Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kilaka Stotram Lyrics in Telugu

Click Here for Keelaka Stotram Meaning in English: Keelaka Stotram in Telugu: ॥ కీలక స్తోత్రం ॥ ఓం అస్య శ్రీకీలకమంత్రస్య శివఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవతా, శ్రీ జగదంబాప్రీత్యర్థే సప్తశతీపాఠాంగత్వేన జపే వినియోగః || ఓం నమశ్చండికాయై | మార్కండేయ ఉవాచ | ఓం విశుద్ధజ్ఞానదేహాయ త్రివేదీదివ్యచక్షుషే | శ్రేయఃప్రాప్తినిమిత్తాయ నమః సోమార్ధధారిణే || ౧ || సర్వమేతద్విజానీయాన్మంత్రాణామపి కీలకమ్ | సోఽపి క్షేమమవాప్నోతి సతతం జాప్యతత్పరః || […]

Kilaka Stotram Lyrics in Kannada

Click Here for Keelaka Stotram Meaning in English: Keelaka Stotram in Kannada: ॥ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕೀಲಕಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶಿವಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ದೇವತಾ, ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀಪಾಠಾಂಗತ್ವೇನ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ || ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ | ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ | ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಜ್ಞಾನದೇಹಾಯ ತ್ರಿವೇದೀದಿವ್ಯಚಕ್ಷುಷೇ | ಶ್ರೇಯಃಪ್ರಾಪ್ತಿನಿಮಿತ್ತಾಯ ನಮಃ ಸೋಮಾರ್ಧಧಾರಿಣೇ || ೧ || ಸರ್ವಮೇತದ್ವಿಜಾನೀಯಾನ್ಮಂತ್ರಾಣಾಮಪಿ ಕೀಲಕಮ್ | ಸೋಽಪಿ ಕ್ಷೇಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸತತಂ ಜಾಪ್ಯತತ್ಪರಃ || […]

Kilaka Stotram Lyrics in Tamil

Click Here for Keelaka Stotram Meaning in English: Keelaka Stotram in Tamil: ॥ கீலக ஸ்தோத்ரம் ॥ ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீகீலகமந்த்ரஸ்ய ஶிவருஷி꞉, அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீ மஹாஸரஸ்வதீ தே³வதா, ஶ்ரீ ஜக³த³ம்பா³ப்ரீத்யர்தே² ஸப்தஶதீபாடா²ங்க³த்வேந ஜபே விநியோக³꞉ ॥ ஓம் நமஶ்சண்டி³காயை । மார்கண்டே³ய உவாச । ஓம் விஶுத்³த⁴ஜ்ஞாநதே³ஹாய த்ரிவேதீ³தி³வ்யசக்ஷுஷே । ஶ்ரேய꞉ப்ராப்திநிமித்தாய நம꞉ ஸோமார்த⁴தா⁴ரிணே ॥ 1 ॥ ஸர்வமேதத்³விஜாநீயாந்மந்த்ராணாமபி கீலகம் । ஸோ(அ)பி க்ஷேமமவாப்நோதி ஸததம் ஜாப்யதத்பர꞉ ॥ […]

Kilaka Stotram Lyrics in Sanskrit

Click Here for Keelaka Stotram Meaning in English: Keelaka Stotram in Sanskrit: कीलकस्तोत्रम् – विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे मार्कण्डेय उवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे । श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॥ १ ॥ सर्वमेतद् विजानीयान्मन्त्राणामपि कीलकम् । सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः ॥ २ ॥ सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि कर्माणि सकलान्यपि । एतेन स्तुवतां देविं स्तोत्रवृन्देन भक्तितः ॥ ३ ॥ न मन्त्रो नौषधं तत्र […]

Kilaka Stotram Lyrics in English with Meaning

Keelaka Stotram in English: ॥ kīlaka stōtram ॥ Vishuddha-Jnyana-Dehaya Tri-Vedi-Divya-Cakssusse Maarkannddeya Uvaaca Vishuddha-Jnyaana-Dehaaya Tri-Vedii-Divya-Cakssusse | Shreyah Praapti-Nimittaaya Namah Soma-Ardha-Dhaarinne || 1 || Sarvam-Etad Vijaaniiyaan-Mantraannaam-Api Kiilakam | So-pi Kssemam-Avaapnoti Satatam Jaapya-Tatparah || 2 || Siddhyanty-Uccaattana-adiini Karmaanni Sakalaany-Api | Etena Stuvataam Devim Stotra-Vrndena Bhaktitah || 3 || Na Mantro Na-ussadham Tatra Na Kin.cid-Api Vidyate | Vinaa Japyena […]

Devi Mahatmyam Devi Kavacham Lyrics in English

Devi Mahatmyam Devi Kavacham in English om namascandikayai nyasah asya sri candi kavacasya | brahma rsih | anustup chandah | camunda devata | anganyasokta mataro bijam | navavarano mantrasaktih | digbandha devatah tatvam | sri jagadamba prityarthe saptasati pathangatvena jape viniyogah || om namascandikayai markandeya uvaca | om yadguhyam paramam loke sarvaraksakaram nrnam | yanna […]

Durga Saptasati Chapter 1 Madhukaitabha Vadha Lyrics in Hindi

Durga Saptasati Chapter 1 Madhukaitabha Vadha in Hindi: ॥ प्रथमोऽध्यायः (मधुकैटभवध) ॥ अस्य श्री प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । महाकाली देवता । गायत्री छन्दः । नन्दा शक्तिः । रक्तदन्तिका बीजम् । अग्निस्तत्त्वम् । ऋग्वेदः स्वरूपम् । श्रीमहाकालीप्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः । ध्यानम् । ओं खड्गं चक्रगदेषुचापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् । नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां […]

Durga Saptasati Chapter 1 Madhukaitabha Vadha Lyrics in Tamil

Durga Saptasati Chapter 1 Madhukaitabha Vadha in Tamil: ॥ ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ (மது⁴கைடப⁴வத⁴) ॥ அஸ்ய ஶ்ரீ ப்ரத²மசரித்ரஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉ । மஹாகாலீ தே³வதா । கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ । நந்தா³ ஶக்தி꞉ । ரக்தத³ந்திகா பீ³ஜம் । அக்³நிஸ்தத்த்வம் । ருக்³வேத³꞉ ஸ்வரூபம் । ஶ்ரீமஹாகாலீப்ரீத்யர்தே² ப்ரத²மசரித்ரஜபே விநியோக³꞉ । த்⁴யாநம் । ஓம் க²ட்³க³ம் சக்ரக³தே³ஷுசாபபரிகா⁴ந் ஶூலம் பு⁴ஶுண்டீ³ம் ஶிர꞉ ஶங்க²ம் ஸந்த³த⁴தீம் கரைஸ்த்ரிநயநாம் ஸர்வாங்க³பூ⁴ஷாவ்ருதாம் । நீலாஶ்மத்³யுதிமாஸ்யபாத³த³ஶகாம் ஸேவே மஹாகாலிகாம் […]

Durga Saptasati Chapter 1 Madhukaitabha Vadha Lyrics in Kannada

Durga Saptasati Chapter 1 Madhukaitabha Vadha in Kannada: ॥ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಮಧುಕೈಟಭವಧ) ॥ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಥಮಚರಿತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ | ಮಹಾಕಾಳೀ ದೇವತಾ | ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ | ನಂದಾ ಶಕ್ತಿಃ | ರಕ್ತದಂತಿಕಾ ಬೀಜಮ್ | ಅಗ್ನಿಸ್ತತ್ತ್ವಮ್ | ಋಗ್ವೇದಃ ಸ್ವರೂಪಮ್ | ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಳೀಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಪ್ರಥಮಚರಿತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಧ್ಯಾನಂ | ಓಂ ಖಡ್ಗಂ ಚಕ್ರಗದೇಷುಚಾಪಪರಿಘಾನ್ ಶೂಲಂ ಭುಶುಂಡೀಂ ಶಿರಃ ಶಂಖಂ ಸಂದಧತೀಂ ಕರೈಸ್ತ್ರಿನಯನಾಂ ಸರ್ವಾಂಗಭೂಷಾವೃತಾಮ್ | ನೀಲಾಶ್ಮದ್ಯುತಿಮಾಸ್ಯಪಾದದಶಕಾಂ ಸೇವೇ ಮಹಾಕಾಳಿಕಾಂ […]

Durga Saptasati Chapter 1 Madhukaitabha Vadha Lyrics in Telugu

Durga Saptasati Chapter 1 Madhukaitabha Vadha in Telugu: ॥ ప్రథమోఽధ్యాయః (మధుకైటభవధ) ॥ అస్య శ్రీ ప్రథమచరిత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః | మహాకాళీ దేవతా | గాయత్రీ ఛందః | నందా శక్తిః | రక్తదంతికా బీజమ్ | అగ్నిస్తత్త్వమ్ | ఋగ్వేదః స్వరూపమ్ | శ్రీమహాకాళీప్రీత్యర్థే ప్రథమచరిత్రజపే వినియోగః | ధ్యానం | ఓం ఖడ్గం చక్రగదేషుచాపపరిఘాన్ శూలం భుశుండీం శిరః శంఖం సందధతీం కరైస్త్రినయనాం సర్వాంగభూషావృతామ్ | నీలాశ్మద్యుతిమాస్యపాదదశకాం సేవే మహాకాళికాం […]

Scroll to top