Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Lord Shiva Ashtakam 5 Lyrics in Gujarati | Sri Shiva Stotra

Shiva Ashtakam 5 in Gujarati:

 ॥ શ્રીશિવાષ્ટકમ્ ૫ ॥ 
પુરારિઃ કામરિર્નેખિલભયહારી પશુપતિ-
ર્મહેશો ભૂતેશો નગપતિસુતેશો નટપતિઃ ।
કપાલી યજ્ઞાલી વિબુધદલપાલી સુરપતિઃ
સુરારાધ્યઃ શર્વો હરતુ ભવભીતિં ભવપતિઃ ॥ ૧ ॥

હે પુર નામક રાક્ષસકો નષ્ટ કરનેવાલે પુરારિ તથા કામકો
ભસ્મ કરનેવાલે કામારિ! આપ સભી પ્રકારકે ભયકો નષ્ટ
કરનેવાલે હૈં । આપ જીવોંકે સ્વામી, મહાન ઐશવર્યસમ્પન્ન,
ભૂતગણોંકે અધિપતિ, પર્વતરાજ હિમાલયકો પુત્રી પાર્વતીકે ઈશ
તથા નટેશ્વર હૈં । આપ કપાલ ધારણ કરનેવાલે, યજ્ઞસ્વરૂપ,
દેવસમુદાયકે પાલક તથા દેવતાઓંકે સ્વામી હૈં । દેવોંકે આરાધ્ય
એવં સંસારકે સ્વામી ભગવાન શર્વ! આપ સંસારકે ભયકા હરણ
કર લેં ॥ ૧ ॥

શયે શૂલં ભીમં દિતિજભયદં શત્રુદલનં
ગલે મૌણ્ડીમાલાં શિરસિ ચ દધાનઃ શશિકલામ્ ।
જટાજૂટે ગઙ્ગામઘનિવહભઙ્રાં સુરનદીં
સુરારાધ્યઃ શર્વો હરતુ ભવભીતિં ભવપતિઃ ॥ ૨ ॥

આપકે હાથોંમેં શત્રુઓં એવં દૈત્યોંકા સંહાર કરનેવાલા
ભયાવહ ત્રિશૂલ સુશોભિત હો રહા હૈ । આપ ગલેમેં મુણ્ડોંકો માલા
ઔર સિરપર ચન્દ્રકલાકો ધારણ કિયે હુએ હૈં । આપકો જટાઓંમેં
પાપોંકો નષ્ટ કરનેવાલી દેવનદી ગંગા સુશોભિત હો રહી હૈં ।
દેવોંકે આરાધ્ય એવં સંસારકે સ્વામી ભગવાન શર્વ ! આપ સંસારકે
ભયકા હરણ કર લેં ॥ ૨ ॥

ભવો ભર્ગો ભીમો ભવભયહરો ભાલનયનો
વદાન્યઃ સમ્માન્યો નિખિલજનસૌજન્યનિલયઃ ।
શરણ્યો બ્રહ્મણ્યો વિબુધગણગણ્યો ગુણનિધિઃ
સુરારાધ્યઃ શર્વો હરતુ ભવભીતિં ભવપતિઃ ॥ ૩ ॥

આપ સબકો ઉત્પન્ન કરનેવાલે, પાપકો ભૂઁજ ડાલનેવાલે, દુષ્ટ
જનોંકો ડરાનેવાલે તથા સંસારકે ભયકો દૂર કરનેવાલે હૈં । આપકે
લલાટપર નેત્ર સુશોભિત હૈ । આપ દાન દેનેમેં બડ़ે ઉદાર, સમ્માન્ય
ઔર સભી લોગોંકે લિયે સૌજન્યધામ હૈં, આપ શરણ્ય (શરણાગતકો
રક્ષા કરનેવાલે) , બ્રહ્મણ્ય (બ્રાહ્મણોંકો રક્ષા કરનેવાલે) , દેવગણોંમેં
અગ્રગણ્ય ઔર ગુણોંકે નિધાન હૈં । દેવતાઓંકે આરાધ્ય એવં સંસારકે
સ્વામી ભગવાન શર્વ ! આપ સંસારકે ભયકા હરણ કર લેં ॥ ૩ ॥

ત્વમેવેદં વિશ્વં સૃજસિ સકલં બ્રહ્મવપુષા
તથા લોકાન્ સર્વાનવસિ હરિરૂપેણ નિયતમ્ ।
લયં લીલાધામ ત્રિપુરહરરૂપેણ કુરુષે
ત્વદન્યો નો કશ્ચિજ્જગતિ સકલેશો વિજયતે ॥ ૪ ॥

બ્રહ્માકે રૂપમેં આપ હી ઇસ સારે વિશવકી રચના કરતે હૈં, વિષ્ણુરૂપમેં
ઇન સભી લોકોંકો રક્ષા ભી નિશ્ચિતરૂપસે આપ હી કરતે હૈં ઔર
હે લીલાધામ ! ત્રિપુરહરકે રૂપમેં આપ હી ઇસ સંસારકા પ્રલય ભી
કરતે હૈં । સંસારમેં આપકે અતિરિક્ત અન્ય કોઈ નહીં હૈ, જો સબસે
અધિક ઉત્કૃષ્ટ (સકલેશ) કહા જા સકે । આપકો જય હો ॥ ૪ ॥

યથા રજ્જૌ ભાનં ભવતિ ભુજગસ્યાન્ધકરિપો
તથા મિથ્યાજ્ઞાનં સકલવિષયાણામિહ ભવે ।
ત્વમેકશ્ચિત્સર્ગસ્થિતિલયવિતાનં વિતનુષે
ભવેન્માયા તત્ર પ્રકૃતિપદવાચ્યા સહચરી ॥ ૫ ॥

હે અન્ધકાસુરકે નાશક ! ઇસ સંસારમેં સભી વિષયોંકા જ્ઞાન વૈસે
હી ઝૂઠા હૈ, જૈસે રજ્જુમેં સર્પકા જ્ઞાન । આપ હી સૃષ્ટિ, સ્થિતિ ઔર
પ્રલયકે વિસ્તારમેં એકમાત્ર મૂલકારણ હૈં । પ્રકૃતિ કહલાનેવાલી
માયા ઇસ કાર્યમેં કેવલ આપકી સહાયિકા હી જાન પડ़તી હૈ ॥ ૫ ॥

પ્રભો સાઽનિર્વાચ્યા ચિતિવિરહિતા વિભ્રમકરી
તવચ્છાયાપત્ત્યા સકલઘટનામઞ્ચતિ સદા ।
રથો યન્તુર્યોગાદ્ વ્રજતિ પદવીં નિર્ભયતયા
તથૈવાસૌ કત્રી ત્વમસિ શિવ સાક્ષી ત્રિજગતામ્ ॥ ૬ ॥

હે પ્રભો! આપકી વહ (માયા) અનિર્વચનીય હૈ (ઇસે ન સત્ કહા
જા સકતા હૈ ઔર ન અસત્) , ઇસમેં ચૈતન્યકા અભાવ હૈ । યહ ભ્રમ
ઉત્પન્ન કરનેવાલી હૈ । આપકી સહાયતા પાકર વહ સમ્પૂર્ણ ઘટનાએઁ
વૈસે હી ઘટાયા કરતી હૈં, જૈસે જડ़ રથ અપને ગન્તવ્યતક નિર્ભય
દૌડ़તા દિખાયી દેતા હૈ, કિંતુ ઉસકે દૌડ़્નેમેં સારથિકી સહાયતા
રહતી હૈ । ઇસી પ્રકારસે યહ માયા ભી કર્ત્રી દિખાયી દેતી હૈ। હે શિવ!
આપ હી તીનોં લોકોંકે સાક્ષી હૈં ॥ ૬ ॥

નમામિ ત્વામીશં સકલસુખદાતારમજરં
પરેશં ગૌરીશં ગણપતિસુતં વેદવિદિતમ્ ।
વરેણ્યં સર્વજ્ઞં ભુજગવલયં વિષ્ણુદયિતં
ગણાધ્યક્ષં દક્ષં પ્રણતજનતાપાર્તિહરણમ્ ॥ ૭ ॥

આપ ઈશ હૈં, સમસ્ત સુખોંકો દેનેવાલે હૈં, અજર હૈં, પરાત્પર
પરમેશ્વર હૈં । આપ પાર્વતીકે પતિ હૈં, ગણેશજી આપકે પુત્ર હૈં।
આપકા પરિચય વેદોંકે દ્વારા હી પ્રાપ્ત હોતા હૈ । આપ વરણીય
તથા સબ કુછ જાનનેવાલે હૈં, આભૂષણકે રૂપમેં આપ સર્પકા
કંકણ ધારણ કરતે હૈં । આપ ભગવાન વિષ્ણુકો પ્રિય (યા વિષ્ણુકે
પ્રિય) હૈં, આપ ગણાધ્યક્ષ, દક્ષ તથા શરણાગતોંકો વિપત્તિયોંકા
નાશ કરનેવાલે હૈં, આપકો મૈં નમસ્કાર કરતા હૂઁ ॥ ૭ ॥

ગુણાતીતં શમ્ભું બુધગણમુખોદ્ગીતયશસં
વિરૂપાક્ષં દેવં ધનપતિસખં વેદવિનુતમ્ ।
વિભું નત્વા યાચે ભવતુ ભવતઃ શ્રીચરણયો-
ર્વિશુદ્ધા સદ્ભક્તિઃ પરમપુરુષસ્યાદિવિદુષઃ ॥ ૮ ॥

હે વિરૂપાક્ષ (ત્રિનયન) ભગવાન શિવ! આપ પ્રકૃતિકે ગુણોંસે
અતીત હૈં । આપકે યશકા ગાન વિદ્ટજ્જન કિયા કરતે હૈં તથા વેદોંકે
દ્વારા આપકી સ્તુતિ કી ગયી હૈ । આપ કુબેરકે મિત્ર ઔર વ્યાપક હૈં,
આપકો પ્રણામ કરકે મૈં યહ પ્રાર્થના કરતા હૂઁ કિ પરમ પુરુષ ઔર
આદિ વિદ્વાન આપકે શ્રીચરણોંમેં મેરી વિશુદ્ધ સદ્ભક્તિ બની રહે ॥ ૮ ॥

શઙ્કરે યો મનઃ કૃત્વા પઠેચ્છ્રીશઙ્કરાષ્ટકમ્ ।
પ્રીતસ્તસ્મૈ મહાદેવો દદાતિ સકલેપ્સિતમ્ ॥ ૯ ॥

ભગવાન શંકરમેં ચિત્ત લગાકર જો ઇસ ઽ શ્રીશિવાષ્ટકઽ કા
પાઠ કરેગા, ઉસપર વે પ્રસન્ન હોંગે ઔર ઉસકો સમસ્ત
કામનાઓંકો પૂર્ણ કર દેંગે ॥ ૯ ॥

॥ ઇતિ શ્રીશિવાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

॥ ઇસ પ્રકાર શ્રીશિવાષ્ટક સમ્પૂર્ણ હુઆ ॥

મ્હારે ઘર રમતો જોગિયા તૂ આવ ।
કાનાઁ બિચ કુંડલ, ગલે બિચ સેલી, અંગ ભભૂત રમાય ॥

તુમ દેખ્યાઁ બિણ કલ ન પરત હૈ, ગ્રિહ અંગણો ન સુહાય ।
મીરાઁ કે પ્રભુ હરિ અબિનાસી, દરસન દૌ ણ મોકૂઁ આય ॥

(મીરાઁ-પદાવલી)

Also Read:

Shiva Astotram 5 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Lord Shiva Ashtakam 5 Lyrics in Gujarati | Sri Shiva Stotra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top