Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Hariharastotram Lyrics in Malayalam | Hari Hara Stotram

Harihara Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ഹരിഹരസ്തോത്രം ॥

ശ്രീഗണേശായ നമഃ ॥

ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷാഖ്യചതുര്‍വര്‍ഗപ്രദായിനൌ ।
വന്ദേ ഹരിഹരൌ ദേവൌ ത്രൈലോക്യപരിപായിനൌ ॥ 1 ॥

ഏകമൂര്‍തീ ദ്വിധാ ഭിന്നൌ സംസാരാര്‍ണവതാരകൌ ।
വന്ദേഽഹം കാമദൌ ദേവൌ സതതം ശിവകേശവൌ ॥ 2 ॥

ദയാമയൌ ദീനദരിദ്രതാപഹൌ മഹൌജസൌ മാന്യതമൌ സദാ സമൌ ।
ഉദാരലീലാലലിതൌ സിതാസിതൌ നമാമി നിത്യം ശിവകേശവാവഹം ॥ 3 ॥

അനന്തമാഹാത്മ്യനിധീ വിധിസ്തുതൌ ശ്രിയാ യുതൌ ലോകവിധാനകാരിണൌ ।
സുരാസുരാധീശനുതൌ നുതൌ ജഗത്പതീ സദാ വിധത്താം ശിവകേശവൌ ശിവം ॥ 4 ॥

ജഗത്ത്രയീപാലനനാശകാരകൌ പ്രസന്നഹാസൌ വിലസത്സദാനനൌ ।
മഹാബലൌ മഞ്ജുലമൂര്‍തിധാരിണൌ ശിവം വിധത്താം ശിവകേശവൌ സദാ ॥ 5 ॥

മഹസ്വിനൌ മോദകരൌ പരൌ വരൌ മുനീശ്വരൈഃ സേവിതപാദപങ്കജൌ ।
അജൌ സുജാതൌ ജഗദീശ്വരൌ സദാ ശിവം വിധത്താം ശിവകേശവൌ മമ ॥ 6 ॥

നമോഽസ്തു നിത്യം ശിവികേശവാഭ്യാം സ്വഭക്തസംരക്ഷണതത്പരാഭ്യാം ।
ദേവേശ്വരാഭ്യാം കരുണാകരാഭ്യാം ലോകത്രയീനിര്‍മിതികാരണാഭ്യാം ॥ 7 ॥

സലീലശീലൌ മഹനീയമൂര്‍തീ ദയാകരൌ മഞ്ജുലസച്ചരിത്രൌ ।
മഹോദയൌ വിശ്വവിനോദഹേതൂ നമാമി ദേവൌ ശിവകേശവൌ തൌ ॥ 8 ॥

ത്രിശൂലപാണിം വരചക്രപാണിം പീതാംബരം സ്പഷ്ടദിഗംബരം ച ।
ചതുര്‍ഭുജം വാ ദശബാഹുയുക്തം ഹരിം ഹരം വാ പ്രണമാമി നിത്യം ॥ 9 ॥

കപാലമാലാലലിതം ശിവം ച സദ്വൈജയന്തീസ്രഗുദാരശോഭം ।
വിഷ്ണും ച നിത്യം പ്രണിപത്യ യാചേ ഭവത്പദാംഭോരുഹയോഃ സ്മൃതിഃ സ്താത് ॥ 10 ॥

ശിവ ത്വമേവാഽസി ഹരിസ്വരൂപോ ഹരേ ത്വമേവാഽസി ശിവസ്വരൂപഃ ।
ഭ്രാന്ത്യാ ജനാസ്ത്വാം ദ്വിവിധസ്വരൂപം പശ്യന്തി മൂഢാ നനു നാശഹേതോഃ ॥ 11 ॥

ഹരേ ജനാ യേ ശിവരൂപിണം ത്വാം ത്വദ്രൂപമീശം കലയന്തി നിത്യം ।
തേ ഭാഗ്യവന്തഃ പുരുഷാഃ കദാഽപി ന യാന്തി ഭാസ്വത്തനയസ്യ ഗേഹം ॥ 12 ॥

ശംഭോ ജനാ യേ ഹരിരൂപിണം ത്വാം ഭവത്സ്വരൂപം കമലാലയേശം ।
പശ്യന്തി ഭക്ത്യാ ഖലു തേ മഹാന്തൌ യമസ്യ നോ യാന്തി പുരം കദാചിത് ॥ 13 ॥

ശിവേ ഹരൌ ഭേദധിയാഽഽധിയുക്താ മുക്തിം ലഭന്തേ ന ജനാ ദുരാപാം ।
ഭുക്തിം ച നൈവേഹ പരന്തു ദുഃഖം സംസാരകൂപേ പതിതാഃ പ്രയാന്തി ॥ 14 ॥

ഹരേ ഹരൌ ഭേദദൃശോ ഭൃശം വൈ സംസാരസിന്ധൌ പതിതാഃ സതാപാഃ ।
പാപാശയാ മോഹമയാന്ധകാരേ ഭ്രാന്താ മഹാദുഃഖഭരം ലഭന്തേ ॥ 15 ॥

സന്തോ ലസന്തഃ സുതരാം ഹരൌ ച ഹരേ ച നിത്യം വഹുഭക്തിമന്തഃ ।
അന്തര്‍മഹാന്തൌ ശിവകേശവൌ തൌ ധ്യായന്ത ഉച്ചൈര്‍മുദമാപ്നുവന്തി ॥ 16 ॥

ഹരൌ ഹരേ ചൈക്യമുദാരശീലാഃ പശ്യന്തി ശശ്വത്സുഖദായിലീലാഃ ।
തേ ഭുക്തിമുക്തീ സമവാപ്യ നൂനം സുഖം ദുരാപം സുതരാം ലഭന്തേ ॥ 17 ॥

ശിവേ ശിവേശേഽപി ച കേശവേ ച പദ്മാപതൌ ദേവവരേ മഹാന്തഃ ।
ഭേദം ന പശ്യന്തി പരന്തു സന്തസ്തയോരഭേദം കലയന്തി സത്യം ॥ 18 ॥

രമാപതിം വാ ഗിരിജാപതിം വാ വിശ്വേശ്വരം വാ ജഗദീശ്വരം വാ ।
പിനാകപാണിം ഖലു ശാര്‍ങ്ഗപാണിം ഹരി ഹരം വാ പ്രണമാമി നിത്യം ॥ 19 ॥

സുരേശ്വരം വാ പരമേശ്വരം വാ വൈകുണ്ഠലോകസ്ഥിതമച്യുതം വാ ।
കൈലാസശൈലസ്ഥിതമീശ്വരം വാ വിഷ്ണും ച ശംഭും ച നമാമി നിത്യം ॥ 20 ॥

ഹരിര്‍ദയാര്‍ദ്രാശയതാം പ്രയാതോ ഹരോ ദയാലൂത്തമഭാവമാപ്തഃ ।
അനേകദിവ്യാസ്ത്രധരഃ പരേശഃ പായാദജസ്രം കൃപയാ നതം മാം ॥ 21 ॥

ശേഷോഽസ്തി യസ്യാഭരണത്വമാപ്തോ യദ്വാ സുശയ്യാത്വമിതഃ സദൈവ ।
ദേവഃ സ കോഽപീഹ ഹരിര്‍ഹരോ വാ കരോതു മേ മഞ്ജുലമങ്ഗലം ദ്രാക് ॥ 22 ॥

ഹരിം ഹരം ചാപി ഭജന്തി ഭക്ത്യാ വിഭേദബുദ്ധിം പ്രവിഹായ നൂനം ।
സിദ്ധാ മഹാന്തോ മുനയോ മഹേച്ഛാഃ സ്വച്ഛാശയാ നാരദപര്‍വതാദ്യാഃ ॥ 23 ॥

സനത്കുമാരാദയ ഉന്നതേച്ഛാ മോഹേന ഹീനാ മുനയോ മഹാന്തഃ ।
സ്വാന്തഃസ്ഥിതം ശങ്കരമച്യുതം ച ഭേദം പരിത്യജ്യ സദാ ഭജന്തേ ॥ 24 ॥

ശിഷ്ടാ വസിഷ്ഠാദയ ആത്മനിഷ്ഠാഃ ശ്രേഷ്ഠാഃ സ്വധര്‍മാവനകര്‍മചിത്താഃ ।
ഹൃത്താപഹാരം മലഹീനചിത്താ ഹരിം ഹരം ചൈകതയാ ഭജന്തേ ॥ 25 ॥

അന്യേ മഹാത്മാന ഉദാരശീലാ ഭൃഗ്വാദയോ യേ പരമര്‍ഷയസ്തേ ।
പശ്യന്തി ചൈക്യം ഹരിശര്‍വയോഃ ശ്രീസംയുക്തയോരത്ര ന സംശയോഽസ്തി ॥ 26 ॥

ഇന്ദ്രാദയോ ദേവവരാ ഉദാരാ ത്രൈലോക്യസംരക്ഷണദത്തചിത്താഃ ।
ഹരിം ഹരം ചൈകസ്വരൂപമേവ പശ്യന്തി ഭക്ത്യാ ച ഭജന്തി നൂനം ॥ 27 ॥

സര്‍വേഷു വേദേഷു ഖലു പ്രസിദ്ധവൈകുണ്ഠകൈലാസഗയോഃ സുധാംനോഃ ।
മുകുന്ദബാലേന്ദുവതംസയോഃ സച്ചരിത്രയോരീശ്വരയോരഭേദഃ ॥ 28 ॥

സര്‍വാണി ശാസ്ത്രാണി വദന്തി നൂനം ഹരേര്‍ഹരസ്യൈക്യമുദാരമൂര്‍തേഃ ।
നാസ്ത്യത്ര സന്ദേഹലവോഽപി സത്യം നിത്യം ജനാ ധര്‍മധനാ ഗദന്തി ॥ 29 ॥

സര്‍വൈഃ പുരാണൈരിദമേവ സൂക്തം യദ്വിഷ്ണുശംഭോര്‍മഹനീയമൂര്‍ത്യോഃ ।
ഐക്യം സദൈവാഽസ്തി ന ഭേദലേശോഽപ്യസ്തീഹ ചിന്ത്യം സുജനൈസ്തദേവം ॥ 30 ॥

ഭേദം പ്രപശ്യന്തി നരാധമാ യേ വിഷ്ണൌ ച ശംഭൌ ച ദയാനിധാനേ ।
തേ യാന്തി പാപാഃ പരിതാപയുക്താ ഘോരം വിശാലം നിരയസ്യ വാസം ॥ 31 ॥

ഭൂതാധിപം വാ വിബുധാധിപം വാ രമേശ്വരം വാ പരമേശ്വരം വാ ।
പീതാംബരം വാ ഹരിദംബരം വാ ഹരിം ഹരം വാ പുരുഷാ ഭജധ്വം ॥ 32 ॥

മഹസ്വിവര്യം കമനീയദേഹമുദാരസാരം സുഖദായിചേഷ്ടം ।
സര്‍വേഷ്ടദേവം ദുരിതാപഹാരം വിഷ്ണും ശിവം വാ സതതം ഭജധ്വം ॥ 33 ॥

ശിവസ്യ വിഷ്ണോശ്ച വിഭാത്യഭേദോ വ്യാസാദയോഽപീഹ മഹര്‍ഷയസ്തേ ।
സര്‍വജ്ഞഭാവം ദധതോ നിതാന്തം വദന്തി ചൈവം കലയന്തി സന്തഃ ॥ 34 ॥

മഹാശയാ ധര്‍മവിധാനദക്ഷാ രക്ഷാപരാ നിര്‍ജിതമാനസാ യേ ।
തേഽപീഹ വിജ്ഞാഃ സമദര്‍ശിനോ വൈ ശിവസ്യ വിഷ്ണോഃ കലയന്ത്യഭേദം ॥ 35 ॥

ഹരിരേവ ഹരോ ഹര ഏവ ഹരിര്‍ന ഹി ഭേദലവോഽപി തയോഃ പ്രഥിതഃ ।
ഇതി സിദ്ധമുനീശയതീശവരാ നിഗദന്തി സദാ വിമദാഃ സുജനാഃ ॥ 36 ॥

ഹര ഏവ ഹരിര്‍ഹരിരേവ ഹരോ ഹരിണാ ച ഹരേണ ച വിശ്വമിദം ।
പ്രവിനിര്‍മിതമേതദവേഹി സദാ വിമദോ ഭവ തൌ ഭജ ഭാവയുതഃ ॥ 37 ॥

ഹരിരേവ ബഭൂവ ഹരഃ പരമോ ഹര ഏവ ബഭൂവ ഹരിഃ പരമഃ ।
ഹരിതാ ഹരതാ ച തഥാ മിലിതാ രചയത്യഖിലം ഖലു വിശ്വമിദം ॥ 38 ॥

വൃഷധ്വജം വാ ഗരുഡധ്വജം വാ ഗിരീശ്വരം വാ ഭുവനേശ്വരം വാ ।
പതിം പശൂനാമഥവാ യദൂനാം കൃഷ്ണം ശിവം വാ വിബുധാ ഭജന്തേ ॥ 39 ॥

ഭീമാകൃതിം വാ രുചിരാകൃതിം വാ ത്രിലോചനം വാ സമലോചനം വാ ।
ഉമാപതിം വാഽഥ രമാപതിം വാ ഹരിം ഹരം വാ മുനയോ ഭജന്തേ ॥ 40 ॥

ഹരിഃ സ്വയം വൈ ഹരതാം പ്രയാതോ ഹരസ്തു സാക്ഷാദ്ധരിഭാവമാപ്തഃ ।
ഹരിര്‍ഹരശ്ചാപി ജഗജ്ജനാനാമുപാസ്യദേവൌ സ്ത ഇതി പ്രസിദ്ധിഃ ॥ 41 ॥

ഹരിര്‍ഹി സാക്ഷത് ഹര ഏവ സിദ്ധോ ഹരോ ഹി സാക്ഷാദ്ധദിരേവ ചാസ്തേ ।
ഹീരര്‍ഹരശ്ച സ്വയമേവ ചൈകോ ദ്വിരൂപതാം കാര്യവശാത് പ്രയാതഃ ॥ 42 ॥

ഹരിര്‍ജഗത്പാലനകൃത്പ്രസിദ്ധോ ഹരോ ജഗന്നാശകരഃ പരാത്മാ ।
സ്വരൂപമാത്രേണ ഭിദാമവാപ്തൌ ദ്വാവേകരൂപൌ സ്ത ഇമൌ സുരേശൌ ॥ 43 ॥

ദയനിധാനം വിലസദ്വിധാനം ദേവപ്രധാനം നനു സാവധാനം ।
സാനന്ദസന്‍മാനസഭാസമാനം ദേവം ശിവം വാ ഭജ കേശവം വാ ॥ 44 ॥

ശ്രീകൌസ്തുഭാഭരണമിന്ദുകലാവതംസം
കാലീവിലാസിനമഥോ കമലാവിലാസം ।
ദേവം മുരാരിമഥ വാ ത്രിപുരാരിമീശം
ഭേദം വിഹായ ഭജ ഭോ ഭജ ഭൂരി ഭക്ത്യാ ॥ 45 ॥

വിഷ്ണുഃ സാക്ഷാച്ഛംഭുരേവ പ്രസിദ്ധഃ ശംഭുഃ സാക്ഷാദ്വിഷ്ണുരേവാസ്തി നൂനം ।
നാസ്തി സ്വല്‍പോഽപീഹ ഭേദാവകാശഃ സിദ്ധാന്തോഽയം സജ്ജനാനാം സമുക്തഃ ॥ 46 ॥

ശംഭുര്‍വിഷ്ണുശ്ചൈകരൂപോ ദ്വിമൂര്‍തിഃ സത്യം സത്യം ഗദ്യതേ നിശ്ചിതം സത് ।
അസ്മിന്‍മിഥ്യാ സംശയം കുര്‍വതേ യേ പാപാചാരാസ്തേ നരാ രാക്ഷസാഖ്യാഃ ॥ 47 ॥

വിഷ്ണൌ ശംഭൌ നാസ്തി ഭേദാവഭാസഃ സങ്ഖ്യാവന്തഃ സന്ത ഏവം വദന്തി ।
അന്തഃ കിഞ്ചിത്സംവിചിന്ത്യ സ്വയം ദ്രാക് ഭേദം ത്യക്ത്വാ തൌ ഭജസ്വ പ്രകാമം ॥ 48 ॥

വിഷ്ണോര്‍ഭക്താഃ ശംഭുവിദ്വേഷസക്താഃ ശംഭോര്‍ഭക്താ വിഷ്ണുവിദ്വേഷിണോ യേ ।
കാമക്രോധാന്ധാഃ സുമന്ദാഃ സനിന്ദാ വിന്ദന്തി ദ്രാക് തേ നരാ ദുഃഖജാലം ॥ 49 ॥

വിഷ്ണൌ ശംഭൌ ഭേദബുദ്ധിം വിഹായ ഭക്ത്യാ യുക്താഃ സജ്ജനാ യേ ഭജന്തേ ।
തേഷാം ഭാഗ്യം വസ്തുമീശോ ഗുരുര്‍നോ സത്യം സത്യം വച്ംയംഹ വിദ്ധി തത്ത്വം ॥ 50 ॥

ഹരേര്‍വിരോധീ ച ഹരസ്യ ഭക്തോ ഹരസ്യ വൈരീ ച ഹരേശ്ച ഭക്തഃ ।
സാക്ഷാദസൌ രാക്ഷസ ഏവ നൂനം നാസ്ത്യത്ര സന്ദേഹലവോഽപി സത്യം ॥ 51 ॥

ശിവം ച വിഷ്ണും ച വിഭിന്നദേഹം പശ്യന്തി യേ മൂഢധിയോഽതിനീചാഃ ।
തേ കിം സുസദ്ഭിഃ സുതരാം മഹദ്ഭിഃ സംഭാഷണീയാഃ പുരുഷാ ഭവന്തി ॥ 52 ॥

അനേകരൂപം വിദിതൈകരൂപം മഹാന്തമുച്ചൈരതിശാന്തചിത്തം ।
ദാന്തം നിതാന്തം ശുഭദം സുകാന്തം വിഷ്ണും ശിവം വാ ഭജ ഭൂരിഭക്ത്യാ ॥ 53 ॥

ഹരേ മുരാരേ ഹര ഹേ പുരാരേ വിഷ്ണോ ദയാലോ ശിവ ഹേ കൃപാലോ ।
ദീനം ജനം സര്‍വഗുണൈര്‍വിഹീനം മാം ഭക്തമാര്‍തം പരിപാഹി നിത്യം ॥ 54 ॥

ഹേ ഹേ വിഷ്ണോ ശംഭുരൂപസ്ത്വമേവ ഹേ ഹേ ശംഭോ വിഷ്ണുരൂപസ്ത്വമേവ ।
സത്യം സര്‍വേ സന്ത ഏവം വദന്തഃ സംസാരാബ്ധിം ഹ്യഞ്ജസാ സന്തരന്തി ॥ 55 ॥

വിഷ്ണുഃ ശംഭുഃ ശംഭുരേവാസ്തി വിഷ്ണുഃ ശംഭുര്‍വിഷ്ണുര്‍വിഷ്ണുരേവാസ്തി ശംഭുഃ ।
ശംഭൌ വിഷ്ണൌ ചൈകരൂപത്വമിഷ്ടം ശിഷ്ടാ ഏവം സര്‍വദാ സഞ്ജപന്തി ॥ 56 ॥

ദൈവീ സമ്പദ്വിദ്യതേ യസ്യ പുംസഃ ശ്രീമാന്‍ സോഽയം സര്‍വദാ ഭക്തിയുക്തഃ ।
ശംഭും വിഷ്ണും ചൈകരൂപം ദ്വിദേഹം ഭേദം ത്യക്ത്വാ സംഭജന്‍മോക്ഷമേതി ॥ 57 ॥

യേഷാം പുംസാമാസുരീ സമ്പദാസ്തേ മൃത്യോര്‍ഗ്രാസാഃ കാമലോഭാഭിഭൂതാഃ ।
ക്രോധേനാന്ധാ ബന്ധയുക്താ ജനാസ്തേ ശംഭും വിഷ്ണും ഭേദബുദ്ധ്യാ ഭജന്തേ ॥ 58 ॥

കല്യാണകാരം സുഖദപ്രകാരം വിനിര്‍വികാരം വിഹിതോപകാരം ।
സ്വാകാരമീശം ന കൃതാപകാരം ശിവം ഭജധ്വം കില കേശവം ച ॥ 59 ॥

സച്ചിത്സ്വരൂപം കരുണാസുകൂപം ഗീര്‍വാണഭൂപം വരധര്‍മയൂപം ।
സംസാരസാരം സുരുചിപ്രസാരം ദേവം ഹരിം വാ ഭജ ഭോ ഹരം വാ ॥ 60 ॥

ആനന്ദസിന്ധും പരദീനബന്ധും മോഹാന്ധകാരസ്യ നികാരഹേതും ।
സദ്ധര്‍മസേതും രിപുധൂമകേതും ഭജസ്വ വിഷ്ണും ശിവമേകബുദ്ധ്യാ ॥ 61 ॥

വേദാന്തസിദ്ധാന്തമയം ദയാലും സത്സാങ്ഖ്യശാസ്ത്രപ്രതിപാദ്യമാനം ।
ന്യായപ്രസിദ്ധം സുതരാം സമിദ്ധം ഭജസ്വ വിഷ്ണും ശിവമേകബുദ്ധ്യാ ॥ 62 ॥

പാപാപഹാരം രുചിരപ്രചാരം കൃതോപകാരം വിലസദ്വിഹാരം ।
സദ്ധര്‍മധാരം കമനീയദാരം സാരം ഹരിം വാ ഭജ ഭോ ഹരം വാ ॥ 63 ॥

വിഷ്ണൌ ഹരൌ ഭേദമവേക്ഷമാണഃ പ്രാണീ നിതാന്തം ഖലു താന്തചേതാഃ । – ആദ്ദേദ്।
പ്രേതാധിപസ്യൈതി പുരം ദുരന്തം ദുഃഖം ച തത്ര പ്രഥിതം പ്രയാതി ॥ 64 ॥

ഭോ ഭോ ജനാ ജ്ഞാനധനാ മനാഗപ്യര്‍ച്യേ ഹരൌ ചാപി ഹരേ ച നൂനം ।
ഭേദം പരിത്യജ്യ മനോ നിരുധ്യ സുഖം ഭവന്തഃ ഖലു തൌ ഭജന്തു ॥ 65 ॥

ആനന്ദസന്‍മന്ദിരമിന്ദുകാന്തം ശാന്തം നിതാന്തം ഭുവനാനി പാന്തം ।
ഭാന്തം സുദാന്തം വിഹിതാസുരാന്തം ദേവം ശിവം വാ ഭജ കേശവം വാ ॥ 66 ॥

ഹേ ഹേ ഹരേ കൃഷ്ണ ജനാര്‍ദനേശ ശംഭോ ശശാങ്കാഭരണാധിദേവ ।
നാരായണ ശ്രീശ ജഗത്സ്വരൂപ മാം പാഹി നിത്യം ശരണം പ്രപന്നം ॥ 67 ॥

വിഷ്ണോ ദയാലോഽച്യുത ശാര്‍ങ്ഗപാണേ ഭൂതേശ ശംഭോ ശിവ ശര്‍വ നാഥ ।
മുകുന്ദ ഗോവിന്ദ രമാധിപേശ മാം പാഹി നിത്യം ശരണം പ്രപന്നം ॥ 68 ॥

കല്യാണകാരിന്‍ കമലാപതേ ഹേ ഗൈരീപതേ ഭീമ ഭവേശ ശര്‍വ ।
ഗിരീശ ഗൌരീപ്രിയ ശൂലപാണേ മാം പാഹി നിത്യം ശരണം പ്രപത്രം ॥ 69 ॥

ഹേ ശര്‍വ ഹേ ശങ്കര ഹേ പുരാരേ ഹേ കേശവ ഹേ കൃഷ്ണ ഹരേ മുരാരേ ।
ഹേ ദീനബന്ധോ കരുണൈകസിന്ധോ മാം പാഹി നിത്യം ശരണം പ്രപന്നം ॥ 70 ॥

ഹേ ചന്ദ്രമൌലേ ഹരിരൂപ ശംഭോ ഹേ ചക്രപാണേ ശിവരൂപ വിഷ്ണോ ।
ഹേ കാമശത്രോ ഖലു കാമതാത മാം പാഹി നിത്യം ഭഗവന്നമസ്തേ ॥ 71 ॥

സകലലോകപശോകവിനാശിനൌ പരമരംയതയാ പ്രവികാശിനൌ ।
അഘസമൂഹവിദാരണകാരിണൌ ഹരിഹരൌ ഭജ മൂഢ ഭിദാം ത്യജ ॥ 72 ॥

ഹരിഃ സാക്ഷാദ്ധരഃ പ്രോക്തോ ഹരഃ സാക്ഷാദ്ധരിഃ സ്മൃതഃ ।
ഉഭയോരന്തരം നാസ്തി സത്യം സത്യം നം സംശയഃ ॥ 73 ॥

യോ ഹരൌ ച ഹരേ സാക്ഷാദേകമൂര്‍തൌ ദ്വിധാ സ്ഥിതേ ।
ഭേദം കരോതി മൂഢാത്മാ സ യാതി നരകം ധ്രുവം ॥ 74 ॥

യസ്യ ബുദ്ധിര്‍ഹരൌ ചാപി ഹരേ ഭേദം ച പശ്യതി ।
സ നരാധമതാം യാതോ രോഗീ ഭവതി മാനവഃ ॥ 75 ॥

യോ ഹരൌ ച ഹരേ ചാപി ഭേദബുദ്ധിം കരോത്യഹോ ।
തസ്മാന്‍മൂഢതമോ ലോകേ നാന്യഃ കശ്ചന വിദ്യതേ ॥ 76 ॥

മുക്തിമിച്ഛസി ചേത്തര്‍ഹി ഭേദം ത്യജ ഹരൌ ഹരേ ।
അന്യഥാ ജന്‍മലക്ഷേഷു മുക്തിഃ ഖലു സുദുര്ലഭാ ॥ 77 ॥

വിഷ്ണോഃ ശിവസ്യ ചാഭേദജ്ഞാനാന്‍മുക്തിഃ പ്രജായതേ ।
ഇതി സദ്വേദവാക്യാനാം സിദ്ധാന്തഃ പ്രതിപാദിതഃ ॥ 78 ॥

വിഷ്ണുഃ ശിവഃ ശിവോ വിഷ്ണുരിതി ജ്ഞാനം പ്രശിഷ്യതേ ।
ഏതജ്ജ്ഞാനയുതോ ജ്ഞാനി നാന്യഥാ ജ്ഞാനമിഷ്യതേ ॥ 79 ॥

ഹരിര്‍ഹരോ ഹരശ്ചാപി ഹരിരസ്തീതി ഭാവയന്‍ ।
ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷാണാമധികാരീ ഭവേന്നരഃ ॥ 80 ॥

ഹരിം ഹരം ഭിന്നരൂപം ഭാവയത്യധമോ നരഃ ।
സ വര്‍ണസങ്കരോ നൂനം വിജ്ഞേയോ ഭാവിതാത്മഭിഃ ॥ 81 ॥

ഹര ശംഭോ ഹരേ വിഷ്ണോ ശംഭോ ഹര ഹരേ ഹര ।
ഇതി നിത്യം ജപന്‍ ജന്തുര്‍ജീവന്‍മുക്തോ ഹി ജായതേ ॥ 82 ॥

ന ഹരിം ച ഹരം ചാപി ഭേദബുദ്ധ്യാ വിലോകയേത് ।
യദീച്ഛേദാത്മനഃ ക്ഷേമം ബുദ്ധിമാന്‍ കുശലോ നരഃ ॥ 83 ॥

ഹരേ ഹര ദയാലോ മാം പാഹി പാഹി കൃപാം കുരു ।
ഇതി സഞ്ജപനാദേവ മുക്തിഃ പ്രാണൌ പ്രതിഷ്ഠിതാ ॥ 84 ॥

ഹരിം ഹരം ദ്വിധാ ഭിന്നം വസ്തുതസ്ത്വേകരൂപകം ।
പ്രണമാമി സദാ ഭക്ത്യാ രക്ഷതാം തൌ മഹേശ്വരൌ ॥ 85 ॥

ഇദം ഹരിഹരസ്തോത്രം സൂക്തം പരമദുര്ലഭം ।
ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷാണാം ദായകം ദിവ്യമുത്തമം ॥ 86 ॥

ശിവകേശവയോരൈക്യപ്രതിപാദകമീഡിതം ।
പഠേയുഃ കൃതിനഃ ശാന്താ ദാന്താ മോക്ഷാഭിലാഷിണഃ ॥ 87 ॥

ഏതസ്യ പഠനാത്സര്‍വാഃ സിദ്ധയോ വശഗാസ്തഥാ ।
ദേവയോര്‍വിഷ്ണുശിവയോര്‍ഭക്തിര്‍ഭവതി ഭൂതിദാ ॥ 88 ॥

ധര്‍മാര്‍ഥീ ലഭതേ ധര്‍മമര്‍ഥാര്‍ഥീ ചാര്‍ഥമശ്നുതേ ।
കാമാര്‍ഥീ ലഭതേ കാമം മോക്ഷാര്‍ഥീ മോക്ഷമശ്നുതേ ॥ 89 ॥

ദുര്‍ഗമേ ഘോരസങ്ഗ്രാമേ കാനനേ വധബന്ധനേ ।
കാരാഗാരേഽസ്യ പഠനാജ്ജായതേ തത്ക്ഷണം സുഖീ ॥ 90 ॥

വേദേ യഥാ സാമവേദോ വേദാന്തോ ദര്‍ശനേ യഥാ ।
സ്മൃതൌ മനുസ്മൃതിര്യദ്വത് വര്‍ണേഷു ബ്രാഹ്മണോ യഥാ ॥ 91 ॥

യഥാഽഽശ്രമേഷു സന്ന്യാസോ യഥാ ദേവേഷു വാസവഃ ।
യഥാഽശ്വത്ഥഃ പാദപേഷു യഥാ ഗങ്ഗാ നദീഷു ച ॥ 92 ॥

പുരാണേഷു യഥാ ശ്രേഷ്ഠം മഹാഭാരതമുച്യതേ ।
യഥാ സര്‍വേഷു ലോകേഷു വൈകുണ്ഠഃ പരമോത്തമഃ ॥ 93 ॥

യഥാ തീര്‍ഥേഷു സര്‍വേഷു പ്രയാഗഃ ശ്രേഷ്ഠ ഈരിതഃ ।
യഥാ പുരീഷു സര്‍വാസു വരാ വാരാണസീ മതാ ॥ 94 ॥

യഥാ ദാനേഷു സര്‍വേഷു ചാന്നദാനം മഹത്തമം ।
യഥാ സര്‍വേഷു ധര്‍മേഷു ചാഹിംസാ പരമാ സ്മൃതാ ॥ 95 ॥

യഥാ സര്‍വേഷു സൌഖ്യേഷു ഭോജനം പ്രാഹുരുത്തമം ।
തഥാ സ്തോത്രേഷു സര്‍വേഷു സ്തോത്രമേതത്പരാത്പരം ॥ 96 ॥

അന്യാനി യാനി സ്തോത്രാണി താനി സര്‍വാണി നിശ്ചിതം ।
അസ്യ സ്തോത്രസ്യ നോ യാന്തി ഷോഡശീമപി സത്കലാം ॥ 97 ॥

ഭൂതപ്രേതപിശാചാദ്യാ ബാലവൃദ്ധഗ്രഹാശ്ച യേ ।
തേ സര്‍വേ നാശമായാന്തി സ്തോത്രസ്യാസ്യ പ്രഭാവതഃ ॥ 98 ॥

യത്രാസ്യ പാഠോ ഭവതി സ്തോത്രസ്യ മഹതോ ധുവം ।
തത്ര സാക്ഷാത്സദാ ലക്ഷ്മീര്‍വസത്യേവ ന സംശയഃ ॥ 99 ॥

അസ്യ സ്തോത്രസ്യ പാഠേന വിശ്വേശൌ ശിവകേശവൌ ।
സര്‍വാന്‍മനോരഥാന്‍പുംസാം പൂരയേതാം ന സംശയഃ ॥ 100 ॥

പുണ്യം പുണ്യം മഹത്പുണ്യം സ്തോത്രമേതദ്ധി ദുര്ലഭം ।
ഭോ ഭോ മുമുക്ഷവഃ സര്‍വേ യൂയം പഠത സര്‍വദാ ॥ 101 ॥

ഇത്യച്യുതാശ്രമസ്വാമിവിരചിതം ശ്രീഹരിഹരാദ്വൈതസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top