Category - Slokas

Mantras, Songs, Slokas, bakthi songs, pooja manthram

Slokas

Bhu Praardhana

Bhu Praardhana (immediately after Wakeup): Samudhra Vasane Devi ! Parvathasthana Mandithe! Vishnupathni Namasthbhyam ! Padasparsam Kshamasvame...

Slokas

Chandhra Dharsanam

Chandhra Dharsanam (all the days in a month): Kshirsaagara Sampanna ! Lakshmipriya Sahodara ! Hiranya Makutaath Bhaasin ! Baala Chandhra Namosthuthe ...

Slokas

Guru Praardhana

Guru Praardhana: గురు ప్రార్ధన Nithyaanandaika Kamdaaya ! Nirmaalaya Chaatmane ...