Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shataka / Hariharastotram Lyrics in Punjabi | Hari Hara Stotram

Hariharastotram Lyrics in Punjabi | Hari Hara Stotram

130 Views

Harihara Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਹਰਿਹਰਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥

ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਾਖ੍ਯਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਪ੍ਰਦਾਯਿਨੌ ।
ਵਨ੍ਦੇ ਹਰਿਹਰੌ ਦੇਵੌ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਪਰਿਪਾਯਿਨੌ ॥ ੧ ॥

ਏਕਮੂਰ੍ਤੀ ਦ੍ਵਿਧਾ ਭਿਨ੍ਨੌ ਸਂਸਾਰਾਰ੍ਣਵਤਾਰਕੌ ।
ਵਨ੍ਦੇऽਹਂ ਕਾਮਦੌ ਦੇਵੌ ਸਤਤਂ ਸ਼ਿਵਕੇਸ਼ਵੌ ॥ ੨ ॥

ਦਯਾਮਯੌ ਦੀਨਦਰਿਦ੍ਰਤਾਪਹੌ ਮਹੌਜਸੌ ਮਾਨ੍ਯਤਮੌ ਸਦਾ ਸਮੌ ।
ਉਦਾਰਲੀਲਾਲਲਿਤੌ ਸਿਤਾਸਿਤੌ ਨਮਾਮਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼ਿਵਕੇਸ਼ਵਾਵਹਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਅਨਨ੍ਤਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਨਿਧੀ ਵਿਧਿਸ੍ਤੁਤੌ ਸ਼੍ਰਿਯਾ ਯੁਤੌ ਲੋਕਵਿਧਾਨਕਾਰਿਣੌ ।
ਸੁਰਾਸੁਰਾਧੀਸ਼ਨੁਤੌ ਨੁਤੌ ਜਗਤ੍ਪਤੀ ਸਦਾ ਵਿਧਤ੍ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਕੇਸ਼ਵੌ ਸ਼ਿਵਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯੀਪਾਲਨਨਾਸ਼ਕਾਰਕੌ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਹਾਸੌ ਵਿਲਸਤ੍ਸਦਾਨਨੌ ।
ਮਹਾਬਲੌ ਮਞ੍ਜੁਲਮੂਰ੍ਤਿਧਾਰਿਣੌ ਸ਼ਿਵਂ ਵਿਧਤ੍ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਕੇਸ਼ਵੌ ਸਦਾ ॥ ੫ ॥

ਮਹਸ੍ਵਿਨੌ ਮੋਦਕਰੌ ਪਰੌ ਵਰੌ ਮੁਨੀਸ਼੍ਵਰੈਃ ਸੇਵਿਤਪਾਦਪਙ੍ਕਜੌ ।
ਅਜੌ ਸੁਜਾਤੌ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰੌ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵਂ ਵਿਧਤ੍ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਕੇਸ਼ਵੌ ਮਮ ॥ ੬ ॥

ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼ਿਵਿਕੇਸ਼ਵਾਭ੍ਯਾਂ ਸ੍ਵਭਕ੍ਤਸਂਰਕ੍ਸ਼ਣਤਤ੍ਪਰਾਭ੍ਯਾਮ੍ ।
ਦੇਵੇਸ਼੍ਵਰਾਭ੍ਯਾਂ ਕਰੁਣਾਕਰਾਭ੍ਯਾਂ ਲੋਕਤ੍ਰਯੀਨਿਰ੍ਮਿਤਿਕਾਰਣਾਭ੍ਯਾਮ੍ ॥ ੭ ॥

ਸਲੀਲਸ਼ੀਲੌ ਮਹਨੀਯਮੂਰ੍ਤੀ ਦਯਾਕਰੌ ਮਞ੍ਜੁਲਸਚ੍ਚਰਿਤ੍ਰੌ ।
ਮਹੋਦਯੌ ਵਿਸ਼੍ਵਵਿਨੋਦਹੇਤੂ ਨਮਾਮਿ ਦੇਵੌ ਸ਼ਿਵਕੇਸ਼ਵੌ ਤੌ ॥ ੮ ॥

ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਪਾਣਿਂ ਵਰਚਕ੍ਰਪਾਣਿਂ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਂ ਸ੍ਪਸ਼੍ਟਦਿਗਮ੍ਬਰਂ ਚ ।
ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਂ ਵਾ ਦਸ਼ਬਾਹੁਯੁਕ੍ਤਂ ਹਰਿਂ ਹਰਂ ਵਾ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ॥ ੯ ॥

ਕਪਾਲਮਾਲਾਲਲਿਤਂ ਸ਼ਿਵਂ ਚ ਸਦ੍ਵੈਜਯਨ੍ਤੀਸ੍ਰਗੁਦਾਰਸ਼ੋਭਮ੍ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਂ ਚ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਣਿਪਤ੍ਯ ਯਾਚੇ ਭਵਤ੍ਪਦਾਮ੍ਭੋਰੁਹਯੋਃ ਸ੍ਮਤਿਃ ਸ੍ਤਾਤ੍ ॥ ੧੦ ॥

ਸ਼ਿਵ ਤ੍ਵਮੇਵਾऽਸਿ ਹਰਿਸ੍ਵਰੂਪੋ ਹਰੇ ਤ੍ਵਮੇਵਾऽਸਿ ਸ਼ਿਵਸ੍ਵਰੂਪਃ ।
ਭ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ਯਾ ਜਨਾਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਦ੍ਵਿਵਿਧਸ੍ਵਰੂਪਂ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਮੂਢਾ ਨਨੁ ਨਾਸ਼ਹੇਤੋਃ ॥ ੧੧ ॥

ਹਰੇ ਜਨਾ ਯੇ ਸ਼ਿਵਰੂਪਿਣਂ ਤ੍ਵਾਂ ਤ੍ਵਦ੍ਰੂਪਮੀਸ਼ਂ ਕਲਯਨ੍ਤਿ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ।
ਤੇ ਭਾਗ੍ਯਵਨ੍ਤਃ ਪੁਰੁਸ਼ਾਃ ਕਦਾऽਪਿ ਨ ਯਾਨ੍ਤਿ ਭਾਸ੍ਵਤ੍ਤਨਯਸ੍ਯ ਗੇਹਮ੍ ॥ ੧੨ ॥

ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਜਨਾ ਯੇ ਹਰਿਰੂਪਿਣਂ ਤ੍ਵਾਂ ਭਵਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਕਮਲਾਲਯੇਸ਼ਮ੍ ।
ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਖਲੁ ਤੇ ਮਹਾਨ੍ਤੌ ਯਮਸ੍ਯ ਨੋ ਯਾਨ੍ਤਿ ਪੁਰਂ ਕਦਾਚਿਤ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਸ਼ਿਵੇ ਹਰੌ ਭੇਦਧਿਯਾऽऽਧਿਯੁਕ੍ਤਾ ਮੁਕ੍ਤਿਂ ਲਭਨ੍ਤੇ ਨ ਜਨਾ ਦੁਰਾਪਾਮ੍ ।
ਭੁਕ੍ਤਿਂ ਚ ਨੈਵੇਹ ਪਰਨ੍ਤੁ ਦੁਃਖਂ ਸਂਸਾਰਕੂਪੇ ਪਤਿਤਾਃ ਪ੍ਰਯਾਨ੍ਤਿ ॥ ੧੪ ॥

ਹਰੇ ਹਰੌ ਭੇਦਦਸ਼ੋ ਭਸ਼ਂ ਵੈ ਸਂਸਾਰਸਿਨ੍ਧੌ ਪਤਿਤਾਃ ਸਤਾਪਾਃ ।
ਪਾਪਾਸ਼ਯਾ ਮੋਹਮਯਾਨ੍ਧਕਾਰੇ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਾ ਮਹਾਦੁਃਖਭਰਂ ਲਭਨ੍ਤੇ ॥ ੧੫ ॥

ਸਨ੍ਤੋ ਲਸਨ੍ਤਃ ਸੁਤਰਾਂ ਹਰੌ ਚ ਹਰੇ ਚ ਨਿਤ੍ਯਂ ਵਹੁਭਕ੍ਤਿਮਨ੍ਤਃ ।
ਅਨ੍ਤਰ੍ਮਹਾਨ੍ਤੌ ਸ਼ਿਵਕੇਸ਼ਵੌ ਤੌ ਧ੍ਯਾਯਨ੍ਤ ਉਚ੍ਚੈਰ੍ਮੁਦਮਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਤਿ ॥ ੧੬ ॥

ਹਰੌ ਹਰੇ ਚੈਕ੍ਯਮੁਦਾਰਸ਼ੀਲਾਃ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਸ਼ਸ਼੍ਵਤ੍ਸੁਖਦਾਯਿਲੀਲਾਃ ।
ਤੇ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤੀ ਸਮਵਾਪ੍ਯ ਨੂਨਂ ਸੁਖਂ ਦੁਰਾਪਂ ਸੁਤਰਾਂ ਲਭਨ੍ਤੇ ॥ ੧੭ ॥

ਸ਼ਿਵੇ ਸ਼ਿਵੇਸ਼ੇऽਪਿ ਚ ਕੇਸ਼ਵੇ ਚ ਪਦ੍ਮਾਪਤੌ ਦੇਵਵਰੇ ਮਹਾਨ੍ਤਃ ।
ਭੇਦਂ ਨ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਪਰਨ੍ਤੁ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਯੋਰਭੇਦਂ ਕਲਯਨ੍ਤਿ ਸਤ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੮ ॥

ਰਮਾਪਤਿਂ ਵਾ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿਂ ਵਾ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਂ ਵਾ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰਂ ਵਾ ।
ਪਿਨਾਕਪਾਣਿਂ ਖਲੁ ਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗਪਾਣਿਂ ਹਰਿ ਹਰਂ ਵਾ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੯ ॥

ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰਂ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਂ ਵਾ ਵੈਕੁਣ੍ਠਲੋਕਸ੍ਥਿਤਮਚ੍ਯੁਤਂ ਵਾ ।
ਕੈਲਾਸਸ਼ੈਲਸ੍ਥਿਤਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਵਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਂ ਚ ਸ਼ਮ੍ਭੁਂ ਚ ਨਮਾਮਿ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ॥ ੨੦ ॥

ਹਰਿਰ੍ਦਯਾਰ੍ਦ੍ਰਾਸ਼ਯਤਾਂ ਪ੍ਰਯਾਤੋ ਹਰੋ ਦਯਾਲੂਤ੍ਤਮਭਾਵਮਾਪ੍ਤਃ ।
ਅਨੇਕਦਿਵ੍ਯਾਸ੍ਤ੍ਰਧਰਃ ਪਰੇਸ਼ਃ ਪਾਯਾਦਜਸ੍ਰਂ ਕਪਯਾ ਨਤਂ ਮਾਮ੍ ॥ ੨੧ ॥

ਸ਼ੇਸ਼ੋऽਸ੍ਤਿ ਯਸ੍ਯਾਭਰਣਤ੍ਵਮਾਪ੍ਤੋ ਯਦ੍ਵਾ ਸੁਸ਼ਯ੍ਯਾਤ੍ਵਮਿਤਃ ਸਦੈਵ ।
ਦੇਵਃ ਸ ਕੋऽਪੀਹ ਹਰਿਰ੍ਹਰੋ ਵਾ ਕਰੋਤੁ ਮੇ ਮਞ੍ਜੁਲਮਙ੍ਗਲਂ ਦ੍ਰਾਕ੍ ॥ ੨੨ ॥

ਹਰਿਂ ਹਰਂ ਚਾਪਿ ਭਜਨ੍ਤਿ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਵਿਭੇਦਬੁਦ੍ਧਿਂ ਪ੍ਰਵਿਹਾਯ ਨੂਨਮ੍ ।
ਸਿਦ੍ਧਾ ਮਹਾਨ੍ਤੋ ਮੁਨਯੋ ਮਹੇਚ੍ਛਾਃ ਸ੍ਵਚ੍ਛਾਸ਼ਯਾ ਨਾਰਦਪਰ੍ਵਤਾਦ੍ਯਾਃ ॥ ੨੩ ॥

ਸਨਤ੍ਕੁਮਾਰਾਦਯ ਉਨ੍ਨਤੇਚ੍ਛਾ ਮੋਹੇਨ ਹੀਨਾ ਮੁਨਯੋ ਮਹਾਨ੍ਤਃ ।
ਸ੍ਵਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਿਤਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਮਚ੍ਯੁਤਂ ਚ ਭੇਦਂ ਪਰਿਤ੍ਯਜ੍ਯ ਸਦਾ ਭਜਨ੍ਤੇ ॥ ੨੪ ॥

ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾ ਵਸਿਸ਼੍ਠਾਦਯ ਆਤ੍ਮਨਿਸ਼੍ਠਾਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਃ ਸ੍ਵਧਰ੍ਮਾਵਨਕਰ੍ਮਚਿਤ੍ਤਾਃ ।
ਹਤ੍ਤਾਪਹਾਰਂ ਮਲਹੀਨਚਿਤ੍ਤਾ ਹਰਿਂ ਹਰਂ ਚੈਕਤਯਾ ਭਜਨ੍ਤੇ ॥ ੨੫ ॥

ਅਨ੍ਯੇ ਮਹਾਤ੍ਮਾਨ ਉਦਾਰਸ਼ੀਲਾ ਭਗ੍ਵਾਦਯੋ ਯੇ ਪਰਮਰ੍ਸ਼ਯਸ੍ਤੇ ।
ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਚੈਕ੍ਯਂ ਹਰਿਸ਼ਰ੍ਵਯੋਃ ਸ਼੍ਰੀਸਂਯੁਕ੍ਤਯੋਰਤ੍ਰ ਨ ਸਂਸ਼ਯੋऽਸ੍ਤਿ ॥ ੨੬ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਯੋ ਦੇਵਵਰਾ ਉਦਾਰਾ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਸਂਰਕ੍ਸ਼ਣਦਤ੍ਤਚਿਤ੍ਤਾਃ ।
ਹਰਿਂ ਹਰਂ ਚੈਕਸ੍ਵਰੂਪਮੇਵ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਚ ਭਜਨ੍ਤਿ ਨੂਨਮ੍ ॥ ੨੭ ॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੁ ਵੇਦੇਸ਼ੁ ਖਲੁ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਵੈਕੁਣ੍ਠਕੈਲਾਸਗਯੋਃ ਸੁਧਾਮ੍ਨੋਃ ।
ਮੁਕੁਨ੍ਦਬਾਲੇਨ੍ਦੁਵਤਂਸਯੋਃ ਸਚ੍ਚਰਿਤ੍ਰਯੋਰੀਸ਼੍ਵਰਯੋਰਭੇਦਃ ॥ ੨੮ ॥

ਸਰ੍ਵਾਣਿ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਣਿ ਵਦਨ੍ਤਿ ਨੂਨਂ ਹਰੇਰ੍ਹਰਸ੍ਯੈਕ੍ਯਮੁਦਾਰਮੂਰ੍ਤੇਃ ।
ਨਾਸ੍ਤ੍ਯਤ੍ਰ ਸਨ੍ਦੇਹਲਵੋऽਪਿ ਸਤ੍ਯਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਜਨਾ ਧਰ੍ਮਧਨਾ ਗਦਨ੍ਤਿ ॥ ੨੯ ॥

ਸਰ੍ਵੈਃ ਪੁਰਾਣੈਰਿਦਮੇਵ ਸੂਕ੍ਤਂ ਯਦ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਮ੍ਭੋਰ੍ਮਹਨੀਯਮੂਰ੍ਤ੍ਯੋਃ ।
ਐਕ੍ਯਂ ਸਦੈਵਾऽਸ੍ਤਿ ਨ ਭੇਦਲੇਸ਼ੋऽਪ੍ਯਸ੍ਤੀਹ ਚਿਨ੍ਤ੍ਯਂ ਸੁਜਨੈਸ੍ਤਦੇਵਮ੍ ॥ ੩੦ ॥

ਭੇਦਂ ਪ੍ਰਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਨਰਾਧਮਾ ਯੇ ਵਿਸ਼੍ਣੌ ਚ ਸ਼ਮ੍ਭੌ ਚ ਦਯਾਨਿਧਾਨੇ ।
ਤੇ ਯਾਨ੍ਤਿ ਪਾਪਾਃ ਪਰਿਤਾਪਯੁਕ੍ਤਾ ਘੋਰਂ ਵਿਸ਼ਾਲਂ ਨਿਰਯਸ੍ਯ ਵਾਸਮ੍ ॥ ੩੧ ॥

ਭੂਤਾਧਿਪਂ ਵਾ ਵਿਬੁਧਾਧਿਪਂ ਵਾ ਰਮੇਸ਼੍ਵਰਂ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਂ ਵਾ ।
ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਂ ਵਾ ਹਰਿਦਮ੍ਬਰਂ ਵਾ ਹਰਿਂ ਹਰਂ ਵਾ ਪੁਰੁਸ਼ਾ ਭਜਧ੍ਵਮ੍ ॥ ੩੨ ॥

ਮਹਸ੍ਵਿਵਰ੍ਯਂ ਕਮਨੀਯਦੇਹਮੁਦਾਰਸਾਰਂ ਸੁਖਦਾਯਿਚੇਸ਼੍ਟਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਟਦੇਵਂ ਦੁਰਿਤਾਪਹਾਰਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਂ ਸ਼ਿਵਂ ਵਾ ਸਤਤਂ ਭਜਧ੍ਵਮ੍ ॥ ੩੩ ॥

ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਵਿਸ਼੍ਣੋਸ਼੍ਚ ਵਿਭਾਤ੍ਯਭੇਦੋ ਵ੍ਯਾਸਾਦਯੋऽਪੀਹ ਮਹਰ੍ਸ਼ਯਸ੍ਤੇ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਭਾਵਂ ਦਧਤੋ ਨਿਤਾਨ੍ਤਂ ਵਦਨ੍ਤਿ ਚੈਵਂ ਕਲਯਨ੍ਤਿ ਸਨ੍ਤਃ ॥ ੩੪ ॥

ਮਹਾਸ਼ਯਾ ਧਰ੍ਮਵਿਧਾਨਦਕ੍ਸ਼ਾ ਰਕ੍ਸ਼ਾਪਰਾ ਨਿਰ੍ਜਿਤਮਾਨਸਾ ਯੇ ।
ਤੇऽਪੀਹ ਵਿਜ੍ਞਾਃ ਸਮਦਰ੍ਸ਼ਿਨੋ ਵੈ ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਵਿਸ਼੍ਣੋਃ ਕਲਯਨ੍ਤ੍ਯਭੇਦਮ੍ ॥ ੩੫ ॥

ਹਰਿਰੇਵ ਹਰੋ ਹਰ ਏਵ ਹਰਿਰ੍ਨ ਹਿ ਭੇਦਲਵੋऽਪਿ ਤਯੋਃ ਪ੍ਰਥਿਤਃ ।
ਇਤਿ ਸਿਦ੍ਧਮੁਨੀਸ਼ਯਤੀਸ਼ਵਰਾ ਨਿਗਦਨ੍ਤਿ ਸਦਾ ਵਿਮਦਾਃ ਸੁਜਨਾਃ ॥ ੩੬ ॥

ਹਰ ਏਵ ਹਰਿਰ੍ਹਰਿਰੇਵ ਹਰੋ ਹਰਿਣਾ ਚ ਹਰੇਣ ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਮਿਦਮ੍ ।
ਪ੍ਰਵਿਨਿਰ੍ਮਿਤਮੇਤਦਵੇਹਿ ਸਦਾ ਵਿਮਦੋ ਭਵ ਤੌ ਭਜ ਭਾਵਯੁਤਃ ॥ ੩੭ ॥

ਹਰਿਰੇਵ ਬਭੂਵ ਹਰਃ ਪਰਮੋ ਹਰ ਏਵ ਬਭੂਵ ਹਰਿਃ ਪਰਮਃ ।
ਹਰਿਤਾ ਹਰਤਾ ਚ ਤਥਾ ਮਿਲਿਤਾ ਰਚਯਤ੍ਯਖਿਲਂ ਖਲੁ ਵਿਸ਼੍ਵਮਿਦਮ੍ ॥ ੩੮ ॥

ਵਸ਼ਧ੍ਵਜਂ ਵਾ ਗਰੁਡਧ੍ਵਜਂ ਵਾ ਗਿਰੀਸ਼੍ਵਰਂ ਵਾ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਂ ਵਾ ।
ਪਤਿਂ ਪਸ਼ੂਨਾਮਥਵਾ ਯਦੂਨਾਂ ਕਸ਼੍ਣਂ ਸ਼ਿਵਂ ਵਾ ਵਿਬੁਧਾ ਭਜਨ੍ਤੇ ॥ ੩੯ ॥

ਭੀਮਾਕਤਿਂ ਵਾ ਰੁਚਿਰਾਕਤਿਂ ਵਾ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਂ ਵਾ ਸਮਲੋਚਨਂ ਵਾ ।
ਉਮਾਪਤਿਂ ਵਾऽਥ ਰਮਾਪਤਿਂ ਵਾ ਹਰਿਂ ਹਰਂ ਵਾ ਮੁਨਯੋ ਭਜਨ੍ਤੇ ॥ ੪੦ ॥

ਹਰਿਃ ਸ੍ਵਯਂ ਵੈ ਹਰਤਾਂ ਪ੍ਰਯਾਤੋ ਹਰਸ੍ਤੁ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ਧਰਿਭਾਵਮਾਪ੍ਤਃ ।
ਹਰਿਰ੍ਹਰਸ਼੍ਚਾਪਿ ਜਗਜ੍ਜਨਾਨਾਮੁਪਾਸ੍ਯਦੇਵੌ ਸ੍ਤ ਇਤਿ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਿਃ ॥ ੪੧ ॥

ਹਰਿਰ੍ਹਿ ਸਾਕ੍ਸ਼ਤ੍ ਹਰ ਏਵ ਸਿਦ੍ਧੋ ਹਰੋ ਹਿ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ਧਦਿਰੇਵ ਚਾਸ੍ਤੇ ।
ਹੀਰਰ੍ਹਰਸ਼੍ਚ ਸ੍ਵਯਮੇਵ ਚੈਕੋ ਦ੍ਵਿਰੂਪਤਾਂ ਕਾਰ੍ਯਵਸ਼ਾਤ੍ ਪ੍ਰਯਾਤਃ ॥ ੪੨ ॥

ਹਰਿਰ੍ਜਗਤ੍ਪਾਲਨਕਤ੍ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧੋ ਹਰੋ ਜਗਨ੍ਨਾਸ਼ਕਰਃ ਪਰਾਤ੍ਮਾ ।
ਸ੍ਵਰੂਪਮਾਤ੍ਰੇਣ ਭਿਦਾਮਵਾਪ੍ਤੌ ਦ੍ਵਾਵੇਕਰੂਪੌ ਸ੍ਤ ਇਮੌ ਸੁਰੇਸ਼ੌ ॥ ੪੩ ॥

ਦਯਨਿਧਾਨਂ ਵਿਲਸਦ੍ਵਿਧਾਨਂ ਦੇਵਪ੍ਰਧਾਨਂ ਨਨੁ ਸਾਵਧਾਨਮ੍ ।
ਸਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਮਾਨਸਭਾਸਮਾਨਂ ਦੇਵਂ ਸ਼ਿਵਂ ਵਾ ਭਜ ਕੇਸ਼ਵਂ ਵਾ ॥ ੪੪ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕੌਸ੍ਤੁਭਾਭਰਣਮਿਨ੍ਦੁਕਲਾਵਤਂਸਂ
ਕਾਲੀਵਿਲਾਸਿਨਮਥੋ ਕਮਲਾਵਿਲਾਸਮ੍ ।
ਦੇਵਂ ਮੁਰਾਰਿਮਥ ਵਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰਿਮੀਸ਼ਂ
ਭੇਦਂ ਵਿਹਾਯ ਭਜ ਭੋ ਭਜ ਭੂਰਿ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ॥ ੪੫ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਚ੍ਛਮ੍ਭੁਰੇਵ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੇਵਾਸ੍ਤਿ ਨੂਨਮ੍ ।
ਨਾਸ੍ਤਿ ਸ੍ਵਲ੍ਪੋऽਪੀਹ ਭੇਦਾਵਕਾਸ਼ਃ ਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤੋऽਯਂ ਸਜ੍ਜਨਾਨਾਂ ਸਮੁਕ੍ਤਃ ॥ ੪੬ ॥

ਸ਼ਮ੍ਭੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼੍ਚੈਕਰੂਪੋ ਦ੍ਵਿਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ ਗਦ੍ਯਤੇ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਂ ਸਤ੍ ।
ਅਸ੍ਮਿਨ੍ਮਿਥ੍ਯਾ ਸਂਸ਼ਯਂ ਕੁਰ੍ਵਤੇ ਯੇ ਪਾਪਾਚਾਰਾਸ੍ਤੇ ਨਰਾ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਖ੍ਯਾਃ ॥ ੪੭ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੌ ਸ਼ਮ੍ਭੌ ਨਾਸ੍ਤਿ ਭੇਦਾਵਭਾਸਃ ਸਙ੍ਖ੍ਯਾਵਨ੍ਤਃ ਸਨ੍ਤ ਏਵਂ ਵਦਨ੍ਤਿ ।
ਅਨ੍ਤਃ ਕਿਞ੍ਚਿਤ੍ਸਂਵਿਚਿਨ੍ਤ੍ਯ ਸ੍ਵਯਂ ਦ੍ਰਾਕ੍ ਭੇਦਂ ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ ਤੌ ਭਜਸ੍ਵ ਪ੍ਰਕਾਮਮ੍ ॥ ੪੮ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੋਰ੍ਭਕ੍ਤਾਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਵਿਦ੍ਵੇਸ਼ਸਕ੍ਤਾਃ ਸ਼ਮ੍ਭੋਰ੍ਭਕ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਿਦ੍ਵੇਸ਼ਿਣੋ ਯੇ ।
ਕਾਮਕ੍ਰੋਧਾਨ੍ਧਾਃ ਸੁਮਨ੍ਦਾਃ ਸਨਿਨ੍ਦਾ ਵਿਨ੍ਦਨ੍ਤਿ ਦ੍ਰਾਕ੍ ਤੇ ਨਰਾ ਦੁਃਖਜਾਲਮ੍ ॥ ੪੯ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੌ ਸ਼ਮ੍ਭੌ ਭੇਦਬੁਦ੍ਧਿਂ ਵਿਹਾਯ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਯੁਕ੍ਤਾਃ ਸਜ੍ਜਨਾ ਯੇ ਭਜਨ੍ਤੇ ।
ਤੇਸ਼ਾਂ ਭਾਗ੍ਯਂ ਵਸ੍ਤੁਮੀਸ਼ੋ ਗੁਰੁਰ੍ਨੋ ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ ਵਚ੍ਮ੍ਯਂਹ ਵਿਦ੍ਧਿ ਤਤ੍ਤ੍ਵਮ੍ ॥ ੫੦ ॥

ਹਰੇਰ੍ਵਿਰੋਧੀ ਚ ਹਰਸ੍ਯ ਭਕ੍ਤੋ ਹਰਸ੍ਯ ਵੈਰੀ ਚ ਹਰੇਸ਼੍ਚ ਭਕ੍ਤਃ ।
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦਸੌ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸ ਏਵ ਨੂਨਂ ਨਾਸ੍ਤ੍ਯਤ੍ਰ ਸਨ੍ਦੇਹਲਵੋऽਪਿ ਸਤ੍ਯਮ੍ ॥ ੫੧ ॥

ਸ਼ਿਵਂ ਚ ਵਿਸ਼੍ਣੁਂ ਚ ਵਿਭਿਨ੍ਨਦੇਹਂ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਯੇ ਮੂਢਧਿਯੋऽਤਿਨੀਚਾਃ ।
ਤੇ ਕਿਂ ਸੁਸਦ੍ਭਿਃ ਸੁਤਰਾਂ ਮਹਦ੍ਭਿਃ ਸਮ੍ਭਾਸ਼ਣੀਯਾਃ ਪੁਰੁਸ਼ਾ ਭਵਨ੍ਤਿ ॥ ੫੨ ॥

ਅਨੇਕਰੂਪਂ ਵਿਦਿਤੈਕਰੂਪਂ ਮਹਾਨ੍ਤਮੁਚ੍ਚੈਰਤਿਸ਼ਾਨ੍ਤਚਿਤ੍ਤਮ੍ ।
ਦਾਨ੍ਤਂ ਨਿਤਾਨ੍ਤਂ ਸ਼ੁਭਦਂ ਸੁਕਾਨ੍ਤਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਂ ਸ਼ਿਵਂ ਵਾ ਭਜ ਭੂਰਿਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ॥ ੫੩ ॥

ਹਰੇ ਮੁਰਾਰੇ ਹਰ ਹੇ ਪੁਰਾਰੇ ਵਿਸ਼੍ਣੋ ਦਯਾਲੋ ਸ਼ਿਵ ਹੇ ਕਪਾਲੋ ।
ਦੀਨਂ ਜਨਂ ਸਰ੍ਵਗੁਣੈਰ੍ਵਿਹੀਨਂ ਮਾਂ ਭਕ੍ਤਮਾਰ੍ਤਂ ਪਰਿਪਾਹਿ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ॥ ੫੪ ॥

ਹੇ ਹੇ ਵਿਸ਼੍ਣੋ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰੂਪਸ੍ਤ੍ਵਮੇਵ ਹੇ ਹੇ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਸ੍ਤ੍ਵਮੇਵ ।
ਸਤ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵੇ ਸਨ੍ਤ ਏਵਂ ਵਦਨ੍ਤਃ ਸਂਸਾਰਾਬ੍ਧਿਂ ਹ੍ਯਞ੍ਜਸਾ ਸਨ੍ਤਰਨ੍ਤਿ ॥ ੫੫ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰੇਵਾਸ੍ਤਿ ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੇਵਾਸ੍ਤਿ ਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ।
ਸ਼ਮ੍ਭੌ ਵਿਸ਼੍ਣੌ ਚੈਕਰੂਪਤ੍ਵਮਿਸ਼੍ਟਂ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾ ਏਵਂ ਸਰ੍ਵਦਾ ਸਞ੍ਜਪਨ੍ਤਿ ॥ ੫੬ ॥

ਦੈਵੀ ਸਮ੍ਪਦ੍ਵਿਦ੍ਯਤੇ ਯਸ੍ਯ ਪੁਂਸਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਸੋऽਯਂ ਸਰ੍ਵਦਾ ਭਕ੍ਤਿਯੁਕ੍ਤਃ ।
ਸ਼ਮ੍ਭੁਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਂ ਚੈਕਰੂਪਂ ਦ੍ਵਿਦੇਹਂ ਭੇਦਂ ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸਮ੍ਭਜਨ੍ਮੋਕ੍ਸ਼ਮੇਤਿ ॥ ੫੭ ॥

ਯੇਸ਼ਾਂ ਪੁਂਸਾਮਾਸੁਰੀ ਸਮ੍ਪਦਾਸ੍ਤੇ ਮਤ੍ਯੋਰ੍ਗ੍ਰਾਸਾਃ ਕਾਮਲੋਭਾਭਿਭੂਤਾਃ ।
ਕ੍ਰੋਧੇਨਾਨ੍ਧਾ ਬਨ੍ਧਯੁਕ੍ਤਾ ਜਨਾਸ੍ਤੇ ਸ਼ਮ੍ਭੁਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਂ ਭੇਦਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾ ਭਜਨ੍ਤੇ ॥ ੫੮ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣਕਾਰਂ ਸੁਖਦਪ੍ਰਕਾਰਂ ਵਿਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਂ ਵਿਹਿਤੋਪਕਾਰਮ੍ ।
ਸ੍ਵਾਕਾਰਮੀਸ਼ਂ ਨ ਕਤਾਪਕਾਰਂ ਸ਼ਿਵਂ ਭਜਧ੍ਵਂ ਕਿਲ ਕੇਸ਼ਵਂ ਚ ॥ ੫੯ ॥

ਸਚ੍ਚਿਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਕਰੁਣਾਸੁਕੂਪਂ ਗੀਰ੍ਵਾਣਭੂਪਂ ਵਰਧਰ੍ਮਯੂਪਮ੍ ।
ਸਂਸਾਰਸਾਰਂ ਸੁਰੁਚਿਪ੍ਰਸਾਰਂ ਦੇਵਂ ਹਰਿਂ ਵਾ ਭਜ ਭੋ ਹਰਂ ਵਾ ॥ ੬੦ ॥

ਆਨਨ੍ਦਸਿਨ੍ਧੁਂ ਪਰਦੀਨਬਨ੍ਧੁਂ ਮੋਹਾਨ੍ਧਕਾਰਸ੍ਯ ਨਿਕਾਰਹੇਤੁਮ੍ ।
ਸਦ੍ਧਰ੍ਮਸੇਤੁਂ ਰਿਪੁਧੂਮਕੇਤੁਂ ਭਜਸ੍ਵ ਵਿਸ਼੍ਣੁਂ ਸ਼ਿਵਮੇਕਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾ ॥ ੬੧ ॥

ਵੇਦਾਨ੍ਤਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਮਯਂ ਦਯਾਲੁਂ ਸਤ੍ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਤਿਪਾਦ੍ਯਮਾਨਮ੍ ।
ਨ੍ਯਾਯਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਂ ਸੁਤਰਾਂ ਸਮਿਦ੍ਧਂ ਭਜਸ੍ਵ ਵਿਸ਼੍ਣੁਂ ਸ਼ਿਵਮੇਕਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾ ॥ ੬੨ ॥

ਪਾਪਾਪਹਾਰਂ ਰੁਚਿਰਪ੍ਰਚਾਰਂ ਕਤੋਪਕਾਰਂ ਵਿਲਸਦ੍ਵਿਹਾਰਮ੍ ।
ਸਦ੍ਧਰ੍ਮਧਾਰਂ ਕਮਨੀਯਦਾਰਂ ਸਾਰਂ ਹਰਿਂ ਵਾ ਭਜ ਭੋ ਹਰਂ ਵਾ ॥ ੬੩ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੌ ਹਰੌ ਭੇਦਮਵੇਕ੍ਸ਼ਮਾਣਃ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਤਾਨ੍ਤਂ ਖਲੁ ਤਾਨ੍ਤਚੇਤਾਃ । – ਆਦ੍ਦੇਦ੍।
ਪ੍ਰੇਤਾਧਿਪਸ੍ਯੈਤਿ ਪੁਰਂ ਦੁਰਨ੍ਤਂ ਦੁਃਖਂ ਚ ਤਤ੍ਰ ਪ੍ਰਥਿਤਂ ਪ੍ਰਯਾਤਿ ॥ ੬੪ ॥

ਭੋ ਭੋ ਜਨਾ ਜ੍ਞਾਨਧਨਾ ਮਨਾਗਪ੍ਯਰ੍ਚ੍ਯੇ ਹਰੌ ਚਾਪਿ ਹਰੇ ਚ ਨੂਨਮ੍ ।
ਭੇਦਂ ਪਰਿਤ੍ਯਜ੍ਯ ਮਨੋ ਨਿਰੁਧ੍ਯ ਸੁਖਂ ਭਵਨ੍ਤਃ ਖਲੁ ਤੌ ਭਜਨ੍ਤੁ ॥ ੬੫ ॥

ਆਨਨ੍ਦਸਨ੍ਮਨ੍ਦਿਰਮਿਨ੍ਦੁਕਾਨ੍ਤਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਨਿਤਾਨ੍ਤਂ ਭੁਵਨਾਨਿ ਪਾਨ੍ਤਮ੍ ।
ਭਾਨ੍ਤਂ ਸੁਦਾਨ੍ਤਂ ਵਿਹਿਤਾਸੁਰਾਨ੍ਤਂ ਦੇਵਂ ਸ਼ਿਵਂ ਵਾ ਭਜ ਕੇਸ਼ਵਂ ਵਾ ॥ ੬੬ ॥

ਹੇ ਹੇ ਹਰੇ ਕਸ਼੍ਣ ਜਨਾਰ੍ਦਨੇਸ਼ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਾਭਰਣਾਧਿਦੇਵ ।
ਨਾਰਾਯਣ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ ਜਗਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪ ਮਾਂ ਪਾਹਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਮ੍ ॥ ੬੭ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੋ ਦਯਾਲੋऽਚ੍ਯੁਤ ਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗਪਾਣੇ ਭੂਤੇਸ਼ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਰ੍ਵ ਨਾਥ ।
ਮੁਕੁਨ੍ਦ ਗੋਵਿਨ੍ਦ ਰਮਾਧਿਪੇਸ਼ ਮਾਂ ਪਾਹਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਮ੍ ॥ ੬੮ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣਕਾਰਿਨ੍ ਕਮਲਾਪਤੇ ਹੇ ਗੈਰੀਪਤੇ ਭੀਮ ਭਵੇਸ਼ ਸ਼ਰ੍ਵ ।
ਗਿਰੀਸ਼ ਗੌਰੀਪ੍ਰਿਯ ਸ਼ੂਲਪਾਣੇ ਮਾਂ ਪਾਹਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਤ੍ਰਮ੍ ॥ ੬੯ ॥

ਹੇ ਸ਼ਰ੍ਵ ਹੇ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਹੇ ਪੁਰਾਰੇ ਹੇ ਕੇਸ਼ਵ ਹੇ ਕਸ਼੍ਣ ਹਰੇ ਮੁਰਾਰੇ ।
ਹੇ ਦੀਨਬਨ੍ਧੋ ਕਰੁਣੈਕਸਿਨ੍ਧੋ ਮਾਂ ਪਾਹਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਮ੍ ॥ ੭੦ ॥

ਹੇ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲੇ ਹਰਿਰੂਪ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਹੇ ਚਕ੍ਰਪਾਣੇ ਸ਼ਿਵਰੂਪ ਵਿਸ਼੍ਣੋ ।
ਹੇ ਕਾਮਸ਼ਤ੍ਰੋ ਖਲੁ ਕਾਮਤਾਤ ਮਾਂ ਪਾਹਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਭਗਵਨ੍ਨਮਸ੍ਤੇ ॥ ੭੧ ॥

ਸਕਲਲੋਕਪਸ਼ੋਕਵਿਨਾਸ਼ਿਨੌ ਪਰਮਰਮ੍ਯਤਯਾ ਪ੍ਰਵਿਕਾਸ਼ਿਨੌ ।
ਅਘਸਮੂਹਵਿਦਾਰਣਕਾਰਿਣੌ ਹਰਿਹਰੌ ਭਜ ਮੂਢ ਭਿਦਾਂ ਤ੍ਯਜ ॥ ੭੨ ॥

ਹਰਿਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ਧਰਃ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤੋ ਹਰਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ਧਰਿਃ ਸ੍ਮਤਃ ।
ਉਭਯੋਰਨ੍ਤਰਂ ਨਾਸ੍ਤਿ ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ ਨਂ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੭੩ ॥

ਯੋ ਹਰੌ ਚ ਹਰੇ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦੇਕਮੂਰ੍ਤੌ ਦ੍ਵਿਧਾ ਸ੍ਥਿਤੇ ।
ਭੇਦਂ ਕਰੋਤਿ ਮੂਢਾਤ੍ਮਾ ਸ ਯਾਤਿ ਨਰਕਂ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥ ੭੪ ॥

ਯਸ੍ਯ ਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਹਰੌ ਚਾਪਿ ਹਰੇ ਭੇਦਂ ਚ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ।
ਸ ਨਰਾਧਮਤਾਂ ਯਾਤੋ ਰੋਗੀ ਭਵਤਿ ਮਾਨਵਃ ॥ ੭੫ ॥

ਯੋ ਹਰੌ ਚ ਹਰੇ ਚਾਪਿ ਭੇਦਬੁਦ੍ਧਿਂ ਕਰੋਤ੍ਯਹੋ ।
ਤਸ੍ਮਾਨ੍ਮੂਢਤਮੋ ਲੋਕੇ ਨਾਨ੍ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ॥ ੭੬ ॥

ਮੁਕ੍ਤਿਮਿਚ੍ਛਸਿ ਚੇਤ੍ਤਰ੍ਹਿ ਭੇਦਂ ਤ੍ਯਜ ਹਰੌ ਹਰੇ ।
ਅਨ੍ਯਥਾ ਜਨ੍ਮਲਕ੍ਸ਼ੇਸ਼ੁ ਮੁਕ੍ਤਿਃ ਖਲੁ ਸੁਦੁਰ੍ਲਭਾ ॥ ੭੭ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੋਃ ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਚਾਭੇਦਜ੍ਞਾਨਾਨ੍ਮੁਕ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਜਾਯਤੇ ।
ਇਤਿ ਸਦ੍ਵੇਦਵਾਕ੍ਯਾਨਾਂ ਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਃ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤਃ ॥ ੭੮ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਸ਼ਿਵਃ ਸ਼ਿਵੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰਿਤਿ ਜ੍ਞਾਨਂ ਪ੍ਰਸ਼ਿਸ਼੍ਯਤੇ ।
ਏਤਜ੍ਜ੍ਞਾਨਯੁਤੋ ਜ੍ਞਾਨਿ ਨਾਨ੍ਯਥਾ ਜ੍ਞਾਨਮਿਸ਼੍ਯਤੇ ॥ ੭੯ ॥

ਹਰਿਰ੍ਹਰੋ ਹਰਸ਼੍ਚਾਪਿ ਹਰਿਰਸ੍ਤੀਤਿ ਭਾਵਯਨ੍ ।
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਾਣਾਮਧਿਕਾਰੀ ਭਵੇਨ੍ਨਰਃ ॥ ੮੦ ॥

ਹਰਿਂ ਹਰਂ ਭਿਨ੍ਨਰੂਪਂ ਭਾਵਯਤ੍ਯਧਮੋ ਨਰਃ ।
ਸ ਵਰ੍ਣਸਙ੍ਕਰੋ ਨੂਨਂ ਵਿਜ੍ਞੇਯੋ ਭਾਵਿਤਾਤ੍ਮਭਿਃ ॥ ੮੧ ॥

ਹਰ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਹਰੇ ਵਿਸ਼੍ਣੋ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ।
ਇਤਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਜਪਨ੍ ਜਨ੍ਤੁਰ੍ਜੀਵਨ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਹਿ ਜਾਯਤੇ ॥ ੮੨ ॥

ਨ ਹਰਿਂ ਚ ਹਰਂ ਚਾਪਿ ਭੇਦਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾ ਵਿਲੋਕਯੇਤ੍ ।
ਯਦੀਚ੍ਛੇਦਾਤ੍ਮਨਃ ਕ੍ਸ਼ੇਮਂ ਬੁਦ੍ਧਿਮਾਨ੍ ਕੁਸ਼ਲੋ ਨਰਃ ॥ ੮੩ ॥

ਹਰੇ ਹਰ ਦਯਾਲੋ ਮਾਂ ਪਾਹਿ ਪਾਹਿ ਕਪਾਂ ਕੁਰੁ ।
ਇਤਿ ਸਞ੍ਜਪਨਾਦੇਵ ਮੁਕ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਾਣੌ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਾ ॥ ੮੪ ॥

ਹਰਿਂ ਹਰਂ ਦ੍ਵਿਧਾ ਭਿਨ੍ਨਂ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤ੍ਵੇਕਰੂਪਕਮ੍ ।
ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਸਦਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਰਕ੍ਸ਼ਤਾਂ ਤੌ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੌ ॥ ੮੫ ॥

ਇਦਂ ਹਰਿਹਰਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸੂਕ੍ਤਂ ਪਰਮਦੁਰ੍ਲਭਮ੍ ।
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਾਣਾਂ ਦਾਯਕਂ ਦਿਵ੍ਯਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੮੬ ॥

ਸ਼ਿਵਕੇਸ਼ਵਯੋਰੈਕ੍ਯਪ੍ਰਤਿਪਾਦਕਮੀਡਿਤਮ੍ ।
ਪਠੇਯੁਃ ਕਤਿਨਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਦਾਨ੍ਤਾ ਮੋਕ੍ਸ਼ਾਭਿਲਾਸ਼ਿਣਃ ॥ ੮੭ ॥

ਏਤਸ੍ਯ ਪਠਨਾਤ੍ਸਰ੍ਵਾਃ ਸਿਦ੍ਧਯੋ ਵਸ਼ਗਾਸ੍ਤਥਾ ।
ਦੇਵਯੋਰ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਿਵਯੋਰ੍ਭਕ੍ਤਿਰ੍ਭਵਤਿ ਭੂਤਿਦਾ ॥ ੮੮ ॥

ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਧਰ੍ਮਮਰ੍ਥਾਰ੍ਥੀ ਚਾਰ੍ਥਮਸ਼੍ਨੁਤੇ ।
ਕਾਮਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਕਾਮਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥੀ ਮੋਕ੍ਸ਼ਮਸ਼੍ਨੁਤੇ ॥ ੮੯ ॥

ਦੁਰ੍ਗਮੇ ਘੋਰਸਙ੍ਗ੍ਰਾਮੇ ਕਾਨਨੇ ਵਧਬਨ੍ਧਨੇ ।
ਕਾਰਾਗਾਰੇऽਸ੍ਯ ਪਠਨਾਜ੍ਜਾਯਤੇ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਂ ਸੁਖੀ ॥ ੯੦ ॥

ਵੇਦੇ ਯਥਾ ਸਾਮਵੇਦੋ ਵੇਦਾਨ੍ਤੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੇ ਯਥਾ ।
ਸ੍ਮਤੌ ਮਨੁਸ੍ਮਤਿਰ੍ਯਦ੍ਵਤ੍ ਵਰ੍ਣੇਸ਼ੁ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੋ ਯਥਾ ॥ ੯੧ ॥

ਯਥਾऽऽਸ਼੍ਰਮੇਸ਼ੁ ਸਨ੍ਨ੍ਯਾਸੋ ਯਥਾ ਦੇਵੇਸ਼ੁ ਵਾਸਵਃ ।
ਯਥਾऽਸ਼੍ਵਤ੍ਥਃ ਪਾਦਪੇਸ਼ੁ ਯਥਾ ਗਙ੍ਗਾ ਨਦੀਸ਼ੁ ਚ ॥ ੯੨ ॥

ਪੁਰਾਣੇਸ਼ੁ ਯਥਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਂ ਮਹਾਭਾਰਤਮੁਚ੍ਯਤੇ ।
ਯਥਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼ੁ ਵੈਕੁਣ੍ਠਃ ਪਰਮੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੯੩ ॥

ਯਥਾ ਤੀਰ੍ਥੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰਯਾਗਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ ਈਰਿਤਃ ।
ਯਥਾ ਪੁਰੀਸ਼ੁ ਸਰ੍ਵਾਸੁ ਵਰਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਮਤਾ ॥ ੯੪ ॥

ਯਥਾ ਦਾਨੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੁ ਚਾਨ੍ਨਦਾਨਂ ਮਹਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਯਥਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੁ ਧਰ੍ਮੇਸ਼ੁ ਚਾਹਿਂਸਾ ਪਰਮਾ ਸ੍ਮਤਾ ॥ ੯੫ ॥

ਯਥਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੁ ਸੌਖ੍ਯੇਸ਼ੁ ਭੋਜਨਂ ਪ੍ਰਾਹੁਰੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਤਥਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੁ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤਤ੍ਪਰਾਤ੍ਪਰਮ੍ ॥ ੯੬ ॥

ਅਨ੍ਯਾਨਿ ਯਾਨਿ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਾਣਿ ਤਾਨਿ ਸਰ੍ਵਾਣਿ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਮ੍ ।
ਅਸ੍ਯ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ਨੋ ਯਾਨ੍ਤਿ ਸ਼ੋਡਸ਼ੀਮਪਿ ਸਤ੍ਕਲਾਮ੍ ॥ ੯੭ ॥

ਭੂਤਪ੍ਰੇਤਪਿਸ਼ਾਚਾਦ੍ਯਾ ਬਾਲਵਦ੍ਧਗ੍ਰਹਾਸ਼੍ਚ ਯੇ ।
ਤੇ ਸਰ੍ਵੇ ਨਾਸ਼ਮਾਯਾਨ੍ਤਿ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯਾਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭਾਵਤਃ ॥ ੯੮ ॥

ਯਤ੍ਰਾਸ੍ਯ ਪਾਠੋ ਭਵਤਿ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ਮਹਤੋ ਧੁਵਮ੍ ।
ਤਤ੍ਰ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਸਦਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਵਸਤ੍ਯੇਵ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੯੯ ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ਪਾਠੇਨ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ੌ ਸ਼ਿਵਕੇਸ਼ਵੌ ।
ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਮਨੋਰਥਾਨ੍ਪੁਂਸਾਂ ਪੂਰਯੇਤਾਂ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਪੁਣ੍ਯਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਮਹਤ੍ਪੁਣ੍ਯਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤਦ੍ਧਿ ਦੁਰ੍ਲਭਮ੍ ।
ਭੋ ਭੋ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ਵਃ ਸਰ੍ਵੇ ਯੂਯਂ ਪਠਤ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥ ੧੦੧ ॥

ਇਤ੍ਯਚ੍ਯੁਤਾਸ਼੍ਰਮਸ੍ਵਾਮਿਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਹਰਾਦ੍ਵੈਤਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *