Home / Ashtaka / Nama Yugala Ashtakam Lyrics in Hindi

Nama Yugala Ashtakam Lyrics in Hindi

Namayugalashtakam Lyrics in Hindi:

नामयुगलाष्टकम्
अथ श्रीराधामाधवयोर्नामयुगलाष्टकम् ।
श्रीश्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः ।
राधामाधवयोरेतद् वक्ष्ये नामयुगाष्ट्कम् ।
राधादामोदरौ पूर्वं राधिकामाधवौ ततः ॥ १॥

वृषभानुकुमारी च तथा गोपेन्द्रनन्दनः ।
गोविन्दस्य प्रियसखी गान्धर्वाबान्धवस्तथा ॥ २॥

निकुञ्जनागरौ गोष्ठकिशोरजनशेखरौ ।
वृन्दावनाधिपौ कृष्णवल्लभाराधिकाप्रियौ ॥ ३॥

इति श्रीरूपगोस्वामिविरचितस्तवमालायां
श्रीराधामाधवयोर्नामयुगाष्टकं सम्पूर्णम् ।

Add Comment

Click here to post a comment