Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Ardhanarishvari Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali in Malayalam:

 ॥ അര്‍ധനാരീശ്വര്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥ 
ചാമുണ്ഡികാംബാ ശ്രീകണ്ഠഃ പാര്‍വതീ പരമേശ്വരഃ ।
മഹാരാജ്ഞീമഹാദേവസ്സദാരാധ്യാ സദാശിവഃ ॥ 1 ॥

ശിവാര്‍ധാങ്ഗീ ശിവാര്‍ധാങ്ഗോ ഭൈരവീ കാലഭൈരവഃ ।
ശക്തിത്രിതയരൂപാഢ്യാ മൂര്‍തിത്രിതയരൂപവാന്‍ ॥ 2 ॥

കാമകോടിസുപീഠസ്ഥാ കാശീക്ഷേത്രസമാശ്രയഃ ।
ദാക്ഷായണീ ദക്ഷവൈരീ ശൂലിനി ശൂലധാരകഃ ॥ 3 ॥

ഹ്രീങ്കാരപഞ്ജരശുകീ ഹരിശങ്കരരൂപവാന്‍ ।
ശ്രീമദഗ്നേശജനനീ ഷഡാനനസുജന്‍മഭൂഃ ॥ 4 ॥

പഞ്ചപ്രേതാസനാരൂഢാ പഞ്ചബ്രഹ്മസ്വരൂപഭ്രൃത് ।
ചണ്ഡമുണ്ഡശിരശ്ഛേത്രീ ജലന്ധരശിരോഹരഃ ॥ 5 ॥

സിംഹവാഹാ വൃഷാരൂഢഃ ശ്യാമാഭാ സ്ഫടികപ്രഭഃ ।
മഹിഷാസുരസംഹര്‍ത്രീ ഗജാസുരവിമര്‍ദനഃ ॥ 6 ॥

മഹാബലാചലാവാസാ മഹാകൈലാസവാസഭൂഃ ।
ഭദ്രകാലീ വീരഭദ്രോ മീനാക്ഷീ സുന്ദരേശ്വരഃ ॥ 7 ॥

ഭണ്ഡാസുരാദിസംഹര്‍ത്രീ ദുഷ്ടാന്ധകവിമര്‍ദനഃ ।
മധുകൈടഭസംഹര്‍ത്രീ മധുരാപുരനായകഃ ॥ 8 ॥

കാലത്രയസ്വരൂപാഢ്യാ കാര്യത്രയവിധായകഃ ।
ഗിരിജാതാ ഗിരീശശ്ച വൈഷ്ണവീ വിഷ്ണുവല്ലഭഃ ॥ 9 ॥

വിശാലാക്ഷീ വിശ്വനാധഃ പുഷ്പാസ്ത്രാ വിഷ്ണുമാര്‍ഗണഃ ।
കൌസുംഭവസനോപേതാ വ്യാഘ്രചര്‍മാംബരാവൃതഃ ॥ 10 ॥

മൂലപ്രകൃതിരൂപാഢ്യാ പരബ്രഹ്മസ്വരൂപവാന്‍ ।
രുണ്ഡമാലാവിഭൂഷാഢ്യാ ലസദ്രുദ്രാക്ഷമാലികഃ ॥ 11 ॥

മനോരൂപേക്ഷുകോദണ്ഡ മഹാമേരുധനുര്‍ധരഃ ।
ചന്ദ്രചൂഡാ ചന്ദ്രമൌലിര്‍മഹാമായാ മഹേശ്വരഃ ॥ 12 ॥

മഹാകാലീ മഹാകാലോ ദിവ്യരൂപാ ദിഗംബരഃ ।
ബിന്ദുപീഠസുഖാസീനാ ശ്രീമദോങ്കാരപീഠഗഃ ॥ 13 ॥

ഹരിദ്രാകുങ്കുമാലിപ്താ ഭസ്മോദ്ധൂലിതവിഗ്രഹഃ ।
മഹാപദ്മാടവീലോലാ മഹാബില്വാടവീപ്രിയഃ ॥ 14 ॥

സുധാമയീ വിഷധരോ മാതങ്ഗീ മുകുടേശ്വരഃ ।
വേദവേദ്യാ വേദവാജീ ചക്രേശീ വിഷ്ണുചക്രദഃ ॥ 15 ॥

ജഗന്‍മയീ ജഗദ്രൂപോ മൃഡാനീ മൃത്യുനാശനഃ ।
രാമാര്‍ചിതപദാംഭോജാ കൃഷ്ണപുത്രവരപ്രദഃ ॥ 16 ॥

രമാവാണീസുസംസേവ്യാ വിഷ്ണുബ്രഹ്മസുസേവിതഃ ।
സൂര്യചന്ദ്രാഗ്നിനയനാ തേജസ്ത്രയവിലോചനഃ ॥ 17 ॥

ചിദഗ്നികുണ്ഡസംഭൂതാ മഹാലിങ്ഗസമുദ്ഭവഃ ।
കംബുകണ്ഠീ കാലകണ്ഠീ വജ്രേശീ വജ്രപൂജിതഃ ॥ 18 ॥

ത്രികണ്ടകീ ത്രിഭങ്ഗീശഃ ഭസ്മരക്ഷാ സ്മരാന്തകഃ ।
ഹയഗ്രീവവരോദ്ധാത്രീ മാര്‍കണ്ഡേയവരപ്രദഃ ॥ 19 ॥

ചിന്താമണിഗൃഹാവാസാ മന്ദരാചലമന്ദിരഃ ।
വിന്ധ്യാചലകൃതാവാസാ വിന്ധ്യശൈലാര്യപൂജിതഃ ॥ 20 ॥

മനോന്‍മനീ ലിങ്ഗരൂപോ ജഗദംബാ ജഗത്പിതാ ।
യോഗനിദ്രാ യോഗഗംയോ ഭവാനീ ഭവമൂര്‍തിമാന്‍ ॥ 21 ॥

ശ്രീചക്രാത്മരഥാരൂഢാ ധരണീധരസംസ്ഥിതഃ
ശ്രീവിദ്യാവേദ്യമഹിമാ നിഗമാഗമസംശ്രയഃ ॥ 22 ॥

ദശശീര്‍ഷസമായുക്താ പഞ്ചവിംശതിശീര്‍ഷവാന്‍ ।
അഷ്ടാദശഭുജായുക്താ പഞ്ചാശത്കരമണ്ഡിതഃ ॥ 23 ॥

ബ്രാഹ്ംയാദിമാതൃകാരൂപാ ശതാഷ്ടേകാദശാത്മവാന്‍ ।
സ്ഥിരാ സ്ഥാണുസ്തഥാ ബാലാ സദ്യോജാത ഉമാ മൃഡഃ ॥ 24 ॥

ശിവാ ശിവശ്ച രുദ്രാണീ രുദ്രശ്ഛൈവേശ്വരീശ്വരഃ ।
കദംബകാനനാവാസാ ദാരുകാരണ്യലോലുപഃ ॥ 25 ॥

നവാക്ഷരീമനുസ്തുത്യാ പഞ്ചാക്ഷരമനുപ്രിയഃ ।
നവാവരണസമ്പൂജ്യാ പഞ്ചായതനപൂജിതഃ ॥ 26 ॥

ദേഹസ്ഥഷട്ചക്രദേവീ ദഹരാകാശമധ്യഗഃ ।
യോഗിനീഗണസംസേവ്യാ ഭൃങ്ഗ്യാദിപ്രമഥാവൃതഃ ॥ 27 ॥

ഉഗ്രതാരാ ഘോരരൂപശ്ശര്‍വാണീ ശര്‍വമൂര്‍തിമാന്‍ ।
നാഗവേണീ നാഗഭൂഷോ മന്ത്രിണീ മന്ത്രദൈവതഃ ॥ 28 ॥

ജ്വലജ്ജിഹ്വാ ജ്വലന്നേത്രോ ദണ്ഡനാഥാ ദൃഗായുധഃ ।
പാര്‍ഥാഞ്ജനാസ്ത്രസന്ദാത്രീ പാര്‍ഥപാശുപതാസ്ത്രദഃ ॥ 29 ॥

പുഷ്പവച്ചക്രതാടങ്കാ ഫണിരാജസുകുണ്ഡലഃ ।
ബാണപുത്രീവരോദ്ധാത്രീ ബാണാസുരവരപ്രദഃ ॥ 30 ॥

വ്യാലകഞ്ചുകസംവീതാ വ്യാലയജ്ഞോപവീതവാന്‍ ।
നവലാവണ്യരൂപാഢ്യാ നവയൌവനവിഗ്രഹഃ ॥ 31 ॥

നാട്യപ്രിയാ നാട്യമൂര്‍തിസ്ത്രിസന്ധ്യാ ത്രിപുരാന്തകഃ ।
തന്ത്രോപചാരസുപ്രീതാ തന്ത്രാദിമവിധായകഃ ॥ 32 ॥

നവവല്ലീഷ്ടവരദാ നവവീരസുജന്‍മഭൂഃ ।
ഭ്രമരജ്യാ വാസുകിജ്യോ ഭേരുണ്ഡാ ഭീമപൂജിതഃ ॥ 33 ॥

നിശുംഭശുംഭദമനീ നീചാപസ്മാരമര്‍ദനഃ ।
സഹസ്രാംബുജാരൂഢാ സഹസ്രകമലാര്‍ചിതഃ ॥ 34 ॥

ഗങ്ഗാസഹോദരീ ഗങ്ഗാധരോ ഗൌരീ ത്രയംബകഃ ।
ശ്രീശൈലഭ്രമരാംബാഖ്യാ മല്ലികാര്‍ജുനപൂജിതഃ ॥ 35 ॥

ഭവതാപപ്രശമനീ ഭവരോഗനിവാരകഃ ।
ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യസ്ഥാ മുനിമാനസഹംസകഃ ॥ 36 ॥

പ്രത്യങ്ഗിരാ പ്രസന്നാത്മാ കാമേശീ കാമരൂപവാന്‍ ।
സ്വയമ്പ്രഭാ സ്വപ്രകാശഃ കാലരാത്രീ കൃതാന്തഹൃത് ॥ 37 ॥

സദാന്നപൂര്‍ണാ ഭിക്ഷാടോ വനദുര്‍ഗാ വസുപ്രദഃ ।
സര്‍വചൈതന്യരൂപാഢ്യാ സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹഃ ॥ 38 ॥

സര്‍വമങ്ഗലരൂപാഢ്യാ സര്‍വകല്യാണദായകഃ ।
രാജേരാജേശ്വരീ ശ്രീമദ്രാജരാജപ്രിയങ്കരഃ ॥ 39 ॥

അര്‍ധനാരീശ്വരസ്യേദം നാംനാമഷ്ടോത്തരം ശതം ।
പഠന്നര്‍ചന്‍സദാ ഭക്ത്യാ സര്‍വസാംരാജ്യമാപ്നുയാത് ॥ 40 ॥

ഇതി സ്കാന്ദമഹാപുരാണേ അര്‍ധനീരീശ്വര്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

Also Read:

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top