Home / Ashtaka / Mrityva Ashtakam Lyrics in Oriya Lord Shiva Slokas

Mrityva Ashtakam Lyrics in Oriya Lord Shiva Slokas

Mrutyu Lyrics in Oriya:

ଗାରୁଡପୁରାଣାନ୍ତର୍ଗତମ୍

ସୂତ ଉଵାଚ ।
ସ୍ତୋତ୍ରଂ ତତ୍ସଂ ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମି ମାର୍କଣ୍ଡେୟନ ଭାଷିତମ୍ । ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ସର୍ଵଂ
ଦାମୋଦରଂ ପ୍ରପନ୍ନୋଽସ୍ମି କିନ୍ନୋ ମୃତ୍ୟୁଃ କରିଷ୍ୟତି ॥ ୧॥

ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଧରଂ ଦେଵଂ ଵ୍ୟକ୍ତରୂପିଣମଵ୍ୟୟମ୍ ।
ଅଧୋଅକ୍ଷଜଂ ପ୍ରପନ୍ନୋଽସ୍ମି କିନ୍ନୋ ମୃତ୍ୟୁଃ କରିଷ୍ୟତି ॥ ୨॥

ଵରାହଂ ଵାମନଂ ଵିଷ୍ଣୁଂ ନାରସିଂହଂ ଜନାର୍ଦନମ୍ ।
ମାଧଵଞ୍ଚ ପ୍ରପନ୍ନୋଽସ୍ମି କିନ୍ନୋ ମୃତ୍ୟୁଃ କରିଷ୍ୟତି ॥ ୩॥

ପୁରୁଷଂ ପୁଷ୍କରକ୍ଷେତ୍ରବୀଜଂ ପୁଣ୍ୟଂ ଜଗତ୍ପତିମ୍ ।
ଲୋକନାଥଂ ପ୍ରପନ୍ନୋଽସ୍ମି କିନ୍ନୋ ମୃତ୍ୟୁଃ କରିଷ୍ୟତି ॥ ୪॥

ସହସ୍ରଶିରସଂ ଦେଵଂ ଵ୍ୟକ୍ତାଵ୍ୟକ୍ତଂ ସନାତନମ୍ ।
ମହାୟୋଗଂ ପ୍ରପନ୍ନୋଽସ୍ମି କିନ୍ନୋ ମୃତ୍ୟୁଃ କରିଷ୍ୟତି ॥ ୫॥

ଭୂତାତ୍ମାନଂ ମହାତ୍ମାନଂ ୟଜ୍ଞୟୋନିମୟୋନିଜମ୍ ।
ଵିଶ୍ଵରୂପଂ ପ୍ରପନ୍ନୋଽସ୍ମି କିନ୍ନୋ ମୂତ୍ୟୁଃ କରିଷ୍ୟତି ॥ ୬॥

ଇତ୍ୟୁଦୀରିତମାକର୍ଣ୍ୟ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ତସ୍ୟ ମହାତ୍ମନଃ । ସ୍ତଵଂ ତସ୍ୟ
ଅପୟାତସ୍ତତୋ ମୃତ୍ୟୁର୍ଵିଷ୍ଣୁଦୂତୈଃ ପ୍ରପୀଡିତଃ ॥ ୭॥

ଇତି ତେନ ଜିତୋ ମୃତ୍ୟୁର୍ମାର୍କଣ୍ଡେୟେନ ଧୀମତା ।
ପ୍ରସନ୍ନେ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷେ ନୃସିଂହେ ନାସ୍ତି ଦୁର୍ଲଭମ୍ ॥ ୮॥

ମୃତ୍ୟ୍ଵଷ୍ଟକମିଦଂ ପୁଣ୍ୟଂ ମୃତ୍ୟୁପ୍ରଶମନଂ ଶୁଭମ୍ ।
ମାର୍କଣ୍ଡେୟହିତାର୍ଥାୟ ସ୍ଵୟଂ ଵିଷ୍ଣୁରୁଵାଚ ହ ॥ ୯॥

ଇଦଂ ୟଃ ପଠତେ ଭକ୍ତ୍ୟା ତ୍ରିକାଲଂ ନିୟତଂ ଶୁଚିଃ ।
ନାକାଲେ ତସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଃ ସ୍ୟାନ୍ନରସ୍ୟାଚ୍ୟୁତଚେତସଃ ॥ ୧୦॥

ହୃତ୍ପଦ୍ମମଧ୍ୟେ ପୁରୁଷଂ ପୁରାଣଂ
ନାରାୟଣଂ ଶାଶ୍ଵତମପ୍ରମେୟମ୍ ।
ଵିଚିନ୍ତ୍ୟ ସୂର୍ୟାଦତିରାଜମାନଂ
ମୃତ୍ୟୁଂ ସ ୟୋଗି ଜିତଵାଂସ୍ତଥୈଵ ॥ ୧୧॥

ଇତି ଶ୍ରୀଗାରୁଡେ ମହାପୁରାଣେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟକୃତଂ
ମୃତ୍ୟ୍ଵଷ୍ଟକସ୍ତୋତ୍ରକତହ୍ନଂ ନାମ
ତ୍ରୟସ୍ତ୍ରିଂଶଦୁତ୍ତରଦ୍ଵିଶତତମୋଽଧ୍ୟାୟଃ

Add Comment

Click here to post a comment