ರಸನ್ದಾತ್ರೀ ಪಾರ್ಥಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರದಃ ॥ 29 ॥

ಪುಷ್ಪವಚ್ಚಕ್ರತಾಟಂಕಾ ಫಣಿರಾಜಸುಕುಂಡಲಃ ।
ಬಾಣಪುತ್ರೀವರೋದ್ಧಾತ್ರೀ ಬಾಣಾಸುರವರಪ್ರದಃ ॥ 30 ॥

ವ್ಯಾಲಕಂಚುಕಸಂವೀತಾ ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞೋಪವೀತವಾನ್ ।
ನವಲಾವಣ್ಯರೂಪಾಢ್ಯಾ ನವಯೌವನವಿಗ್ರಹಃ ॥ 31 ॥

ನಾಟ್ಯಪ್ರಿಯಾ ನಾಟ್ಯಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾ ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಃ ।
ತನ್ತ್ರೋಪಚಾರಸುಪ್ರೀತಾ ತನ್ತ್ರಾದಿಮವಿಧಾಯಕಃ ॥ 32 ॥

ನವವಲ್ಲೀಷ್ಟವರದಾ ನವವೀರಸುಜನ್ಮಭೂಃ ।
ಭ್ರಮರಜ್ಯಾ ವಾಸುಕಿಜ್ಯೋ ಭೇರುಂಡಾ ಭೀಮಪೂಜಿತಃ ॥ 33 ॥

ನಿಶುಮ್ಭಶುಮ್ಭದಮನೀ ನೀಚಾಪಸ್ಮಾರಮರ್ದನಃ ।
ಸಹಸ್ರಾಮ್ಬುಜಾರೂಢಾ ಸಹಸ್ರಕಮಲಾರ್ಚಿತಃ ॥ 34 ॥

ಗಂಗಾಸಹೋದರೀ ಗಂಗಾಧರೋ ಗೌರೀ ತ್ರಯಮ್ಬಕಃ ।
ಶ್ರೀಶೈಲಭ್ರಮರಾಮ್ಬಾಖ್ಯಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪೂಜಿತಃ ॥ 35 ॥

ಭವತಾಪಪ್ರಶಮನೀ ಭವರೋಗನಿವಾರಕಃ ।
ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಮುನಿಮಾನಸಹಂಸಕಃ ॥ 36 ॥

ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಕಾಮೇಶೀ ಕಾಮರೂಪವಾನ್ ।
ಸ್ವಯಮ್ಪ್ರಭಾ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಃ ಕಾಲರಾತ್ರೀ ಕೃತಾನ್ತಹೃತ್ ॥ 37 ॥

ಸದಾನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಭಿಕ್ಷಾಟೋ ವನದುರ್ಗಾ ವಸುಪ್ರದಃ ।
ಸರ್ವಚೈತನ್ಯರೂಪಾಢ್ಯಾ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ ॥ 38 ॥

ಸರ್ವಮಂಗಲರೂಪಾಢ್ಯಾ ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣದಾಯಕಃ ।
ರಾಜೇರಾಜೇಶ್ವರೀ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಜರಾಜಪ್ರಿಯಂಕರಃ ॥ 39 ॥

ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಸ್ಯೇದಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಪಠನ್ನರ್ಚನ್ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 40 ॥

ಇತಿ ಸ್ಕಾನ್ದಮಹಾಪುರಾಣೇ ಅರ್ಧನೀರೀಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment