Ashtaka Shiva Stotram

Lord Shiva Ashtakam 5 Lyrics in Tamil | Sri Shiva Stotra

Shiva Ashtakam 5 in Tamil:

 ॥ ஶ்ரீஶிவாஷ்டகம் 5 ॥ 
புராரி: காமரிர்நேகி²லப⁴யஹாரீ பஶுபதி-
ர்மஹேஶோ பூ⁴தேஶோ நக³பதிஸுதேஶோ நடபதி: ।
கபாலீ யஜ்ஞாலீ விபு³த⁴த³லபாலீ ஸுரபதி:
ஸுராராத்⁴ய: ஶர்வோ ஹரது ப⁴வபீ⁴திம் ப⁴வபதி: ॥ 1 ॥

ஹே புர நாமக ராக்ஷஸகோ நஷ்ட கரநேவாலே புராரி ததா² காமகோ
ப⁴ஸ்ம கரநேவாலே காமாரி! ஆப ஸபீ⁴ ப்ரகாரகே ப⁴யகோ நஷ்ட
கரநேவாலே ஹைம் । ஆப ஜீவோங்கே ஸ்வாமீ, மஹாந ஐஶவர்யஸம்பந்ந,
பூ⁴தக³ணோங்கே அதி⁴பதி, பர்வதராஜ ஹிமாலயகோ புத்ரீ பார்வதீகே ஈஶ
ததா² நடேஶ்வர ஹைம் । ஆப கபால தா⁴ரண கரநேவாலே, யஜ்ஞஸ்வரூப,
தே³வஸமுதா³யகே பாலக ததா² தே³வதாஓங்கே ஸ்வாமீ ஹைம் । தே³வோங்கே ஆராத்⁴ய
ஏவம் ஸம்ஸாரகே ஸ்வாமீ ப⁴க³வாந ஶர்வ! ஆப ஸம்ஸாரகே ப⁴யகா ஹரண
கர லேம் ॥ 1 ॥

ஶயே ஶூலம் பீ⁴மம் தி³திஜப⁴யத³ம் ஶத்ருத³லநம்
க³லே மௌண்டீ³மாலாம் ஶிரஸி ச த³தா⁴ந: ஶஶிகலாம் ।
ஜடாஜூடே க³ங்கா³மக⁴நிவஹப⁴ங்ராம் ஸுரநதீ³ம்
ஸுராராத்⁴ய: ஶர்வோ ஹரது ப⁴வபீ⁴திம் ப⁴வபதி: ॥ 2 ॥

ஆபகே ஹாதோ²ம்மேம் ஶத்ருஓம் ஏவம் தை³த்யோங்கா ஸம்ஹார கரநேவாலா
ப⁴யாவஹ த்ரிஶூல ஸுஶோபி⁴த ஹோ ரஹா ஹை । ஆப க³லேமேம் முண்டோ³ங்கோ மாலா
ஔர ஸிரபர சந்த்³ரகலாகோ தா⁴ரண கியே ஹுஏ ஹைம் । ஆபகோ ஜடாஓம்மேம்
பாபோங்கோ நஷ்ட கரநேவாலீ தே³வநதீ³ க³ங்கா³ ஸுஶோபி⁴த ஹோ ரஹீ ஹைம் ।
தே³வோங்கே ஆராத்⁴ய ஏவம் ஸம்ஸாரகே ஸ்வாமீ ப⁴க³வாந ஶர்வ ! ஆப ஸம்ஸாரகே
ப⁴யகா ஹரண கர லேம் ॥ 2 ॥

ப⁴வோ ப⁴ர்கோ³ பீ⁴மோ ப⁴வப⁴யஹரோ பா⁴லநயநோ
வதா³ந்ய: ஸம்மாந்யோ நிகி²லஜநஸௌஜந்யநிலய: ।
ஶரண்யோ ப்³ரஹ்மண்யோ விபு³த⁴க³ணக³ண்யோ கு³ணநிதி:⁴
ஸுராராத்⁴ய: ஶர்வோ ஹரது ப⁴வபீ⁴திம் ப⁴வபதி: ॥ 3 ॥

ஆப ஸப³கோ உத்பந்ந கரநேவாலே, பாபகோ பூ⁴ँஜ டா³லநேவாலே, து³ஷ்ட
ஜநோங்கோ ட³ராநேவாலே ததா² ஸம்ஸாரகே ப⁴யகோ தூ³ர கரநேவாலே ஹைம் । ஆபகே
லலாடபர நேத்ர ஸுஶோபி⁴த ஹை । ஆப தா³ந தே³நேமேம் ப³ட³़ே உதா³ர, ஸம்மாந்ய
ஔர ஸபீ⁴ லோகோ³ங்கே லியே ஸௌஜந்யதா⁴ம ஹைம், ஆப ஶரண்ய (ஶரணாக³தகோ
ரக்ஷா கரநேவாலே) , ப்³ரஹ்மண்ய (ப்³ராஹ்மணோங்கோ ரக்ஷா கரநேவாலே) , தே³வக³ணோம்மேம்
அக்³ரக³ண்ய ஔர கு³ணோங்கே நிதா⁴ந ஹைம் । தே³வதாஓங்கே ஆராத்⁴ய ஏவம் ஸம்ஸாரகே
ஸ்வாமீ ப⁴க³வாந ஶர்வ ! ஆப ஸம்ஸாரகே ப⁴யகா ஹரண கர லேம் ॥ 3 ॥

த்வமேவேத³ம் விஶ்வம் ஸ்ருʼஜஸி ஸகலம் ப்³ரஹ்மவபுஷா
ததா² லோகாந் ஸர்வாநவஸி ஹரிரூபேண நியதம் ।
லயம் லீலாதா⁴ம த்ரிபுரஹரரூபேண குருஷே
த்வத³ந்யோ நோ கஶ்சிஜ்ஜக³தி ஸகலேஶோ விஜயதே ॥ 4 ॥

ப்³ரஹ்மாகே ரூபமேம் ஆப ஹீ இஸ ஸாரே விஶவகீ ரசநா கரதே ஹைம், விஷ்ணுரூபமேம்
இந ஸபீ⁴ லோகோங்கோ ரக்ஷா பீ⁴ நிஶ்சிதரூபஸே ஆப ஹீ கரதே ஹைம் ஔர
ஹே லீலாதா⁴ம ! த்ரிபுரஹரகே ரூபமேம் ஆப ஹீ இஸ ஸம்ஸாரகா ப்ரலய பீ⁴
கரதே ஹைம் । ஸம்ஸாரமேம் ஆபகே அதிரிக்த அந்ய கோஈ நஹீம் ஹை, ஜோ ஸப³ஸே
அதி⁴க உத்க்ருʼஷ்ட (ஸகலேஶ) கஹா ஜா ஸகே । ஆபகோ ஜய ஹோ ॥ 4 ॥

யதா² ரஜ்ஜௌ பா⁴நம் ப⁴வதி பு⁴ஜக³ஸ்யாந்த⁴கரிபோ
ததா² மித்²யாஜ்ஞாநம் ஸகலவிஷயாணாமிஹ ப⁴வே ।
த்வமேகஶ்சித்ஸர்க³ஸ்தி²திலயவிதாநம் விதநுஷே
ப⁴வேந்மாயா தத்ர ப்ரக்ருʼதிபத³வாச்யா ஸஹசரீ ॥ 5 ॥

ஹே அந்த⁴காஸுரகே நாஶக ! இஸ ஸம்ஸாரமேம் ஸபீ⁴ விஷயோங்கா ஜ்ஞாந வைஸே
ஹீ ஜூ²டா² ஹை, ஜைஸே ரஜ்ஜுமேம் ஸர்பகா ஜ்ஞாந । ஆப ஹீ ஸ்ருʼஷ்டி, ஸ்தி²தி ஔர
ப்ரலயகே விஸ்தாரமேம் ஏகமாத்ர மூலகாரண ஹைம் । ப்ரக்ருʼதி கஹலாநேவாலீ
மாயா இஸ கார்யமேம் கேவல ஆபகீ ஸஹாயிகா ஹீ ஜாந பட³़தீ ஹை ॥ 5 ॥

ப்ரபோ⁴ ஸாঽநிர்வாச்யா சிதிவிரஹிதா விப்⁴ரமகரீ
தவச்சா²யாபத்த்யா ஸகலக⁴டநாமஞ்சதி ஸதா³ ।
ரதோ² யந்துர்யோகா³த்³ வ்ரஜதி பத³வீம் நிர்ப⁴யதயா
ததை²வாஸௌ கத்ரீ த்வமஸி ஶிவ ஸாக்ஷீ த்ரிஜக³தாம் ॥ 6 ॥

ஹே ப்ரபோ⁴! ஆபகீ வஹ (மாயா) அநிர்வசநீய ஹை (இஸே ந ஸத் கஹா
ஜா ஸகதா ஹை ஔர ந அஸத்) , இஸமேம் சைதந்யகா அபா⁴வ ஹை । யஹ ப்⁴ரம
உத்பந்ந கரநேவாலீ ஹை । ஆபகீ ஸஹாயதா பாகர வஹ ஸம்பூர்ண க⁴டநாஏँ
வைஸே ஹீ க⁴டாயா கரதீ ஹைம், ஜைஸே ஜட³़ ரத² அபநே க³ந்தவ்யதக நிர்ப⁴ய
தௌ³ட³़தா தி³கா²யீ தே³தா ஹை, கிந்து உஸகே தௌ³ட³़்நேமேம் ஸாரதி²கீ ஸஹாயதா
ரஹதீ ஹை । இஸீ ப்ரகாரஸே யஹ மாயா பீ⁴ கர்த்ரீ தி³கா²யீ தே³தீ ஹை। ஹே ஶிவ!
ஆப ஹீ தீநோம் லோகோங்கே ஸாக்ஷீ ஹைம் ॥ 6 ॥

நமாமி த்வாமீஶம் ஸகலஸுக²தா³தாரமஜரம்
பரேஶம் கௌ³ரீஶம் க³ணபதிஸுதம் வேத³விதி³தம் ।
வரேண்யம் ஸர்வஜ்ஞம் பு⁴ஜக³வலயம் விஷ்ணுத³யிதம்
க³ணாத்⁴யக்ஷம் த³க்ஷம் ப்ரணதஜநதாபார்திஹரணம் ॥ 7 ॥

ஆப ஈஶ ஹைம், ஸமஸ்த ஸுகோ²ங்கோ தே³நேவாலே ஹைம், அஜர ஹைம், பராத்பர
பரமேஶ்வர ஹைம் । ஆப பார்வதீகே பதி ஹைம், க³ணேஶஜீ ஆபகே புத்ர ஹைம்।
ஆபகா பரிசய வேதோ³ங்கே த்³வாரா ஹீ ப்ராப்த ஹோதா ஹை । ஆப வரணீய
ததா² ஸப³ குச² ஜாநநேவாலே ஹைம், ஆபூ⁴ஷணகே ரூபமேம் ஆப ஸர்பகா
கங்கண தா⁴ரண கரதே ஹைம் । ஆப ப⁴க³வாந விஷ்ணுகோ ப்ரிய (யா விஷ்ணுகே
ப்ரிய) ஹைம், ஆப க³ணாத்⁴யக்ஷ, த³க்ஷ ததா² ஶரணாக³தோங்கோ விபத்தியோங்கா
நாஶ கரநேவாலே ஹைம், ஆபகோ மைம் நமஸ்கார கரதா ஹூँ ॥ 7 ॥

கு³ணாதீதம் ஶம்பு⁴ம் பு³த⁴க³ணமுகோ²த்³கீ³தயஶஸம்
விரூபாக்ஷம் தே³வம் த⁴நபதிஸக²ம் வேத³விநுதம் ।
விபு⁴ம் நத்வா யாசே ப⁴வது ப⁴வத: ஶ்ரீசரணயோ-
ர்விஶுத்³தா⁴ ஸத்³ப⁴க்தி: பரமபுருஷஸ்யாதி³விது³ஷ: ॥ 8 ॥

ஹே விரூபாக்ஷ (த்ரிநயந) ப⁴க³வாந ஶிவ! ஆப ப்ரக்ருʼதிகே கு³ணோம்ஸே
அதீத ஹைம் । ஆபகே யஶகா கா³ந வித்³டஜ்ஜந கியா கரதே ஹைம் ததா² வேதோ³ங்கே
த்³வாரா ஆபகீ ஸ்துதி கீ க³யீ ஹை । ஆப குபே³ரகே மித்ர ஔர வ்யாபக ஹைம்,
ஆபகோ ப்ரணாம கரகே மைம் யஹ ப்ரார்த²நா கரதா ஹூँ கி பரம புருஷ ஔர
ஆதி³ வித்³வாந ஆபகே ஶ்ரீசரணோம்மேம் மேரீ விஶுத்³த⁴ ஸத்³ப⁴க்தி ப³நீ ரஹே ॥ 8 ॥

ஶங்கரே யோ மந: க்ருʼத்வா படே²ச்ச்²ரீஶங்கராஷ்டகம் ।
ப்ரீதஸ்தஸ்மை மஹாதே³வோ த³தா³தி ஸகலேப்ஸிதம் ॥ 9 ॥

ப⁴க³வாந ஶங்கரமேம் சித்த லகா³கர ஜோ இஸ ঽ ஶ்ரீஶிவாஷ்டகঽ கா
பாட² கரேகா³, உஸபர வே ப்ரஸந்ந ஹோங்கே³ ஔர உஸகோ ஸமஸ்த
காமநாஓங்கோ பூர்ண கர தே³ங்கே³ ॥ 9 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ॥

॥ இஸ ப்ரகார ஶ்ரீஶிவாஷ்டக ஸம்பூர்ண ஹுஆ ॥

ம்ஹாரே க⁴ர ரமதோ ஜோகி³யா தூ ஆவ ।
காநாँ பி³ச குண்ட³ல, க³லே பி³ச ஸேலீ, அங்க³ ப⁴பூ⁴த ரமாய ॥

தும தே³க்²யாँ பி³ண கல ந பரத ஹை, க்³ரிஹ அங்க³ணோ ந ஸுஹாய ।
மீராँ கே ப்ரபு⁴ ஹரி அபி³நாஸீ, த³ரஸந தௌ³ ண மோகூँ ஆய ॥

(மீராँ-பதா³வலீ)

Also Read:

Shiva Astotram 5 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil