Ashtaka Shiva Stotram

Lord Shiva Ashtakam 5 Lyrics in Malayalam | Sri Shiva Stotra

Shiva Ashtakam 5 in Malayalam:

 ॥ ശ്രീശിവാഷ്ടകം 5 ॥ 
പുരാരിഃ കാമരിര്‍നേഖിലഭയഹാരീ പശുപതി-
ര്‍മഹേശോ ഭൂതേശോ നഗപതിസുതേശോ നടപതിഃ ।
കപാലീ യജ്ഞാലീ വിബുധദലപാലീ സുരപതിഃ
സുരാരാധ്യഃ ശര്‍വോ ഹരതു ഭവഭീതിം ഭവപതിഃ ॥ 1 ॥

ഹേ പുര നാമക രാക്ഷസകോ നഷ്ട കരനേവാലേ പുരാരി തഥാ കാമകോ
ഭസ്മ കരനേവാലേ കാമാരി! ആപ സഭീ പ്രകാരകേ ഭയകോ നഷ്ട
കരനേവാലേ ഹൈം । ആപ ജീവോംകേ സ്വാമീ, മഹാന ഐശവര്യസമ്പന്ന,
ഭൂതഗണോംകേ അധിപതി, പര്‍വതരാജ ഹിമാലയകോ പുത്രീ പാര്‍വതീകേ ഈശ
തഥാ നടേശ്വര ഹൈം । ആപ കപാല ധാരണ കരനേവാലേ, യജ്ഞസ്വരൂപ,
ദേവസമുദായകേ പാലക തഥാ ദേവതാഓംകേ സ്വാമീ ഹൈം । ദേവോംകേ ആരാധ്യ
ഏവം സംസാരകേ സ്വാമീ ഭഗവാന ശര്‍വ! ആപ സംസാരകേ ഭയകാ ഹരണ
കര ലേം ॥ 1 ॥

ശയേ ശൂലം ഭീമം ദിതിജഭയദം ശത്രുദലനം
ഗലേ മൌണ്ഡീമാലാം ശിരസി ച ദധാനഃ ശശികലാം ।
ജടാജൂടേ ഗങ്ഗാമഘനിവഹഭങ്രാം സുരനദീം
സുരാരാധ്യഃ ശര്‍വോ ഹരതു ഭവഭീതിം ഭവപതിഃ ॥ 2 ॥

ആപകേ ഹാഥോമ്മേം ശത്രുഓം ഏവം ദൈത്യോംകാ സംഹാര കരനേവാലാ
ഭയാവഹ ത്രിശൂല സുശോഭിത ഹോ രഹാ ഹൈ । ആപ ഗലേമേം മുണ്ഡോംകോ മാലാ
ഔര സിരപര ചന്ദ്രകലാകോ ധാരണ കിയേ ഹുഏ ഹൈം । ആപകോ ജടാഓമ്മേം
പാപോംകോ നഷ്ട കരനേവാലീ ദേവനദീ ഗംഗാ സുശോഭിത ഹോ രഹീ ഹൈം ।
ദേവോംകേ ആരാധ്യ ഏവം സംസാരകേ സ്വാമീ ഭഗവാന ശര്‍വ ! ആപ സംസാരകേ
ഭയകാ ഹരണ കര ലേം ॥ 2 ॥

ഭവോ ഭര്‍ഗോ ഭീമോ ഭവഭയഹരോ ഭാലനയനോ
വദാന്യഃ സമ്മാന്യോ നിഖിലജനസൌജന്യനിലയഃ ।
ശരണ്യോ ബ്രഹ്മണ്യോ വിബുധഗണഗണ്യോ ഗുണനിധിഃ
സുരാരാധ്യഃ ശര്‍വോ ഹരതു ഭവഭീതിം ഭവപതിഃ ॥ 3 ॥

ആപ സബകോ ഉത്പന്ന കരനേവാലേ, പാപകോ ഭൂँജ ഡാലനേവാലേ, ദുഷ്ട
ജനോംകോ ഡരാനേവാലേ തഥാ സംസാരകേ ഭയകോ ദൂര കരനേവാലേ ഹൈം । ആപകേ
ലലാടപര നേത്ര സുശോഭിത ഹൈ । ആപ ദാന ദേനേമേം ബഡ़േ ഉദാര, സമ്മാന്യ
ഔര സഭീ ലോഗോംകേ ലിയേ സൌജന്യധാമ ഹൈം, ആപ ശരണ്യ (ശരണാഗതകോ
രക്ഷാ കരനേവാലേ) , ബ്രഹ്മണ്യ (ബ്രാഹ്മണോംകോ രക്ഷാ കരനേവാലേ) , ദേവഗണോമ്മേം
അഗ്രഗണ്യ ഔര ഗുണോംകേ നിധാന ഹൈം । ദേവതാഓംകേ ആരാധ്യ ഏവം സംസാരകേ
സ്വാമീ ഭഗവാന ശര്‍വ ! ആപ സംസാരകേ ഭയകാ ഹരണ കര ലേം ॥ 3 ॥

ത്വമേവേദം വിശ്വം സൃജസി സകലം ബ്രഹ്മവപുഷാ
തഥാ ലോകാന്‍ സര്‍വാനവസി ഹരിരൂപേണ നിയതം ।
ലയം ലീലാധാമ ത്രിപുരഹരരൂപേണ കുരുഷേ
ത്വദന്യോ നോ കശ്ചിജ്ജഗതി സകലേശോ വിജയതേ ॥ 4 ॥

ബ്രഹ്മാകേ രൂപമേം ആപ ഹീ ഇസ സാരേ വിശവകീ രചനാ കരതേ ഹൈം, വിഷ്ണുരൂപമേം
ഇന സഭീ ലോകോംകോ രക്ഷാ ഭീ നിശ്ചിതരൂപസേ ആപ ഹീ കരതേ ഹൈം ഔര
ഹേ ലീലാധാമ ! ത്രിപുരഹരകേ രൂപമേം ആപ ഹീ ഇസ സംസാരകാ പ്രലയ ഭീ
കരതേ ഹൈം । സംസാരമേം ആപകേ അതിരിക്ത അന്യ കോഈ നഹീം ഹൈ, ജോ സബസേ
അധിക ഉത്കൃഷ്ട (സകലേശ) കഹാ ജാ സകേ । ആപകോ ജയ ഹോ ॥ 4 ॥

യഥാ രജ്ജൌ ഭാനം ഭവതി ഭുജഗസ്യാന്ധകരിപോ
തഥാ മിഥ്യാജ്ഞാനം സകലവിഷയാണാമിഹ ഭവേ ।
ത്വമേകശ്ചിത്സര്‍ഗസ്ഥിതിലയവിതാനം വിതനുഷേ
ഭവേന്‍മായാ തത്ര പ്രകൃതിപദവാച്യാ സഹചരീ ॥ 5 ॥

ഹേ അന്ധകാസുരകേ നാശക ! ഇസ സംസാരമേം സഭീ വിഷയോംകാ ജ്ഞാന വൈസേ
ഹീ ഝൂഠാ ഹൈ, ജൈസേ രജ്ജുമേം സര്‍പകാ ജ്ഞാന । ആപ ഹീ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി ഔര
പ്രലയകേ വിസ്താരമേം ഏകമാത്ര മൂലകാരണ ഹൈം । പ്രകൃതി കഹലാനേവാലീ
മായാ ഇസ കാര്യമേം കേവല ആപകീ സഹായികാ ഹീ ജാന പഡ़തീ ഹൈ ॥ 5 ॥

പ്രഭോ സാഽനിര്‍വാച്യാ ചിതിവിരഹിതാ വിഭ്രമകരീ
തവച്ഛായാപത്ത്യാ സകലഘടനാമഞ്ചതി സദാ ।
രഥോ യന്തുര്യോഗാദ് വ്രജതി പദവീം നിര്‍ഭയതയാ
തഥൈവാസൌ കത്രീ ത്വമസി ശിവ സാക്ഷീ ത്രിജഗതാം ॥ 6 ॥

ഹേ പ്രഭോ! ആപകീ വഹ (മായാ) അനിര്‍വചനീയ ഹൈ (ഇസേ ന സത് കഹാ
ജാ സകതാ ഹൈ ഔര ന അസത്) , ഇസമേം ചൈതന്യകാ അഭാവ ഹൈ । യഹ ഭ്രമ
ഉത്പന്ന കരനേവാലീ ഹൈ । ആപകീ സഹായതാ പാകര വഹ സമ്പൂര്‍ണ ഘടനാഏँ
വൈസേ ഹീ ഘടായാ കരതീ ഹൈം, ജൈസേ ജഡ़ രഥ അപനേ ഗന്തവ്യതക നിര്‍ഭയ
ദൌഡ़താ ദിഖായീ ദേതാ ഹൈ, കിംതു ഉസകേ ദൌഡ़്നേമേം സാരഥികീ സഹായതാ
രഹതീ ഹൈ । ഇസീ പ്രകാരസേ യഹ മായാ ഭീ കര്‍ത്രീ ദിഖായീ ദേതീ ഹൈ। ഹേ ശിവ!
ആപ ഹീ തീനോം ലോകോംകേ സാക്ഷീ ഹൈം ॥ 6 ॥

നമാമി ത്വാമീശം സകലസുഖദാതാരമജരം
പരേശം ഗൌരീശം ഗണപതിസുതം വേദവിദിതം ।
വരേണ്യം സര്‍വജ്ഞം ഭുജഗവലയം വിഷ്ണുദയിതം
ഗണാധ്യക്ഷം ദക്ഷം പ്രണതജനതാപാര്‍തിഹരണം ॥ 7 ॥

ആപ ഈശ ഹൈം, സമസ്ത സുഖോംകോ ദേനേവാലേ ഹൈം, അജര ഹൈം, പരാത്പര
പരമേശ്വര ഹൈം । ആപ പാര്‍വതീകേ പതി ഹൈം, ഗണേശജീ ആപകേ പുത്ര ഹൈം।
ആപകാ പരിചയ വേദോംകേ ദ്വാരാ ഹീ പ്രാപ്ത ഹോതാ ഹൈ । ആപ വരണീയ
തഥാ സബ കുഛ ജാനനേവാലേ ഹൈം, ആഭൂഷണകേ രൂപമേം ആപ സര്‍പകാ
കംകണ ധാരണ കരതേ ഹൈം । ആപ ഭഗവാന വിഷ്ണുകോ പ്രിയ (യാ വിഷ്ണുകേ
പ്രിയ) ഹൈം, ആപ ഗണാധ്യക്ഷ, ദക്ഷ തഥാ ശരണാഗതോംകോ വിപത്തിയോംകാ
നാശ കരനേവാലേ ഹൈം, ആപകോ മൈം നമസ്കാര കരതാ ഹൂँ ॥ 7 ॥

ഗുണാതീതം ശംഭും ബുധഗണമുഖോദ്ഗീതയശസം
വിരൂപാക്ഷം ദേവം ധനപതിസഖം വേദവിനുതം ।
വിഭും നത്വാ യാചേ ഭവതു ഭവതഃ ശ്രീചരണയോ-
ര്‍വിശുദ്ധാ സദ്ഭക്തിഃ പരമപുരുഷസ്യാദിവിദുഷഃ ॥ 8 ॥

ഹേ വിരൂപാക്ഷ (ത്രിനയന) ഭഗവാന ശിവ! ആപ പ്രകൃതികേ ഗുണോംസേ
അതീത ഹൈം । ആപകേ യശകാ ഗാന വിദ്ടജ്ജന കിയാ കരതേ ഹൈം തഥാ വേദോംകേ
ദ്വാരാ ആപകീ സ്തുതി കീ ഗയീ ഹൈ । ആപ കുബേരകേ മിത്ര ഔര വ്യാപക ഹൈം,
ആപകോ പ്രണാമ കരകേ മൈം യഹ പ്രാര്‍ഥനാ കരതാ ഹൂँ കി പരമ പുരുഷ ഔര
ആദി വിദ്വാന ആപകേ ശ്രീചരണോമ്മേം മേരീ വിശുദ്ധ സദ്ഭക്തി ബനീ രഹേ ॥ 8 ॥

ശങ്കരേ യോ മനഃ കൃത്വാ പഠേച്ഛ്രീശങ്കരാഷ്ടകം ।
പ്രീതസ്തസ്മൈ മഹാദേവോ ദദാതി സകലേപ്സിതം ॥ 9 ॥

ഭഗവാന ശംകരമേം ചിത്ത ലഗാകര ജോ ഇസ ഽ ശ്രീശിവാഷ്ടകഽ കാ
പാഠ കരേഗാ, ഉസപര വേ പ്രസന്ന ഹോംഗേ ഔര ഉസകോ സമസ്ത
കാമനാഓംകോ പൂര്‍ണ കര ദേംഗേ ॥ 9 ॥

॥ ഇതി ശ്രീശിവാഷ്ടകം സമ്പൂര്‍ണം ॥

॥ ഇസ പ്രകാര ശ്രീശിവാഷ്ടക സമ്പൂര്‍ണ ഹുആ ॥

ംഹാരേ ഘര രമതോ ജോഗിയാ തൂ ആവ ।
കാനാँ ബിച കുംഡല, ഗലേ ബിച സേലീ, അംഗ ഭഭൂത രമായ ॥

തുമ ദേഖ്യാँ ബിണ കല ന പരത ഹൈ, ഗ്രിഹ അംഗണോ ന സുഹായ ।
മീരാँ കേ പ്രഭു ഹരി അബിനാസീ, ദരസന ദൌ ണ മോകൂँ ആയ ॥

(മീരാँ-പദാവലീ)

Also Read:

Shiva Astotram 5 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil