Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Aryashatakam by Shri Appayya Dikshitar Lyrics in Malayalam

Shri Appayya Dikshit’s Arya Ashatakam Lyrics in Malayalam:

॥ ആര്യാശതകം ശ്രീമദപ്പയ്യദീക്ഷിതവിരചിതം ॥
ദയയാ യദീയയാ വാങ്നവരസരുചിരാ സുധാധികോദേതി ।
ശരണാഗതചിന്തിതദം തം ശിവചിന്താമണിം വന്ദേ ॥ 1 ॥

ശിരസി സിതാംശുകലാഢ്യം കരുണാപീയൂഷപൂരിതം നയനേ ।
സ്മിതദുഗ്ധമുഗ്ധവദനം ലലനാകലിതം മഹഃ കലയേ ॥ 2 ॥

അന്തേ ചിന്തയതേ യത്തത്താമേതീതി ച ത്വയാ ഗദിതം ।
ശിവ തവ ചരണദ്വന്ദ്വധ്യാനാന്നിര്‍ദ്വന്ദ്വതാ ചിത്രം ॥ 3 ॥

ദ്രുതമുദ്ധര ഹര സംഹര സംഹര ഭവവൈരിണം ത്വതിത്വരയാ।
ഭവ ഭവതോഽപി ഭവോഽയം രിപുരേതന്നിന്ദിതം ജഗതി ॥ 4 ॥

ചേതസി ചിന്തയ വാമാം വാ മാം വാ ന ദ്വിധാ സ്ഥിതസ്യാഹം ।
ഇതി യദി വദസി ദയാബ്ധേ വാമാര്‍ധേ സാ തവാപ്യസ്തി ॥ 5 ॥

മിത്രകലത്രസുതാദീന്‍ ധ്യായസ്യനിശം ന മാം ക്ഷണം ജാതു।
യദി കുപ്യസി മയി ദീനേ തുലയാമി ത്വാം കഥം സഹ തൈഃ ॥ 6 ॥

മത്കൃതദുഷ്കൃതശാന്തിര്‍വിഷവഹ്നിജലാദിയാതനയാ ।
യദി നിശ്ചയസ്തവായം പ്രേഷയ ഗരലാഗ്നിഗങ്ഗൌഘാന്‍ ॥ 7 ॥

ഭോഗം വിഹായ യോഗം സാധയ ദാസ്യേ തവാപി പരഭാഗം ।
മമ കിം ന വാവകാശസ്ത്വദ്ഭൂഷാഭോഗിനാം മധ്യേ ॥ 8 ॥

ലലനാലോലവിലോകനജിതമിത്യവമന്യസേ കഥം മാം ത്വം।
ത്വയി ജായാര്‍ധശരീരേ ശിവ ശിവ നാഽഽലോകനാനുഭവഃ ॥ 9 ॥

സ്മരണാദനുപദമീദൃഗ്വിസ്മൃതിശീലോ ന വല്ലഭോഽസി മമ।
ഉത്പാദ്യാശാം ഭങ്ക്തുര്ലഗ്നാ വൃത്തിസ്തവൈവേയം ॥ 10 ॥

പുത്രഃ പിതൃവത്പുത്രീ മാതൃവദിത്ഥം മമാത്ര കോ ദോഷഃ ।
അഹമപി ഭോഗാസക്തഃ പ്രകൃതിര്‍ജാതാ വിഷാദവതീ ॥ 11 ॥

വപുരര്‍ധം വാമാര്‍ധം ശിരസി ശശീ സോഽപി ഭൂഷണം തേഽര്‍ധം ।
മാമപി തവാര്‍ധഭക്തം ശിവ ശിവ ദേഹേ ന ധാരയസി ॥ 12 ॥

സ്തനപം ശിശും ത്വദീയം പാലയ സാംബ ദ്രുതം ന പാസി യദി ।
ജഗതഃ പിതേതി ഗീതം യാതം നാമേതി ജാനീഹി ॥ 13 ॥

മാതരി ഹിത്വാ ബാലം കാര്യാകുലധീഃ പിതാ ബഹിര്യാതി ।
ശിവ ബത ശക്നോഷി കഥം സ്വാങ്ഗാന്‍മന്‍മാതരം മോക്തും ॥ 14 ॥

ഗുണഹീനതാം തനൂജേ മയി ദൃഷ്ട്വാ കിം പരിത്യജസ്യേവം ।
ഉചിതം ഗുണിനസ്ത്വേതന്നിര്‍ഗുണരൂപസ്യ തേഽനുചിതം ॥ 15 ॥

കാമക്രോധകടാഭ്യാം മദജലധാരാം നിരങ്കുശേ സ്രവതി ।
മത്കൃതദുഷ്കൃതകരിണി പ്രകടാ പഞ്ചാസ്യതാ തേഽസ്തു ॥ 16 ॥

ത്വദ്ധീനം മാം ദീനം ദൃഷ്ട്വാ വിഷയാതിരാഗസംബദ്ധം ।
ധാവത്യകീര്‍തിരേഷാ നാഥഃ ശക്തോഽപ്യുദാസീനഃ ॥ 17 ॥

അരിഭിര്‍ജിതൈരശക്തൈര്‍വിജ്ഞാപ്യം സേവകൈഃ പ്രഭോര്‍നീതിഃ ।
വിഷയൈര്‍ജിതോഽസ്മി ശംഭോ തവ യച്ഛ്ലാഘ്യം തദാരചയ ॥ 18 ॥

സംരക്ഷ്യതേ സ്വദാസൈര്യദ്യദ്വസ്തു പ്രഭോരഭീഷ്ടതരം ।
ദാസസ്തവേഷ്ടകാമഃ കാന്താം കനകം കഥം ത്യജേയമഹം ॥ 19 ॥

പാപീ പാപം സുകൃതീ സുകൃതം ഭുങ്ക്തേ മമാത്ര കിം നു ഗതം।
ഇത്യൌദാസ്യമയുക്തം ഭൃത്യാകീര്‍തിഃ പ്രഭോരേവ ॥ 20 ॥

വികലേഽതിദീനചിത്തേ വിഷയാശാമാത്രധാരിണി നിതാന്തം ।
മയി രോഷതഃ കിയത് തേ വദ വദ ശംഭോ യശോ ഭാവി ॥ 21 ॥

സ്വഗൃഹേ ഭുവനത്രിതയേ യോഗക്ഷേമേ മുഖാനി ചത്വാരി ।
മത്പ്രതിവചനം ഹി വിനാ പഞ്ചമവദനസ്യ കുത്ര ഗതിഃ ॥ 22 ॥

തവ കോഽഹം ത്വം മമ കഃ പഞ്ചസ്വേവം വിചാരയസ്വേതി ।
ബ്രൂഷേ ദീനദയാബ്ധേ പഞ്ചമുഖത്വം ത്വയി വ്യക്തം ॥ 23 ॥

യാചസ്വാന്യം ധനിനം ഭവിതാ തവ കോ ദിഗംബരാല്ലാഭഃ ।
മാം മാ പ്രതാരയൈവം ഖ്യാതഃ ശ്രീകണ്ഠനാമാസി ॥ 24 ॥

വസനാശനപ്രദാതരി മയി ജീവതി കിം സമാകുലസ്ത്വമിതി ।
ദോഹായ മോച്യമാനോ വത്സഃ കിം ന ത്വരാമയതേ ॥ 25 ॥

പാതകരാശിരിതീദം ത്വയാഭിധാനം ശ്രുതം ന തദ് ദൃഷ്ടം।
തദ്ദര്‍ശനകുതുകം യദി മാം ദ്രഷ്ടും കിം വിലംബസേ ദേവ ॥ 26 ॥

പാതകരാശിരസി ത്വം പശ്യാംയത ഏവ നാഹമിതി വദസി ।
പാതകരൂപാജ്ഞാനേ ശിവ തവ സര്‍വജ്ഞതാഭങ്ഗഃ ॥ 27 ॥

പാപം പാപമിതീദം കരോഷി ശിവ കിം മുധാ ബുധാന്‍ ഭ്രാന്താന്‍ ।
തത്സത്യം ചേന്ന കഥം ത്വയാനുഭൂതം ന ദൃഷ്ടം വാ ॥ 28 ॥

പാപേ ലോകാനുഭവഃ സ ഏവ മാനം മമാപ്യനനുഭൂതേ ।
ന ഹി പരകീയാനുഭവഃ ജ്ഞാതും ശക്യഃ പരേണാപി ॥ 29 ॥

ലോകാഭിന്നഃ സോഽഹം വക്തും വാക്യം ഹ്യുപക്രമസ്തവ ചേത്।
സിദ്ധാ മനോരഥാ മേ ത്വത്തഃ കസ്യാപി ലോകസ്യ ॥ 30 ॥

അതിവല്‍ഗനം മമൈതന്‍മൂഢത്വം യദ്യപി പ്രഭോഃ പുരതഃ ।
ദീനഃ കരോമി കിം വാ മദ്വിഷയേ കോ നിവേദയതി ॥ 31 ॥

ലഘുരസി കിം ത്വയി ദയയാ മാ മാ മംസ്ഥാഃ ശിവേതി സഹസാ ത്വം।
ഭാരോ ഭുവോഽസ്മി ധൃത്വാ സ്വകരേ തുലയാശു മാം ശംഭോ ॥ 32 ॥

സസ്യേ തൃണേ ച വൃഷ്ടിം തുല്യാം ദേവഃ സദൈവ വിദധാതി ।
ദേവോ മഹാന്‍ ബത ത്വം ഗുരുലഘുവാര്‍താം കഥം കുരുഷേ ॥ 33 ॥

ദിഷ്ടോദ്ദിഷ്ടം ദാസ്യാംയന്യന്നേഷ്ടം യദി സ്ഫുടം വാക്യം ।
ദത്താ കഥം ത്വയാസാവജരാമരതാ മൃകണ്ഡുജനേഃ ॥ 34 ॥

നാദത്തം പ്രാപ്നോതീത്യേതദ്വാക്യം പ്രതാരണാമാത്രം ।
ഉപമന്യുനാ കദാ വാ കസ്മൈ ദുഗ്ധോദധിര്‍ദത്തഃ ॥ 35 ॥

പ്രബലതരോന്‍മാദാഢ്യം ത്വാമപ്യഗണയ്യ ധാവമാനം ച ।
മച്ചേതോഽപസ്മാരം നിയമയ ശംഭോ പദാഭ്യാം തേ ॥ 36 ॥

ആശാപിശാചികാ മാം ഭ്രമയതി പരിതോ ദശസ്വപി ദിശാസു ।
സ്വീയേ പിശാചവര്‍ഗേ സേവായൈ കിം ന യോജയസി ॥ 37 ॥

യക്ഷാധീനാം രക്ഷാം ത്ര്യക്ഷ നിധീനാം കുതോ നു വാ കുരുഷേ।
സാക്ഷാന്‍മനുഷ്യധര്‍മാഽപ്യഹഹ കഥം നു വിസ്മൃതിര്‍മമ തേ ॥ 38 ॥

ധനദേ സഖിത്വമേതത് തവ യത് തത്രാസ്തി വിസ്മയഃ ക ഇവ ।
മയി നിര്‍ധനേ തദാസ്താം ത്രിജഗതി ചിത്രം കിയദ്ഭാവി ॥ 39 ॥

സഖിതാരൂപനിധാനം വിത്തനിധാനം ദ്വിധാ ധനം തവ യത് ।
നൈകകരേ നൃപനീതിസ്തത്രാന്യതരന്നിധേഹി മയി ॥ 40 ॥

പാലയ വാ മാം മാ വാ മത്തനുഭൂതാ തു പഞ്ചഭൂതതതിഃ ।
പോഷ്യാവശ്യം ഭവതാ ഭവിതാ നോ ചേന്ന ഭൂതപതിഃ ॥ 41 ॥

അതികോമലം മനസ്തേ മുനിഭിര്‍ഗീതം കുതോഽധുനാ കഠിനം ।
മന്യേ വിഷാശനാര്‍ഥം കഠിനം ചേതസ്ത്വയാ വിഹിതം ॥ 42 ॥

മാം ദ്രഷ്ടുമഷ്ടമൂര്‍തേ കരുണാ തേഽദ്യാപി കിം ന വോല്ലസതി ।
ഭിക്ഷാപ്രസങ്ഗതോ വാ കിയതാം നോ യാസി സദനാനി ॥ 43 ॥

വിത്താധിപഃ സഖാ തേ ഭാര്യാ ദേഹേ തവാന്നപൂര്‍ണാഖ്യാ ।
ഊരീകൃതം ന ദൂരീകുരുഷേ ഭിക്ഷാടനമപീശ ॥ 44 ॥

നാങ്ഗീകൃതോ മയാ ത്വം തത ഏവ ന ദര്‍ശനം മമ തവാസ്തി ।
ഇതി നോത്തരം പ്രദേയം ശിവ ശിവ വിശ്വേശനാമാസി ॥ 45 ॥

യദി ദേഹഗേഹരൂപം ദദാസി ദേശാധികാരകാര്യം മമ ।
രസനാഖ്യലേഖപത്രേ സുദൃഢാം കുരു നാമമുദ്രാം തേ ॥ 46 ॥

രസനോക്തം കുരു സര്‍വം ശിവ തവ നാമാധിമുദ്രിതാസ്തീയം ।
ഗണയസി മുദ്രാം ന ഹി ചേത് പ്രഭുതോച്ഛിന്നാ തവൈവ സ്യാത് ॥ 47 ॥

അത്യാടിനം കരാലം ഭിക്ഷായുക്തം കപാലശൂലകരം ।
മദ്ദാരിദ്ര്യം ഭൈരവരൂപം കുരു ചാര്‍ധചന്ദ്രയുതം ॥ 48 ॥

ദാരിദ്ര്യചണ്ഡരശ്മൌ പ്രതപതി കേദാരവച്ച മയി ശുഷ്കേ ।
ജലധരതായാം സത്യാം ത്വയി ശിവ നാദ്യാപി സമുപൈഷി ॥ 49 ॥

ദാരിദ്ര്യാഖ്യമനോഭൂഃ ക്ലീബം ചേതോഽപി മോഹയത്യനിശം ।
ഏനം ലീനം കര്‍തും ധന്യഃ കോഽന്യസ്ത്വദന്യോഽസ്തി ॥ 50 ॥

ഭാലാനലാക്ഷിയുക്തസ്ത്രിജഗതി നാന്യോ മദന്യ ഇതി।
ഗര്‍വം മാ വഹ യാവദ്ദാരിദ്ര്യാഗ്നിഃ കപാലേ മേ ॥ 51 ॥

ചേതഃ കുരു മാ കലഹം തവ വൈക്ലവ്യേഽപി ശംഭുനാ പ്രഭുണാ।
ന വദതി യദ്യപി ഭര്‍താ തവോപകര്‍താ സ ഏവാസ്തി ॥ 52 ॥

അയി ചിത്ത വിത്തലേശേ സഹജപ്രേംണാ കിയന്നു ലുബ്ധമസി ।
ന തഥാപി തദ്വിയോഗഃ കേവലമാസ്തേ ശിവേനാപി ॥ 53 ॥

ചേതഃ കീര വിഹാരം പരിഹര പരിതഃ സ്വയം പ്രയത്നേന।
അത്തും കാലബിഡാലോ ധാവതി ശിവപഞ്ജരം പ്രവിശ ॥ 54 ॥

ചേതഃ സദാഗതേ ത്വം പ്രത്യാശാവാത്യയാനുഗതമൂര്‍തിഃ।
മാ വഹ വിഷയാരണ്യേ ലീനോ ഭവ സച്ചിദാകാശേ ॥ 55 ॥

ചേതഃ ശൃണു മദ്വചനം മാ കുരു രചനം മനോരഥാനാം ത്വം ।
ശരണം പ്രയാഹി ശര്‍വം സര്‍വം സകൃദേവ സോഽര്‍പയിതാ ॥ 56 ॥

ഭ്രാതഃ ശൃണു മച്ചേതോ മാ നയ കാലം ത്വിതസ്തതോ ഭ്രമണാത് ।
കാലക്ഷേപേച്ഛാ ചേദവലംബയ കാലകാലം ത്വം ॥ 57 ॥

അയി ചേതോവിഹഗ ത്വം വിഷയാരണ്യേ ഭ്രമന്നസി ശ്രാന്തഃ ।
വിശ്രാമകാമനാ ചേച്ഛിവകല്‍പരുഹേ ചിരം തിഷ്ഠ ॥ 58 ॥

ചേതോമധുകര ദൂരം ദൂരം കമലാശയാ കുതോ യാസി ।
ധ്യാനാദനുപദമേതച്ഛിവപദകമലം തവായാതി ॥ 59 ॥

ചേതശ്ചകോര താപം ഭൂപം സംസേവ്യ കിം വൃഥാ യാസി ।
യദി ചന്ദ്രികാഭിലാഷോ നികഷാ ഭവ ചന്ദ്രചൂഡസ്യ ॥ 60 ॥

ചേതഃകുരങ്ഗ ഗീതേ രക്തം ചേതസ്തവാസ്ത്വനവഗീതേ ।
ഭഗവദ്ഗീതാഗീതേ നഗജാകലിതേ തദാരചയ ॥ 61 ॥

രസനേ നിന്ദാവ്യസനേ പൈശുന്യേ വാ ന വാഗ്മിതാം യാഹി ।
ത്രിപുരാരിനാമമാലാം ജിതകാലാം ശീലയാശു ത്വം ॥ 62 ॥

രസനേ രസാന്‍ സമസ്താന്‍ രസയിത്വാ തദ്വിവേചനേ കുശലാ ।
അസി തദ്വദാശു പശ്യേഃ ശിവനാംനഃ കോ രസോഽയമിതി ॥ 63 ॥

ശിവനാമസല്ലതാം ത്വം രസനാപല്ലവ കദാപി ന വിഹാതും ।
യദി വാഞ്ഛസേ തദാ മാ കോമലതാം സര്‍വഥാ ജഹിഹി ॥ 64 ॥

ഹാലാഹലസ്യ താപഃ ശശിനാ ഗങ്ഗാംബുനാ ന യദി യാതി ।
ശിവ മാ ഗൃഹാണ ഭുജഗാന്‍ മദ്രസനാപല്ലവേ സ്വപിഹി ॥ 65 ॥

ലോചന കോഽഭൂല്ലാഭഃ സര്‍വാനേവ ദ്വിലോചനാന്‍ വീക്ഷ്യ ।
ദൃഷ്ടസ്ത്രിലോചനശ്ചേത് സഫലം ജന്‍മൈവ തേ ഭാവി ॥ 66 ॥

നാലോകതേ യദി ത്വാം മന്നേത്രം കൃഷ്ണമസ്തു മുഖമസ്യ ।
സ്വാം ത്ര്യക്ഷ ദക്ഷതാം മേ ദര്‍ശയ നയനാവലോകസ്യ ॥ 67 ॥

ത്വം ലോചനാന്ധകാരേ ദ്രഷ്ടും വസ്ത്വന്ധകാരഭിന്നം കിം ।
വാച്ഛസ്യനേന സങ്ഗേഽദ്ദൃശ്യമപീദം ത്വയാ ദൃശ്യം ॥ 68 ॥

ശ്രവണ സഖേ ശൃണു മേ ത്വം യദ്യപി ജാതോ ബഹുശ്രുതോഽസ്തി ഭവാന്‍ ।
ശബ്ദാതീതം ശ്രോതും ശിവമന്ത്രാത് കോഽപരോ മന്ത്രഃ ॥ 69 ॥

ഘ്രാണ പ്രാണസഖോ മേ ഭവസി ഭവാന്‍ പാര്‍ഥിവോഽസ്തി കിമു വാന്യത് ।
ശിവപദകമലാമോദേ മോദം ഗന്താസി യദി ശീഘ്രം ॥ 70 ॥

രാമാസ്പര്‍ശസുഖേ തേ നിതരാം ഭോ വിഗ്രഹാഗ്രഹോഽസ്തി യദി ।
ആലിങ്ഗയാര്‍ധരാമം രാമാഽഭിന്നഃ സ്വയം ഭവസി ॥ 71 ॥

വിഗ്രഹ വിഗ്രഹമേവ ത്വം കുരു ദേവേന നാഽമുനാ സഖ്യം ।
രുചിരപ്യസ്മിന്‍ ശംഭൌ ജനയത്യരുചിം സ്വദേഹേഽപി ॥ 72 ॥

സമ്മീലയാശു രാമാം ത്വദ്വാമാങ്ഗാന്‍മയാ സമം ശംഭോ ।
ജാതം മമാപി യസ്മാദ് ദുഃഖേനാര്‍ധം ശരീരമിദം ॥ 73 ॥

അപരാധകാരിണം മാം മത്വാ ശംഭോ യദി ത്യജസ്യേവം ।
വ്യാധഃ ശിരസി പദം തേ ദത്വാ ന ജഗാമ കിം മുക്തിം ॥ 74 ॥

പാര്‍ഥഃ കലഹം ധനുഷാ താഡനമപി മൂര്‍ധ്നി തേ ന കിം കൃതവാന്‍ ।
തത്രാപി തേ പ്രസന്നം ചേതഃ സന്നേ മയി കുതോ ന ॥ 75 ॥

ത്വയി തുഷ്ടേ രുഷ്ടേ വാ ശിവ കാ ചിന്താ സ്വദുഃഖഭങ്ഗേ മേ ।
ഉഷ്ണം വാനുഷ്ണം വാ ശമയതി സലിലം സദൈവാഗ്നിം ॥ 76 ॥

ദോഷാകരേ ദ്വിജിഹ്വേ രതിമതിശയിതാം കരോഷി യദി ശംഭോ।
അഹമസ്മി തഥാ വിതഥാ കുരുഷേ മാം ദൃക്പഥാതീതം ॥ 77 ॥

ചേതോ മദീയമേതത്സേവാചൌര്യേ യദി പ്രസക്തം തേ ।
ദണ്ഡയ നിതരാം ശംഭോ സര്‍വസ്വം ലുണ്ഠയൈതസ്യ ॥ 78 ॥

സദനം പ്രത്യാഗമനം കുശലപ്രശ്നോക്തിരസ്തു ദൂരതരേ ।
ആലോകനേഽപി ശംഭോ യദി സന്ദേഹഃ കഥം ജീവേ ॥ 79 ॥

ആവാഹിതഃ സ്വഭക്തൈസ്ത്വരയൈവായാസി സര്‍വപാഷാണേ ।
ചിത്തോപലേ മദീയേ ഹേ ശിവ വസ്തും കുതോഽസ്യലസഃ ॥ 80 ॥

വൃഷഭേ പശൌ ദയാ തേ കിയതീ ശംഭോ പശുപ്രിയോഽസി യദി ।
വിഷയവിഷാശനതോഽഹം പശുരേവാസ്മീതി മാം പാഹി ॥ 81 ॥

ത്വയി ദൃഷ്ട്വൌദാസീന്യം തത്സ്പര്‍ധാതോ വിവര്‍ധതേ ദൈന്യം ।
മയി തജ്ജേതും ത്വരയാ പ്രേഷയ നികടേഽസ്തി യത് സൈന്യം ॥ 82 ॥

പരിപാലയാംയഹം ത്വാം നികടേന മയാ കിമസ്തി തേ കാര്യം ।
മൈവം ദൂരേ രമണേ സുഭൃതാഽപി ന മോദതേ സാധ്വീ ॥ 83 ॥

കതികതിവാരം ജനനം തവ നോ ജാതം ന മത്സ്മൃതിഃ ക്വാപി ।
ഇതി കുപിതോഽസി യദി ത്വത്പദയോര്‍നിദധാമി മൂര്‍ധാനം ॥ 84 ॥

ശിവ ശങ്കര സ്മരാരേ കിഞ്ചിത്പ്രഷ്ടവ്യമസ്തി തത്കഥയ ।
വഞ്ചനമേവ കരിഷ്യസി കിം വാ കാലാന്തരേ പ്രീതിം ॥ 85 ॥

യോ യന്ന വേത്തി ദുഃഖം കര്‍മ സ തസ്മിന്നിയോജയതു ശംഭോ ।
ഭിക്ഷാദുഃഖം ജാനംസ്തത്ര കഥം മാം നിയോജയസി ॥ 86 ॥

കാകൂക്തിര്‍മുഖദൈന്യം ശിവ മേ ബാഷ്പസ്തഥാശ്രുസമ്പാതഃ ।
ത്വയ്യേകസ്മിന്‍ പുരുഷേ സര്‍വമിദം നിഷ്ഫലം ഭവതി ॥ 87 ॥

ശിവ ദേഹി മേ സ്വഭക്തിം തൃഷ്ണാ സ്വയമേവ യാസ്യതി തതോ മേ ।
പതിമന്യത്ര വിഷക്തം ദൃഷ്ട്വാ കാന്താ ന കിം ത്യജതി ॥ 88 ॥

ഗുണഹീനോഽപി ശിവാഹം ത്വത്കരമുക്തോഽപി തത് പദം യാസ്യേ ।
ഭ്രഷ്ടോഽപി ഭൂപഹസ്താദ്ഗുണതോഽപി ശരോ യഥാ ലക്ഷ്യം ॥ 89 ॥

ഭക്തജനേഷ്വനുരക്തം ധരണീധരകന്യയാ പരിഷ്വക്തം ।
പ്രഖ്യാതനാമധേയം ജയതിതരാം ഭാഗധേയം മേ ॥ 90 ॥

ഫണികുണ്ഡലം വഹന്തീ ശ്രവണേ താടങ്കമപ്യപരഭാഗേ ।
സിതശോണകാന്തിയുക്താ കാചിന്‍മദ്വാസനാ ജയതി ॥ 91 ॥

ആലിങ്ഗിതോഽപി സവ്യേ ശമ്പാതത്യാ ശിവഃ പ്രകൃതിതോഽയം ।
കരുണാംബുപൂര്‍ണഗര്‍ഭഃ കശ്ചിദ്ധാരാധരോ ജയതി ॥ 92 ॥

ജടിലം ശിരഃപ്രദേശേ നിടിലേ കുടിലം ഗലേ തഥാ നീലം ।
ഹൃദയീകൃതാദ്രിബാലം വിലസതി കാലം ജയത് തേജഃ ॥ 93 ॥

ധനുരേകത്ര പിനാകം സശരം ബിഭ്രത് തഥാഽപരത്രാഽപി ।
ശരമൈക്ഷവം ച ചാപം കിഞ്ചിത് തത് പ്രേമ മേ ജയതി ॥ 94 ॥

വാഞ്ഛിതവിതരണശീലം വിചിത്രലീലം നിരാലവാലം ച ।
ലലനാലതൈകതാനം കലയേ ശിവകല്‍പഭൂമിരുഹം ॥ 95 ॥

പരിഹൃതദുര്‍ജന തിമിരം നഗജാനന്ദൈകസിന്ധുവൃദ്ധികരം ।
നന്ദിതഭക്തചകോരം വന്ദേ ചന്ദ്രോദയം കഞ്ചിത് ॥ 96 ॥

നിഖിലനിഗമൈഗദുഗ്ധാം ദാനവിദഗ്ധാം ശുകാദിമുനിദുഗ്ധാം ।
വപുഷാ സദൈവ മുഗ്ധാം കലയേ ശിവകാമധേനുമഹം ॥ 97 ॥

നിത്യപ്രഭാഭിരാമം വിദലിതകാമം സദാര്‍ധധൃതഭാമം ।
ഹൃദി കോമലം നികാമം ശ്രീശിവചിന്താമണിം വന്ദേ ॥ 98 ॥

നിര്‍വ്യാധി മേ ശരീരം നിരാധി ചേതഃ സദാ സമാധിപരം ।
കുരു ശര്‍വ സര്‍വദാ ത്വം നാന്യം കാമം വൃണേ കഞ്ചിത് ॥ 99 ॥

ആര്യാപതേഃ പദാബ്ജേ നിഹിതം ശതപദ്യപത്രമയപുഷ്പം ।
ആര്യാശതം സുകൃതിനാം ഹൃദയാമോദം സദാ വഹതു ॥ 100 ॥

॥ ഇതി ഭരദ്വാജകുലതിലകശ്രീമദപ്പയ്യദീക്ഷിത-
വിരചിതശൈവാര്യാശതകം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top