Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Ardhanarishvari Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali in Telugu:

 ॥ అర్ధనారీశ్వర్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ॥ 
చాముణ్డికామ్బా శ్రీకణ్ఠః పార్వతీ పరమేశ్వరః ।
మహారాజ్ఞీమహాదేవస్సదారాధ్యా సదాశివః ॥ ౧ ॥

శివార్ధాఙ్గీ శివార్ధాఙ్గో భైరవీ కాలభైరవః ।
శక్తిత్రితయరూపాఢ్యా మూర్తిత్రితయరూపవాన్ ॥ ౨ ॥

కామకోటిసుపీఠస్థా కాశీక్షేత్రసమాశ్రయః ।
దాక్షాయణీ దక్షవైరీ శూలిని శూలధారకః ॥ ౩ ॥

హ్రీఙ్కారపఞ్జరశుకీ హరిశఙ్కరరూపవాన్ ।
శ్రీమదగ్నేశజననీ షడాననసుజన్మభూః ॥ ౪ ॥

పఞ్చప్రేతాసనారూఢా పఞ్చబ్రహ్మస్వరూపభ్రృత్ ।
చణ్డముణ్డశిరశ్ఛేత్రీ జలన్ధరశిరోహరః ॥ ౫ ॥

సింహవాహా వృషారూఢః శ్యామాభా స్ఫటికప్రభః ।
మహిషాసురసంహర్త్రీ గజాసురవిమర్దనః ॥ ౬ ॥

మహాబలాచలావాసా మహాకైలాసవాసభూః ।
భద్రకాలీ వీరభద్రో మీనాక్షీ సున్దరేశ్వరః ॥ ౭ ॥

భణ్డాసురాదిసంహర్త్రీ దుష్టాన్ధకవిమర్దనః ।
మధుకైటభసంహర్త్రీ మధురాపురనాయకః ॥ ౮ ॥

కాలత్రయస్వరూపాఢ్యా కార్యత్రయవిధాయకః ।
గిరిజాతా గిరీశశ్చ వైష్ణవీ విష్ణువల్లభః ॥ ౯ ॥

విశాలాక్షీ విశ్వనాధః పుష్పాస్త్రా విష్ణుమార్గణః ।
కౌసుమ్భవసనోపేతా వ్యాఘ్రచర్మామ్బరావృతః ॥ ౧౦ ॥

మూలప్రకృతిరూపాఢ్యా పరబ్రహ్మస్వరూపవాన్ ।
రుణ్డమాలావిభూషాఢ్యా లసద్రుద్రాక్షమాలికః ॥ ౧౧ ॥

మనోరూపేక్షుకోదణ్డ మహామేరుధనుర్ధరః ।
చన్ద్రచూడా చన్ద్రమౌలిర్మహామాయా మహేశ్వరః ॥ ౧౨ ॥

మహాకాలీ మహాకాలో దివ్యరూపా దిగమ్బరః ।
బిన్దుపీఠసుఖాసీనా శ్రీమదోఙ్కారపీఠగః ॥ ౧౩ ॥

హరిద్రాకుఙ్కుమాలిప్తా భస్మోద్ధూలితవిగ్రహః ।
మహాపద్మాటవీలోలా మహాబిల్వాటవీప్రియః ॥ ౧౪ ॥

సుధామయీ విషధరో మాతఙ్గీ ముకుటేశ్వరః ।
వేదవేద్యా వేదవాజీ చక్రేశీ విష్ణుచక్రదః ॥ ౧౫ ॥

జగన్మయీ జగద్రూపో మృడానీ మృత్యునాశనః ।
రామార్చితపదామ్భోజా కృష్ణపుత్రవరప్రదః ॥ ౧౬ ॥

రమావాణీసుసంసేవ్యా విష్ణుబ్రహ్మసుసేవితః ।
సూర్యచన్ద్రాగ్నినయనా తేజస్త్రయవిలోచనః ॥ ౧౭ ॥

చిదగ్నికుణ్డసమ్భూతా మహాలిఙ్గసముద్భవః ।
కమ్బుకణ్ఠీ కాలకణ్ఠీ వజ్రేశీ వజ్రపూజితః ॥ ౧౮ ॥

త్రికణ్టకీ త్రిభఙ్గీశః భస్మరక్షా స్మరాన్తకః ।
హయగ్రీవవరోద్ధాత్రీ మార్కణ్డేయవరప్రదః ॥ ౧౯ ॥

చిన్తామణిగృహావాసా మన్దరాచలమన్దిరః ।
విన్ధ్యాచలకృతావాసా విన్ధ్యశైలార్యపూజితః ॥ ౨౦ ॥

మనోన్మనీ లిఙ్గరూపో జగదమ్బా జగత్పితా ।
యోగనిద్రా యోగగమ్యో భవానీ భవమూర్తిమాన్ ॥ ౨౧ ॥

శ్రీచక్రాత్మరథారూఢా ధరణీధరసంస్థితః
శ్రీవిద్యావేద్యమహిమా నిగమాగమసంశ్రయః ॥ ౨౨ ॥

దశశీర్షసమాయుక్తా పఞ్చవింశతిశీర్షవాన్ ।
అష్టాదశభుజాయుక్తా పఞ్చాశత్కరమణ్డితః ॥ ౨౩ ॥

బ్రాహ్మ్యాదిమాతృకారూపా శతాష్టేకాదశాత్మవాన్ ।
స్థిరా స్థాణుస్తథా బాలా సద్యోజాత ఉమా మృడః ॥ ౨౪ ॥

శివా శివశ్చ రుద్రాణీ రుద్రశ్ఛైవేశ్వరీశ్వరః ।
కదమ్బకాననావాసా దారుకారణ్యలోలుపః ॥ ౨౫ ॥

నవాక్షరీమనుస్తుత్యా పఞ్చాక్షరమనుప్రియః ।
నవావరణసమ్పూజ్యా పఞ్చాయతనపూజితః ॥ ౨౬ ॥

దేహస్థషట్చక్రదేవీ దహరాకాశమధ్యగః ।
యోగినీగణసంసేవ్యా భృఙ్గ్యాదిప్రమథావృతః ॥ ౨౭ ॥

ఉగ్రతారా ఘోరరూపశ్శర్వాణీ శర్వమూర్తిమాన్ ।
నాగవేణీ నాగభూషో మన్త్రిణీ మన్త్రదైవతః ॥ ౨౮ ॥

జ్వలజ్జిహ్వా జ్వలన్నేత్రో దణ్డనాథా దృగాయుధః ।
పార్థాఞ్జనాస్త్రసన్దాత్రీ పార్థపాశుపతాస్త్రదః ॥ ౨౯ ॥

పుష్పవచ్చక్రతాటఙ్కా ఫణిరాజసుకుణ్డలః ।
బాణపుత్రీవరోద్ధాత్రీ బాణాసురవరప్రదః ॥ ౩౦ ॥

వ్యాలకఞ్చుకసంవీతా వ్యాలయజ్ఞోపవీతవాన్ ।
నవలావణ్యరూపాఢ్యా నవయౌవనవిగ్రహః ॥ ౩౧ ॥

నాట్యప్రియా నాట్యమూర్తిస్త్రిసన్ధ్యా త్రిపురాన్తకః ।
తన్త్రోపచారసుప్రీతా తన్త్రాదిమవిధాయకః ॥ ౩౨ ॥

నవవల్లీష్టవరదా నవవీరసుజన్మభూః ।
భ్రమరజ్యా వాసుకిజ్యో భేరుణ్డా భీమపూజితః ॥ ౩౩ ॥

నిశుమ్భశుమ్భదమనీ నీచాపస్మారమర్దనః ।
సహస్రామ్బుజారూఢా సహస్రకమలార్చితః ॥ ౩౪ ॥

గఙ్గాసహోదరీ గఙ్గాధరో గౌరీ త్రయమ్బకః ।
శ్రీశైలభ్రమరామ్బాఖ్యా మల్లికార్జునపూజితః ॥ ౩౫ ॥

భవతాపప్రశమనీ భవరోగనివారకః ।
చన్ద్రమణ్డలమధ్యస్థా మునిమానసహంసకః ॥ ౩౬ ॥

ప్రత్యఙ్గిరా ప్రసన్నాత్మా కామేశీ కామరూపవాన్ ।
స్వయమ్ప్రభా స్వప్రకాశః కాలరాత్రీ కృతాన్తహృత్ ॥ ౩౭ ॥

సదాన్నపూర్ణా భిక్షాటో వనదుర్గా వసుప్రదః ।
సర్వచైతన్యరూపాఢ్యా సచ్చిదానన్దవిగ్రహః ॥ ౩౮ ॥

సర్వమఙ్గలరూపాఢ్యా సర్వకల్యాణదాయకః ।
రాజేరాజేశ్వరీ శ్రీమద్రాజరాజప్రియఙ్కరః ॥ ౩౯ ॥

అర్ధనారీశ్వరస్యేదం నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ।
పఠన్నర్చన్సదా భక్త్యా సర్వసామ్రాజ్యమాప్నుయాత్ ॥ ౪౦ ॥

ఇతి స్కాన్దమహాపురాణే అర్ధనీరీశ్వర్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

Also Read:

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top