Ashtaka Shiva Stotram

Lord Shiva Ashtakam 5 Lyrics in Telugu | Sri Shiva Stotra

Shiva Ashtakam 5 in Telugu:

 ॥ శ్రీశివాష్టకమ్ ౫ ॥ 
పురారిః కామరిర్నేఖిలభయహారీ పశుపతి-
ర్మహేశో భూతేశో నగపతిసుతేశో నటపతిః ।
కపాలీ యజ్ఞాలీ విబుధదలపాలీ సురపతిః
సురారాధ్యః శర్వో హరతు భవభీతిం భవపతిః ॥ ౧ ॥

హే పుర నామక రాక్షసకో నష్ట కరనేవాలే పురారి తథా కామకో
భస్మ కరనేవాలే కామారి! ఆప సభీ ప్రకారకే భయకో నష్ట
కరనేవాలే హైం । ఆప జీవోంకే స్వామీ, మహాన ఐశవర్యసమ్పన్న,
భూతగణోంకే అధిపతి, పర్వతరాజ హిమాలయకో పుత్రీ పార్వతీకే ఈశ
తథా నటేశ్వర హైం । ఆప కపాల ధారణ కరనేవాలే, యజ్ఞస్వరూప,
దేవసముదాయకే పాలక తథా దేవతాఓంకే స్వామీ హైం । దేవోంకే ఆరాధ్య
ఏవం సంసారకే స్వామీ భగవాన శర్వ! ఆప సంసారకే భయకా హరణ
కర లేం ॥ ౧ ॥

శయే శూలం భీమం దితిజభయదం శత్రుదలనం
గలే మౌణ్డీమాలాం శిరసి చ దధానః శశికలామ్ ।
జటాజూటే గఙ్గామఘనివహభఙ్రాం సురనదీం
సురారాధ్యః శర్వో హరతు భవభీతిం భవపతిః ॥ ౨ ॥

ఆపకే హాథోంమేం శత్రుఓం ఏవం దైత్యోంకా సంహార కరనేవాలా
భయావహ త్రిశూల సుశోభిత హో రహా హై । ఆప గలేమేం ముణ్డోంకో మాలా
ఔర సిరపర చన్ద్రకలాకో ధారణ కియే హుఏ హైం । ఆపకో జటాఓంమేం
పాపోంకో నష్ట కరనేవాలీ దేవనదీ గంగా సుశోభిత హో రహీ హైం ।
దేవోంకే ఆరాధ్య ఏవం సంసారకే స్వామీ భగవాన శర్వ ! ఆప సంసారకే
భయకా హరణ కర లేం ॥ ౨ ॥

భవో భర్గో భీమో భవభయహరో భాలనయనో
వదాన్యః సమ్మాన్యో నిఖిలజనసౌజన్యనిలయః ।
శరణ్యో బ్రహ్మణ్యో విబుధగణగణ్యో గుణనిధిః
సురారాధ్యః శర్వో హరతు భవభీతిం భవపతిః ॥ ౩ ॥

ఆప సబకో ఉత్పన్న కరనేవాలే, పాపకో భూఁజ డాలనేవాలే, దుష్ట
జనోంకో డరానేవాలే తథా సంసారకే భయకో దూర కరనేవాలే హైం । ఆపకే
లలాటపర నేత్ర సుశోభిత హై । ఆప దాన దేనేమేం బడ़ే ఉదార, సమ్మాన్య
ఔర సభీ లోగోంకే లియే సౌజన్యధామ హైం, ఆప శరణ్య (శరణాగతకో
రక్షా కరనేవాలే) , బ్రహ్మణ్య (బ్రాహ్మణోంకో రక్షా కరనేవాలే) , దేవగణోంమేం
అగ్రగణ్య ఔర గుణోంకే నిధాన హైం । దేవతాఓంకే ఆరాధ్య ఏవం సంసారకే
స్వామీ భగవాన శర్వ ! ఆప సంసారకే భయకా హరణ కర లేం ॥ ౩ ॥

త్వమేవేదం విశ్వం సృజసి సకలం బ్రహ్మవపుషా
తథా లోకాన్ సర్వానవసి హరిరూపేణ నియతమ్ ।
లయం లీలాధామ త్రిపురహరరూపేణ కురుషే
త్వదన్యో నో కశ్చిజ్జగతి సకలేశో విజయతే ॥ ౪ ॥

బ్రహ్మాకే రూపమేం ఆప హీ ఇస సారే విశవకీ రచనా కరతే హైం, విష్ణురూపమేం
ఇన సభీ లోకోంకో రక్షా భీ నిశ్చితరూపసే ఆప హీ కరతే హైం ఔర
హే లీలాధామ ! త్రిపురహరకే రూపమేం ఆప హీ ఇస సంసారకా ప్రలయ భీ
కరతే హైం । సంసారమేం ఆపకే అతిరిక్త అన్య కోఈ నహీం హై, జో సబసే
అధిక ఉత్కృష్ట (సకలేశ) కహా జా సకే । ఆపకో జయ హో ॥ ౪ ॥

యథా రజ్జౌ భానం భవతి భుజగస్యాన్ధకరిపో
తథా మిథ్యాజ్ఞానం సకలవిషయాణామిహ భవే ।
త్వమేకశ్చిత్సర్గస్థితిలయవితానం వితనుషే
భవేన్మాయా తత్ర ప్రకృతిపదవాచ్యా సహచరీ ॥ ౫ ॥

హే అన్ధకాసురకే నాశక ! ఇస సంసారమేం సభీ విషయోంకా జ్ఞాన వైసే
హీ ఝూఠా హై, జైసే రజ్జుమేం సర్పకా జ్ఞాన । ఆప హీ సృష్టి, స్థితి ఔర
ప్రలయకే విస్తారమేం ఏకమాత్ర మూలకారణ హైం । ప్రకృతి కహలానేవాలీ
మాయా ఇస కార్యమేం కేవల ఆపకీ సహాయికా హీ జాన పడ़తీ హై ॥ ౫ ॥

ప్రభో సాఽనిర్వాచ్యా చితివిరహితా విభ్రమకరీ
తవచ్ఛాయాపత్త్యా సకలఘటనామఞ్చతి సదా ।
రథో యన్తుర్యోగాద్ వ్రజతి పదవీం నిర్భయతయా
తథైవాసౌ కత్రీ త్వమసి శివ సాక్షీ త్రిజగతామ్ ॥ ౬ ॥

హే ప్రభో! ఆపకీ వహ (మాయా) అనిర్వచనీయ హై (ఇసే న సత్ కహా
జా సకతా హై ఔర న అసత్) , ఇసమేం చైతన్యకా అభావ హై । యహ భ్రమ
ఉత్పన్న కరనేవాలీ హై । ఆపకీ సహాయతా పాకర వహ సమ్పూర్ణ ఘటనాఏఁ
వైసే హీ ఘటాయా కరతీ హైం, జైసే జడ़ రథ అపనే గన్తవ్యతక నిర్భయ
దౌడ़తా దిఖాయీ దేతా హై, కింతు ఉసకే దౌడ़్నేమేం సారథికీ సహాయతా
రహతీ హై । ఇసీ ప్రకారసే యహ మాయా భీ కర్త్రీ దిఖాయీ దేతీ హై। హే శివ!
ఆప హీ తీనోం లోకోంకే సాక్షీ హైం ॥ ౬ ॥

నమామి త్వామీశం సకలసుఖదాతారమజరం
పరేశం గౌరీశం గణపతిసుతం వేదవిదితమ్ ।
వరేణ్యం సర్వజ్ఞం భుజగవలయం విష్ణుదయితం
గణాధ్యక్షం దక్షం ప్రణతజనతాపార్తిహరణమ్ ॥ ౭ ॥

ఆప ఈశ హైం, సమస్త సుఖోంకో దేనేవాలే హైం, అజర హైం, పరాత్పర
పరమేశ్వర హైం । ఆప పార్వతీకే పతి హైం, గణేశజీ ఆపకే పుత్ర హైం।
ఆపకా పరిచయ వేదోంకే ద్వారా హీ ప్రాప్త హోతా హై । ఆప వరణీయ
తథా సబ కుఛ జాననేవాలే హైం, ఆభూషణకే రూపమేం ఆప సర్పకా
కంకణ ధారణ కరతే హైం । ఆప భగవాన విష్ణుకో ప్రియ (యా విష్ణుకే
ప్రియ) హైం, ఆప గణాధ్యక్ష, దక్ష తథా శరణాగతోంకో విపత్తియోంకా
నాశ కరనేవాలే హైం, ఆపకో మైం నమస్కార కరతా హూఁ ॥ ౭ ॥

గుణాతీతం శమ్భుం బుధగణముఖోద్గీతయశసం
విరూపాక్షం దేవం ధనపతిసఖం వేదవినుతమ్ ।
విభుం నత్వా యాచే భవతు భవతః శ్రీచరణయో-
ర్విశుద్ధా సద్భక్తిః పరమపురుషస్యాదివిదుషః ॥ ౮ ॥

హే విరూపాక్ష (త్రినయన) భగవాన శివ! ఆప ప్రకృతికే గుణోంసే
అతీత హైం । ఆపకే యశకా గాన విద్టజ్జన కియా కరతే హైం తథా వేదోంకే
ద్వారా ఆపకీ స్తుతి కీ గయీ హై । ఆప కుబేరకే మిత్ర ఔర వ్యాపక హైం,
ఆపకో ప్రణామ కరకే మైం యహ ప్రార్థనా కరతా హూఁ కి పరమ పురుష ఔర
ఆది విద్వాన ఆపకే శ్రీచరణోంమేం మేరీ విశుద్ధ సద్భక్తి బనీ రహే ॥ ౮ ॥

శఙ్కరే యో మనః కృత్వా పఠేచ్ఛ్రీశఙ్కరాష్టకమ్ ।
ప్రీతస్తస్మై మహాదేవో దదాతి సకలేప్సితమ్ ॥ ౯ ॥

భగవాన శంకరమేం చిత్త లగాకర జో ఇస ఽ శ్రీశివాష్టకఽ కా
పాఠ కరేగా, ఉసపర వే ప్రసన్న హోంగే ఔర ఉసకో సమస్త
కామనాఓంకో పూర్ణ కర దేంగే ॥ ౯ ॥

॥ ఇతి శ్రీశివాష్టకం సమ్పూర్ణమ్ ॥

॥ ఇస ప్రకార శ్రీశివాష్టక సమ్పూర్ణ హుఆ ॥

మ్హారే ఘర రమతో జోగియా తూ ఆవ ।
కానాఁ బిచ కుండల, గలే బిచ సేలీ, అంగ భభూత రమాయ ॥

తుమ దేఖ్యాఁ బిణ కల న పరత హై, గ్రిహ అంగణో న సుహాయ ।
మీరాఁ కే ప్రభు హరి అబినాసీ, దరసన దౌ ణ మోకూఁ ఆయ ॥

(మీరాఁ-పదావలీ)

Also Read:

Shiva Astotram 5 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ads