Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Devi Vaibhava Ashcharya Ashtottara Shata Divyanama Stotram Lyrics in Telugu

Devi Vaibhavam Ashcharya Ashtothara Shata Divya Nama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ దేవీవైభవాశ్చర్యాష్టోత్తరశతదివ్యనామస్తోత్రమ్ ॥

అస్య శ్రీ దేవీ-వైభవ-ఆశ్చర్య-అష్టోత్తరశత-దివ్యనామస్తోత్ర-మహామన్త్రస్య
ఆనన్దభైరవ ఋషిః । అనుష్టుప్ ఛన్దః । శ్రీ ఆనన్దభైరవీ
శ్రీమహాత్రిపురసున్దరీ దేవతా ।
కూటత్రయేణ బీజ-శక్తి-కీలకమ్ ।
మమ శ్రీ ఆనన్దభైరవీ శ్రీమహాత్రిపురసున్దరీప్రసాద-
సిద్ధ్యర్థే సాన్నిధ్యసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।
కూటత్రయేణ కర-షడఙ్గన్యాసః ॥

భూర్భువఃసువరోమితి దిగ్బన్ధః

॥ ధ్యానమ్ ॥

క్వణత్కాఞ్చీదామా కరికలభకుమ్భస్తననతా
పరిక్షీణా మధ్యే పరిణతశరచ్చన్ద్రవదనా ।
ధనుర్బాణాన్ పాశం సృణిమపి దధానా కరతలైః
పురస్తాదాస్తాం నః పురమథితురాహోపురుషికా ॥ ౧ ॥

సుధాసిన్ధోర్మధ్యే సురవిటపివాటీపరివృతే
మణిద్వీపే నీపోపవనవతి చిన్తామణిగృహే ।
శివాకారే మఞ్చే పరమశివపర్యఙ్కనిలయాం
భజన్తి త్వాం ధన్యాః కతిచన చిదానన్దలహరీమ్ ॥ ౨ ॥

॥ పఞ్చపూజా ॥

లం పృథివ్యాత్మికాయై గన్ధం సమర్పయామి ।
హం ఆకాశాత్మికాయై పుష్పైః పూజయామి ।
యం వాయ్వాత్మికాయై ధూపమాఘ్రాపయామి ।
రం అగ్న్యాత్మికాయై దీపం దర్శయామి ।
వం అమృతాత్మికాయై అమృతం మహానైవేద్యం నివేదయామి ।
సం సర్వాత్మికాయై సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి ॥

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం
పరమానన్దలహరీ పరచైతన్యదీపికా ।
స్వయంప్రకాశకిరణా నిత్యవైభవశాలినీ ॥ ౧ ॥

విశుద్ధకేవలాఖణ్డసత్యకాలాత్మరూపిణీ ।
ఆదిమధ్యాన్తరహితా మహామాయావిలాసినీ ॥ ౨ ॥

గుణత్రయపరిచ్ఛేత్రీ సర్వతత్త్వప్రకాశినీ ।
స్త్రీపుంసభావరసికా జగత్సర్గాదిలంపటా ॥ ౩ ॥

అశేషనామరూపాదిభేదచ్ఛేదరవిప్రభా ।
అనాదివాసనారూపా వాసనోద్యత్ప్రపఞ్చికా ॥ ౪ ॥

ప్రపఞ్చోపశమప్రౌఢా చరాచరజగన్మయీ ।
సమస్తజగదాధారా సర్వసఞ్జీవనోత్సుకా ॥ ౫ ॥

భక్తచేతోమయానన్తస్వార్థవైభవవిభ్రమా ।
సర్వాకర్షణవశ్యాదిసర్వకర్మదురన్ధరా ॥ ౬ ॥

విజ్ఞానపరమానన్దవిద్యా సన్తానసిద్ధిదా ।
ఆయురారోగ్యసౌభాగ్యబలశ్రీకీర్తిభాగ్యదా ॥ ౭ ॥

ధనధాన్యమణీవస్త్రభూషాలేపనమాల్యదా ।
గృహగ్రామమహారాజ్యసాంరాజ్యసుఖదాయినీ ॥ ౮ ॥

సప్తాఙ్గశక్తిసమ్పూర్ణసార్వభౌమఫలప్రదా ।
బ్రహ్మవిష్ణుశివేన్ద్రాదిపదవిశ్రాణనక్షమా ॥ ౯ ॥

భుక్తిముక్తిమహాభక్తివిరక్త్యద్వైతదాయినీ ।
నిగ్రహానుగ్రహాధ్యక్షా జ్ఞాననిర్ద్వైతదాయినీ ॥ ౧౦ ॥

పరకాయప్రవేశాదియోగసిద్ధిప్రదాయినీ ।
శిష్టసఞ్జీవనప్రౌఢా దుష్టసంహారసిద్ధిదా ॥ ౧౧ ॥

లీలావినిర్మితానేకకోటిబ్రహ్మాణ్డమణ్డలా ।
ఏకానేకాత్మికా నానారూపిణ్యర్ధాఙ్గనేశ్వరీ ॥ ౧౨ ॥

శివశక్తిమయీ నిత్యశృఙ్గారైకరసప్రియా ।
తుష్టా పుష్టాపరిచ్ఛిన్నా నిత్యయౌవనమోహినీ ॥ ౧౩ ॥

సమస్తదేవతారూపా సర్వదేవాధిదేవతా ।
దేవర్షిపితృసిద్ధాదియోగినీభైరవాత్మికా ॥ ౧౪ ॥

నిధిసిద్ధిమణీముద్రా శస్త్రాస్త్రాయుధభాసురా ।
ఛత్రచామరవాదిత్రపతాకావ్యజనాఞ్చితా ॥ ౧౫ ॥

హస్త్యాశ్వరథపాదాతామాత్యసేనాసుసేవితా ।
పురోహితకులాచార్యగురుశిష్యాదిసేవితా ॥ ౧౬ ॥

సుధాసముద్రమధ్యోద్యత్సురద్రుమనివాసినీ ।
మణిద్వీపాన్తరప్రోద్యత్కదంబవనవాసినీ ॥ ౧౭ ॥

చిన్తామణిగృహాన్తస్థా మణిమణ్డపమధ్యగా ।
రత్నసింహాసనప్రోద్యచ్ఛివమఞ్చాధిశాయినీ ॥ ౧౮ ॥

సదాశివమహాలిఙ్గమూలసంఘట్టయోనికా ।
అన్యోన్యాలిఙ్గసంఘర్షకణ్డూసంక్షుబ్ధమానసా ॥ ౧౯ ॥

కలోద్యద్బిన్దుకాలిన్యాతుర్యనాదపరంపరా ।
నాదాన్తానన్దసన్దోహస్వయంవ్యక్తవచోఽమృతా ॥ ౨౦ ॥

కామరాజమహాతన్త్రరహస్యాచారదక్షిణా ।
మకారపఞ్చకోద్భూతప్రౌఢాన్తోల్లాససున్దరీ ॥ ౨౧ ॥

శ్రీచక్రరాజనిలయా శ్రీవిద్యామన్త్రవిగ్రహా ।
అఖణ్డసచ్చిదానన్దశివశక్త్యైకరూపిణీ ॥ ౨౨ ॥

త్రిపురా త్రిపురేశానీ మహాత్రిపురసున్దరీ ।
త్రిపురావాసరసికా త్రిపురాశ్రీస్వరూపిణీ ॥ ౨౩ ॥

మహాపద్మవనాన్తస్థా శ్రీమత్త్రిపురమాలినీ ।
మహాత్రిపురసిద్ధామ్బా శ్రీమహాత్రిపురామ్బికా ॥ ౨౪ ॥

నవచక్రక్రమాదేవీ మహాత్రిపురభైరవీ ।
శ్రీమాతా లలితా బాలా రాజరాజేశ్వరీ శివా ॥ ౨౫ ॥

ఉత్పత్తిస్థితిసంహారక్రమచక్రనివాసినీ ।
అర్ధమేర్వాత్మచక్రస్థా సర్వలోకమహేశ్వరీ ॥ ౨౬ ॥

వల్మీకపురమధ్యస్థా జమ్బూవననివాసినీ ।
అరుణాచలశృఙ్గస్థా వ్యాఘ్రాలయనివాసినీ ॥ ౨౭ ॥

శ్రీకాలహస్తినిలయా కాశీపురనివాసినీ ।
శ్రీమత్కైలాసనిలయా ద్వాదశాన్తమహేశ్వరీ ॥ ౨౮ ॥

శ్రీషోడశాన్తమధ్యస్థా సర్వవేదాన్తలక్షితా ।
శ్రుతిస్మృతిపురాణేతిహాసాగమకలేశ్వరీ ॥ ౨౯ ॥

భూతభౌతికతన్మాత్రదేవతాప్రాణహృన్మయీ ।
జీవేశ్వరబ్రహ్మరూపా శ్రీగుణాఢ్యా గుణాత్మికా ॥ ౩౦ ॥

అవస్థాత్రయనిర్ముక్తా వాగ్రమోమామహీమయీ ।
గాయత్రీభువనేశానీదుర్గాకాళ్యాదిరూపిణీ ॥ ౩౧ ॥

మత్స్యకూర్మవరాహాదినానారూపవిలాసినీ ।
మహాయోగీశ్వరారాధ్యా మహావీరవరప్రదా ॥ ౩౨ ॥

సిద్ధేశ్వరకులారాధ్యా శ్రీమచ్చరణవైభవా ॥ ౩౩ ॥

శ్రీం హ్రీం ఐం ఓం

కూటత్రయేణ షడాఙ్గన్యాసః ।
భూర్భువఃసువరోమితి దిగ్విమోకః ।
పునర్ధ్యానమ్ ।
పునః పఞ్చపూజా ॥

Also Read:

Devi Vaibhava Ashcharya Ashtottara Shata Divyanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Devi Vaibhava Ashcharya Ashtottara Shata Divyanama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top