Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Hariharastotram Lyrics in Kannada | Hari Hara Stotram

Harihara Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಹರಿಹರಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಖ್ಯಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರದಾಯಿನೌ ।
ವನ್ದೇ ಹರಿಹರೌ ದೇವೌ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪರಿಪಾಯಿನೌ ॥ 1 ॥

ಏಕಮೂರ್ತೀ ದ್ವಿಧಾ ಭಿನ್ನೌ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕೌ ।
ವನ್ದೇಽಹಂ ಕಾಮದೌ ದೇವೌ ಸತತಂ ಶಿವಕೇಶವೌ ॥ 2 ॥

ದಯಾಮಯೌ ದೀನದರಿದ್ರತಾಪಹೌ ಮಹೌಜಸೌ ಮಾನ್ಯತಮೌ ಸದಾ ಸಮೌ ।
ಉದಾರಲೀಲಾಲಲಿತೌ ಸಿತಾಸಿತೌ ನಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಶಿವಕೇಶವಾವಹಮ್ ॥ 3 ॥

ಅನನ್ತಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನಿಧೀ ವಿಧಿಸ್ತುತೌ ಶ್ರಿಯಾ ಯುತೌ ಲೋಕವಿಧಾನಕಾರಿಣೌ ।
ಸುರಾಸುರಾಧೀಶನುತೌ ನುತೌ ಜಗತ್ಪತೀ ಸದಾ ವಿಧತ್ತಾಂ ಶಿವಕೇಶವೌ ಶಿವಮ್ ॥ 4 ॥

ಜಗತ್ತ್ರಯೀಪಾಲನನಾಶಕಾರಕೌ ಪ್ರಸನ್ನಹಾಸೌ ವಿಲಸತ್ಸದಾನನೌ ।
ಮಹಾಬಲೌ ಮಂಜುಲಮೂರ್ತಿಧಾರಿಣೌ ಶಿವಂ ವಿಧತ್ತಾಂ ಶಿವಕೇಶವೌ ಸದಾ ॥ 5 ॥

ಮಹಸ್ವಿನೌ ಮೋದಕರೌ ಪರೌ ವರೌ ಮುನೀಶ್ವರೈಃ ಸೇವಿತಪಾದಪಂಕಜೌ ।
ಅಜೌ ಸುಜಾತೌ ಜಗದೀಶ್ವರೌ ಸದಾ ಶಿವಂ ವಿಧತ್ತಾಂ ಶಿವಕೇಶವೌ ಮಮ ॥ 6 ॥

ನಮೋಽಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಶಿವಿಕೇಶವಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ವಭಕ್ತಸಂರಕ್ಷಣತತ್ಪರಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ದೇವೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ಕರುಣಾಕರಾಭ್ಯಾಂ ಲೋಕತ್ರಯೀನಿರ್ಮಿತಿಕಾರಣಾಭ್ಯಾಮ್ ॥ 7 ॥

ಸಲೀಲಶೀಲೌ ಮಹನೀಯಮೂರ್ತೀ ದಯಾಕರೌ ಮಂಜುಲಸಚ್ಚರಿತ್ರೌ ।
ಮಹೋದಯೌ ವಿಶ್ವವಿನೋದಹೇತೂ ನಮಾಮಿ ದೇವೌ ಶಿವಕೇಶವೌ ತೌ ॥ 8 ॥

ತ್ರಿಶೂಲಪಾಣಿಂ ವರಚಕ್ರಪಾಣಿಂ ಪೀತಾಮ್ಬರಂ ಸ್ಪಷ್ಟದಿಗಮ್ಬರಂ ಚ ।
ಚತುರ್ಭುಜಂ ವಾ ದಶಬಾಹುಯುಕ್ತಂ ಹರಿಂ ಹರಂ ವಾ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 9 ॥

ಕಪಾಲಮಾಲಾಲಲಿತಂ ಶಿವಂ ಚ ಸದ್ವೈಜಯನ್ತೀಸ್ರಗುದಾರಶೋಭಮ್ ।
ವಿಷ್ಣುಂ ಚ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಯಾಚೇ ಭವತ್ಪದಾಮ್ಭೋರುಹಯೋಃ ಸ್ಮೃತಿಃ ಸ್ತಾತ್ ॥ 10 ॥

ಶಿವ ತ್ವಮೇವಾಽಸಿ ಹರಿಸ್ವರೂಪೋ ಹರೇ ತ್ವಮೇವಾಽಸಿ ಶಿವಸ್ವರೂಪಃ ।
ಭ್ರಾನ್ತ್ಯಾ ಜನಾಸ್ತ್ವಾಂ ದ್ವಿವಿಧಸ್ವರೂಪಂ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಮೂಢಾ ನನು ನಾಶಹೇತೋಃ ॥ 11 ॥

ಹರೇ ಜನಾ ಯೇ ಶಿವರೂಪಿಣಂ ತ್ವಾಂ ತ್ವದ್ರೂಪಮೀಶಂ ಕಲಯನ್ತಿ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ತೇ ಭಾಗ್ಯವನ್ತಃ ಪುರುಷಾಃ ಕದಾಽಪಿ ನ ಯಾನ್ತಿ ಭಾಸ್ವತ್ತನಯಸ್ಯ ಗೇಹಮ್ ॥ 12 ॥

ಶಮ್ಭೋ ಜನಾ ಯೇ ಹರಿರೂಪಿಣಂ ತ್ವಾಂ ಭವತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಕಮಲಾಲಯೇಶಮ್ ।
ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಖಲು ತೇ ಮಹಾನ್ತೌ ಯಮಸ್ಯ ನೋ ಯಾನ್ತಿ ಪುರಂ ಕದಾಚಿತ್ ॥ 13 ॥

ಶಿವೇ ಹರೌ ಭೇದಧಿಯಾಽಽಧಿಯುಕ್ತಾ ಮುಕ್ತಿಂ ಲಭನ್ತೇ ನ ಜನಾ ದುರಾಪಾಮ್ ।
ಭುಕ್ತಿಂ ಚ ನೈವೇಹ ಪರನ್ತು ದುಃಖಂ ಸಂಸಾರಕೂಪೇ ಪತಿತಾಃ ಪ್ರಯಾನ್ತಿ ॥ 14 ॥

ಹರೇ ಹರೌ ಭೇದದೃಶೋ ಭೃಶಂ ವೈ ಸಂಸಾರಸಿನ್ಧೌ ಪತಿತಾಃ ಸತಾಪಾಃ ।
ಪಾಪಾಶಯಾ ಮೋಹಮಯಾನ್ಧಕಾರೇ ಭ್ರಾನ್ತಾ ಮಹಾದುಃಖಭರಂ ಲಭನ್ತೇ ॥ 15 ॥

ಸನ್ತೋ ಲಸನ್ತಃ ಸುತರಾಂ ಹರೌ ಚ ಹರೇ ಚ ನಿತ್ಯಂ ವಹುಭಕ್ತಿಮನ್ತಃ ।
ಅನ್ತರ್ಮಹಾನ್ತೌ ಶಿವಕೇಶವೌ ತೌ ಧ್ಯಾಯನ್ತ ಉಚ್ಚೈರ್ಮುದಮಾಪ್ನುವನ್ತಿ ॥ 16 ॥

ಹರೌ ಹರೇ ಚೈಕ್ಯಮುದಾರಶೀಲಾಃ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಶಶ್ವತ್ಸುಖದಾಯಿಲೀಲಾಃ ।
ತೇ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತೀ ಸಮವಾಪ್ಯ ನೂನಂ ಸುಖಂ ದುರಾಪಂ ಸುತರಾಂ ಲಭನ್ತೇ ॥ 17 ॥

ಶಿವೇ ಶಿವೇಶೇಽಪಿ ಚ ಕೇಶವೇ ಚ ಪದ್ಮಾಪತೌ ದೇವವರೇ ಮಹಾನ್ತಃ ।
ಭೇದಂ ನ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಪರನ್ತು ಸನ್ತಸ್ತಯೋರಭೇದಂ ಕಲಯನ್ತಿ ಸತ್ಯಮ್ ॥ 18 ॥

ರಮಾಪತಿಂ ವಾ ಗಿರಿಜಾಪತಿಂ ವಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ವಾ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ವಾ ।
ಪಿನಾಕಪಾಣಿಂ ಖಲು ಶಾರ್ಂಗಪಾಣಿಂ ಹರಿ ಹರಂ ವಾ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 19 ॥

ಸುರೇಶ್ವರಂ ವಾ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ವಾ ವೈಕುಂಠಲೋಕಸ್ಥಿತಮಚ್ಯುತಂ ವಾ ।
ಕೈಲಾಸಶೈಲಸ್ಥಿತಮೀಶ್ವರಂ ವಾ ವಿಷ್ಣುಂ ಚ ಶಮ್ಭುಂ ಚ ನಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 20 ॥

ಹರಿರ್ದಯಾರ್ದ್ರಾಶಯತಾಂ ಪ್ರಯಾತೋ ಹರೋ ದಯಾಲೂತ್ತಮಭಾವಮಾಪ್ತಃ ।
ಅನೇಕದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಧರಃ ಪರೇಶಃ ಪಾಯಾದಜಸ್ರಂ ಕೃಪಯಾ ನತಂ ಮಾಮ್ ॥ 21 ॥

ಶೇಷೋಽಸ್ತಿ ಯಸ್ಯಾಭರಣತ್ವಮಾಪ್ತೋ ಯದ್ವಾ ಸುಶಯ್ಯಾತ್ವಮಿತಃ ಸದೈವ ।
ದೇವಃ ಸ ಕೋಽಪೀಹ ಹರಿರ್ಹರೋ ವಾ ಕರೋತು ಮೇ ಮಂಜುಲಮಂಗಲಂ ದ್ರಾಕ್ ॥ 22 ॥

ಹರಿಂ ಹರಂ ಚಾಪಿ ಭಜನ್ತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಭೇದಬುದ್ಧಿಂ ಪ್ರವಿಹಾಯ ನೂನಮ್ ।
ಸಿದ್ಧಾ ಮಹಾನ್ತೋ ಮುನಯೋ ಮಹೇಚ್ಛಾಃ ಸ್ವಚ್ಛಾಶಯಾ ನಾರದಪರ್ವತಾದ್ಯಾಃ ॥ 23 ॥

ಸನತ್ಕುಮಾರಾದಯ ಉನ್ನತೇಚ್ಛಾ ಮೋಹೇನ ಹೀನಾ ಮುನಯೋ ಮಹಾನ್ತಃ ।
ಸ್ವಾನ್ತಃಸ್ಥಿತಂ ಶಂಕರಮಚ್ಯುತಂ ಚ ಭೇದಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸದಾ ಭಜನ್ತೇ ॥ 24 ॥

ಶಿಷ್ಟಾ ವಸಿಷ್ಠಾದಯ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠಾಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಃ ಸ್ವಧರ್ಮಾವನಕರ್ಮಚಿತ್ತಾಃ ।
ಹೃತ್ತಾಪಹಾರಂ ಮಲಹೀನಚಿತ್ತಾ ಹರಿಂ ಹರಂ ಚೈಕತಯಾ ಭಜನ್ತೇ ॥ 25 ॥

ಅನ್ಯೇ ಮಹಾತ್ಮಾನ ಉದಾರಶೀಲಾ ಭೃಗ್ವಾದಯೋ ಯೇ ಪರಮರ್ಷಯಸ್ತೇ ।
ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಚೈಕ್ಯಂ ಹರಿಶರ್ವಯೋಃ ಶ್ರೀಸಂಯುಕ್ತಯೋರತ್ರ ನ ಸಂಶಯೋಽಸ್ತಿ ॥ 26 ॥

ಇನ್ದ್ರಾದಯೋ ದೇವವರಾ ಉದಾರಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಂರಕ್ಷಣದತ್ತಚಿತ್ತಾಃ ।
ಹರಿಂ ಹರಂ ಚೈಕಸ್ವರೂಪಮೇವ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚ ಭಜನ್ತಿ ನೂನಮ್ ॥ 27 ॥

ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಷು ಖಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧವೈಕುಂಠಕೈಲಾಸಗಯೋಃ ಸುಧಾಮ್ನೋಃ ।
ಮುಕುನ್ದಬಾಲೇನ್ದುವತಂಸಯೋಃ ಸಚ್ಚರಿತ್ರಯೋರೀಶ್ವರಯೋರಭೇದಃ ॥ 28 ॥

ಸರ್ವಾಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವದನ್ತಿ ನೂನಂ ಹರೇರ್ಹರಸ್ಯೈಕ್ಯಮುದಾರಮೂರ್ತೇಃ ।
ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ಸನ್ದೇಹಲವೋಽಪಿ ಸತ್ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಜನಾ ಧರ್ಮಧನಾ ಗದನ್ತಿ ॥ 29 ॥

ಸರ್ವೈಃ ಪುರಾಣೈರಿದಮೇವ ಸೂಕ್ತಂ ಯದ್ವಿಷ್ಣುಶಮ್ಭೋರ್ಮಹನೀಯಮೂರ್ತ್ಯೋಃ ।
ಐಕ್ಯಂ ಸದೈವಾಽಸ್ತಿ ನ ಭೇದಲೇಶೋಽಪ್ಯಸ್ತೀಹ ಚಿನ್ತ್ಯಂ ಸುಜನೈಸ್ತದೇವಮ್ ॥ 30 ॥

ಭೇದಂ ಪ್ರಪಶ್ಯನ್ತಿ ನರಾಧಮಾ ಯೇ ವಿಷ್ಣೌ ಚ ಶಮ್ಭೌ ಚ ದಯಾನಿಧಾನೇ ।
ತೇ ಯಾನ್ತಿ ಪಾಪಾಃ ಪರಿತಾಪಯುಕ್ತಾ ಘೋರಂ ವಿಶಾಲಂ ನಿರಯಸ್ಯ ವಾಸಮ್ ॥ 31 ॥

ಭೂತಾಧಿಪಂ ವಾ ವಿಬುಧಾಧಿಪಂ ವಾ ರಮೇಶ್ವರಂ ವಾ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ವಾ ।
ಪೀತಾಮ್ಬರಂ ವಾ ಹರಿದಮ್ಬರಂ ವಾ ಹರಿಂ ಹರಂ ವಾ ಪುರುಷಾ ಭಜಧ್ವಮ್ ॥ 32 ॥

ಮಹಸ್ವಿವರ್ಯಂ ಕಮನೀಯದೇಹಮುದಾರಸಾರಂ ಸುಖದಾಯಿಚೇಷ್ಟಮ್ ।
ಸರ್ವೇಷ್ಟದೇವಂ ದುರಿತಾಪಹಾರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿವಂ ವಾ ಸತತಂ ಭಜಧ್ವಮ್ ॥ 33 ॥

ಶಿವಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಶ್ಚ ವಿಭಾತ್ಯಭೇದೋ ವ್ಯಾಸಾದಯೋಽಪೀಹ ಮಹರ್ಷಯಸ್ತೇ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಭಾವಂ ದಧತೋ ನಿತಾನ್ತಂ ವದನ್ತಿ ಚೈವಂ ಕಲಯನ್ತಿ ಸನ್ತಃ ॥ 34 ॥

ಮಹಾಶಯಾ ಧರ್ಮವಿಧಾನದಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಾಪರಾ ನಿರ್ಜಿತಮಾನಸಾ ಯೇ ।
ತೇಽಪೀಹ ವಿಜ್ಞಾಃ ಸಮದರ್ಶಿನೋ ವೈ ಶಿವಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ ಕಲಯನ್ತ್ಯಭೇದಮ್ ॥ 35 ॥

ಹರಿರೇವ ಹರೋ ಹರ ಏವ ಹರಿರ್ನ ಹಿ ಭೇದಲವೋಽಪಿ ತಯೋಃ ಪ್ರಥಿತಃ ।
ಇತಿ ಸಿದ್ಧಮುನೀಶಯತೀಶವರಾ ನಿಗದನ್ತಿ ಸದಾ ವಿಮದಾಃ ಸುಜನಾಃ ॥ 36 ॥

ಹರ ಏವ ಹರಿರ್ಹರಿರೇವ ಹರೋ ಹರಿಣಾ ಚ ಹರೇಣ ಚ ವಿಶ್ವಮಿದಮ್ ।
ಪ್ರವಿನಿರ್ಮಿತಮೇತದವೇಹಿ ಸದಾ ವಿಮದೋ ಭವ ತೌ ಭಜ ಭಾವಯುತಃ ॥ 37 ॥

ಹರಿರೇವ ಬಭೂವ ಹರಃ ಪರಮೋ ಹರ ಏವ ಬಭೂವ ಹರಿಃ ಪರಮಃ ।
ಹರಿತಾ ಹರತಾ ಚ ತಥಾ ಮಿಲಿತಾ ರಚಯತ್ಯಖಿಲಂ ಖಲು ವಿಶ್ವಮಿದಮ್ ॥ 38 ॥

ವೃಷಧ್ವಜಂ ವಾ ಗರುಡಧ್ವಜಂ ವಾ ಗಿರೀಶ್ವರಂ ವಾ ಭುವನೇಶ್ವರಂ ವಾ ।
ಪತಿಂ ಪಶೂನಾಮಥವಾ ಯದೂನಾಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಶಿವಂ ವಾ ವಿಬುಧಾ ಭಜನ್ತೇ ॥ 39 ॥

ಭೀಮಾಕೃತಿಂ ವಾ ರುಚಿರಾಕೃತಿಂ ವಾ ತ್ರಿಲೋಚನಂ ವಾ ಸಮಲೋಚನಂ ವಾ ।
ಉಮಾಪತಿಂ ವಾಽಥ ರಮಾಪತಿಂ ವಾ ಹರಿಂ ಹರಂ ವಾ ಮುನಯೋ ಭಜನ್ತೇ ॥ 40 ॥

ಹರಿಃ ಸ್ವಯಂ ವೈ ಹರತಾಂ ಪ್ರಯಾತೋ ಹರಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧರಿಭಾವಮಾಪ್ತಃ ।
ಹರಿರ್ಹರಶ್ಚಾಪಿ ಜಗಜ್ಜನಾನಾಮುಪಾಸ್ಯದೇವೌ ಸ್ತ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಃ ॥ 41 ॥

ಹರಿರ್ಹಿ ಸಾಕ್ಷತ್ ಹರ ಏವ ಸಿದ್ಧೋ ಹರೋ ಹಿ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧದಿರೇವ ಚಾಸ್ತೇ ।
ಹೀರರ್ಹರಶ್ಚ ಸ್ವಯಮೇವ ಚೈಕೋ ದ್ವಿರೂಪತಾಂ ಕಾರ್ಯವಶಾತ್ ಪ್ರಯಾತಃ ॥ 42 ॥

ಹರಿರ್ಜಗತ್ಪಾಲನಕೃತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧೋ ಹರೋ ಜಗನ್ನಾಶಕರಃ ಪರಾತ್ಮಾ ।
ಸ್ವರೂಪಮಾತ್ರೇಣ ಭಿದಾಮವಾಪ್ತೌ ದ್ವಾವೇಕರೂಪೌ ಸ್ತ ಇಮೌ ಸುರೇಶೌ ॥ 43 ॥

ದಯನಿಧಾನಂ ವಿಲಸದ್ವಿಧಾನಂ ದೇವಪ್ರಧಾನಂ ನನು ಸಾವಧಾನಮ್ ।
ಸಾನನ್ದಸನ್ಮಾನಸಭಾಸಮಾನಂ ದೇವಂ ಶಿವಂ ವಾ ಭಜ ಕೇಶವಂ ವಾ ॥ 44 ॥

ಶ್ರೀಕೌಸ್ತುಭಾಭರಣಮಿನ್ದುಕಲಾವತಂಸಂ
ಕಾಲೀವಿಲಾಸಿನಮಥೋ ಕಮಲಾವಿಲಾಸಮ್ ।
ದೇವಂ ಮುರಾರಿಮಥ ವಾ ತ್ರಿಪುರಾರಿಮೀಶಂ
ಭೇದಂ ವಿಹಾಯ ಭಜ ಭೋ ಭಜ ಭೂರಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ॥ 45 ॥

ವಿಷ್ಣುಃ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಮ್ಭುರೇವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ಶಮ್ಭುಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಿಷ್ಣುರೇವಾಸ್ತಿ ನೂನಮ್ ।
ನಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪೋಽಪೀಹ ಭೇದಾವಕಾಶಃ ಸಿದ್ಧಾನ್ತೋಽಯಂ ಸಜ್ಜನಾನಾಂ ಸಮುಕ್ತಃ ॥ 46 ॥

ಶಮ್ಭುರ್ವಿಷ್ಣುಶ್ಚೈಕರೂಪೋ ದ್ವಿಮೂರ್ತಿಃ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಗದ್ಯತೇ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಸತ್ ।
ಅಸ್ಮಿನ್ಮಿಥ್ಯಾ ಸಂಶಯಂ ಕುರ್ವತೇ ಯೇ ಪಾಪಾಚಾರಾಸ್ತೇ ನರಾ ರಾಕ್ಷಸಾಖ್ಯಾಃ ॥ 47 ॥

ವಿಷ್ಣೌ ಶಮ್ಭೌ ನಾಸ್ತಿ ಭೇದಾವಭಾಸಃ ಸಂಖ್ಯಾವನ್ತಃ ಸನ್ತ ಏವಂ ವದನ್ತಿ ।
ಅನ್ತಃ ಕಿಂಚಿತ್ಸಂವಿಚಿನ್ತ್ಯ ಸ್ವಯಂ ದ್ರಾಕ್ ಭೇದಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ತೌ ಭಜಸ್ವ ಪ್ರಕಾಮಮ್ ॥ 48 ॥

ವಿಷ್ಣೋರ್ಭಕ್ತಾಃ ಶಮ್ಭುವಿದ್ವೇಷಸಕ್ತಾಃ ಶಮ್ಭೋರ್ಭಕ್ತಾ ವಿಷ್ಣುವಿದ್ವೇಷಿಣೋ ಯೇ ।
ಕಾಮಕ್ರೋಧಾನ್ಧಾಃ ಸುಮನ್ದಾಃ ಸನಿನ್ದಾ ವಿನ್ದನ್ತಿ ದ್ರಾಕ್ ತೇ ನರಾ ದುಃಖಜಾಲಮ್ ॥ 49 ॥

ವಿಷ್ಣೌ ಶಮ್ಭೌ ಭೇದಬುದ್ಧಿಂ ವಿಹಾಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತಾಃ ಸಜ್ಜನಾ ಯೇ ಭಜನ್ತೇ ।
ತೇಷಾಂ ಭಾಗ್ಯಂ ವಸ್ತುಮೀಶೋ ಗುರುರ್ನೋ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವಚ್ಮ್ಯಂಹ ವಿದ್ಧಿ ತತ್ತ್ವಮ್ ॥ 50 ॥

ಹರೇರ್ವಿರೋಧೀ ಚ ಹರಸ್ಯ ಭಕ್ತೋ ಹರಸ್ಯ ವೈರೀ ಚ ಹರೇಶ್ಚ ಭಕ್ತಃ ।
ಸಾಕ್ಷಾದಸೌ ರಾಕ್ಷಸ ಏವ ನೂನಂ ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ಸನ್ದೇಹಲವೋಽಪಿ ಸತ್ಯಮ್ ॥ 51 ॥

ಶಿವಂ ಚ ವಿಷ್ಣುಂ ಚ ವಿಭಿನ್ನದೇಹಂ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಯೇ ಮೂಢಧಿಯೋಽತಿನೀಚಾಃ ।
ತೇ ಕಿಂ ಸುಸದ್ಭಿಃ ಸುತರಾಂ ಮಹದ್ಭಿಃ ಸಮ್ಭಾಷಣೀಯಾಃ ಪುರುಷಾ ಭವನ್ತಿ ॥ 52 ॥

ಅನೇಕರೂಪಂ ವಿದಿತೈಕರೂಪಂ ಮಹಾನ್ತಮುಚ್ಚೈರತಿಶಾನ್ತಚಿತ್ತಮ್ ।
ದಾನ್ತಂ ನಿತಾನ್ತಂ ಶುಭದಂ ಸುಕಾನ್ತಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿವಂ ವಾ ಭಜ ಭೂರಿಭಕ್ತ್ಯಾ ॥ 53 ॥

ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಹರ ಹೇ ಪುರಾರೇ ವಿಷ್ಣೋ ದಯಾಲೋ ಶಿವ ಹೇ ಕೃಪಾಲೋ ।
ದೀನಂ ಜನಂ ಸರ್ವಗುಣೈರ್ವಿಹೀನಂ ಮಾಂ ಭಕ್ತಮಾರ್ತಂ ಪರಿಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 54 ॥

ಹೇ ಹೇ ವಿಷ್ಣೋ ಶಮ್ಭುರೂಪಸ್ತ್ವಮೇವ ಹೇ ಹೇ ಶಮ್ಭೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಸ್ತ್ವಮೇವ ।
ಸತ್ಯಂ ಸರ್ವೇ ಸನ್ತ ಏವಂ ವದನ್ತಃ ಸಂಸಾರಾಬ್ಧಿಂ ಹ್ಯಂಜಸಾ ಸನ್ತರನ್ತಿ ॥ 55 ॥

ವಿಷ್ಣುಃ ಶಮ್ಭುಃ ಶಮ್ಭುರೇವಾಸ್ತಿ ವಿಷ್ಣುಃ ಶಮ್ಭುರ್ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣುರೇವಾಸ್ತಿ ಶಮ್ಭುಃ ।
ಶಮ್ಭೌ ವಿಷ್ಣೌ ಚೈಕರೂಪತ್ವಮಿಷ್ಟಂ ಶಿಷ್ಟಾ ಏವಂ ಸರ್ವದಾ ಸಂಜಪನ್ತಿ ॥ 56 ॥

ದೈವೀ ಸಮ್ಪದ್ವಿದ್ಯತೇ ಯಸ್ಯ ಪುಂಸಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸೋಽಯಂ ಸರ್ವದಾ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಃ ।
ಶಮ್ಭುಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಚೈಕರೂಪಂ ದ್ವಿದೇಹಂ ಭೇದಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸಮ್ಭಜನ್ಮೋಕ್ಷಮೇತಿ ॥ 57 ॥

ಯೇಷಾಂ ಪುಂಸಾಮಾಸುರೀ ಸಮ್ಪದಾಸ್ತೇ ಮೃತ್ಯೋರ್ಗ್ರಾಸಾಃ ಕಾಮಲೋಭಾಭಿಭೂತಾಃ ।
ಕ್ರೋಧೇನಾನ್ಧಾ ಬನ್ಧಯುಕ್ತಾ ಜನಾಸ್ತೇ ಶಮ್ಭುಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಭೇದಬುದ್ಧ್ಯಾ ಭಜನ್ತೇ ॥ 58 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಂ ಸುಖದಪ್ರಕಾರಂ ವಿನಿರ್ವಿಕಾರಂ ವಿಹಿತೋಪಕಾರಮ್ ।
ಸ್ವಾಕಾರಮೀಶಂ ನ ಕೃತಾಪಕಾರಂ ಶಿವಂ ಭಜಧ್ವಂ ಕಿಲ ಕೇಶವಂ ಚ ॥ 59 ॥

ಸಚ್ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಕರುಣಾಸುಕೂಪಂ ಗೀರ್ವಾಣಭೂಪಂ ವರಧರ್ಮಯೂಪಮ್ ।
ಸಂಸಾರಸಾರಂ ಸುರುಚಿಪ್ರಸಾರಂ ದೇವಂ ಹರಿಂ ವಾ ಭಜ ಭೋ ಹರಂ ವಾ ॥ 60 ॥

ಆನನ್ದಸಿನ್ಧುಂ ಪರದೀನಬನ್ಧುಂ ಮೋಹಾನ್ಧಕಾರಸ್ಯ ನಿಕಾರಹೇತುಮ್ ।
ಸದ್ಧರ್ಮಸೇತುಂ ರಿಪುಧೂಮಕೇತುಂ ಭಜಸ್ವ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿವಮೇಕಬುದ್ಧ್ಯಾ ॥ 61 ॥

ವೇದಾನ್ತಸಿದ್ಧಾನ್ತಮಯಂ ದಯಾಲುಂ ಸತ್ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮಾನಮ್ ।
ನ್ಯಾಯಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಸುತರಾಂ ಸಮಿದ್ಧಂ ಭಜಸ್ವ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿವಮೇಕಬುದ್ಧ್ಯಾ ॥ 62 ॥

ಪಾಪಾಪಹಾರಂ ರುಚಿರಪ್ರಚಾರಂ ಕೃತೋಪಕಾರಂ ವಿಲಸದ್ವಿಹಾರಮ್ ।
ಸದ್ಧರ್ಮಧಾರಂ ಕಮನೀಯದಾರಂ ಸಾರಂ ಹರಿಂ ವಾ ಭಜ ಭೋ ಹರಂ ವಾ ॥ 63 ॥

ವಿಷ್ಣೌ ಹರೌ ಭೇದಮವೇಕ್ಷಮಾಣಃ ಪ್ರಾಣೀ ನಿತಾನ್ತಂ ಖಲು ತಾನ್ತಚೇತಾಃ । – ಆದ್ದೇದ್।
ಪ್ರೇತಾಧಿಪಸ್ಯೈತಿ ಪುರಂ ದುರನ್ತಂ ದುಃಖಂ ಚ ತತ್ರ ಪ್ರಥಿತಂ ಪ್ರಯಾತಿ ॥ 64 ॥

ಭೋ ಭೋ ಜನಾ ಜ್ಞಾನಧನಾ ಮನಾಗಪ್ಯರ್ಚ್ಯೇ ಹರೌ ಚಾಪಿ ಹರೇ ಚ ನೂನಮ್ ।
ಭೇದಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮನೋ ನಿರುಧ್ಯ ಸುಖಂ ಭವನ್ತಃ ಖಲು ತೌ ಭಜನ್ತು ॥ 65 ॥

ಆನನ್ದಸನ್ಮನ್ದಿರಮಿನ್ದುಕಾನ್ತಂ ಶಾನ್ತಂ ನಿತಾನ್ತಂ ಭುವನಾನಿ ಪಾನ್ತಮ್ ।
ಭಾನ್ತಂ ಸುದಾನ್ತಂ ವಿಹಿತಾಸುರಾನ್ತಂ ದೇವಂ ಶಿವಂ ವಾ ಭಜ ಕೇಶವಂ ವಾ ॥ 66 ॥

ಹೇ ಹೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜನಾರ್ದನೇಶ ಶಮ್ಭೋ ಶಶಾಂಕಾಭರಣಾಧಿದೇವ ।
ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಶ ಜಗತ್ಸ್ವರೂಪ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಮ್ ॥ 67 ॥

ವಿಷ್ಣೋ ದಯಾಲೋಽಚ್ಯುತ ಶಾರ್ಂಗಪಾಣೇ ಭೂತೇಶ ಶಮ್ಭೋ ಶಿವ ಶರ್ವ ನಾಥ ।
ಮುಕುನ್ದ ಗೋವಿನ್ದ ರಮಾಧಿಪೇಶ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಮ್ ॥ 68 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿನ್ ಕಮಲಾಪತೇ ಹೇ ಗೈರೀಪತೇ ಭೀಮ ಭವೇಶ ಶರ್ವ ।
ಗಿರೀಶ ಗೌರೀಪ್ರಿಯ ಶೂಲಪಾಣೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪತ್ರಮ್ ॥ 69 ॥

ಹೇ ಶರ್ವ ಹೇ ಶಂಕರ ಹೇ ಪುರಾರೇ ಹೇ ಕೇಶವ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ।
ಹೇ ದೀನಬನ್ಧೋ ಕರುಣೈಕಸಿನ್ಧೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಮ್ ॥ 70 ॥

ಹೇ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೇ ಹರಿರೂಪ ಶಮ್ಭೋ ಹೇ ಚಕ್ರಪಾಣೇ ಶಿವರೂಪ ವಿಷ್ಣೋ ।
ಹೇ ಕಾಮಶತ್ರೋ ಖಲು ಕಾಮತಾತ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಭಗವನ್ನಮಸ್ತೇ ॥ 71 ॥

ಸಕಲಲೋಕಪಶೋಕವಿನಾಶಿನೌ ಪರಮರಮ್ಯತಯಾ ಪ್ರವಿಕಾಶಿನೌ ।
ಅಘಸಮೂಹವಿದಾರಣಕಾರಿಣೌ ಹರಿಹರೌ ಭಜ ಮೂಢ ಭಿದಾಂ ತ್ಯಜ ॥ 72 ॥

ಹರಿಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧರಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಹರಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧರಿಃ ಸ್ಮೃತಃ ।
ಉಭಯೋರನ್ತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನಂ ಸಂಶಯಃ ॥ 73 ॥

ಯೋ ಹರೌ ಚ ಹರೇ ಸಾಕ್ಷಾದೇಕಮೂರ್ತೌ ದ್ವಿಧಾ ಸ್ಥಿತೇ ।
ಭೇದಂ ಕರೋತಿ ಮೂಢಾತ್ಮಾ ಸ ಯಾತಿ ನರಕಂ ಧ್ರುವಮ್ ॥ 74 ॥

ಯಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿರ್ಹರೌ ಚಾಪಿ ಹರೇ ಭೇದಂ ಚ ಪಶ್ಯತಿ ।
ಸ ನರಾಧಮತಾಂ ಯಾತೋ ರೋಗೀ ಭವತಿ ಮಾನವಃ ॥ 75 ॥

ಯೋ ಹರೌ ಚ ಹರೇ ಚಾಪಿ ಭೇದಬುದ್ಧಿಂ ಕರೋತ್ಯಹೋ ।
ತಸ್ಮಾನ್ಮೂಢತಮೋ ಲೋಕೇ ನಾನ್ಯಃ ಕಶ್ಚನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 76 ॥

ಮುಕ್ತಿಮಿಚ್ಛಸಿ ಚೇತ್ತರ್ಹಿ ಭೇದಂ ತ್ಯಜ ಹರೌ ಹರೇ ।
ಅನ್ಯಥಾ ಜನ್ಮಲಕ್ಷೇಷು ಮುಕ್ತಿಃ ಖಲು ಸುದುರ್ಲಭಾ ॥ 77 ॥

ವಿಷ್ಣೋಃ ಶಿವಸ್ಯ ಚಾಭೇದಜ್ಞಾನಾನ್ಮುಕ್ತಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ।
ಇತಿ ಸದ್ವೇದವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಃ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಃ ॥ 78 ॥

ವಿಷ್ಣುಃ ಶಿವಃ ಶಿವೋ ವಿಷ್ಣುರಿತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಶಿಷ್ಯತೇ ।
ಏತಜ್ಜ್ಞಾನಯುತೋ ಜ್ಞಾನಿ ನಾನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಮಿಷ್ಯತೇ ॥ 79 ॥

ಹರಿರ್ಹರೋ ಹರಶ್ಚಾಪಿ ಹರಿರಸ್ತೀತಿ ಭಾವಯನ್ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಮಧಿಕಾರೀ ಭವೇನ್ನರಃ ॥ 80 ॥

ಹರಿಂ ಹರಂ ಭಿನ್ನರೂಪಂ ಭಾವಯತ್ಯಧಮೋ ನರಃ ।
ಸ ವರ್ಣಸಂಕರೋ ನೂನಂ ವಿಜ್ಞೇಯೋ ಭಾವಿತಾತ್ಮಭಿಃ ॥ 81 ॥

ಹರ ಶಮ್ಭೋ ಹರೇ ವಿಷ್ಣೋ ಶಮ್ಭೋ ಹರ ಹರೇ ಹರ ।
ಇತಿ ನಿತ್ಯಂ ಜಪನ್ ಜನ್ತುರ್ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ಹಿ ಜಾಯತೇ ॥ 82 ॥

ನ ಹರಿಂ ಚ ಹರಂ ಚಾಪಿ ಭೇದಬುದ್ಧ್ಯಾ ವಿಲೋಕಯೇತ್ ।
ಯದೀಚ್ಛೇದಾತ್ಮನಃ ಕ್ಷೇಮಂ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಕುಶಲೋ ನರಃ ॥ 83 ॥

ಹರೇ ಹರ ದಯಾಲೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ।
ಇತಿ ಸಂಜಪನಾದೇವ ಮುಕ್ತಿಃ ಪ್ರಾಣೌ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ॥ 84 ॥

ಹರಿಂ ಹರಂ ದ್ವಿಧಾ ಭಿನ್ನಂ ವಸ್ತುತಸ್ತ್ವೇಕರೂಪಕಮ್ ।
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ರಕ್ಷತಾಂ ತೌ ಮಹೇಶ್ವರೌ ॥ 85 ॥

ಇದಂ ಹರಿಹರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸೂಕ್ತಂ ಪರಮದುರ್ಲಭಮ್ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ದಾಯಕಂ ದಿವ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 86 ॥

ಶಿವಕೇಶವಯೋರೈಕ್ಯಪ್ರತಿಪಾದಕಮೀಡಿತಮ್ ।
ಪಠೇಯುಃ ಕೃತಿನಃ ಶಾನ್ತಾ ದಾನ್ತಾ ಮೋಕ್ಷಾಭಿಲಾಷಿಣಃ ॥ 87 ॥

ಏತಸ್ಯ ಪಠನಾತ್ಸರ್ವಾಃ ಸಿದ್ಧಯೋ ವಶಗಾಸ್ತಥಾ ।
ದೇವಯೋರ್ವಿಷ್ಣುಶಿವಯೋರ್ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ಭೂತಿದಾ ॥ 88 ॥

ಧರ್ಮಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧರ್ಮಮರ್ಥಾರ್ಥೀ ಚಾರ್ಥಮಶ್ನುತೇ ।
ಕಾಮಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕಾಮಂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಮೋಕ್ಷಮಶ್ನುತೇ ॥ 89 ॥

ದುರ್ಗಮೇ ಘೋರಸಂಗ್ರಾಮೇ ಕಾನನೇ ವಧಬನ್ಧನೇ ।
ಕಾರಾಗಾರೇಽಸ್ಯ ಪಠನಾಜ್ಜಾಯತೇ ತತ್ಕ್ಷಣಂ ಸುಖೀ ॥ 90 ॥

ವೇದೇ ಯಥಾ ಸಾಮವೇದೋ ವೇದಾನ್ತೋ ದರ್ಶನೇ ಯಥಾ ।
ಸ್ಮೃತೌ ಮನುಸ್ಮೃತಿರ್ಯದ್ವತ್ ವರ್ಣೇಷು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಯಥಾ ॥ 91 ॥

ಯಥಾಽಽಶ್ರಮೇಷು ಸನ್ನ್ಯಾಸೋ ಯಥಾ ದೇವೇಷು ವಾಸವಃ ।
ಯಥಾಽಶ್ವತ್ಥಃ ಪಾದಪೇಷು ಯಥಾ ಗಂಗಾ ನದೀಷು ಚ ॥ 92 ॥

ಪುರಾಣೇಷು ಯಥಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಮಹಾಭಾರತಮುಚ್ಯತೇ ।
ಯಥಾ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷು ವೈಕುಂಠಃ ಪರಮೋತ್ತಮಃ ॥ 93 ॥

ಯಥಾ ತೀರ್ಥೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಪ್ರಯಾಗಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈರಿತಃ ।
ಯಥಾ ಪುರೀಷು ಸರ್ವಾಸು ವರಾ ವಾರಾಣಸೀ ಮತಾ ॥ 94 ॥

ಯಥಾ ದಾನೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಚಾನ್ನದಾನಂ ಮಹತ್ತಮಮ್ ।
ಯಥಾ ಸರ್ವೇಷು ಧರ್ಮೇಷು ಚಾಹಿಂಸಾ ಪರಮಾ ಸ್ಮೃತಾ ॥ 95 ॥

ಯಥಾ ಸರ್ವೇಷು ಸೌಖ್ಯೇಷು ಭೋಜನಂ ಪ್ರಾಹುರುತ್ತಮಮ್ ।
ತಥಾ ಸ್ತೋತ್ರೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ಪರಾತ್ಪರಮ್ ॥ 96 ॥

ಅನ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ।
ಅಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ನೋ ಯಾನ್ತಿ ಷೋಡಶೀಮಪಿ ಸತ್ಕಲಾಮ್ ॥ 97 ॥

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾ ಬಾಲವೃದ್ಧಗ್ರಹಾಶ್ಚ ಯೇ ।
ತೇ ಸರ್ವೇ ನಾಶಮಾಯಾನ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವತಃ ॥ 98 ॥

ಯತ್ರಾಸ್ಯ ಪಾಠೋ ಭವತಿ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಮಹತೋ ಧುವಮ್ ।
ತತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸದಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಸತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 99 ॥

ಅಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಪಾಠೇನ ವಿಶ್ವೇಶೌ ಶಿವಕೇಶವೌ ।
ಸರ್ವಾನ್ಮನೋರಥಾನ್ಪುಂಸಾಂ ಪೂರಯೇತಾಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 100 ॥

ಪುಣ್ಯಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮಹತ್ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತದ್ಧಿ ದುರ್ಲಭಮ್ ।
ಭೋ ಭೋ ಮುಮುಕ್ಷವಃ ಸರ್ವೇ ಯೂಯಂ ಪಠತ ಸರ್ವದಾ ॥ 101 ॥

ಇತ್ಯಚ್ಯುತಾಶ್ರಮಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಹರಿಹರಾದ್ವೈತಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top