Ashtottara Shatanama

Devi Vaibhava Ashcharya Ashtottara Shata Divyanama Stotram Lyrics in Kannada

Devi Vaibhavam Ashcharya Ashtothara Shata Divya Nama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ದೇವೀವೈಭವಾಶ್ಚರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತದಿವ್ಯನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ದೇವೀ-ವೈಭವ-ಆಶ್ಚರ್ಯ-ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತ-ದಿವ್ಯನಾಮಸ್ತೋತ್ರ-ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಆನನ್ದಭೈರವ ಋಷಿಃ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀ ಆನನ್ದಭೈರವೀ
ಶ್ರೀಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ದೇವತಾ ।
ಕೂಟತ್ರಯೇಣ ಬೀಜ-ಶಕ್ತಿ-ಕೀಲಕಮ್ ।
ಮಮ ಶ್ರೀ ಆನನ್ದಭೈರವೀ ಶ್ರೀಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಪ್ರಸಾದ-
ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಕೂಟತ್ರಯೇಣ ಕರ-ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ ॥

ಭೂರ್ಭುವಃಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ

॥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಕ್ವಣತ್ಕಾಂಚೀದಾಮಾ ಕರಿಕಲಭಕುಮ್ಭಸ್ತನನತಾ
ಪರಿಕ್ಷೀಣಾ ಮಧ್ಯೇ ಪರಿಣತಶರಚ್ಚನ್ದ್ರವದನಾ ।
ಧನುರ್ಬಾಣಾನ್ ಪಾಶಂ ಸೃಣಿಮಪಿ ದಧಾನಾ ಕರತಲೈಃ
ಪುರಸ್ತಾದಾಸ್ತಾಂ ನಃ ಪುರಮಥಿತುರಾಹೋಪುರುಷಿಕಾ ॥ 1 ॥

ಸುಧಾಸಿನ್ಧೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಸುರವಿಟಪಿವಾಟೀಪರಿವೃತೇ
ಮಣಿದ್ವೀಪೇ ನೀಪೋಪವನವತಿ ಚಿನ್ತಾಮಣಿಗೃಹೇ ।
ಶಿವಾಕಾರೇ ಮಂಚೇ ಪರಮಶಿವಪರ್ಯಂಕನಿಲಯಾಂ
ಭಜನ್ತಿ ತ್ವಾಂ ಧನ್ಯಾಃ ಕತಿಚನ ಚಿದಾನನ್ದಲಹರೀಮ್ ॥ 2 ॥

॥ ಪಂಚಪೂಜಾ ॥

ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।
ರಂ ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಅಮೃತಂ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ।
ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ
ಪರಮಾನನ್ದಲಹರೀ ಪರಚೈತನ್ಯದೀಪಿಕಾ ।
ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಕಿರಣಾ ನಿತ್ಯವೈಭವಶಾಲಿನೀ ॥ 1 ॥

ವಿಶುದ್ಧಕೇವಲಾಖಂಡಸತ್ಯಕಾಲಾತ್ಮರೂಪಿಣೀ ।
ಆದಿಮಧ್ಯಾನ್ತರಹಿತಾ ಮಹಾಮಾಯಾವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 2 ॥

ಗುಣತ್ರಯಪರಿಚ್ಛೇತ್ರೀ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಸ್ತ್ರೀಪುಂಸಭಾವರಸಿಕಾ ಜಗತ್ಸರ್ಗಾದಿಲಂಪಟಾ ॥ 3 ॥

ಅಶೇಷನಾಮರೂಪಾದಿಭೇದಚ್ಛೇದರವಿಪ್ರಭಾ ।
ಅನಾದಿವಾಸನಾರೂಪಾ ವಾಸನೋದ್ಯತ್ಪ್ರಪಂಚಿಕಾ ॥ 4 ॥

ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಪ್ರೌಢಾ ಚರಾಚರಜಗನ್ಮಯೀ ।
ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಾ ಸರ್ವಸಂಜೀವನೋತ್ಸುಕಾ ॥ 5 ॥

ಭಕ್ತಚೇತೋಮಯಾನನ್ತಸ್ವಾರ್ಥವೈಭವವಿಭ್ರಮಾ ।
ಸರ್ವಾಕರ್ಷಣವಶ್ಯಾದಿಸರ್ವಕರ್ಮದುರನ್ಧರಾ ॥ 6 ॥

ವಿಜ್ಞಾನಪರಮಾನನ್ದವಿದ್ಯಾ ಸನ್ತಾನಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಸೌಭಾಗ್ಯಬಲಶ್ರೀಕೀರ್ತಿಭಾಗ್ಯದಾ ॥ 7 ॥

ಧನಧಾನ್ಯಮಣೀವಸ್ತ್ರಭೂಷಾಲೇಪನಮಾಲ್ಯದಾ ।
ಗೃಹಗ್ರಾಮಮಹಾರಾಜ್ಯಸಾಂರಾಜ್ಯಸುಖದಾಯಿನೀ ॥ 8 ॥

ಸಪ್ತಾಂಗಶಕ್ತಿಸಮ್ಪೂರ್ಣಸಾರ್ವಭೌಮಫಲಪ್ರದಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವೇನ್ದ್ರಾದಿಪದವಿಶ್ರಾಣನಕ್ಷಮಾ ॥ 9 ॥

ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಮಹಾಭಕ್ತಿವಿರಕ್ತ್ಯದ್ವೈತದಾಯಿನೀ ।
ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಜ್ಞಾನನಿರ್ದ್ವೈತದಾಯಿನೀ ॥ 10 ॥

ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶಾದಿಯೋಗಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಶಿಷ್ಟಸಂಜೀವನಪ್ರೌಢಾ ದುಷ್ಟಸಂಹಾರಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 11 ॥

ಲೀಲಾವಿನಿರ್ಮಿತಾನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾ ।
ಏಕಾನೇಕಾತ್ಮಿಕಾ ನಾನಾರೂಪಿಣ್ಯರ್ಧಾಂಗನೇಶ್ವರೀ ॥ 12 ॥

ಶಿವಶಕ್ತಿಮಯೀ ನಿತ್ಯಶೃಂಗಾರೈಕರಸಪ್ರಿಯಾ ।
ತುಷ್ಟಾ ಪುಷ್ಟಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾ ನಿತ್ಯಯೌವನಮೋಹಿನೀ ॥ 13 ॥

ಸಮಸ್ತದೇವತಾರೂಪಾ ಸರ್ವದೇವಾಧಿದೇವತಾ ।
ದೇವರ್ಷಿಪಿತೃಸಿದ್ಧಾದಿಯೋಗಿನೀಭೈರವಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 14 ॥

ನಿಧಿಸಿದ್ಧಿಮಣೀಮುದ್ರಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಾಯುಧಭಾಸುರಾ ।
ಛತ್ರಚಾಮರವಾದಿತ್ರಪತಾಕಾವ್ಯಜನಾಂಚಿತಾ ॥ 15 ॥

ಹಸ್ತ್ಯಾಶ್ವರಥಪಾದಾತಾಮಾತ್ಯಸೇನಾಸುಸೇವಿತಾ ।
ಪುರೋಹಿತಕುಲಾಚಾರ್ಯಗುರುಶಿಷ್ಯಾದಿಸೇವಿತಾ ॥ 16 ॥

ಸುಧಾಸಮುದ್ರಮಧ್ಯೋದ್ಯತ್ಸುರದ್ರುಮನಿವಾಸಿನೀ ।
ಮಣಿದ್ವೀಪಾನ್ತರಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕದಂಬವನವಾಸಿನೀ ॥ 17 ॥

ಚಿನ್ತಾಮಣಿಗೃಹಾನ್ತಸ್ಥಾ ಮಣಿಮಂಡಪಮಧ್ಯಗಾ ।
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಪ್ರೋದ್ಯಚ್ಛಿವಮಂಚಾಧಿಶಾಯಿನೀ ॥ 18 ॥

ಸದಾಶಿವಮಹಾಲಿಂಗಮೂಲಸಂಘಟ್ಟಯೋನಿಕಾ ।
ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಲಿಂಗಸಂಘರ್ಷಕಂಡೂಸಂಕ್ಷುಬ್ಧಮಾನಸಾ ॥ 19 ॥

ಕಲೋದ್ಯದ್ಬಿನ್ದುಕಾಲಿನ್ಯಾತುರ್ಯನಾದಪರಂಪರಾ ।
ನಾದಾನ್ತಾನನ್ದಸನ್ದೋಹಸ್ವಯಂವ್ಯಕ್ತವಚೋಽಮೃತಾ ॥ 20 ॥

ಕಾಮರಾಜಮಹಾತನ್ತ್ರರಹಸ್ಯಾಚಾರದಕ್ಷಿಣಾ ।
ಮಕಾರಪಂಚಕೋದ್ಭೂತಪ್ರೌಢಾನ್ತೋಲ್ಲಾಸಸುನ್ದರೀ ॥ 21 ॥

ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜನಿಲಯಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮನ್ತ್ರವಿಗ್ರಹಾ ।
ಅಖಂಡಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕರೂಪಿಣೀ ॥ 22 ॥

ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಪುರೇಶಾನೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ।
ತ್ರಿಪುರಾವಾಸರಸಿಕಾ ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 23 ॥

ಮಹಾಪದ್ಮವನಾನ್ತಸ್ಥಾ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ ।
ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸಿದ್ಧಾಮ್ಬಾ ಶ್ರೀಮಹಾತ್ರಿಪುರಾಮ್ಬಿಕಾ ॥ 24 ॥

ನವಚಕ್ರಕ್ರಮಾದೇವೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ।
ಶ್ರೀಮಾತಾ ಲಲಿತಾ ಬಾಲಾ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಶಿವಾ ॥ 25 ॥

ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕ್ರಮಚಕ್ರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಅರ್ಧಮೇರ್ವಾತ್ಮಚಕ್ರಸ್ಥಾ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 26 ॥

ವಲ್ಮೀಕಪುರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಜಮ್ಬೂವನನಿವಾಸಿನೀ ।
ಅರುಣಾಚಲಶೃಂಗಸ್ಥಾ ವ್ಯಾಘ್ರಾಲಯನಿವಾಸಿನೀ ॥ 27 ॥

ಶ್ರೀಕಾಲಹಸ್ತಿನಿಲಯಾ ಕಾಶೀಪುರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಶ್ರೀಮತ್ಕೈಲಾಸನಿಲಯಾ ದ್ವಾದಶಾನ್ತಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 28 ॥

ಶ್ರೀಷೋಡಶಾನ್ತಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತಲಕ್ಷಿತಾ ।
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಾಗಮಕಲೇಶ್ವರೀ ॥ 29 ॥

ಭೂತಭೌತಿಕತನ್ಮಾತ್ರದೇವತಾಪ್ರಾಣಹೃನ್ಮಯೀ ।
ಜೀವೇಶ್ವರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಶ್ರೀಗುಣಾಢ್ಯಾ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 30 ॥

ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ವಾಗ್ರಮೋಮಾಮಹೀಮಯೀ ।
ಗಾಯತ್ರೀಭುವನೇಶಾನೀದುರ್ಗಾಕಾಳ್ಯಾದಿರೂಪಿಣೀ ॥ 31 ॥

ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮವರಾಹಾದಿನಾನಾರೂಪವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಮಹಾಯೋಗೀಶ್ವರಾರಾಧ್ಯಾ ಮಹಾವೀರವರಪ್ರದಾ ॥ 32 ॥

ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಕುಲಾರಾಧ್ಯಾ ಶ್ರೀಮಚ್ಚರಣವೈಭವಾ ॥ 33 ॥

ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಓಂ

ಕೂಟತ್ರಯೇಣ ಷಡಾಂಗನ್ಯಾಸಃ ।
ಭೂರ್ಭುವಃಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ ।
ಪುನರ್ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಪುನಃ ಪಂಚಪೂಜಾ ॥

Also Read:

Devi Vaibhava Ashcharya Ashtottara Shata Divyanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil