Home / Ashtaka / Bindu Madhava Ashtakam Lyrics in English

Bindu Madhava Ashtakam Lyrics in English

bindumādhavāṣṭakam Lyrics in English:

sri ganesaya namah ।
kalindajatatatavilataniketanantara-
pragalbhavallavisphuradratiprasangasangatam ।
sudharasardravenunadamodamadhurimada-
pramattagopagovrajam bhajami bindumadhavam ॥ 1॥

gadarisankhacakrasarngabhrccatuskaram krpa-
kataksaviksanamrtaksitamarendranandanam ।
sanandanadimaunimanasaravindamandiram
jagatpavitrakirtidam bhajami bindumadhavam ॥ 2॥

digisamaulinutnaratnanihsaratprabhavali-
virajitamghripankajam navendusekharabjajam ।
dayamarandatundilaravindapatralocanam
virodhiyuthabhedanam bhajami bindumadhavam ॥ 3॥

payah payodhivicikavalipayahprsanmiladbhujanga-
pungavangakalpapuspatalpasayinam ।
katitatisphutibhavatprataptahatakambaram
nisatakotipatanam bhajami bindumadhavam ॥ 4॥

anusravapaharakavalepalopanaipuni-
payascaravataratositaravindasambhavam ।
mahabhavabdhimadhyamagradinalokatarakam
vihangaratturangamam bhajami bindumadhavam ॥ 5॥

samudratoyamadhyadevadanavotksipaddhara-
dharendramuladharanaksamadikurmavigraham ।
duragrahavaliptahatakaksanasasukaram
hiranyadanavantakam bhajami bindumadhavam ॥ 6॥

virocanatmasambhavottamangakrtpadakramam
parasvadhopasamhrtakhilavanisamandalam ।
kathoranilakanthakarmukapradarsitadi-
dorbalanvitaksitisutam bhajami bindumadhavam ॥ 7॥

yamanujodakapravahasattvarabhijitvaram
purasuranganabhimananupabhupanayakam ।
svamandalagrakhandaniyayavanarimandalam
balanujam gadagrajam bhajami bindumadhavam ॥ 8॥

prasastapancacamarakhyavrttabhedabhasitam
dasavataravarnanam nrsimhabhaktavarnitam ।
prasiddhabindumadhavastakam pathanti ye bhrsam
nara sudurlabham bhajanti te manoratham nirantam ॥ 9॥

॥ iti sribindumadhavastakam sampurnam ॥

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts