Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Panchdev Puja Lyrics in Kannada

Panchdevta Puja in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

॥ ಅಥ ಪಂಚ ದೇವತಾ-ಪೂಜನ-ವಿಧಿ ॥

ಸ್ನಾತಃ ಶ್ವೇತವಸ್ತ್ರಪರಿಧಾನಂ ಕೃತ್ವಾ ಕುಶಹಸ್ತೋ ಯಜಮಾನಃ

ಓಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಜಾಪತೇರ್ಯತ್ಸಹಜಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ।
ಆಯುಷ್ಯಮಗ್ರ್ಯಂ ಪ್ರತಿಮುಂಚ ಶುಭ್ರಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಬಲಮಸ್ತು ತೇಜಃ ॥

ಓಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಮಸಿ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ತ್ವಾ ಯಜ್ಞೋಪವೀತೇನೋಪನಹ್ಯಾಮಿ ॥

ಇತಿ ಮಂತ್ರೇಣ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಧಾರಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಆಸನೋ ಪರಿ
ಉಪವಿಷ್ಟಃ ಚನ್ದನ-ಲೇಪನಂ ಕುರ್ಯಾತ್।

ತಿಲಕಂ ಚನ್ದನಸ್ಯಾಥ ಪವಿತ್ರಂ ಪಾಪನಾಶನಂ ।
ಯಃ ಕುರ್ಯಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಸತಿ ತದ್ಗೃಹೇ ॥

ತತಃ–
ಓಂ ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾಸ್ಥಾಂ ಗತೋಽಪಿ ವಾ ।
ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರಃ ಶುಚಿಃ ॥

ಇತಿ ಜಲೇನ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಪುಜೋಪಕರಣಾನಿ ಚ ಅಭಿಷಿಂಚೇತ್ ।

ಓಂ ಪೃತ್ವೀ ತ್ವಯಾ ಧೃತಾ ಲೋಕಾ ದೇವೀ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುನಾ ಧೃತಾ ।
ತ್ವಂಚ ಧಾರಯ ಮಾಂ ದೇವಿ ಪವಿತ್ರಂ ಕುರು ಚಾಸನಮ್ ॥

ಇತಿ ಪ್ರಣಮ್ಯ ತ್ರಿಕೋಣಮಂಡಲಂ ವಿಧಾಯ ಜಲಗನ್ಧಾಕ್ಷತಪುಷ್ಪೈ ।

ಓಂ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ನಮಃ। ಓಂ ಆಧಾರಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ। ಓಂ ಕುರ್ಮಾಯ
ನಮಃ। ಓಂ ಅನನ್ತಾಯ ನಮಃ। ಓಂ ಶೇಷನಾಗಾಯ ನಮಃ।

ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ।

ತತಃ ಶ್ವೇತಸರ್ಷಪಾನಾದಾಯ
ಓಂ ಗಂಗೇ ಚ ಯಮುನೇ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತೀ।
ನರ್ಮದೇ ಸಿನ್ಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಽಸ್ಮಿನ್ಸನ್ನಿಧಿ ಕುರು॥

ಇತ್ಯಧೋಪೋಪಾತ್ರೇ ಗಂಗಾದಿತಿರ್ಥಾನ್ಯಾಹೂಯ।

ಓಂ ಗಂಗಾದಿಸರಿದ್ಭ್ಯೋ ನಮಃ ।

ಇತಿ ಗನ್ಧಾಕ್ಷತಪುಷ್ಪೈಃ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯಬದ್ಧಾಂಜಲಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇತ್ ।

ಓಂ ಸೂರ್ಯ್ಯಸ್ಸೋಮೋ ಯಮಃ ಕಾಲಃ ಸನ್ಧ್ಯೇ ಭೂತಾನ್ಯಹಃ ಕ್ಷಮಾ ।
ಪವನೋ ದಿಕ್ಪತಿರ್ಭೂಮಿ ರಾಕಾ ಶಂಖಶ್ಚರಾಮರಾಃ।
ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾಸನಮಾಸ್ಥಾಯ ಕಲ್ಪ್ಯಧ್ವಮಿಹ ಸನ್ನಿಧಿಮ್ ।
ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಧಾಮ ಸದಾ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಸೂರಯಃ ॥

ಓಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವತೋ ಮಹಾಪುರುಷಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರಾಜ್ಞಯಾ
ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಅದ್ಯ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಣೋಹ್ನಿ ದ್ವಿತಿಯಪರಾರ್ದ್ಧೇ ಶ್ರೀಶ್ವೇತವಾರಾಹಕಲ್ಪೇ
ವೈವಸ್ವತಮನ್ವನ್ತರೇ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿತಮೇ ಕಲಿಯುಗೇ ಕಲಿಪ್ರಥಮಚರಣೋ
ಭಾರತವರ್ಷೇ ಭರತಖಂಡೇ ಶಾಲಿವಾಹನಶಕೇ ಬೌಧಾವತಾರೇ ಅಮುಕಸಂವತ್ಸರೇ
ಅಮುಕಮಾಸೇ ಅಮುಕಪಕ್ಷೇ ಅಮುಕತಿಥೌ ಅಮುಕವಾಸರೇ ಅಮುಕಗೋತ್ರೋಽಹಂ ಅಮುಕಶರ್ಮಾಽಹಂ
ಅಮುಕಪ್ರಧಾನದೇವಾರ್ಚನದ್ವಾರಾ ಮಮ ಸಪರಿವಾರಸ್ಯ ಸಕುಟುಮ್ಬಸ್ಯ ಸಕಲದುರಿತೋಪಶಮನಾರ್ಥಂ
ಸರ್ವಾಪದಾಂ ಶಾನ್ತ್ಯರ್ಥಂ ವಿಪುಲಧನಧಾನ್ಯ ಸುಖಸೌಭಾಗ್ಯಾದಿ-ನಿಖಿಲಸದಭಿಷ್ಟ-ಸಂಸಿದ್ಧಯೇ
ಚ ಅಮುಕ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತಾ ಪೂಜನಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವರಣಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾಹವಾಚನಂ ಕಲಶಸ್ಥಾನಂ ಗಣೇಶಾದಿ
ಪಂಚದೇವತಾನವಗ್ರಹ-ದಿಕ್ಪಾಲಾದಿ-ಸರ್ವದೇವೈರ್ದೇವೋಭಿಶ್ಚ ಸಹ ಅಮುಕಪ್ರಾಧಾನ ದೇವತಾಪೂಜನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಇತಿ ಸಂಕಲ್ಪಃ

ತತಃ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನಮ್
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಽ ಇನ್ದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ
ಸ್ವಸ್ತಿನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋಽರಿಷ್ಟನೇಮಿಃಸ್ವಸ್ತಿನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು ॥

ಓಂ ಪೃಶ್ನಿಮಾತರಃ ಶುಭಂಯಾವಾನೋ ವಿದಥೇಷು ಜಗ್ಮಯಃ
ಅಗ್ನಿರ್ಜಿಹ್ವಾ ಮನವಃ ಸೂರಚಕ್ಷಸೋ ವಿಶ್ವೇನೋ ದೇವಾಽವಸಾಗಮನ್ನಿಹ ॥

ಓಂ ಭದ್ರಂಕರ್ಣೇಭಿ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾ ಭದ್ರಮ್ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ
ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಂ ಸಸ್ತನೂಭಿರ್ವ್ಯಶೇಮಹಿ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ ॥

ಶತಮಿನ್ನು ಶರದೋ ಅನ್ತಿ ದೇವಾ ಯಾತ್ರಾನಶ್ಚಕ್ರಾ ಜರಸನ್ತನೂನಾಮ್
ಪುತ್ರಾಸೋ ಯತ್ರ ಪಿತರೋ ಭವನ್ತಿ ಮಾನೋ ಮದ್ಯಾರೀ ರಿಷತಾಯುರ್ಗನ್ತೋಃ ॥

ಆದಿತಿರ್ದ್ಯೌರದಿರನ್ತರಿಕ್ಷಮದಿತಿರ್ಮಾತಾ ಸಪಿತಾ ಸಪುತ್ರಃ
ವಿಶ್ವೇದೇವಾ ಅದಿತಿಃ ಪಂಚಜನಾ ಅದಿತಿರ್ಜಾತಮಾದಿತಿರ್ಜನಿತ್ವಮ್ ॥

ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಾಯ ಬಲಾಯ ವರ್ಚಸೇ ಸುಪ್ರಜಾಸ್ವಾಯ ಸಹಸಾ ಅಥೋ ಜೀವ
ಶರದಶ್ಶತಮ್ ಓಂ ದ್ಯೌಃ ಶಾನ್ತಿರನ್ತರಿಕ್ಷ್ ँ ಶಾನ್ತಿ ಪೃಥಿವೀ
ಶಾನ್ತಿರಾಪಃ ಶಾನ್ತೋಷಧಯಃ ಶಾನ್ತಿಃ ।
ವನಸ್ಪತಯಃಶಾನ್ತಿರ್ವ್ವಿಶ್ವೇದೇವಾಃ ಶಾನ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾನ್ತಿ ಸರ್ವ ँ
ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿರೇವ ಶಾನ್ತಿಃ ಸಾಮಾ ಶಾನ್ತಿರೇಧಿ ॥

ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುಃ ಮಂಗಲಂ ಗರುಡಧ್ವಜಃ ।
ಮಂಗಲಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಮಂಗಲಾಯತನೋ ಹರಿಃ ।
ಓಂ ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದಾನ್ತವಿದೋ ವದನ್ತಿ ಪರಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಪುರುಷಂ ತಥಾನ್ಯೇ ।
ವಿಶ್ವಸೃತೇಃ ಕಾರಣಮಿಶ್ವರಂ ವಾ ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ವಿಘ್ನವಿನಾಶನಾಯ॥

ತತಃ ಕಲಶಸಂಸ್ಥಾಪನಮ್ ।

ಓಂ ಭೂರಸಿ ಭೂಮಿರಸ್ಯ ದಿತಿರಸಿ ವಿಶ್ವಧಾಯಾವಿಶ್ವಶ್ಯ ಭುವನಸ್ಯ ಧರ್ತ್ರೀ।
ಪೃಥಿವೀಯಚ್ಛ ಪೃಥಿವೀಂ ದೃರ್ಠಂಹ ಪೃಥಿವೀಮ್ ಮಾಹಿರ್ಠಂಸೀಃ ॥

ಇತಿ ಭೂಮಿಸ್ಪರ್ಶಃ।

ಓಂ ಮಾನಸ್ತೋಕೇ ತನಯೇ ಮಾನ ಆಯುಷಿಮಾನೋ ಗೋಷುಮಾನೋ ಅಶ್ವೇಷೇರೀರಿಷಃ
ಮಾನೋ ವೀರಾನ್ ರುದ್ರ ಭಾಮಿನೋ ವಧೀರ್ಹವಿಷ್ಮನ್ತಃ ಸದಾಮಿತ್ವಾಹವಾಮಹೇ ॥

ಇತಿ ಗೋಮಯಸ್ಪರ್ಶಃ।

ಓಂ ಧಾನ್ಯಮಸಿ ಧಿನುಹಿ ದೇವಾನ್ಪ್ರಾಣಯತ್ವೋದಾನಾಯತ್ವಾ
ವ್ಯಾನಾಯತ್ವಾ ದಿರ್ಘಾಮನುಪ್ರಸಿತಿ ಮಾಯುಷೇ ಧಾನ್ದೇವೋ ವಃ ಸವಿತಾ
ಹಿರಣ್ಯಪಾಣಿಃ ಪ್ರತಿಗೃಭ್ಣ ತ್ವಚ್ಛಿದ್ರೇಣ ಪಾಣಿನಾ ಚಕ್ಷುಷೇತ್ವಾ
ಮಹೀನಾಂ ಪಯೋಸಿ॥

ಇತಿ ಧಾನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶಃ।

ಓಂ ಆಜಿಘ್ರಕಲಶಂ ಮಹ್ಯಾತ್ವಾವಿಶನ್ತ್ವಿನ್ದವಃ ಪುನರೂರ್ಜಾನಿವರ್ತ್ತಸ್ವಸಾನಃ
ಸಹಸ್ರಂ ಧುಕ್ಷ್ವೋರುಧಾರಾ ಪಯಸ್ವತೀ ಪುನರ್ಮಾ ವಿಹತಾನ್ದ್ರಯಿಃ ॥

ಇತಿ ಕಲಶಸ್ಪರ್ಶಃ

ಓಂ ವರುಣಸ್ಯೋತ್ತಮ್ಭನಮಸಿ ವ್ವರುಣಸ್ಯಕಮ್ಭ ಸರ್ಜನೀಥೋ ವರುಣಸ್ಯ ಋತಸದನ್ಯಸಿ ವರುಣಸ್ಯ
ಋತ ಸದನಮಸಿ ವರುಣಸ್ಯ ಋತ ಸದನಮಸಿ ವರುಣಸ್ಯ್ ಋತಸದನಮಾಸೀತ್ ॥

ಓಂ ಯಾಃ ಫಲಿನೀರ್ಯಾ ಅಫಲಾ ಅಪುಷ್ಪಾಯಾಶ್ಚ ಪುಷ್ಪಿಣೀಃ
ಬೃಹಸ್ಪತಿಪ್ರಸೂತಾಸ್ತಾನೋ ಮುಂಚತ್ವರ್ಠಂಹಸಃ ॥

ಇತಿ ಫಲಂ ।

ಓಂ ಕಾಂಡಾತ್ಕಾಂಡಾತ್ಪ್ರರೋಹನ್ತಿ ಪರುಷಃ ಪರಷಸ್ಪರಿ ಏವಾನೋ ದುರ್ವೇ ಪ್ರತನು ಸಹಸ್ರೇಣ ಶತೇನ ಚ ॥

ಇತಿ ದೂರ್ವಾ

ಓಂ ಪವಿತ್ರೇಸ್ಥೋ ವೈಷ್ಣವ್ಯೌ ಸವಿತುರ್ವಃ ಪ್ರಸವ ಉತ್ಪುನಾಮ್ಯಚ್ಛಿದ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇಣ ಸೂರ್ಯ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿಃ
ತಸ್ಯತೇ ಪವಿತ್ರಾಪತೇ ಪವಿತ್ರ ಪೂತಸ್ಯ ಯತ್ಕಾಮಃ ಪುನೇತಚ್ಛಕೇಯಮ್ ॥

ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಸಮವರ್ತ್ತತಾಗ್ರೇ ಭೂತಸ್ಯ ಜಾತಃ ಪತಿರೇಕ।ಆಸೀತ್ ಸದಾಧಾರ
ಪೃಥಿವೀಂ ದ್ಯಾಮುತೇ ಮಾಂ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವ್ವಿಧೇಮ॥

ಇತಿ ಹಿರಣ್ಯದಕ್ಷಿಣಾಮ್ ॥

ಓಂ ಅಮ್ಬೇಽಮ್ಬಿಕೇಽಮ್ಬಾಲಿಕೇಽನಮಾನಯತಿಕಶ್ಚ ನಸಸಸ್ತ್ಯಶ್ವಕಃ ಸುಭದ್ರಿಕಾಂಕಾಮ್ಪಿಲವಾಸಿನೀಮ್ ॥

ಇತ್ಯಾಮ್ರಾದಿ ಪಲ್ಲವಾನ್

ಓಂ ಪೂರ್ಣಾದವಿ ಪರಾಪತ ಸುಪುರ್ಣಾ ಪುನರಾಪತ ವಸ್ನೇವ ವಿಕ್ರೀಣಾ ವಹಾ ಇಷಮೂರ್ಜಂ ಶತಕ್ರತೋಃ ॥

ಇತಿ ಪೂರ್ಣಪಾತ್ರಮ್ ಪುರ್ಣಪಾತ್ರಾಯ ಧಾನ್ಯಮಸಿ ಪಠಿತ್ವಾ ನಾರಿಕೇಲಂ ಶ್ರೀಶ್ಚತೇ ಪಠಿತ್ವಾ ।

ಶ್ರೀಶ್ಚತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನ್ಯಾ ಬಹೋ ರಾತ್ರೇ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ರೂಪಮಶ್ವಿನೌ ವ್ಯಾತ್ತಮ್
ಇಷ್ಣನ್ನಿಷಾಣಾಮುಮ್ಮ ಇಷಾಣಸರ್ವಲೋಕಮ್ಮ ಇಷಾಣ ॥

ಇತಿ ವಸ್ತ್ರಮ್

ಓಂ ಅಗ್ನಿರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿರಗ್ನಿಃ ಸ್ವಾಹಾ ಸೂರ್ಯೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿಃ ಸೂರ್ಯಃ ಸ್ವಾಹಾ
ಅಗ್ನಿವರ್ಚೋ ಜ್ಯೋತಿವರ್ಚಃ ಸ್ವಾಹಾ ಸೂರ್ಯೋವರ್ಚೋ ಜ್ಯೋತಿವರ್ಚಃ ಸ್ವಾಹಾ
ಜ್ಯೋತಿಃ ಸೂರ್ಯ್ಯ ಸೂರ್ಯೋ ಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ವಾಹಾ ॥

ಇತಿ ದೀಪಮ್

ಓಂ ದಧಿಕ್ಕ್ರಾಬ್ಣೋಽ ಅಕಾರಿಷಂಜಿಷ್ಣೋರಶ್ವಸ್ಯ ವ್ವ್ಯಾಜಿನಃ ।
ಸುರಭಿನೋ ಮುಖಾಕರ್ತ್ಪ್ರಣ ಆಯುँಷಿತಾರಿಷತ್ ॥

ಇತಿ ಸದಧಿ ಜಲಮ್

ಆಕೃಷ್ಣೇತಿ ಮಂತ್ರೇಣ ವಸ್ತ್ರಸಮರ್ಪಣಮ್

ಓಂ ಮನೋ ಜುತಿರ್ಜುಷತಾಮಾಜ್ಯಸ್ಯ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ಯಜ್ಞಮಿಮನ್ತನೋತ್ವರಿಷ್ಟँ ಯಜ್ಞಂ ಸಮಿಮನ್ದಧಾತು।
ವಿಶ್ವೇದೇವಾ ಸ ಇಹ ಮಾದಯನ್ತಾಮೋಮ್ಪ್ರತಿಷ್ಠ ॥

ಓಂ ಗನ್ಧದ್ವಾರಾಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಂ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾಂ ಕರೀಷಿಣೀಮ್ ।
ಈಶ್ವರೀಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾನ್ತಾಮಿಹೋಪಹ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಮ್ ।

ಇತಿ ಚನ್ದನಮ್

ತತಃ ಕಲಶಾವಾಹನಂ ಪಠೇತ್

ಸರ್ವೇ ಸಮುದ್ರಾಃ ಸರಿತಸ್ತೀರ್ಥಾನಿ ಜಲದಾನದಾಃ।
ಆಯಾಂತುದೇವಪುಜರ್ಥಂ ದುರಿತಕ್ಷಯಕಾರಕಾಃ
ಕಲಶಸ್ಯ ಮುಖೇ ವಿಷ್ಣುಃ ಕಂಠೇ ರುದ್ರಃ ಸಮಾಶ್ರಿತಃ ।
ಮೂಲೇ ತ್ವಸ್ಯ ಸ್ಥಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಮಧ್ಯೇ ಮಾತೃಗಣಾಃ ಸ್ಮೃತಾಃ ॥

ಕುಕ್ಷೌ ತು ಸಾಗರಾಃ ಸರ್ವೇ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾ ವಸುನ್ಧರಾ ।
ಋಗ್ವೇದೋಽಥ ಯಜುರ್ವೇದಃ ಸಾಮವೇದೋ ಹ್ಯಥರ್ವಣಃ ।
ಅಂಗೈಶ್ಚ ಸಹಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ಕಲಶನ್ತು ಸಮಾಶ್ರಿತಾಃ ॥

ಓಂ ಮನೋ ಜುತಿರ್ಜುಷತಾಮಾಜ್ಯಸ್ಯ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ಯಜ್ಞಮಿಮನ್ತನೋತ್ವರಿಷ್ಟँ ಯಜ್ಞಂ ಸಮಿಮನ್ದಧಾತು।
ವಿಶ್ವೇದೇವಾ ಸ ಇಹ ಮಾದಯನ್ತಾಮೋಮ್ಪ್ರತಿಷ್ಠ ॥ ಇತಿ॥

ತತಃ ಕಲಶ-ಪೂಜಾ ।

ಇದಂ ಪಾದ್ಯಂ ಇದಂ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಇದಂ ಸ್ನಾನೀಯಂ ಜಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ॥

ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥

ಏವಮೇವ ಗನ್ಧಾಕ್ಷತ-ಪುಷ್ಪ ಕುಂಕುಮಾದಿ ದ್ರವ್ಯೈಃ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ
ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಃ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇತ್ ।

ಕಲಶಾಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವತಾ ಪೂಜಿತಾಃ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವತ

ಸತಃ ಕಲಶಪುರೋ ಭಾಗೇ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿತ್ಪಾತ್ರೇ ಪಂಚದೇವಪೂಜಾಮಾರಭೇತ್
ತತ್ರಾದೌ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಧ್ಯಾಯೇತ್।

ಓಂ ಸರ್ವಸ್ಥೂಲತನುಂ ಗಜೇನ್ದ್ರವದನಂ ಲಮ್ಬೋದರಂ ಸುನ್ದರಂ
ಪ್ರಸ್ಪನ್ದಂ ಮದಗನ್ಧಲುಬ್ಧಮಧುಪವ್ಯಾಲೋಲಗಂಡಸ್ಥಲಮ್ ।
ದನ್ತಾಘಾತವಿದಾರಿತಾರಿರುಧಿರೈಃ ಸಿನ್ದೂರಶೋಭಾಕರಂ
ವನ್ದೇ ಶೈಲಸುತಾಸುತಂ ಗಣಪತಿಂ ಸಿಧಿಪ್ರದಂ ಕಾಮದಂ ।

ಓಂ ಭಗವನ್ ಗಣೇಶ ಸ್ವಗಣಸಂಯುತ ಇಹಾಗಚ್ಛ ಇಹ
ತಿಷ್ಠ ಏತಾಂ ಪೂಜಾಂ ಗೃಹಾಣ್ ।
ಇತ್ಯಾವಹ್ಯ ಇದಂ ಪಾದ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಂ ಸ್ನಾನೀಯಮಾಚನಿಯಂಚ
ಜಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ।
ತತಃ ಸಾಯುಧಾಯ ಸವಾಹನಾಯ ಸಪರಿವಾರಾಯ ಓಂ ಭಗವತೇ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಇದಂ ಚನ್ದನಮಿದಂ ಸಿನ್ದೂರಮೇತಾನಕ್ಷತಾಂಶ್ಚ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸಾಯುಧಾಯ
ಸವಾಹನಾಯ ಸಪರಿವಾರಾಯ ಓಂ ಭಗವತೇ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಇದಂ ಪುಷ್ಪಂ
ದುರ್ವಾದಲಂ ಧೂಪಂ ದೀಪಂಚ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸಾಯುಧಾಯ ಸವಾಹನಾಯ
ಸಪರಿವಾರಾಯ ಓಂ ಭಗವತೇ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಇದಂ ನೈವೇದ್ಯಂ ಪುನರಾಚಮನೀಯಂ
ಜಲಂ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಪೂಗಿಫಲಂ ದಕ್ಷಿಣಾದ್ರವ್ಯಂಚ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸಾಯುಧಾಯ
ಸವಾಹನಾಯ ಸಪರಿವಾರಾಯ ಓಂ ಭಗವತೇ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಏವಂ ಸಮಸ್ತದೇವಪೂಜನಂ ಕಾರ್ಯಮ್
ತತೋ ಶ್ರಧಾಂಜಲಿಃ

ಓಂ ದೇವೇನ್ದ್ರ ಮೌಲಿಮನ್ದಾರಮಕರನ್ದಕಣಾರುಣಾಃ ।
ವಿಘ್ನಂ ಹರನ್ತು ಹೇರಮ್ಬ ಚರಣಾಮ್ಬುಜರೇಣವಃ ।

ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶಃ ಸಮ್ಪೂಜಿತಃ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವತು ।
ಇತಿ ಪ್ರಣಮೇತ್ ।
ಪುನಃ ಪುಷ್ಪಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ।

ಓಂ ರಕ್ತಾಬ್ಜಯುಗ್ಮಾಮಯದಾನಹಸ್ತಂ ಕೇಯೂರ ಹಾರಾಂಗದ
ಕುಂಡಲಾಢ್ಯಮ್ ।
ಮಾಣಿಕ್ಯಮೌಲಿಂ ದಿನನಾಥಮೋಢ್ಯಂ ಬನ್ಧುಕಕಾನ್ತಿಂ
ವಿಲಸತ್ ತ್ರಿನೇತ್ರಮ್ ।

ಇತಿ ಧ್ಯಾತ್ವಾ

ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಇಹಾಗಚ್ಛ ಇಹ ತಿಷ್ಠ
ಮತ್ಖ़ೃತಾ ಪೂಜಾಂ ಗೃಹಾಣ
ಇತ್ಯಾವಾಹ್ಯ ।

ಪೂರ್ವತ್ಪೂಜೂಪಕರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪ್ಯಂ

ಓಂ ನಮಸ್ಸವಿತ್ರೇ ಜಗದೇಕಚಕ್ಷುಷೇ ಜಗತ್ಪ್ರಸೂತಿಸ್ಥಿತಿನಾಶಹೇತವೇ ।
ತ್ರಯಿಮಯಾಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಧಾರಿಣೇ ವಿರಂಚಿನಾರಾಯಣ ಶಂಕರಾತ್ಮನೇ ॥

ಇತಿ ಪ್ರಣಮೇತ್
ಪುನಃ ಪುಷ್ಪಮಾದಾಯ ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ
ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಮ್ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾನ್ತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಭಿರ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ ವನ್ದೇ
ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಮ್ ।

ಇತಿ ಧ್ಯಾತ್ವಾ

ಭಗವನ್ ವಿಷ್ಣೋ ಇಹಾಗಚ್ಛ ಇಹ ತಿಷ್ಠ ಮತ್ಕೃತಾಂ ಪೂಜಾಂ ಗೃಹಾಣ
ಇತ್ಯಾವಾಹನಾದಿ ಪೂರ್ವವತ್ ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।

ಇತಿ ಪೂಜೋಪಕಾರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪ್ಯ

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ
ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮೋಃ ನಮಃ ।

ಇತಿ ಪ್ರಣಮೇತ್ ।

ಪುನಃ ಪುಷ್ಪಮಾದಯ ।

ಓಂ ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹೇಶಂ ರಜತಗಿರಿನಿಭಂ ಚಾರುಚನ್ದ್ರಾವತಂಸಂ
ರತ್ನಾಕಲ್ಪೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗಂ ಪರಶುಮೃಗವರಾಭಿತಿಹಸ್ತಂ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ ।
ಪದ್ಮಾಸೀನಂ ಸಮನ್ತಾತ್ಸ್ತುತಮಮರಗಣೈರ್ವ್ಯಾಘ್ರಕೃತಿ ವಸಾನಂ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂ
ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಂ ನಿಖಿಲಭಯಹರಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಮ್ ॥

ಇತಿ ಧ್ಯಾತ್ವಾ

ಭಗವನ್ ಮಹಾದೇವ ಇಹಾಗಚ್ಛ ಇಹ ತಿಷ್ಠ ಮತ್ಕೃತಾ ಪೂಜಾಂ ಗೃಹಾಣ ।

ಇತ್ಯಾವಾಹ್ಯ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ

ಓಂ ಬಾಣೇಶ್ವರಾಯ ನರಕಾರ್ಣಾವತಾರನಾಯ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ಕರುಣಾಮಯಸಾಗರಾಯ ।
ಕರ್ಪೂರಕುನ್ದಧವಲೇನ್ದುಜಟಾಧರಾಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖದಹನಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥

ಇತಿ ಪ್ರಣಮೇತ್

ಪುನಃ ಪುಷ್ಪಮಾದಯ

ಓಂ ಕಾಲಾಭ್ರಾಭಾಂ ಕಾಟಾಕ್ಷೈರರಿಕುಲಭಯದಾಂ ಮೌಲಿಬದ್ಧೇನ್ದುರೇಖಾಂ ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ
ಕೃಪಾಣಂ ತ್ರಿಶಿಖಮಪಿ ಕರೈರುದ್ವಹನ್ತೀಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ।
ಸಿಂಹಸ್ಕನ್ಧಾಧಿರೂಢಾಂ ತ್ರಿಭುವನಮಖಿಲಂ ತೇಜಸಾ ಪೂರಯನ್ತೀಂ ಧ್ಯಾಯೇ ದುರ್ಗಾಂ ಜಯಾಖ್ಯಾಂ
ತ್ರಿದಶಃ ಪರಿವೃತಾಂ ಸೇವಿತಾಂ ಸಿಧಿಕಾಮೈಃ ।

ಇತಿ ಧ್ಯಾತ್ವಾ

ಓಂ ಭಗವತಿ ದುರ್ಗೇ ಸ್ವಗಣಸಂಯುತೇ ಇಹಾಗಚ್ಛ ಇಹಾ ತಿಷ್ಠ ಮತ್ಕೃತಾಂ ಪೂಜಾಂ
ಗೃಹಾಣ-ಇತ್ಯಾವಾಹ್ಯ ಸಾಯುಧಾಯೈ ಸವಾಹನಾಯೈ ಸಪರಿವಾರಾಯೈ ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ
ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।

ಇತಿ ಪುಜೋಪಕರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪ್ಯ

ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ ।
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ।

ಇತಿ ಪ್ರಣಮೇತ್

ಪುನಃ ಪುಷ್ಪಮಾದಾಯ

ಓಂ ಆಕೃಷ್ಣೇನ ರಜಸಾವರ್ತಮಾನೋ ನಿವೇಶಯನ್ನಮೃತಂ ಮರ್ತ್ಯಂ ಚ
ಹಿರಣ್ಯೇನ ಸವಿತಾ ರಥೇನಾ ದೇವೋ ಯಾತಿ ಭುವನಾನಿ ಪಶ್ಯನ್ ।
ಓಂ ಭಗವನ್ತಃ ಸುರ್ಯಾದಯೋ ನವಗ್ರಹೇನ್ದ್ರಾದಿಲೋಕಪಾಲಾಃ ಗ್ರಾಮದೇವತಾಃ
ಕುಲದೇವತಾ ಸರ್ವದೇವ್ಯಶ್ಚ ಇಹಾಗಚ್ಛತ ಅತ್ರ ತಿಷ್ಟತ ಮತ್ಕೃತಾಂ ಪೂಜಾಂ ಗೃಹೀತ

ಇತ್ಯಾವಾಹ್ಯ

ಇದಂ ಪಾದ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಮ್ ।
ಇದಂ ಸ್ನಾನೀಯಮಿದಂ ಪುನರಾಚಮನೀಯಂ ಜಲಂ ಚ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಇದಂ ಚನ್ದನಂ ಏತಾನಕ್ಷತಾಂಶ್ಚ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಏತಾಣಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ವಿಲ್ವಪತ್ರಾಣಿ ಧೂಪಂ
ದೀಪಂ ನೈವೇದ್ಯಂ ಪುನರಾಚಮನೀಯಂ ಜಲಂ ಚ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾದಿ ಲೋಕಪಾಲೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಾಮದೇವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲದೇವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಷ್ಟದೇವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಸರ್ವೇಭ್ಯೋಃ ದೇವೇಭ್ಯಸ್ತಥಾ ಚ ಸರ್ವಾಭ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯೋ ನಮೋಃ ನಮಃ –

ಇತಿ ಪೂಜೋಪಕರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪ್ಯಂ

ಓಂ ಸರ್ವೇ ದೇವಾಸ್ಸರ್ವಾ ದೇವ್ಯಶ್ಚ ಪೂಜಿತಾಃ ಪ್ರಸನ್ನ ಭವತ ।

ಶಿವಸ್ಯ ಗಣಪತೇರ್ವಿಷ್ಣೋರ್ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ದುರ್ಗಾಯಾ ವಾ ಪ್ರಧಾನದೇವತಾಯಾಃ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ-ಧ್ಯಾನವಾಕ್ಯೇನ
ಧ್ಯಾನಂ ಧೃತ್ವಾ ಪೂರ್ವತ್ ಆವಾಹ್ಯ ಪೂಜೋಪಕರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪ್ಯ ।
ಓಂ ಕರ್ಪೂರವರ್ತಿಸಂಯುಕ್ತಂ ಗೋಘೃತೇನ ಚ ಪೂರಿತಮ್ ।
ನೀರಾಜನಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಗೃಹಾಣ ಪರಮೇಶ್ವರ ॥

ಇತಿ ನೀರಾಜನಂ ನಿವೇದ್ಯ

ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಾದ್ವಿಸ್ಮೃತೇರ್ಭ್ರಾನ್ತ್ಯಾ ಯನ್ನ್ಯೂನಮಧಿಕಂ ಕೃತಮ್ ।
ವಿಪರೀತಂಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರ ॥

ಆವಾಹನಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ನ ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಮ್ ।
ಪೂಜಾಂಚೈವ ನ ಜಾನಾಮಿ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ॥

ಓಂ ಅಪರಾಧಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯನ್ತೇ ಽಹನಿಶಂ ಮಯಾ ।
ದಾಸೋಽಯಮಿತಿ ಮಾಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಜಗದೀಶ್ವರ ॥

ಇತ್ಯಪರಾಧಮಾರ್ಜನಂ ತ್ರಿಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿರ್ನಿವೇದ್ಯ ಶಂಖಘಂಟಾವಾದನೈರ್ದೇವಾದಿಕಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ಪ್ರಣಮ್ಯ।

ಓಂ ಯಾನ್ತು ದೇವಗಣಾಸ್ಸರ್ವೇ ಪೂಜಾಮಾದಾಯ ಮಾಮಕೀಮ್ ।
ಪೂಜಾರಾಧನಕಾಲೇಷು ಪುನರಾಗಮನಾಯ ಚ ॥

ಓಂ ಗಚ್ಛ್ ಗಚ್ಛ್ ಪರಂ ಸ್ಥಾನಂ ಸ್ವಂ ಧಾಮ ಪರಮೇಶ್ವರ ।
ಆವಾಹನಸ್ಯ ಸಮಯೇ ಯಥಾ ಸ್ಯಾತ್ಪುನರಾಗಮಃ ॥

ಇತಿ ಸಂಹಾರ ಮುದ್ರಯಾ ವಿಸರ್ಜನಂ ಕೃತ್ವಾ ।

ಓಂ ಕೃತೈತದಮುಕದೇವತಾಪೂಜನಕರ್ಮಣಃ ಸಾಂಗತಾಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ಸಮ್ಪ್ರದದೇ ।
ಇತಿ ಪಂಚದೇವತಾ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ ।

Also Read:

Worship of Five Deities / Panchdev Puja Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Panchdev Puja Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top