Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Gayatri Ashtakam va Stotram Lyrics in Punjabi

Gayatri Ashtakam va Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਅਸ਼੍ਟਕਮ੍ ਵਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਸੁਕਲ੍ਯਾਣੀਂ ਵਾਣੀਂ ਸੁਰਮੁਨਿਵਰੈਃ ਪੂਜਿਤਪਦਾਮ੍ ।
ਸ਼ਿਵਾਮਾਦ੍ਯਾਂ ਵਨ੍ਦ੍ਯਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਮਯੀਂ ਵੇਦਜਨਨੀਮ੍ ।
ਪਰਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਂ ਸ੍ਰਸ਼੍ਟੁਂ ਵਿਵਿਧਵਿਧ ਰੂਪਾਂ ਗੁਣਮ੍ਯੀਂ
ਭਜੇऽਮ੍ਬਾਂ ਗਾਯਤ੍ਰੀਂ ਪਰਮਸੁਭਗਾਨਨ੍ਦਜਨਨੀਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾਂ ਸਤ੍ਤ੍ਵਸ੍ਥਾਮਖਿਲ ਦੁਰਵਸ੍ਥਾਦਿਹਰਣੀਂ
ਨਿਰਾਕਾਰਾਂ ਸਾਰਾਂ ਸੁਵਿਮਲ ਤਪੋ ਮੂਰ੍ਤਿਮਤੁਲਾਮ੍ ।
ਜਗਜ੍ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਮਸੁਰਸੁਰਪੂਜ੍ਯਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਨੁਤਾਂ
ਭਜੇऽਮ੍ਬਾਂ ਗਾਯਤ੍ਰੀਂ ਪਰਮਸੁਭਗਾਨਨ੍ਦਜਨਨੀਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਤਪੋ ਨਿਸ਼੍ਠਾਭੀਸ਼੍ਟਾਂਸ੍ਵਜਨਮਨਸਨ੍ਤਾਪਸ਼ਮਨੀਂ
ਦਯਾਮੂਰ੍ਤਿਂ ਸ੍ਫੂਰ੍ਤਿਂ ਯਤਿਤਤਿ ਪ੍ਰਸਾਦੈਕਸੁਲਭਾਮ੍ ।
ਵਰੇਣ੍ਯਾਂ ਪੁਣ੍ਯਾਂ ਤਾਂ ਨਿਖਿਲ ਭਵ ਬਨ੍ਧਾਪਹਰਣੀਂ
ਭਜੇऽਮ੍ਬਾਂ ਗਾਯਤ੍ਰੀਂ ਪਰਮਸੁਭਗਾਨਨ੍ਦਜਨਨੀਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਸਦਾਰਾਧ੍ਯਾਂ ਸਾਧ੍ਯਾਂ ਸੁਮਤਿ ਮਤਿ ਵਿਸ੍ਤਾਰਕਰਣੀਂ
ਵਿਸ਼ੋਕਾਮਾਲੋਕਾਂ ਹਦਯਗਤ ਮੋਹਾਨ੍ਧਹਰਣੀਮ੍ ।
ਪਰਾਂ ਦਿਵ੍ਯਾਂ ਭਵ੍ਯਾਮਗਮਭਵਸਿਨ੍ਧ੍ਵੇਕ ਤਰਣੀਂ
ਭਜੇऽਮ੍ਬਾਂ ਗਾਯਤ੍ਰੀਂ ਪਰਮਸੁਭਗਾਨਨ੍ਦਜਨਨੀਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਅਜਾਂ ਦ੍ਵੈਤਾਂ ਤ੍ਰੈਤਾਂ ਵਿਵਿਧਗੁਣਰੂਪਾਂ ਸੁਵਿਮਲਾਂ
ਤਮੋ ਹਨ੍ਤ੍ਰੀਂ-ਤਨ੍ਤ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿ ਮਧੁਰਨਾਦਾਂ ਰਸਮਯੀਮ੍ ।
ਮਹਾਮਾਨ੍ਯਾਂ ਧਨ੍ਯਾਂ ਸਤਤਕਰੁਣਾਸ਼ੀਲ ਵਿਭਵਾਂ
ਭਜੇऽਮ੍ਬਾਂ ਗਾਯਤ੍ਰੀਂ ਪਰਮਸੁਭਗਾਨਨ੍ਦਜਨਨੀਮ੍ ॥ ੫ ॥

ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀਂ ਪਾਤ੍ਰੀਂ ਸਕਲ ਭਵ ਸਂਹਾਰਕਰਣੀਂ
ਸੁਵੀਰਾਂ ਧੀਰਾਂ ਤਾਂ ਸੁਵਿਮਲ ਤਪੋ ਰਾਸ਼ਿ ਸਰਣੀਮ੍ ।
ਅਨੇਕਾਮੇਕਾਂ ਵੈ ਤ੍ਰਿਜਗਸਦਧਿਸ਼੍ਠਾਨਪਦਵੀਂ
ਭਜੇऽਮ੍ਬਾਂ ਗਾਯਤ੍ਰੀਂ ਪਰਮਸੁਭਗਾਨਨ੍ਦਜਨਨੀਮ੍ ॥ ੬ ॥

ਪ੍ਰਬੁਦ੍ਧਾਂ ਬੁਦ੍ਧਾਂ ਤਾਂ ਸ੍ਵਜਨਮਤਿ ਜਾਡ੍ਯਾਪਹਰਣਾਂ
ਹਿਰਣ੍ਯਾਂ ਗੁਣ੍ਯਾਂ ਤਾਂ ਸੁਕਵਿਜਨ ਗੀਤਾਂ ਸੁਨਿਪੁਣੀਮ੍ ।
ਸੁਵਿਦ੍ਯਾਂ ਨਿਰਵਦ੍ਯਾਮਮਲ ਗੁਣਗਾਥਾਂ ਭਗਵਤੀਂ
ਭਜੇऽਮ੍ਬਾਂ ਗਾਯਤ੍ਰੀਂ ਪਰਮਸੁਭਗਾਨਨ੍ਦਜਨਨੀਮ੍ ॥ ੭ ॥

ਅਨਨ੍ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਂ ਯਾਂ ਭਜਤਿ ਬੁਧ ਵਨ੍ਦਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਮਯੀਂ
ਸੁਗੇਯਾਂ ਧ੍ਯੇਯਾਂ ਯਾਂ ਸ੍ਮਰਤਿ ਹਦਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸੁਰਪਤਿਃ ।
ਸਦਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਪ੍ਰਣਤਮਤਿਭਿਃ ਪ੍ਰੀਤਿਵਸ਼ਗਾਂ
ਭਜੇऽਮ੍ਬਾਂ ਗਾਯਤ੍ਰੀਂ ਪਰਮਸੁਭਗਾਨਨ੍ਦਜਨਨੀਮ੍ ॥ ੮ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧ ਚਿਤ੍ਤਃ ਪਠੇਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਗਾਯਤ੍ਰ੍ਯਾ ਅਸ਼੍ਟਕਂ ਸ਼ੁਭਮ੍ ।
ਅਹੋ ਭਾਗ੍ਯੋ ਭਵੇਲ੍ਲੋਕੇ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸੀਦਤਿ ॥ ੯ ॥

Also Read:

Gayatri Ashtakam va Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top