Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gayatri Ashtakam va Stotram Lyrics in Kannada

Gayatri Ashtakam va Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಗಾಯತ್ರೀ ಅಷ್ಟಕಮ್ ವಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಸುಕಲ್ಯಾಣೀಂ ವಾಣೀಂ ಸುರಮುನಿವರೈಃ ಪೂಜಿತಪದಾಮ್ ।
ಶಿವಾಮಾದ್ಯಾಂ ವನ್ದ್ಯಾಂ ತ್ರಿಭುವನಮಯೀಂ ವೇದಜನನೀಮ್ ।
ಪರಂ ಶಕ್ತಿಂ ಸ್ರಷ್ಟುಂ ವಿವಿಧವಿಧ ರೂಪಾಂ ಗುಣಮ್ಯೀಂ
ಭಜೇಽಮ್ಬಾಂ ಗಾಯತ್ರೀಂ ಪರಮಸುಭಗಾನನ್ದಜನನೀಮ್ ॥ 1 ॥

ವಿಶುದ್ಧಾಂ ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಾಮಖಿಲ ದುರವಸ್ಥಾದಿಹರಣೀಂ
ನಿರಾಕಾರಾಂ ಸಾರಾಂ ಸುವಿಮಲ ತಪೋ ಮೂರ್ತಿಮತುಲಾಮ್ ।
ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಮಸುರಸುರಪೂಜ್ಯಾಂ ಶ್ರುತಿನುತಾಂ
ಭಜೇಽಮ್ಬಾಂ ಗಾಯತ್ರೀಂ ಪರಮಸುಭಗಾನನ್ದಜನನೀಮ್ ॥ 2 ॥

ತಪೋ ನಿಷ್ಠಾಭೀಷ್ಟಾಂಸ್ವಜನಮನಸನ್ತಾಪಶಮನೀಂ
ದಯಾಮೂರ್ತಿಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಂ ಯತಿತತಿ ಪ್ರಸಾದೈಕಸುಲಭಾಮ್ ।
ವರೇಣ್ಯಾಂ ಪುಣ್ಯಾಂ ತಾಂ ನಿಖಿಲ ಭವ ಬನ್ಧಾಪಹರಣೀಂ
ಭಜೇಽಮ್ಬಾಂ ಗಾಯತ್ರೀಂ ಪರಮಸುಭಗಾನನ್ದಜನನೀಮ್ ॥ 3 ॥

ಸದಾರಾಧ್ಯಾಂ ಸಾಧ್ಯಾಂ ಸುಮತಿ ಮತಿ ವಿಸ್ತಾರಕರಣೀಂ
ವಿಶೋಕಾಮಾಲೋಕಾಂ ಹೃದಯಗತ ಮೋಹಾನ್ಧಹರಣೀಮ್ ।
ಪರಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ ಭವ್ಯಾಮಗಮಭವಸಿನ್ಧ್ವೇಕ ತರಣೀಂ
ಭಜೇಽಮ್ಬಾಂ ಗಾಯತ್ರೀಂ ಪರಮಸುಭಗಾನನ್ದಜನನೀಮ್ ॥ 4 ॥

ಅಜಾಂ ದ್ವೈತಾಂ ತ್ರೈತಾಂ ವಿವಿಧಗುಣರೂಪಾಂ ಸುವಿಮಲಾಂ
ತಮೋ ಹನ್ತ್ರೀಂ-ತನ್ತ್ರೀಂ ಶ್ರುತಿ ಮಧುರನಾದಾಂ ರಸಮಯೀಮ್ ।
ಮಹಾಮಾನ್ಯಾಂ ಧನ್ಯಾಂ ಸತತಕರುಣಾಶೀಲ ವಿಭವಾಂ
ಭಜೇಽಮ್ಬಾಂ ಗಾಯತ್ರೀಂ ಪರಮಸುಭಗಾನನ್ದಜನನೀಮ್ ॥ 5 ॥

ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀಂ ಪಾತ್ರೀಂ ಸಕಲ ಭವ ಸಂಹಾರಕರಣೀಂ
ಸುವೀರಾಂ ಧೀರಾಂ ತಾಂ ಸುವಿಮಲ ತಪೋ ರಾಶಿ ಸರಣೀಮ್ ।
ಅನೇಕಾಮೇಕಾಂ ವೈ ತ್ರಿಜಗಸದಧಿಷ್ಠಾನಪದವೀಂ
ಭಜೇಽಮ್ಬಾಂ ಗಾಯತ್ರೀಂ ಪರಮಸುಭಗಾನನ್ದಜನನೀಮ್ ॥ 6 ॥

ಪ್ರಬುದ್ಧಾಂ ಬುದ್ಧಾಂ ತಾಂ ಸ್ವಜನಮತಿ ಜಾಡ್ಯಾಪಹರಣಾಂ
ಹಿರಣ್ಯಾಂ ಗುಣ್ಯಾಂ ತಾಂ ಸುಕವಿಜನ ಗೀತಾಂ ಸುನಿಪುಣೀಮ್ ।
ಸುವಿದ್ಯಾಂ ನಿರವದ್ಯಾಮಮಲ ಗುಣಗಾಥಾಂ ಭಗವತೀಂ
ಭಜೇಽಮ್ಬಾಂ ಗಾಯತ್ರೀಂ ಪರಮಸುಭಗಾನನ್ದಜನನೀಮ್ ॥ 7 ॥

ಅನನ್ತಾಂ ಶಾನ್ತಾಂ ಯಾಂ ಭಜತಿ ಬುಧ ವೃನ್ದಃ ಶ್ರುತಿಮಯೀಂ
ಸುಗೇಯಾಂ ಧ್ಯೇಯಾಂ ಯಾಂ ಸ್ಮರತಿ ಹೃದಿ ನಿತ್ಯಂ ಸುರಪತಿಃ ।
ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಣತಮತಿಭಿಃ ಪ್ರೀತಿವಶಗಾಂ
ಭಜೇಽಮ್ಬಾಂ ಗಾಯತ್ರೀಂ ಪರಮಸುಭಗಾನನ್ದಜನನೀಮ್ ॥ 8 ॥

ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತಃ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಅಷ್ಟಕಂ ಶುಭಮ್ ।
ಅಹೋ ಭಾಗ್ಯೋ ಭವೇಲ್ಲೋಕೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಮಾತಾ ಪ್ರಸೀದತಿ ॥ 9 ॥

Also Read:

Gayatri Ashtakam va Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Gayatri Ashtakam va Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top