Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Hariharastotram Lyrics in Gujarati | Hari Hara Stotram

Harihara Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ હરિહરસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

ધર્માર્થકામમોક્ષાખ્યચતુર્વર્ગપ્રદાયિનૌ ।
વન્દે હરિહરૌ દેવૌ ત્રૈલોક્યપરિપાયિનૌ ॥ ૧ ॥

એકમૂર્તી દ્વિધા ભિન્નૌ સંસારાર્ણવતારકૌ ।
વન્દેઽહં કામદૌ દેવૌ સતતં શિવકેશવૌ ॥ ૨ ॥

દયામયૌ દીનદરિદ્રતાપહૌ મહૌજસૌ માન્યતમૌ સદા સમૌ ।
ઉદારલીલાલલિતૌ સિતાસિતૌ નમામિ નિત્યં શિવકેશવાવહમ્ ॥ ૩ ॥

અનન્તમાહાત્મ્યનિધી વિધિસ્તુતૌ શ્રિયા યુતૌ લોકવિધાનકારિણૌ ।
સુરાસુરાધીશનુતૌ નુતૌ જગત્પતી સદા વિધત્તાં શિવકેશવૌ શિવમ્ ॥ ૪ ॥

જગત્ત્રયીપાલનનાશકારકૌ પ્રસન્નહાસૌ વિલસત્સદાનનૌ ।
મહાબલૌ મઞ્જુલમૂર્તિધારિણૌ શિવં વિધત્તાં શિવકેશવૌ સદા ॥ ૫ ॥

મહસ્વિનૌ મોદકરૌ પરૌ વરૌ મુનીશ્વરૈઃ સેવિતપાદપઙ્કજૌ ।
અજૌ સુજાતૌ જગદીશ્વરૌ સદા શિવં વિધત્તાં શિવકેશવૌ મમ ॥ ૬ ॥

નમોઽસ્તુ નિત્યં શિવિકેશવાભ્યાં સ્વભક્તસંરક્ષણતત્પરાભ્યામ્ ।
દેવેશ્વરાભ્યાં કરુણાકરાભ્યાં લોકત્રયીનિર્મિતિકારણાભ્યામ્ ॥ ૭ ॥

સલીલશીલૌ મહનીયમૂર્તી દયાકરૌ મઞ્જુલસચ્ચરિત્રૌ ।
મહોદયૌ વિશ્વવિનોદહેતૂ નમામિ દેવૌ શિવકેશવૌ તૌ ॥ ૮ ॥

ત્રિશૂલપાણિં વરચક્રપાણિં પીતામ્બરં સ્પષ્ટદિગમ્બરં ચ ।
ચતુર્ભુજં વા દશબાહુયુક્તં હરિં હરં વા પ્રણમામિ નિત્યમ્ ॥ ૯ ॥

કપાલમાલાલલિતં શિવં ચ સદ્વૈજયન્તીસ્રગુદારશોભમ્ ।
વિષ્ણું ચ નિત્યં પ્રણિપત્ય યાચે ભવત્પદામ્ભોરુહયોઃ સ્મૃતિઃ સ્તાત્ ॥ ૧૦ ॥

શિવ ત્વમેવાઽસિ હરિસ્વરૂપો હરે ત્વમેવાઽસિ શિવસ્વરૂપઃ ।
ભ્રાન્ત્યા જનાસ્ત્વાં દ્વિવિધસ્વરૂપં પશ્યન્તિ મૂઢા નનુ નાશહેતોઃ ॥ ૧૧ ॥

હરે જના યે શિવરૂપિણં ત્વાં ત્વદ્રૂપમીશં કલયન્તિ નિત્યમ્ ।
તે ભાગ્યવન્તઃ પુરુષાઃ કદાઽપિ ન યાન્તિ ભાસ્વત્તનયસ્ય ગેહમ્ ॥ ૧૨ ॥

શમ્ભો જના યે હરિરૂપિણં ત્વાં ભવત્સ્વરૂપં કમલાલયેશમ્ ।
પશ્યન્તિ ભક્ત્યા ખલુ તે મહાન્તૌ યમસ્ય નો યાન્તિ પુરં કદાચિત્ ॥ ૧૩ ॥

શિવે હરૌ ભેદધિયાઽઽધિયુક્તા મુક્તિં લભન્તે ન જના દુરાપામ્ ।
ભુક્તિં ચ નૈવેહ પરન્તુ દુઃખં સંસારકૂપે પતિતાઃ પ્રયાન્તિ ॥ ૧૪ ॥

હરે હરૌ ભેદદૃશો ભૃશં વૈ સંસારસિન્ધૌ પતિતાઃ સતાપાઃ ।
પાપાશયા મોહમયાન્ધકારે ભ્રાન્તા મહાદુઃખભરં લભન્તે ॥ ૧૫ ॥

સન્તો લસન્તઃ સુતરાં હરૌ ચ હરે ચ નિત્યં વહુભક્તિમન્તઃ ।
અન્તર્મહાન્તૌ શિવકેશવૌ તૌ ધ્યાયન્ત ઉચ્ચૈર્મુદમાપ્નુવન્તિ ॥ ૧૬ ॥

હરૌ હરે ચૈક્યમુદારશીલાઃ પશ્યન્તિ શશ્વત્સુખદાયિલીલાઃ ।
તે ભુક્તિમુક્તી સમવાપ્ય નૂનં સુખં દુરાપં સુતરાં લભન્તે ॥ ૧૭ ॥

શિવે શિવેશેઽપિ ચ કેશવે ચ પદ્માપતૌ દેવવરે મહાન્તઃ ।
ભેદં ન પશ્યન્તિ પરન્તુ સન્તસ્તયોરભેદં કલયન્તિ સત્યમ્ ॥ ૧૮ ॥

રમાપતિં વા ગિરિજાપતિં વા વિશ્વેશ્વરં વા જગદીશ્વરં વા ।
પિનાકપાણિં ખલુ શાર્ઙ્ગપાણિં હરિ હરં વા પ્રણમામિ નિત્યમ્ ॥ ૧૯ ॥

સુરેશ્વરં વા પરમેશ્વરં વા વૈકુણ્ઠલોકસ્થિતમચ્યુતં વા ।
કૈલાસશૈલસ્થિતમીશ્વરં વા વિષ્ણું ચ શમ્ભું ચ નમામિ નિત્યમ્ ॥ ૨૦ ॥

હરિર્દયાર્દ્રાશયતાં પ્રયાતો હરો દયાલૂત્તમભાવમાપ્તઃ ।
અનેકદિવ્યાસ્ત્રધરઃ પરેશઃ પાયાદજસ્રં કૃપયા નતં મામ્ ॥ ૨૧ ॥

શેષોઽસ્તિ યસ્યાભરણત્વમાપ્તો યદ્વા સુશય્યાત્વમિતઃ સદૈવ ।
દેવઃ સ કોઽપીહ હરિર્હરો વા કરોતુ મે મઞ્જુલમઙ્ગલં દ્રાક્ ॥ ૨૨ ॥

હરિં હરં ચાપિ ભજન્તિ ભક્ત્યા વિભેદબુદ્ધિં પ્રવિહાય નૂનમ્ ।
સિદ્ધા મહાન્તો મુનયો મહેચ્છાઃ સ્વચ્છાશયા નારદપર્વતાદ્યાઃ ॥ ૨૩ ॥

સનત્કુમારાદય ઉન્નતેચ્છા મોહેન હીના મુનયો મહાન્તઃ ।
સ્વાન્તઃસ્થિતં શઙ્કરમચ્યુતં ચ ભેદં પરિત્યજ્ય સદા ભજન્તે ॥ ૨૪ ॥

શિષ્ટા વસિષ્ઠાદય આત્મનિષ્ઠાઃ શ્રેષ્ઠાઃ સ્વધર્માવનકર્મચિત્તાઃ ।
હૃત્તાપહારં મલહીનચિત્તા હરિં હરં ચૈકતયા ભજન્તે ॥ ૨૫ ॥

અન્યે મહાત્માન ઉદારશીલા ભૃગ્વાદયો યે પરમર્ષયસ્તે ।
પશ્યન્તિ ચૈક્યં હરિશર્વયોઃ શ્રીસંયુક્તયોરત્ર ન સંશયોઽસ્તિ ॥ ૨૬ ॥

ઇન્દ્રાદયો દેવવરા ઉદારા ત્રૈલોક્યસંરક્ષણદત્તચિત્તાઃ ।
હરિં હરં ચૈકસ્વરૂપમેવ પશ્યન્તિ ભક્ત્યા ચ ભજન્તિ નૂનમ્ ॥ ૨૭ ॥

સર્વેષુ વેદેષુ ખલુ પ્રસિદ્ધવૈકુણ્ઠકૈલાસગયોઃ સુધામ્નોઃ ।
મુકુન્દબાલેન્દુવતંસયોઃ સચ્ચરિત્રયોરીશ્વરયોરભેદઃ ॥ ૨૮ ॥

સર્વાણિ શાસ્ત્રાણિ વદન્તિ નૂનં હરેર્હરસ્યૈક્યમુદારમૂર્તેઃ ।
નાસ્ત્યત્ર સન્દેહલવોઽપિ સત્યં નિત્યં જના ધર્મધના ગદન્તિ ॥ ૨૯ ॥

સર્વૈઃ પુરાણૈરિદમેવ સૂક્તં યદ્વિષ્ણુશમ્ભોર્મહનીયમૂર્ત્યોઃ ।
ઐક્યં સદૈવાઽસ્તિ ન ભેદલેશોઽપ્યસ્તીહ ચિન્ત્યં સુજનૈસ્તદેવમ્ ॥ ૩૦ ॥

ભેદં પ્રપશ્યન્તિ નરાધમા યે વિષ્ણૌ ચ શમ્ભૌ ચ દયાનિધાને ।
તે યાન્તિ પાપાઃ પરિતાપયુક્તા ઘોરં વિશાલં નિરયસ્ય વાસમ્ ॥ ૩૧ ॥

ભૂતાધિપં વા વિબુધાધિપં વા રમેશ્વરં વા પરમેશ્વરં વા ।
પીતામ્બરં વા હરિદમ્બરં વા હરિં હરં વા પુરુષા ભજધ્વમ્ ॥ ૩૨ ॥

મહસ્વિવર્યં કમનીયદેહમુદારસારં સુખદાયિચેષ્ટમ્ ।
સર્વેષ્ટદેવં દુરિતાપહારં વિષ્ણું શિવં વા સતતં ભજધ્વમ્ ॥ ૩૩ ॥

શિવસ્ય વિષ્ણોશ્ચ વિભાત્યભેદો વ્યાસાદયોઽપીહ મહર્ષયસ્તે ।
સર્વજ્ઞભાવં દધતો નિતાન્તં વદન્તિ ચૈવં કલયન્તિ સન્તઃ ॥ ૩૪ ॥

મહાશયા ધર્મવિધાનદક્ષા રક્ષાપરા નિર્જિતમાનસા યે ।
તેઽપીહ વિજ્ઞાઃ સમદર્શિનો વૈ શિવસ્ય વિષ્ણોઃ કલયન્ત્યભેદમ્ ॥ ૩૫ ॥

હરિરેવ હરો હર એવ હરિર્ન હિ ભેદલવોઽપિ તયોઃ પ્રથિતઃ ।
ઇતિ સિદ્ધમુનીશયતીશવરા નિગદન્તિ સદા વિમદાઃ સુજનાઃ ॥ ૩૬ ॥

હર એવ હરિર્હરિરેવ હરો હરિણા ચ હરેણ ચ વિશ્વમિદમ્ ।
પ્રવિનિર્મિતમેતદવેહિ સદા વિમદો ભવ તૌ ભજ ભાવયુતઃ ॥ ૩૭ ॥

હરિરેવ બભૂવ હરઃ પરમો હર એવ બભૂવ હરિઃ પરમઃ ।
હરિતા હરતા ચ તથા મિલિતા રચયત્યખિલં ખલુ વિશ્વમિદમ્ ॥ ૩૮ ॥

વૃષધ્વજં વા ગરુડધ્વજં વા ગિરીશ્વરં વા ભુવનેશ્વરં વા ।
પતિં પશૂનામથવા યદૂનાં કૃષ્ણં શિવં વા વિબુધા ભજન્તે ॥ ૩૯ ॥

ભીમાકૃતિં વા રુચિરાકૃતિં વા ત્રિલોચનં વા સમલોચનં વા ।
ઉમાપતિં વાઽથ રમાપતિં વા હરિં હરં વા મુનયો ભજન્તે ॥ ૪૦ ॥

હરિઃ સ્વયં વૈ હરતાં પ્રયાતો હરસ્તુ સાક્ષાદ્ધરિભાવમાપ્તઃ ।
હરિર્હરશ્ચાપિ જગજ્જનાનામુપાસ્યદેવૌ સ્ત ઇતિ પ્રસિદ્ધિઃ ॥ ૪૧ ॥

હરિર્હિ સાક્ષત્ હર એવ સિદ્ધો હરો હિ સાક્ષાદ્ધદિરેવ ચાસ્તે ।
હીરર્હરશ્ચ સ્વયમેવ ચૈકો દ્વિરૂપતાં કાર્યવશાત્ પ્રયાતઃ ॥ ૪૨ ॥

હરિર્જગત્પાલનકૃત્પ્રસિદ્ધો હરો જગન્નાશકરઃ પરાત્મા ।
સ્વરૂપમાત્રેણ ભિદામવાપ્તૌ દ્વાવેકરૂપૌ સ્ત ઇમૌ સુરેશૌ ॥ ૪૩ ॥

દયનિધાનં વિલસદ્વિધાનં દેવપ્રધાનં નનુ સાવધાનમ્ ।
સાનન્દસન્માનસભાસમાનં દેવં શિવં વા ભજ કેશવં વા ॥ ૪૪ ॥

શ્રીકૌસ્તુભાભરણમિન્દુકલાવતંસં
કાલીવિલાસિનમથો કમલાવિલાસમ્ ।
દેવં મુરારિમથ વા ત્રિપુરારિમીશં
ભેદં વિહાય ભજ ભો ભજ ભૂરિ ભક્ત્યા ॥ ૪૫ ॥

વિષ્ણુઃ સાક્ષાચ્છમ્ભુરેવ પ્રસિદ્ધઃ શમ્ભુઃ સાક્ષાદ્વિષ્ણુરેવાસ્તિ નૂનમ્ ।
નાસ્તિ સ્વલ્પોઽપીહ ભેદાવકાશઃ સિદ્ધાન્તોઽયં સજ્જનાનાં સમુક્તઃ ॥ ૪૬ ॥

શમ્ભુર્વિષ્ણુશ્ચૈકરૂપો દ્વિમૂર્તિઃ સત્યં સત્યં ગદ્યતે નિશ્ચિતં સત્ ।
અસ્મિન્મિથ્યા સંશયં કુર્વતે યે પાપાચારાસ્તે નરા રાક્ષસાખ્યાઃ ॥ ૪૭ ॥

વિષ્ણૌ શમ્ભૌ નાસ્તિ ભેદાવભાસઃ સઙ્ખ્યાવન્તઃ સન્ત એવં વદન્તિ ।
અન્તઃ કિઞ્ચિત્સંવિચિન્ત્ય સ્વયં દ્રાક્ ભેદં ત્યક્ત્વા તૌ ભજસ્વ પ્રકામમ્ ॥ ૪૮ ॥

વિષ્ણોર્ભક્તાઃ શમ્ભુવિદ્વેષસક્તાઃ શમ્ભોર્ભક્તા વિષ્ણુવિદ્વેષિણો યે ।
કામક્રોધાન્ધાઃ સુમન્દાઃ સનિન્દા વિન્દન્તિ દ્રાક્ તે નરા દુઃખજાલમ્ ॥ ૪૯ ॥

વિષ્ણૌ શમ્ભૌ ભેદબુદ્ધિં વિહાય ભક્ત્યા યુક્તાઃ સજ્જના યે ભજન્તે ।
તેષાં ભાગ્યં વસ્તુમીશો ગુરુર્નો સત્યં સત્યં વચ્મ્યંહ વિદ્ધિ તત્ત્વમ્ ॥ ૫૦ ॥

હરેર્વિરોધી ચ હરસ્ય ભક્તો હરસ્ય વૈરી ચ હરેશ્ચ ભક્તઃ ।
સાક્ષાદસૌ રાક્ષસ એવ નૂનં નાસ્ત્યત્ર સન્દેહલવોઽપિ સત્યમ્ ॥ ૫૧ ॥

શિવં ચ વિષ્ણું ચ વિભિન્નદેહં પશ્યન્તિ યે મૂઢધિયોઽતિનીચાઃ ।
તે કિં સુસદ્ભિઃ સુતરાં મહદ્ભિઃ સમ્ભાષણીયાઃ પુરુષા ભવન્તિ ॥ ૫૨ ॥

અનેકરૂપં વિદિતૈકરૂપં મહાન્તમુચ્ચૈરતિશાન્તચિત્તમ્ ।
દાન્તં નિતાન્તં શુભદં સુકાન્તં વિષ્ણું શિવં વા ભજ ભૂરિભક્ત્યા ॥ ૫૩ ॥

હરે મુરારે હર હે પુરારે વિષ્ણો દયાલો શિવ હે કૃપાલો ।
દીનં જનં સર્વગુણૈર્વિહીનં માં ભક્તમાર્તં પરિપાહિ નિત્યમ્ ॥ ૫૪ ॥

હે હે વિષ્ણો શમ્ભુરૂપસ્ત્વમેવ હે હે શમ્ભો વિષ્ણુરૂપસ્ત્વમેવ ।
સત્યં સર્વે સન્ત એવં વદન્તઃ સંસારાબ્ધિં હ્યઞ્જસા સન્તરન્તિ ॥ ૫૫ ॥

વિષ્ણુઃ શમ્ભુઃ શમ્ભુરેવાસ્તિ વિષ્ણુઃ શમ્ભુર્વિષ્ણુર્વિષ્ણુરેવાસ્તિ શમ્ભુઃ ।
શમ્ભૌ વિષ્ણૌ ચૈકરૂપત્વમિષ્ટં શિષ્ટા એવં સર્વદા સઞ્જપન્તિ ॥ ૫૬ ॥

દૈવી સમ્પદ્વિદ્યતે યસ્ય પુંસઃ શ્રીમાન્ સોઽયં સર્વદા ભક્તિયુક્તઃ ।
શમ્ભું વિષ્ણું ચૈકરૂપં દ્વિદેહં ભેદં ત્યક્ત્વા સમ્ભજન્મોક્ષમેતિ ॥ ૫૭ ॥

યેષાં પુંસામાસુરી સમ્પદાસ્તે મૃત્યોર્ગ્રાસાઃ કામલોભાભિભૂતાઃ ।
ક્રોધેનાન્ધા બન્ધયુક્તા જનાસ્તે શમ્ભું વિષ્ણું ભેદબુદ્ધ્યા ભજન્તે ॥ ૫૮ ॥

કલ્યાણકારં સુખદપ્રકારં વિનિર્વિકારં વિહિતોપકારમ્ ।
સ્વાકારમીશં ન કૃતાપકારં શિવં ભજધ્વં કિલ કેશવં ચ ॥ ૫૯ ॥

સચ્ચિત્સ્વરૂપં કરુણાસુકૂપં ગીર્વાણભૂપં વરધર્મયૂપમ્ ।
સંસારસારં સુરુચિપ્રસારં દેવં હરિં વા ભજ ભો હરં વા ॥ ૬૦ ॥

આનન્દસિન્ધું પરદીનબન્ધું મોહાન્ધકારસ્ય નિકારહેતુમ્ ।
સદ્ધર્મસેતું રિપુધૂમકેતું ભજસ્વ વિષ્ણું શિવમેકબુદ્ધ્યા ॥ ૬૧ ॥

વેદાન્તસિદ્ધાન્તમયં દયાલું સત્સાઙ્ખ્યશાસ્ત્રપ્રતિપાદ્યમાનમ્ ।
ન્યાયપ્રસિદ્ધં સુતરાં સમિદ્ધં ભજસ્વ વિષ્ણું શિવમેકબુદ્ધ્યા ॥ ૬૨ ॥

પાપાપહારં રુચિરપ્રચારં કૃતોપકારં વિલસદ્વિહારમ્ ।
સદ્ધર્મધારં કમનીયદારં સારં હરિં વા ભજ ભો હરં વા ॥ ૬૩ ॥

વિષ્ણૌ હરૌ ભેદમવેક્ષમાણઃ પ્રાણી નિતાન્તં ખલુ તાન્તચેતાઃ । – આદ્દેદ્।
પ્રેતાધિપસ્યૈતિ પુરં દુરન્તં દુઃખં ચ તત્ર પ્રથિતં પ્રયાતિ ॥ ૬૪ ॥

ભો ભો જના જ્ઞાનધના મનાગપ્યર્ચ્યે હરૌ ચાપિ હરે ચ નૂનમ્ ।
ભેદં પરિત્યજ્ય મનો નિરુધ્ય સુખં ભવન્તઃ ખલુ તૌ ભજન્તુ ॥ ૬૫ ॥

આનન્દસન્મન્દિરમિન્દુકાન્તં શાન્તં નિતાન્તં ભુવનાનિ પાન્તમ્ ।
ભાન્તં સુદાન્તં વિહિતાસુરાન્તં દેવં શિવં વા ભજ કેશવં વા ॥ ૬૬ ॥

હે હે હરે કૃષ્ણ જનાર્દનેશ શમ્ભો શશાઙ્કાભરણાધિદેવ ।
નારાયણ શ્રીશ જગત્સ્વરૂપ માં પાહિ નિત્યં શરણં પ્રપન્નમ્ ॥ ૬૭ ॥

વિષ્ણો દયાલોઽચ્યુત શાર્ઙ્ગપાણે ભૂતેશ શમ્ભો શિવ શર્વ નાથ ।
મુકુન્દ ગોવિન્દ રમાધિપેશ માં પાહિ નિત્યં શરણં પ્રપન્નમ્ ॥ ૬૮ ॥

કલ્યાણકારિન્ કમલાપતે હે ગૈરીપતે ભીમ ભવેશ શર્વ ।
ગિરીશ ગૌરીપ્રિય શૂલપાણે માં પાહિ નિત્યં શરણં પ્રપત્રમ્ ॥ ૬૯ ॥

હે શર્વ હે શઙ્કર હે પુરારે હે કેશવ હે કૃષ્ણ હરે મુરારે ।
હે દીનબન્ધો કરુણૈકસિન્ધો માં પાહિ નિત્યં શરણં પ્રપન્નમ્ ॥ ૭૦ ॥

હે ચન્દ્રમૌલે હરિરૂપ શમ્ભો હે ચક્રપાણે શિવરૂપ વિષ્ણો ।
હે કામશત્રો ખલુ કામતાત માં પાહિ નિત્યં ભગવન્નમસ્તે ॥ ૭૧ ॥

સકલલોકપશોકવિનાશિનૌ પરમરમ્યતયા પ્રવિકાશિનૌ ।
અઘસમૂહવિદારણકારિણૌ હરિહરૌ ભજ મૂઢ ભિદાં ત્યજ ॥ ૭૨ ॥

હરિઃ સાક્ષાદ્ધરઃ પ્રોક્તો હરઃ સાક્ષાદ્ધરિઃ સ્મૃતઃ ।
ઉભયોરન્તરં નાસ્તિ સત્યં સત્યં નં સંશયઃ ॥ ૭૩ ॥

યો હરૌ ચ હરે સાક્ષાદેકમૂર્તૌ દ્વિધા સ્થિતે ।
ભેદં કરોતિ મૂઢાત્મા સ યાતિ નરકં ધ્રુવમ્ ॥ ૭૪ ॥

યસ્ય બુદ્ધિર્હરૌ ચાપિ હરે ભેદં ચ પશ્યતિ ।
સ નરાધમતાં યાતો રોગી ભવતિ માનવઃ ॥ ૭૫ ॥

યો હરૌ ચ હરે ચાપિ ભેદબુદ્ધિં કરોત્યહો ।
તસ્માન્મૂઢતમો લોકે નાન્યઃ કશ્ચન વિદ્યતે ॥ ૭૬ ॥

મુક્તિમિચ્છસિ ચેત્તર્હિ ભેદં ત્યજ હરૌ હરે ।
અન્યથા જન્મલક્ષેષુ મુક્તિઃ ખલુ સુદુર્લભા ॥ ૭૭ ॥

વિષ્ણોઃ શિવસ્ય ચાભેદજ્ઞાનાન્મુક્તિઃ પ્રજાયતે ।
ઇતિ સદ્વેદવાક્યાનાં સિદ્ધાન્તઃ પ્રતિપાદિતઃ ॥ ૭૮ ॥

વિષ્ણુઃ શિવઃ શિવો વિષ્ણુરિતિ જ્ઞાનં પ્રશિષ્યતે ।
એતજ્જ્ઞાનયુતો જ્ઞાનિ નાન્યથા જ્ઞાનમિષ્યતે ॥ ૭૯ ॥

હરિર્હરો હરશ્ચાપિ હરિરસ્તીતિ ભાવયન્ ।
ધર્માર્થકામમોક્ષાણામધિકારી ભવેન્નરઃ ॥ ૮૦ ॥

હરિં હરં ભિન્નરૂપં ભાવયત્યધમો નરઃ ।
સ વર્ણસઙ્કરો નૂનં વિજ્ઞેયો ભાવિતાત્મભિઃ ॥ ૮૧ ॥

હર શમ્ભો હરે વિષ્ણો શમ્ભો હર હરે હર ।
ઇતિ નિત્યં જપન્ જન્તુર્જીવન્મુક્તો હિ જાયતે ॥ ૮૨ ॥

ન હરિં ચ હરં ચાપિ ભેદબુદ્ધ્યા વિલોકયેત્ ।
યદીચ્છેદાત્મનઃ ક્ષેમં બુદ્ધિમાન્ કુશલો નરઃ ॥ ૮૩ ॥

હરે હર દયાલો માં પાહિ પાહિ કૃપાં કુરુ ।
ઇતિ સઞ્જપનાદેવ મુક્તિઃ પ્રાણૌ પ્રતિષ્ઠિતા ॥ ૮૪ ॥

હરિં હરં દ્વિધા ભિન્નં વસ્તુતસ્ત્વેકરૂપકમ્ ।
પ્રણમામિ સદા ભક્ત્યા રક્ષતાં તૌ મહેશ્વરૌ ॥ ૮૫ ॥

ઇદં હરિહરસ્તોત્રં સૂક્તં પરમદુર્લભમ્ ।
ધર્માર્થકામમોક્ષાણાં દાયકં દિવ્યમુત્તમમ્ ॥ ૮૬ ॥

શિવકેશવયોરૈક્યપ્રતિપાદકમીડિતમ્ ।
પઠેયુઃ કૃતિનઃ શાન્તા દાન્તા મોક્ષાભિલાષિણઃ ॥ ૮૭ ॥

એતસ્ય પઠનાત્સર્વાઃ સિદ્ધયો વશગાસ્તથા ।
દેવયોર્વિષ્ણુશિવયોર્ભક્તિર્ભવતિ ભૂતિદા ॥ ૮૮ ॥

ધર્માર્થી લભતે ધર્મમર્થાર્થી ચાર્થમશ્નુતે ।
કામાર્થી લભતે કામં મોક્ષાર્થી મોક્ષમશ્નુતે ॥ ૮૯ ॥

દુર્ગમે ઘોરસઙ્ગ્રામે કાનને વધબન્ધને ।
કારાગારેઽસ્ય પઠનાજ્જાયતે તત્ક્ષણં સુખી ॥ ૯૦ ॥

વેદે યથા સામવેદો વેદાન્તો દર્શને યથા ।
સ્મૃતૌ મનુસ્મૃતિર્યદ્વત્ વર્ણેષુ બ્રાહ્મણો યથા ॥ ૯૧ ॥

યથાઽઽશ્રમેષુ સન્ન્યાસો યથા દેવેષુ વાસવઃ ।
યથાઽશ્વત્થઃ પાદપેષુ યથા ગઙ્ગા નદીષુ ચ ॥ ૯૨ ॥

પુરાણેષુ યથા શ્રેષ્ઠં મહાભારતમુચ્યતે ।
યથા સર્વેષુ લોકેષુ વૈકુણ્ઠઃ પરમોત્તમઃ ॥ ૯૩ ॥

યથા તીર્થેષુ સર્વેષુ પ્રયાગઃ શ્રેષ્ઠ ઈરિતઃ ।
યથા પુરીષુ સર્વાસુ વરા વારાણસી મતા ॥ ૯૪ ॥

યથા દાનેષુ સર્વેષુ ચાન્નદાનં મહત્તમમ્ ।
યથા સર્વેષુ ધર્મેષુ ચાહિંસા પરમા સ્મૃતા ॥ ૯૫ ॥

યથા સર્વેષુ સૌખ્યેષુ ભોજનં પ્રાહુરુત્તમમ્ ।
તથા સ્તોત્રેષુ સર્વેષુ સ્તોત્રમેતત્પરાત્પરમ્ ॥ ૯૬ ॥

અન્યાનિ યાનિ સ્તોત્રાણિ તાનિ સર્વાણિ નિશ્ચિતમ્ ।
અસ્ય સ્તોત્રસ્ય નો યાન્તિ ષોડશીમપિ સત્કલામ્ ॥ ૯૭ ॥

ભૂતપ્રેતપિશાચાદ્યા બાલવૃદ્ધગ્રહાશ્ચ યે ।
તે સર્વે નાશમાયાન્તિ સ્તોત્રસ્યાસ્ય પ્રભાવતઃ ॥ ૯૮ ॥

યત્રાસ્ય પાઠો ભવતિ સ્તોત્રસ્ય મહતો ધુવમ્ ।
તત્ર સાક્ષાત્સદા લક્ષ્મીર્વસત્યેવ ન સંશયઃ ॥ ૯૯ ॥

અસ્ય સ્તોત્રસ્ય પાઠેન વિશ્વેશૌ શિવકેશવૌ ।
સર્વાન્મનોરથાન્પુંસાં પૂરયેતાં ન સંશયઃ ॥ ૧૦૦ ॥

પુણ્યં પુણ્યં મહત્પુણ્યં સ્તોત્રમેતદ્ધિ દુર્લભમ્ ।
ભો ભો મુમુક્ષવઃ સર્વે યૂયં પઠત સર્વદા ॥ ૧૦૧ ॥

ઇત્યચ્યુતાશ્રમસ્વામિવિરચિતં શ્રીહરિહરાદ્વૈતસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top