Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Devi Vaibhava Ashcharya Ashtottara Shata Divyanama Stotram Lyrics in Kannada

Devi Vaibhavam Ashcharya Ashtothara Shata Divya Nama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ದೇವೀವೈಭವಾಶ್ಚರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತದಿವ್ಯನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ದೇವೀ-ವೈಭವ-ಆಶ್ಚರ್ಯ-ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತ-ದಿವ್ಯನಾಮಸ್ತೋತ್ರ-ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಆನನ್ದಭೈರವ ಋಷಿಃ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀ ಆನನ್ದಭೈರವೀ
ಶ್ರೀಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ದೇವತಾ ।
ಕೂಟತ್ರಯೇಣ ಬೀಜ-ಶಕ್ತಿ-ಕೀಲಕಮ್ ।
ಮಮ ಶ್ರೀ ಆನನ್ದಭೈರವೀ ಶ್ರೀಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಪ್ರಸಾದ-
ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಕೂಟತ್ರಯೇಣ ಕರ-ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ ॥

ಭೂರ್ಭುವಃಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ

॥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಕ್ವಣತ್ಕಾಂಚೀದಾಮಾ ಕರಿಕಲಭಕುಮ್ಭಸ್ತನನತಾ
ಪರಿಕ್ಷೀಣಾ ಮಧ್ಯೇ ಪರಿಣತಶರಚ್ಚನ್ದ್ರವದನಾ ।
ಧನುರ್ಬಾಣಾನ್ ಪಾಶಂ ಸೃಣಿಮಪಿ ದಧಾನಾ ಕರತಲೈಃ
ಪುರಸ್ತಾದಾಸ್ತಾಂ ನಃ ಪುರಮಥಿತುರಾಹೋಪುರುಷಿಕಾ ॥ 1 ॥

ಸುಧಾಸಿನ್ಧೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಸುರವಿಟಪಿವಾಟೀಪರಿವೃತೇ
ಮಣಿದ್ವೀಪೇ ನೀಪೋಪವನವತಿ ಚಿನ್ತಾಮಣಿಗೃಹೇ ।
ಶಿವಾಕಾರೇ ಮಂಚೇ ಪರಮಶಿವಪರ್ಯಂಕನಿಲಯಾಂ
ಭಜನ್ತಿ ತ್ವಾಂ ಧನ್ಯಾಃ ಕತಿಚನ ಚಿದಾನನ್ದಲಹರೀಮ್ ॥ 2 ॥

॥ ಪಂಚಪೂಜಾ ॥

ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।
ರಂ ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಅಮೃತಂ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ।
ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ
ಪರಮಾನನ್ದಲಹರೀ ಪರಚೈತನ್ಯದೀಪಿಕಾ ।
ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಕಿರಣಾ ನಿತ್ಯವೈಭವಶಾಲಿನೀ ॥ 1 ॥

ವಿಶುದ್ಧಕೇವಲಾಖಂಡಸತ್ಯಕಾಲಾತ್ಮರೂಪಿಣೀ ।
ಆದಿಮಧ್ಯಾನ್ತರಹಿತಾ ಮಹಾಮಾಯಾವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 2 ॥

ಗುಣತ್ರಯಪರಿಚ್ಛೇತ್ರೀ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಸ್ತ್ರೀಪುಂಸಭಾವರಸಿಕಾ ಜಗತ್ಸರ್ಗಾದಿಲಂಪಟಾ ॥ 3 ॥

ಅಶೇಷನಾಮರೂಪಾದಿಭೇದಚ್ಛೇದರವಿಪ್ರಭಾ ।
ಅನಾದಿವಾಸನಾರೂಪಾ ವಾಸನೋದ್ಯತ್ಪ್ರಪಂಚಿಕಾ ॥ 4 ॥

ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಪ್ರೌಢಾ ಚರಾಚರಜಗನ್ಮಯೀ ।
ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಾ ಸರ್ವಸಂಜೀವನೋತ್ಸುಕಾ ॥ 5 ॥

ಭಕ್ತಚೇತೋಮಯಾನನ್ತಸ್ವಾರ್ಥವೈಭವವಿಭ್ರಮಾ ।
ಸರ್ವಾಕರ್ಷಣವಶ್ಯಾದಿಸರ್ವಕರ್ಮದುರನ್ಧರಾ ॥ 6 ॥

ವಿಜ್ಞಾನಪರಮಾನನ್ದವಿದ್ಯಾ ಸನ್ತಾನಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಸೌಭಾಗ್ಯಬಲಶ್ರೀಕೀರ್ತಿಭಾಗ್ಯದಾ ॥ 7 ॥

ಧನಧಾನ್ಯಮಣೀವಸ್ತ್ರಭೂಷಾಲೇಪನಮಾಲ್ಯದಾ ।
ಗೃಹಗ್ರಾಮಮಹಾರಾಜ್ಯಸಾಂರಾಜ್ಯಸುಖದಾಯಿನೀ ॥ 8 ॥

ಸಪ್ತಾಂಗಶಕ್ತಿಸಮ್ಪೂರ್ಣಸಾರ್ವಭೌಮಫಲಪ್ರದಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವೇನ್ದ್ರಾದಿಪದವಿಶ್ರಾಣನಕ್ಷಮಾ ॥ 9 ॥

ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಮಹಾಭಕ್ತಿವಿರಕ್ತ್ಯದ್ವೈತದಾಯಿನೀ ।
ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಜ್ಞಾನನಿರ್ದ್ವೈತದಾಯಿನೀ ॥ 10 ॥

ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶಾದಿಯೋಗಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಶಿಷ್ಟಸಂಜೀವನಪ್ರೌಢಾ ದುಷ್ಟಸಂಹಾರಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 11 ॥

ಲೀಲಾವಿನಿರ್ಮಿತಾನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾ ।
ಏಕಾನೇಕಾತ್ಮಿಕಾ ನಾನಾರೂಪಿಣ್ಯರ್ಧಾಂಗನೇಶ್ವರೀ ॥ 12 ॥

ಶಿವಶಕ್ತಿಮಯೀ ನಿತ್ಯಶೃಂಗಾರೈಕರಸಪ್ರಿಯಾ ।
ತುಷ್ಟಾ ಪುಷ್ಟಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾ ನಿತ್ಯಯೌವನಮೋಹಿನೀ ॥ 13 ॥

ಸಮಸ್ತದೇವತಾರೂಪಾ ಸರ್ವದೇವಾಧಿದೇವತಾ ।
ದೇವರ್ಷಿಪಿತೃಸಿದ್ಧಾದಿಯೋಗಿನೀಭೈರವಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 14 ॥

ನಿಧಿಸಿದ್ಧಿಮಣೀಮುದ್ರಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಾಯುಧಭಾಸುರಾ ।
ಛತ್ರಚಾಮರವಾದಿತ್ರಪತಾಕಾವ್ಯಜನಾಂಚಿತಾ ॥ 15 ॥

ಹಸ್ತ್ಯಾಶ್ವರಥಪಾದಾತಾಮಾತ್ಯಸೇನಾಸುಸೇವಿತಾ ।
ಪುರೋಹಿತಕುಲಾಚಾರ್ಯಗುರುಶಿಷ್ಯಾದಿಸೇವಿತಾ ॥ 16 ॥

ಸುಧಾಸಮುದ್ರಮಧ್ಯೋದ್ಯತ್ಸುರದ್ರುಮನಿವಾಸಿನೀ ।
ಮಣಿದ್ವೀಪಾನ್ತರಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕದಂಬವನವಾಸಿನೀ ॥ 17 ॥

ಚಿನ್ತಾಮಣಿಗೃಹಾನ್ತಸ್ಥಾ ಮಣಿಮಂಡಪಮಧ್ಯಗಾ ।
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಪ್ರೋದ್ಯಚ್ಛಿವಮಂಚಾಧಿಶಾಯಿನೀ ॥ 18 ॥

ಸದಾಶಿವಮಹಾಲಿಂಗಮೂಲಸಂಘಟ್ಟಯೋನಿಕಾ ।
ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಲಿಂಗಸಂಘರ್ಷಕಂಡೂಸಂಕ್ಷುಬ್ಧಮಾನಸಾ ॥ 19 ॥

ಕಲೋದ್ಯದ್ಬಿನ್ದುಕಾಲಿನ್ಯಾತುರ್ಯನಾದಪರಂಪರಾ ।
ನಾದಾನ್ತಾನನ್ದಸನ್ದೋಹಸ್ವಯಂವ್ಯಕ್ತವಚೋಽಮೃತಾ ॥ 20 ॥

ಕಾಮರಾಜಮಹಾತನ್ತ್ರರಹಸ್ಯಾಚಾರದಕ್ಷಿಣಾ ।
ಮಕಾರಪಂಚಕೋದ್ಭೂತಪ್ರೌಢಾನ್ತೋಲ್ಲಾಸಸುನ್ದರೀ ॥ 21 ॥

ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜನಿಲಯಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮನ್ತ್ರವಿಗ್ರಹಾ ।
ಅಖಂಡಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕರೂಪಿಣೀ ॥ 22 ॥

ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಪುರೇಶಾನೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ।
ತ್ರಿಪುರಾವಾಸರಸಿಕಾ ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 23 ॥

ಮಹಾಪದ್ಮವನಾನ್ತಸ್ಥಾ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ ।
ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸಿದ್ಧಾಮ್ಬಾ ಶ್ರೀಮಹಾತ್ರಿಪುರಾಮ್ಬಿಕಾ ॥ 24 ॥

ನವಚಕ್ರಕ್ರಮಾದೇವೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ।
ಶ್ರೀಮಾತಾ ಲಲಿತಾ ಬಾಲಾ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಶಿವಾ ॥ 25 ॥

ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕ್ರಮಚಕ್ರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಅರ್ಧಮೇರ್ವಾತ್ಮಚಕ್ರಸ್ಥಾ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 26 ॥

ವಲ್ಮೀಕಪುರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಜಮ್ಬೂವನನಿವಾಸಿನೀ ।
ಅರುಣಾಚಲಶೃಂಗಸ್ಥಾ ವ್ಯಾಘ್ರಾಲಯನಿವಾಸಿನೀ ॥ 27 ॥

ಶ್ರೀಕಾಲಹಸ್ತಿನಿಲಯಾ ಕಾಶೀಪುರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಶ್ರೀಮತ್ಕೈಲಾಸನಿಲಯಾ ದ್ವಾದಶಾನ್ತಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 28 ॥

ಶ್ರೀಷೋಡಶಾನ್ತಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತಲಕ್ಷಿತಾ ।
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಾಗಮಕಲೇಶ್ವರೀ ॥ 29 ॥

ಭೂತಭೌತಿಕತನ್ಮಾತ್ರದೇವತಾಪ್ರಾಣಹೃನ್ಮಯೀ ।
ಜೀವೇಶ್ವರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಶ್ರೀಗುಣಾಢ್ಯಾ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 30 ॥

ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ವಾಗ್ರಮೋಮಾಮಹೀಮಯೀ ।
ಗಾಯತ್ರೀಭುವನೇಶಾನೀದುರ್ಗಾಕಾಳ್ಯಾದಿರೂಪಿಣೀ ॥ 31 ॥

ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮವರಾಹಾದಿನಾನಾರೂಪವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಮಹಾಯೋಗೀಶ್ವರಾರಾಧ್ಯಾ ಮಹಾವೀರವರಪ್ರದಾ ॥ 32 ॥

ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಕುಲಾರಾಧ್ಯಾ ಶ್ರೀಮಚ್ಚರಣವೈಭವಾ ॥ 33 ॥

ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಓಂ

ಕೂಟತ್ರಯೇಣ ಷಡಾಂಗನ್ಯಾಸಃ ।
ಭೂರ್ಭುವಃಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ ।
ಪುನರ್ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಪುನಃ ಪಂಚಪೂಜಾ ॥

Also Read:

Devi Vaibhava Ashcharya Ashtottara Shata Divyanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top