Home / Ashtaka / Bharatagraja Ashtakam Lyrics in English

Bharatagraja Ashtakam Lyrics in English

bharatāgrajāṣṭakam Lyrics in English:

sribharatagrajastakam
he janakisa varasayakacapadharin
he visvanatha raghunayaka deva-deva।
he rajaraja janapalaka dharmapala
trayasva natha bharatagraja dinabandho ॥ 1 ॥

he sarvavit sakalasaktinidhe dayabdhe
he sarvajit parasuramanuta pravira।
he pūrnacandravimalananam varijaksa
trayasva natha bharatagraja dinabandho ॥ 2 ॥

he rama baddhavarunalaya he kharare
he ravanantaka vibhisanakalpavrksa।
he pahnajendra sivavanditapadapahna
trayasva natha bharatagraja dinabandho ॥ 3 ॥

he dosasūnya sugunarnavadivyadehin
hesarvakrt sakalahrccidacidvisista।
he sarvalokaparipalaka sarvamūla
trayasva natha bharatagraja dinabandho ॥ 4 ॥

he sarvasevya sakalasraya silabandho
he muktida prapadanad bhajanattatha ca।
he papahrt patitapavana raghavendra
trayasva natha bharatagraja dinabandho ॥ 5 ॥

he bhaktavatsala sukhaprada santamūrte
he sarvakamapha़rladayaka sarvapūjya।
he nyūna karmaparipūraka vedavedya
trayasva natha bharatagraja dinabandho ॥ 6 ॥

he janaki ramana he sakalantaratman
he yogivrndaramana spadapadapahna।
he kumbhajadimunipūjita he paresa
trayasva natha bharatagraja dinabandho ॥ 7 ॥

hevayuputraparitosita tapaharin
he bhaktilabhya varadayaka satyasandha।
he ramacandra sanakadimunindravandya
trayasva natha bharatagraja dinabandho ॥ 8 ॥

srimabharatadasena munirajena nirmitam।
astakam bhavatametat pathatam sreyase satam ॥

॥ iti sribharatagrajastakam ॥

Add Comment

Click here to post a comment