Ashtaka Shiva Stotram

Lord Shiva Ashtakam 5 Lyrics in Kannada | Sri Shiva Stotra

Shiva Ashtakam 5 in Kannada:

 ॥ ಶ್ರೀಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್ 5 ॥ 
ಪುರಾರಿಃ ಕಾಮರಿರ್ನೇಖಿಲಭಯಹಾರೀ ಪಶುಪತಿ-
ರ್ಮಹೇಶೋ ಭೂತೇಶೋ ನಗಪತಿಸುತೇಶೋ ನಟಪತಿಃ ।
ಕಪಾಲೀ ಯಜ್ಞಾಲೀ ವಿಬುಧದಲಪಾಲೀ ಸುರಪತಿಃ
ಸುರಾರಾಧ್ಯಃ ಶರ್ವೋ ಹರತು ಭವಭೀತಿಂ ಭವಪತಿಃ ॥ 1 ॥

ಹೇ ಪುರ ನಾಮಕ ರಾಕ್ಷಸಕೋ ನಷ್ಟ ಕರನೇವಾಲೇ ಪುರಾರಿ ತಥಾ ಕಾಮಕೋ
ಭಸ್ಮ ಕರನೇವಾಲೇ ಕಾಮಾರಿ! ಆಪ ಸಭೀ ಪ್ರಕಾರಕೇ ಭಯಕೋ ನಷ್ಟ
ಕರನೇವಾಲೇ ಹೈಂ । ಆಪ ಜೀವೋಂಕೇ ಸ್ವಾಮೀ, ಮಹಾನ ಐಶವರ್ಯಸಮ್ಪನ್ನ,
ಭೂತಗಣೋಂಕೇ ಅಧಿಪತಿ, ಪರ್ವತರಾಜ ಹಿಮಾಲಯಕೋ ಪುತ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀಕೇ ಈಶ
ತಥಾ ನಟೇಶ್ವರ ಹೈಂ । ಆಪ ಕಪಾಲ ಧಾರಣ ಕರನೇವಾಲೇ, ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪ,
ದೇವಸಮುದಾಯಕೇ ಪಾಲಕ ತಥಾ ದೇವತಾಓಂಕೇ ಸ್ವಾಮೀ ಹೈಂ । ದೇವೋಂಕೇ ಆರಾಧ್ಯ
ಏವಂ ಸಂಸಾರಕೇ ಸ್ವಾಮೀ ಭಗವಾನ ಶರ್ವ! ಆಪ ಸಂಸಾರಕೇ ಭಯಕಾ ಹರಣ
ಕರ ಲೇಂ ॥ 1 ॥

ಶಯೇ ಶೂಲಂ ಭೀಮಂ ದಿತಿಜಭಯದಂ ಶತ್ರುದಲನಂ
ಗಲೇ ಮೌಂಡೀಮಾಲಾಂ ಶಿರಸಿ ಚ ದಧಾನಃ ಶಶಿಕಲಾಮ್ ।
ಜಟಾಜೂಟೇ ಗಂಗಾಮಘನಿವಹಭಙ್ರಾಂ ಸುರನದೀಂ
ಸುರಾರಾಧ್ಯಃ ಶರ್ವೋ ಹರತು ಭವಭೀತಿಂ ಭವಪತಿಃ ॥ 2 ॥

ಆಪಕೇ ಹಾಥೋಂಮೇಂ ಶತ್ರುಓಂ ಏವಂ ದೈತ್ಯೋಂಕಾ ಸಂಹಾರ ಕರನೇವಾಲಾ
ಭಯಾವಹ ತ್ರಿಶೂಲ ಸುಶೋಭಿತ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ । ಆಪ ಗಲೇಮೇಂ ಮುಂಡೋಂಕೋ ಮಾಲಾ
ಔರ ಸಿರಪರ ಚನ್ದ್ರಕಲಾಕೋ ಧಾರಣ ಕಿಯೇ ಹುಏ ಹೈಂ । ಆಪಕೋ ಜಟಾಓಂಮೇಂ
ಪಾಪೋಂಕೋ ನಷ್ಟ ಕರನೇವಾಲೀ ದೇವನದೀ ಗಂಗಾ ಸುಶೋಭಿತ ಹೋ ರಹೀ ಹೈಂ ।
ದೇವೋಂಕೇ ಆರಾಧ್ಯ ಏವಂ ಸಂಸಾರಕೇ ಸ್ವಾಮೀ ಭಗವಾನ ಶರ್ವ ! ಆಪ ಸಂಸಾರಕೇ
ಭಯಕಾ ಹರಣ ಕರ ಲೇಂ ॥ 2 ॥

ಭವೋ ಭರ್ಗೋ ಭೀಮೋ ಭವಭಯಹರೋ ಭಾಲನಯನೋ
ವದಾನ್ಯಃ ಸಮ್ಮಾನ್ಯೋ ನಿಖಿಲಜನಸೌಜನ್ಯನಿಲಯಃ ।
ಶರಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ವಿಬುಧಗಣಗಣ್ಯೋ ಗುಣನಿಧಿಃ
ಸುರಾರಾಧ್ಯಃ ಶರ್ವೋ ಹರತು ಭವಭೀತಿಂ ಭವಪತಿಃ ॥ 3 ॥

ಆಪ ಸಬಕೋ ಉತ್ಪನ್ನ ಕರನೇವಾಲೇ, ಪಾಪಕೋ ಭೂँಜ ಡಾಲನೇವಾಲೇ, ದುಷ್ಟ
ಜನೋಂಕೋ ಡರಾನೇವಾಲೇ ತಥಾ ಸಂಸಾರಕೇ ಭಯಕೋ ದೂರ ಕರನೇವಾಲೇ ಹೈಂ । ಆಪಕೇ
ಲಲಾಟಪರ ನೇತ್ರ ಸುಶೋಭಿತ ಹೈ । ಆಪ ದಾನ ದೇನೇಮೇಂ ಬಡ़ೇ ಉದಾರ, ಸಮ್ಮಾನ್ಯ
ಔರ ಸಭೀ ಲೋಗೋಂಕೇ ಲಿಯೇ ಸೌಜನ್ಯಧಾಮ ಹೈಂ, ಆಪ ಶರಣ್ಯ (ಶರಣಾಗತಕೋ
ರಕ್ಷಾ ಕರನೇವಾಲೇ) , ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ (ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಂಕೋ ರಕ್ಷಾ ಕರನೇವಾಲೇ) , ದೇವಗಣೋಂಮೇಂ
ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಔರ ಗುಣೋಂಕೇ ನಿಧಾನ ಹೈಂ । ದೇವತಾಓಂಕೇ ಆರಾಧ್ಯ ಏವಂ ಸಂಸಾರಕೇ
ಸ್ವಾಮೀ ಭಗವಾನ ಶರ್ವ ! ಆಪ ಸಂಸಾರಕೇ ಭಯಕಾ ಹರಣ ಕರ ಲೇಂ ॥ 3 ॥

ತ್ವಮೇವೇದಂ ವಿಶ್ವಂ ಸೃಜಸಿ ಸಕಲಂ ಬ್ರಹ್ಮವಪುಷಾ
ತಥಾ ಲೋಕಾನ್ ಸರ್ವಾನವಸಿ ಹರಿರೂಪೇಣ ನಿಯತಮ್ ।
ಲಯಂ ಲೀಲಾಧಾಮ ತ್ರಿಪುರಹರರೂಪೇಣ ಕುರುಷೇ
ತ್ವದನ್ಯೋ ನೋ ಕಶ್ಚಿಜ್ಜಗತಿ ಸಕಲೇಶೋ ವಿಜಯತೇ ॥ 4 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಕೇ ರೂಪಮೇಂ ಆಪ ಹೀ ಇಸ ಸಾರೇ ವಿಶವಕೀ ರಚನಾ ಕರತೇ ಹೈಂ, ವಿಷ್ಣುರೂಪಮೇಂ
ಇನ ಸಭೀ ಲೋಕೋಂಕೋ ರಕ್ಷಾ ಭೀ ನಿಶ್ಚಿತರೂಪಸೇ ಆಪ ಹೀ ಕರತೇ ಹೈಂ ಔರ
ಹೇ ಲೀಲಾಧಾಮ ! ತ್ರಿಪುರಹರಕೇ ರೂಪಮೇಂ ಆಪ ಹೀ ಇಸ ಸಂಸಾರಕಾ ಪ್ರಲಯ ಭೀ
ಕರತೇ ಹೈಂ । ಸಂಸಾರಮೇಂ ಆಪಕೇ ಅತಿರಿಕ್ತ ಅನ್ಯ ಕೋಈ ನಹೀಂ ಹೈ, ಜೋ ಸಬಸೇ
ಅಧಿಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ (ಸಕಲೇಶ) ಕಹಾ ಜಾ ಸಕೇ । ಆಪಕೋ ಜಯ ಹೋ ॥ 4 ॥

ಯಥಾ ರಜ್ಜೌ ಭಾನಂ ಭವತಿ ಭುಜಗಸ್ಯಾನ್ಧಕರಿಪೋ
ತಥಾ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಂ ಸಕಲವಿಷಯಾಣಾಮಿಹ ಭವೇ ।
ತ್ವಮೇಕಶ್ಚಿತ್ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಲಯವಿತಾನಂ ವಿತನುಷೇ
ಭವೇನ್ಮಾಯಾ ತತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಪದವಾಚ್ಯಾ ಸಹಚರೀ ॥ 5 ॥

ಹೇ ಅನ್ಧಕಾಸುರಕೇ ನಾಶಕ ! ಇಸ ಸಂಸಾರಮೇಂ ಸಭೀ ವಿಷಯೋಂಕಾ ಜ್ಞಾನ ವೈಸೇ
ಹೀ ಝೂಠಾ ಹೈ, ಜೈಸೇ ರಜ್ಜುಮೇಂ ಸರ್ಪಕಾ ಜ್ಞಾನ । ಆಪ ಹೀ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ ಔರ
ಪ್ರಲಯಕೇ ವಿಸ್ತಾರಮೇಂ ಏಕಮಾತ್ರ ಮೂಲಕಾರಣ ಹೈಂ । ಪ್ರಕೃತಿ ಕಹಲಾನೇವಾಲೀ
ಮಾಯಾ ಇಸ ಕಾರ್ಯಮೇಂ ಕೇವಲ ಆಪಕೀ ಸಹಾಯಿಕಾ ಹೀ ಜಾನ ಪಡ़ತೀ ಹೈ ॥ 5 ॥

ಪ್ರಭೋ ಸಾಽನಿರ್ವಾಚ್ಯಾ ಚಿತಿವಿರಹಿತಾ ವಿಭ್ರಮಕರೀ
ತವಚ್ಛಾಯಾಪತ್ತ್ಯಾ ಸಕಲಘಟನಾಮಂಚತಿ ಸದಾ ।
ರಥೋ ಯನ್ತುರ್ಯೋಗಾದ್ ವ್ರಜತಿ ಪದವೀಂ ನಿರ್ಭಯತಯಾ
ತಥೈವಾಸೌ ಕತ್ರೀ ತ್ವಮಸಿ ಶಿವ ಸಾಕ್ಷೀ ತ್ರಿಜಗತಾಮ್ ॥ 6 ॥

ಹೇ ಪ್ರಭೋ! ಆಪಕೀ ವಹ (ಮಾಯಾ) ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಹೈ (ಇಸೇ ನ ಸತ್ ಕಹಾ
ಜಾ ಸಕತಾ ಹೈ ಔರ ನ ಅಸತ್) , ಇಸಮೇಂ ಚೈತನ್ಯಕಾ ಅಭಾವ ಹೈ । ಯಹ ಭ್ರಮ
ಉತ್ಪನ್ನ ಕರನೇವಾಲೀ ಹೈ । ಆಪಕೀ ಸಹಾಯತಾ ಪಾಕರ ವಹ ಸಮ್ಪೂರ್ಣ ಘಟನಾಏँ
ವೈಸೇ ಹೀ ಘಟಾಯಾ ಕರತೀ ಹೈಂ, ಜೈಸೇ ಜಡ़ ರಥ ಅಪನೇ ಗನ್ತವ್ಯತಕ ನಿರ್ಭಯ
ದೌಡ़ತಾ ದಿಖಾಯೀ ದೇತಾ ಹೈ, ಕಿಂತು ಉಸಕೇ ದೌಡ़್ನೇಮೇಂ ಸಾರಥಿಕೀ ಸಹಾಯತಾ
ರಹತೀ ಹೈ । ಇಸೀ ಪ್ರಕಾರಸೇ ಯಹ ಮಾಯಾ ಭೀ ಕರ್ತ್ರೀ ದಿಖಾಯೀ ದೇತೀ ಹೈ। ಹೇ ಶಿವ!
ಆಪ ಹೀ ತೀನೋಂ ಲೋಕೋಂಕೇ ಸಾಕ್ಷೀ ಹೈಂ ॥ 6 ॥

ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಮೀಶಂ ಸಕಲಸುಖದಾತಾರಮಜರಂ
ಪರೇಶಂ ಗೌರೀಶಂ ಗಣಪತಿಸುತಂ ವೇದವಿದಿತಮ್ ।
ವರೇಣ್ಯಂ ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಭುಜಗವಲಯಂ ವಿಷ್ಣುದಯಿತಂ
ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ದಕ್ಷಂ ಪ್ರಣತಜನತಾಪಾರ್ತಿಹರಣಮ್ ॥ 7 ॥

ಆಪ ಈಶ ಹೈಂ, ಸಮಸ್ತ ಸುಖೋಂಕೋ ದೇನೇವಾಲೇ ಹೈಂ, ಅಜರ ಹೈಂ, ಪರಾತ್ಪರ
ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೈಂ । ಆಪ ಪಾರ್ವತೀಕೇ ಪತಿ ಹೈಂ, ಗಣೇಶಜೀ ಆಪಕೇ ಪುತ್ರ ಹೈಂ।
ಆಪಕಾ ಪರಿಚಯ ವೇದೋಂಕೇ ದ್ವಾರಾ ಹೀ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಾ ಹೈ । ಆಪ ವರಣೀಯ
ತಥಾ ಸಬ ಕುಛ ಜಾನನೇವಾಲೇ ಹೈಂ, ಆಭೂಷಣಕೇ ರೂಪಮೇಂ ಆಪ ಸರ್ಪಕಾ
ಕಂಕಣ ಧಾರಣ ಕರತೇ ಹೈಂ । ಆಪ ಭಗವಾನ ವಿಷ್ಣುಕೋ ಪ್ರಿಯ (ಯಾ ವಿಷ್ಣುಕೇ
ಪ್ರಿಯ) ಹೈಂ, ಆಪ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ, ದಕ್ಷ ತಥಾ ಶರಣಾಗತೋಂಕೋ ವಿಪತ್ತಿಯೋಂಕಾ
ನಾಶ ಕರನೇವಾಲೇ ಹೈಂ, ಆಪಕೋ ಮೈಂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರತಾ ಹೂँ ॥ 7 ॥

ಗುಣಾತೀತಂ ಶಮ್ಭುಂ ಬುಧಗಣಮುಖೋದ್ಗೀತಯಶಸಂ
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ದೇವಂ ಧನಪತಿಸಖಂ ವೇದವಿನುತಮ್ ।
ವಿಭುಂ ನತ್ವಾ ಯಾಚೇ ಭವತು ಭವತಃ ಶ್ರೀಚರಣಯೋ-
ರ್ವಿಶುದ್ಧಾ ಸದ್ಭಕ್ತಿಃ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯಾದಿವಿದುಷಃ ॥ 8 ॥

ಹೇ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ (ತ್ರಿನಯನ) ಭಗವಾನ ಶಿವ! ಆಪ ಪ್ರಕೃತಿಕೇ ಗುಣೋಂಸೇ
ಅತೀತ ಹೈಂ । ಆಪಕೇ ಯಶಕಾ ಗಾನ ವಿದ್ಟಜ್ಜನ ಕಿಯಾ ಕರತೇ ಹೈಂ ತಥಾ ವೇದೋಂಕೇ
ದ್ವಾರಾ ಆಪಕೀ ಸ್ತುತಿ ಕೀ ಗಯೀ ಹೈ । ಆಪ ಕುಬೇರಕೇ ಮಿತ್ರ ಔರ ವ್ಯಾಪಕ ಹೈಂ,
ಆಪಕೋ ಪ್ರಣಾಮ ಕರಕೇ ಮೈಂ ಯಹ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರತಾ ಹೂँ ಕಿ ಪರಮ ಪುರುಷ ಔರ
ಆದಿ ವಿದ್ವಾನ ಆಪಕೇ ಶ್ರೀಚರಣೋಂಮೇಂ ಮೇರೀ ವಿಶುದ್ಧ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಬನೀ ರಹೇ ॥ 8 ॥

ಶಂಕರೇ ಯೋ ಮನಃ ಕೃತ್ವಾ ಪಠೇಚ್ಛ್ರೀಶಂಕರಾಷ್ಟಕಮ್ ।
ಪ್ರೀತಸ್ತಸ್ಮೈ ಮಹಾದೇವೋ ದದಾತಿ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಮ್ ॥ 9 ॥

ಭಗವಾನ ಶಂಕರಮೇಂ ಚಿತ್ತ ಲಗಾಕರ ಜೋ ಇಸ ಽ ಶ್ರೀಶಿವಾಷ್ಟಕಽ ಕಾ
ಪಾಠ ಕರೇಗಾ, ಉಸಪರ ವೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋಂಗೇ ಔರ ಉಸಕೋ ಸಮಸ್ತ
ಕಾಮನಾಓಂಕೋ ಪೂರ್ಣ ಕರ ದೇಂಗೇ ॥ 9 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

॥ ಇಸ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಶಿವಾಷ್ಟಕ ಸಮ್ಪೂರ್ಣ ಹುಆ ॥

ಮ್ಹಾರೇ ಘರ ರಮತೋ ಜೋಗಿಯಾ ತೂ ಆವ ।
ಕಾನಾँ ಬಿಚ ಕುಂಡಲ, ಗಲೇ ಬಿಚ ಸೇಲೀ, ಅಂಗ ಭಭೂತ ರಮಾಯ ॥

ತುಮ ದೇಖ್ಯಾँ ಬಿಣ ಕಲ ನ ಪರತ ಹೈ, ಗ್ರಿಹ ಅಂಗಣೋ ನ ಸುಹಾಯ ।
ಮೀರಾँ ಕೇ ಪ್ರಭು ಹರಿ ಅಬಿನಾಸೀ, ದರಸನ ದೌ ಣ ಮೋಕೂँ ಆಯ ॥

(ಮೀರಾँ-ಪದಾವಲೀ)

Also Read:

Shiva Astotram 5 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil