Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Devi Vaibhava Ashcharya Ashtottara Shata Divyanama Stotram Lyrics in Tamil

Devi Vaibhavam Ashcharya Ashtothara Shata Divya Nama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ தே³வீவைப⁴வாஶ்சர்யாஷ்டோத்தரஶததி³வ்யநாமஸ்தோத்ரம் ॥

அஸ்ய ஶ்ரீ தே³வீ-வைப⁴வ-ஆஶ்சர்ய-அஷ்டோத்தரஶத-தி³வ்யநாமஸ்தோத்ர-மஹாமந்த்ரஸ்ய
ஆநந்த³பை⁴ரவ ருʼஷி: । அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³ । ஶ்ரீ ஆநந்த³பை⁴ரவீ
ஶ்ரீமஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ தே³வதா ।
கூடத்ரயேண பீ³ஜ-ஶக்தி-கீலகம் ।
மம ஶ்ரீ ஆநந்த³பை⁴ரவீ ஶ்ரீமஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீப்ரஸாத³-
ஸித்³த்⁴யர்தே² ஸாந்நித்⁴யஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ।
கூடத்ரயேண கர-ஷட³ங்க³ந்யாஸ: ॥

பூ⁴ர்பு⁴வ:ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த:⁴

॥ த்⁴யாநம் ॥

க்வணத்காஞ்சீதா³மா கரிகலப⁴கும்ப⁴ஸ்தநநதா
பரிக்ஷீணா மத்⁴யே பரிணதஶரச்சந்த்³ரவத³நா ।
த⁴நுர்பா³ணாந் பாஶம் ஸ்ருʼணிமபி த³தா⁴நா கரதலை:
புரஸ்தாதா³ஸ்தாம் ந: புரமதி²துராஹோபுருஷிகா ॥ 1 ॥

ஸுதா⁴ஸிந்தோ⁴ர்மத்⁴யே ஸுரவிடபிவாடீபரிவ்ருʼதே
மணித்³வீபே நீபோபவநவதி சிந்தாமணிக்³ருʼஹே ।
ஶிவாகாரே மஞ்சே பரமஶிவபர்யங்கநிலயாம்
ப⁴ஜந்தி த்வாம் த⁴ந்யா: கதிசந சிதா³நந்த³லஹரீம் ॥ 2 ॥

॥ பஞ்சபூஜா ॥

லம் ப்ருʼதி²வ்யாத்மிகாயை க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।
ஹம் ஆகாஶாத்மிகாயை புஷ்பை: பூஜயாமி ।
யம் வாய்வாத்மிகாயை தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி ।
ரம் அக்³ந்யாத்மிகாயை தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।
வம் அம்ருʼதாத்மிகாயை அம்ருʼதம் மஹாநைவேத்³யம் நிவேத³யாமி ।
ஸம் ஸர்வாத்மிகாயை ஸர்வோபசாராந் ஸமர்பயாமி ॥

ௐ ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம்
பரமாநந்த³லஹரீ பரசைதந்யதீ³பிகா ।
ஸ்வயம்ப்ரகாஶகிரணா நித்யவைப⁴வஶாலிநீ ॥ 1 ॥

விஶுத்³த⁴கேவலாக²ண்ட³ஸத்யகாலாத்மரூபிணீ ।
ஆதி³மத்⁴யாந்தரஹிதா மஹாமாயாவிலாஸிநீ ॥ 2 ॥

கு³ணத்ரயபரிச்சே²த்ரீ ஸர்வதத்த்வப்ரகாஶிநீ ।
ஸ்த்ரீபும்ஸபா⁴வரஸிகா ஜக³த்ஸர்கா³தி³லம்படா ॥ 3 ॥

அஶேஷநாமரூபாதி³பே⁴த³ச்சே²த³ரவிப்ரபா⁴ ।
அநாதி³வாஸநாரூபா வாஸநோத்³யத்ப்ரபஞ்சிகா ॥ 4 ॥

ப்ரபஞ்சோபஶமப்ரௌடா⁴ சராசரஜக³ந்மயீ ।
ஸமஸ்தஜக³தா³தா⁴ரா ஸர்வஸஞ்ஜீவநோத்ஸுகா ॥ 5 ॥

ப⁴க்தசேதோமயாநந்தஸ்வார்த²வைப⁴வவிப்⁴ரமா ।
ஸர்வாகர்ஷணவஶ்யாதி³ஸர்வகர்மது³ரந்த⁴ரா ॥ 6 ॥

விஜ்ஞாநபரமாநந்த³வித்³யா ஸந்தாநஸித்³தி⁴தா³ ।
ஆயுராரோக்³யஸௌபா⁴க்³யப³லஶ்ரீகீர்திபா⁴க்³யதா³ ॥ 7 ॥

த⁴நதா⁴ந்யமணீவஸ்த்ரபூ⁴ஷாலேபநமால்யதா³ ।
க்³ருʼஹக்³ராமமஹாராஜ்யஸாம்ராஜ்யஸுக²தா³யிநீ ॥ 8 ॥

ஸப்தாங்க³ஶக்திஸம்பூர்ணஸார்வபௌ⁴மப²லப்ரதா³ ।
ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவேந்த்³ராதி³பத³விஶ்ராணநக்ஷமா ॥ 9 ॥

பு⁴க்திமுக்திமஹாப⁴க்திவிரக்த்யத்³வைததா³யிநீ ।
நிக்³ரஹாநுக்³ரஹாத்⁴யக்ஷா ஜ்ஞாநநிர்த்³வைததா³யிநீ ॥ 10 ॥

பரகாயப்ரவேஶாதி³யோக³ஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிநீ ।
ஶிஷ்டஸஞ்ஜீவநப்ரௌடா⁴ து³ஷ்டஸம்ஹாரஸித்³தி⁴தா³ ॥ 11 ॥

லீலாவிநிர்மிதாநேககோடிப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லா ।
ஏகாநேகாத்மிகா நாநாரூபிண்யர்தா⁴ங்க³நேஶ்வரீ ॥ 12 ॥

ஶிவஶக்திமயீ நித்யஶ்ருʼங்கா³ரைகரஸப்ரியா ।
துஷ்டா புஷ்டாபரிச்சி²ந்நா நித்யயௌவநமோஹிநீ ॥ 13 ॥

ஸமஸ்ததே³வதாரூபா ஸர்வதே³வாதி⁴தே³வதா ।
தே³வர்ஷிபித்ருʼஸித்³தா⁴தி³யோகி³நீபை⁴ரவாத்மிகா ॥ 14 ॥

நிதி⁴ஸித்³தி⁴மணீமுத்³ரா ஶஸ்த்ராஸ்த்ராயுத⁴பா⁴ஸுரா ।
ச²த்ரசாமரவாதி³த்ரபதாகாவ்யஜநாஞ்சிதா ॥ 15 ॥

ஹஸ்த்யாஶ்வரத²பாதா³தாமாத்யஸேநாஸுஸேவிதா ।
புரோஹிதகுலாசார்யகு³ருஶிஷ்யாதி³ஸேவிதா ॥ 16 ॥

ஸுதா⁴ஸமுத்³ரமத்⁴யோத்³யத்ஸுரத்³ருமநிவாஸிநீ ।
மணித்³வீபாந்தரப்ரோத்³யத்கத³ம்ப³வநவாஸிநீ ॥ 17 ॥

சிந்தாமணிக்³ருʼஹாந்தஸ்தா² மணிமண்ட³பமத்⁴யகா³ ।
ரத்நஸிம்ஹாஸநப்ரோத்³யச்சி²வமஞ்சாதி⁴ஶாயிநீ ॥ 18 ॥

ஸதா³ஶிவமஹாலிங்க³மூலஸங்க⁴ட்டயோநிகா ।
அந்யோந்யாலிங்க³ஸங்க⁴ர்ஷகண்டூ³ஸங்க்ஷுப்³த⁴மாநஸா ॥ 19 ॥

கலோத்³யத்³பி³ந்து³காலிந்யாதுர்யநாத³பரம்பரா ।
நாதா³ந்தாநந்த³ஸந்தோ³ஹஸ்வயம்வ்யக்தவசோঽம்ருʼதா ॥ 20 ॥

காமராஜமஹாதந்த்ரரஹஸ்யாசாரத³க்ஷிணா ।
மகாரபஞ்சகோத்³பூ⁴தப்ரௌடா⁴ந்தோல்லாஸஸுந்த³ரீ ॥ 21 ॥

ஶ்ரீசக்ரராஜநிலயா ஶ்ரீவித்³யாமந்த்ரவிக்³ரஹா ।
அக²ண்ட³ஸச்சிதா³நந்த³ஶிவஶக்த்யைகரூபிணீ ॥ 22 ॥

த்ரிபுரா த்ரிபுரேஶாநீ மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ।
த்ரிபுராவாஸரஸிகா த்ரிபுராஶ்ரீஸ்வரூபிணீ ॥ 23 ॥

மஹாபத்³மவநாந்தஸ்தா² ஶ்ரீமத்த்ரிபுரமாலிநீ ।
மஹாத்ரிபுரஸித்³தா⁴ம்பா³ ஶ்ரீமஹாத்ரிபுராம்பி³கா ॥ 24 ॥

நவசக்ரக்ரமாதே³வீ மஹாத்ரிபுரபை⁴ரவீ ।
ஶ்ரீமாதா லலிதா பா³லா ராஜராஜேஶ்வரீ ஶிவா ॥ 25 ॥

உத்பத்திஸ்தி²திஸம்ஹாரக்ரமசக்ரநிவாஸிநீ ।
அர்த⁴மேர்வாத்மசக்ரஸ்தா² ஸர்வலோகமஹேஶ்வரீ ॥ 26 ॥

வல்மீகபுரமத்⁴யஸ்தா² ஜம்பூ³வநநிவாஸிநீ ।
அருணாசலஶ்ருʼங்க³ஸ்தா² வ்யாக்⁴ராலயநிவாஸிநீ ॥ 27 ॥

ஶ்ரீகாலஹஸ்திநிலயா காஶீபுரநிவாஸிநீ ।
ஶ்ரீமத்கைலாஸநிலயா த்³வாத³ஶாந்தமஹேஶ்வரீ ॥ 28 ॥

ஶ்ரீஷோட³ஶாந்தமத்⁴யஸ்தா² ஸர்வவேதா³ந்தலக்ஷிதா ।
ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிபுராணேதிஹாஸாக³மகலேஶ்வரீ ॥ 29 ॥

பூ⁴தபௌ⁴திகதந்மாத்ரதே³வதாப்ராணஹ்ருʼந்மயீ ।
ஜீவேஶ்வரப்³ரஹ்மரூபா ஶ்ரீகு³ணாட்⁴யா கு³ணாத்மிகா ॥ 30 ॥

அவஸ்தா²த்ரயநிர்முக்தா வாக்³ரமோமாமஹீமயீ ।
கா³யத்ரீபு⁴வநேஶாநீது³ர்கா³காள்யாதி³ரூபிணீ ॥ 31 ॥

மத்ஸ்யகூர்மவராஹாதி³நாநாரூபவிலாஸிநீ ।
மஹாயோகீ³ஶ்வராராத்⁴யா மஹாவீரவரப்ரதா³ ॥ 32 ॥

ஸித்³தே⁴ஶ்வரகுலாராத்⁴யா ஶ்ரீமச்சரணவைப⁴வா ॥ 33 ॥

ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் ஐம் ௐ

கூடத்ரயேண ஷடா³ங்க³ந்யாஸ: ।
பூ⁴ர்பு⁴வ:ஸுவரோமிதி தி³க்³விமோக: ।
புநர்த்⁴யாநம் ।
புந: பஞ்சபூஜா ॥

Also Read:

Devi Vaibhava Ashcharya Ashtottara Shata Divyanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top