Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Panchdev Puja Lyrics in Telugu

Panchdevta Puja in Telugu:

॥ శ్రీగణేశాయ నమః ॥

॥ అథ పఞ్చ దేవతా-పూజన-విధి ॥

స్నాతః శ్వేతవస్త్రపరిధానం కృత్వా కుశహస్తో యజమానః

ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్సహజం పురస్తాత్ ।
ఆయుష్యమగ్ర్యం ప్రతిముఞ్చ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః ॥

ఓం యజ్ఞోపవీతమసి యజ్ఞస్య త్వా యజ్ఞోపవీతేనోపనహ్యామి ॥

ఇతి మంత్రేణ యజ్ఞోపవీతధారణం కృత్వా ఆసనో పరి
ఉపవిష్టః చన్దన-లేపనం కుర్యాత్।

తిలకం చన్దనస్యాథ పవిత్రం పాపనాశనం ।
యః కుర్యాత్ ప్రత్యహం స్నాత్వా లక్ష్మీర్వసతి తద్గృహే ॥

తతః–
ఓం అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వాస్థాం గతోఽపి వా ।
యః స్మరేత్పుణ్డరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యన్తరః శుచిః ॥

ఇతి జలేన్ ఆత్మానం పుజోపకరణాని చ అభిషిఞ్చేత్ ।

ఓం పృత్వీ త్వయా ధృతా లోకా దేవీ త్వం విష్ణునా ధృతా ।
త్వఞ్చ ధారయ మాం దేవి పవిత్రం కురు చాసనమ్ ॥

ఇతి ప్రణమ్య త్రికోణమణ్డలం విధాయ జలగన్ధాక్షతపుష్పై ।

ఓం పృథివ్యై నమః। ఓం ఆధారశక్తయే నమః। ఓం కుర్మాయ
నమః। ఓం అనన్తాయ నమః। ఓం శేషనాగాయ నమః।

సమ్పూజ్య।

తతః శ్వేతసర్షపానాదాయ
ఓం గంగే చ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతీ।
నర్మదే సిన్ధు కావేరి జలేఽస్మిన్సన్నిధి కురు॥

ఇత్యధోపోపాత్రే గఙ్గాదితిర్థాన్యాహూయ।

ఓం గంగాదిసరిద్భ్యో నమః ।

ఇతి గన్ధాక్షతపుష్పైః సమ్పూజ్యబద్ధాఞ్జలిర్భూత్వా ప్రార్థయేత్ ।

ఓం సూర్య్యస్సోమో యమః కాలః సన్ధ్యే భూతాన్యహః క్షమా ।
పవనో దిక్పతిర్భూమి రాకా శంఖశ్చరామరాః।
బ్రహ్మేశాసనమాస్థాయ కల్ప్యధ్వమిహ సన్నిధిమ్ ।
తద్విష్ణోః పరమం ధామ సదా పశ్యన్తి సూరయః ॥

ఓం విష్ణుర్విష్ణుర్విష్ణుః శ్రీమద్భగవతో మహాపురుషస్య విష్ణోరాజ్ఞయా
ప్రవర్తమానస్య అద్య శ్రీబ్రహ్మణోహ్ని ద్వితియపరార్ద్ధే శ్రీశ్వేతవారాహకల్పే
వైవస్వతమన్వన్తరే అష్టావింశతితమే కలియుగే కలిప్రథమచరణో
భారతవర్షే భరతఖణ్డే శాలివాహనశకే బౌధావతారే అముకసంవత్సరే
అముకమాసే అముకపక్షే అముకతిథౌ అముకవాసరే అముకగోత్రోఽహం అముకశర్మాఽహం
అముకప్రధానదేవార్చనద్వారా మమ సపరివారస్య సకుటుమ్బస్య సకలదురితోపశమనార్థం
సర్వాపదాం శాన్త్యర్థం విపులధనధాన్య సుఖసౌభాగ్యాది-నిఖిలసదభిష్ట-సంసిద్ధయే
చ అముక ప్రధాన దేవతా పూజనం బ్రాహ్మణవరణం స్వస్త్యాహవాచనం కలశస్థానం గణేశాది
పఞ్చదేవతానవగ్రహ-దిక్పాలాది-సర్వదేవైర్దేవోభిశ్చ సహ అముకప్రాధాన దేవతాపూజనం కరిష్యే ॥

ఇతి సంకల్పః

తతః స్వస్త్యయనమ్
ఓం స్వస్తి నఽ ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః స్వస్తినః పూషా విశ్వవేదాః
స్వస్తినస్తార్క్ష్యోఽరిష్టనేమిఃస్వస్తినో బృహస్పతిర్దధాతు ॥

ఓం పృశ్నిమాతరః శుభంయావానో విదథేషు జగ్మయః
అగ్నిర్జిహ్వా మనవః సూరచక్షసో విశ్వేనో దేవాఽవసాగమన్నిహ ॥

ఓం భద్రంకర్ణేభి శృణుయామ దేవా భద్రమ్పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః
స్థిరైరంగైస్తుష్టువాం సస్తనూభిర్వ్యశేమహి దేవహితం యదాయుః ॥

శతమిన్ను శరదో అన్తి దేవా యాత్రానశ్చక్రా జరసన్తనూనామ్
పుత్రాసో యత్ర పితరో భవన్తి మానో మద్యారీ రిషతాయుర్గన్తోః ॥

ఆదితిర్ద్యౌరదిరన్తరిక్షమదితిర్మాతా సపితా సపుత్రః
విశ్వేదేవా అదితిః పఞ్చజనా అదితిర్జాతమాదితిర్జనిత్వమ్ ॥

దీర్ఘాయుత్వాయ బలాయ వర్చసే సుప్రజాస్వాయ సహసా అథో జీవ
శరదశ్శతమ్ ఓం ద్యౌః శాన్తిరన్తరిక్ష్ ఁ శాన్తి పృథివీ
శాన్తిరాపః శాన్తోషధయః శాన్తిః ।
వనస్పతయఃశాన్తిర్వ్విశ్వేదేవాః శాన్తిర్బ్రహ్మ శాన్తి సర్వ ఁ
శాన్తిః శాన్తిరేవ శాన్తిః సామా శాన్తిరేధి ॥

మంగలం భగవాన్ విష్ణుః మంగలం గరుడధ్వజః ।
మంగలం పుణ్డరీకాక్షః మంగలాయతనో హరిః ।
ఓం యం బ్రహ్మ వేదాన్తవిదో వదన్తి పరం ప్రధానం పురుషం తథాన్యే ।
విశ్వసృతేః కారణమిశ్వరం వా తస్మై నమో విఘ్నవినాశనాయ॥

తతః కలశసంస్థాపనమ్ ।

ఓం భూరసి భూమిరస్య దితిరసి విశ్వధాయావిశ్వశ్య భువనస్య ధర్త్రీ।
పృథివీయచ్ఛ పృథివీం దృర్ఠంహ పృథివీమ్ మాహిర్ఠంసీః ॥

ఇతి భూమిస్పర్శః।

ఓం మానస్తోకే తనయే మాన ఆయుషిమానో గోషుమానో అశ్వేషేరీరిషః
మానో వీరాన్ రుద్ర భామినో వధీర్హవిష్మన్తః సదామిత్వాహవామహే ॥

ఇతి గోమయస్పర్శః।

ఓం ధాన్యమసి ధినుహి దేవాన్ప్రాణయత్వోదానాయత్వా
వ్యానాయత్వా దిర్ఘామనుప్రసితి మాయుషే ధాన్దేవో వః సవితా
హిరణ్యపాణిః ప్రతిగృభ్ణ త్వచ్ఛిద్రేణ పాణినా చక్షుషేత్వా
మహీనాం పయోసి॥

ఇతి ధాన్య స్పర్శః।

ఓం ఆజిఘ్రకలశం మహ్యాత్వావిశన్త్విన్దవః పునరూర్జానివర్త్తస్వసానః
సహస్రం ధుక్ష్వోరుధారా పయస్వతీ పునర్మా విహతాన్ద్రయిః ॥

ఇతి కలశస్పర్శః

ఓం వరుణస్యోత్తమ్భనమసి వ్వరుణస్యకమ్భ సర్జనీథో వరుణస్య ఋతసదన్యసి వరుణస్య
ఋత సదనమసి వరుణస్య ఋత సదనమసి వరుణస్య్ ఋతసదనమాసీత్ ॥

ఓం యాః ఫలినీర్యా అఫలా అపుష్పాయాశ్చ పుష్పిణీః
బృహస్పతిప్రసూతాస్తానో ముఞ్చత్వర్ఠంహసః ॥

ఇతి ఫలం ।

ఓం కాణ్డాత్కాణ్డాత్ప్రరోహన్తి పరుషః పరషస్పరి ఏవానో దుర్వే ప్రతను సహస్రేణ శతేన చ ॥

ఇతి దూర్వా

ఓం పవిత్రేస్థో వైష్ణవ్యౌ సవితుర్వః ప్రసవ ఉత్పునామ్యచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ సూర్య్యస్య రశ్మిభిః
తస్యతే పవిత్రాపతే పవిత్ర పూతస్య యత్కామః పునేతచ్ఛకేయమ్ ॥

ఓం హిరణ్యగర్భః సమవర్త్తతాగ్రే భూతస్య జాతః పతిరేక।ఆసీత్ సదాధార
పృథివీం ద్యాముతే మాం కస్మై దేవాయ హవిషా వ్విధేమ॥

ఇతి హిరణ్యదక్షిణామ్ ॥

ఓం అమ్బేఽమ్బికేఽమ్బాలికేఽనమానయతికశ్చ నససస్త్యశ్వకః సుభద్రికాఙ్కామ్పిలవాసినీమ్ ॥

ఇత్యామ్రాది పల్లవాన్

ఓం పూర్ణాదవి పరాపత సుపుర్ణా పునరాపత వస్నేవ విక్రీణా వహా ఇషమూర్జం శతక్రతోః ॥

ఇతి పూర్ణపాత్రమ్ పుర్ణపాత్రాయ ధాన్యమసి పఠిత్వా నారికేలం శ్రీశ్చతే పఠిత్వా ।

శ్రీశ్చతే లక్ష్మీశ్చ పత్న్యా బహో రాత్రే పార్శ్వే నక్షత్రాణి రూపమశ్వినౌ వ్యాత్తమ్
ఇష్ణన్నిషాణాముమ్మ ఇషాణసర్వలోకమ్మ ఇషాణ ॥

ఇతి వస్త్రమ్

ఓం అగ్నిర్జ్యోతిర్జ్యోతిరగ్నిః స్వాహా సూర్యో జ్యోతిర్జ్యోతిః సూర్యః స్వాహా
అగ్నివర్చో జ్యోతివర్చః స్వాహా సూర్యోవర్చో జ్యోతివర్చః స్వాహా
జ్యోతిః సూర్య్య సూర్యో జ్యోతిః స్వాహా ॥

ఇతి దీపమ్

ఓం దధిక్క్రాబ్ణోఽ అకారిషఞ్జిష్ణోరశ్వస్య వ్వ్యాజినః ।
సురభినో ముఖాకర్త్ప్రణ ఆయుఁషితారిషత్ ॥

ఇతి సదధి జలమ్

ఆకృష్ణేతి మంత్రేణ వస్త్రసమర్పణమ్

ఓం మనో జుతిర్జుషతామాజ్యస్య బృహస్పతిర్యజ్ఞమిమన్తనోత్వరిష్టఁ యజ్ఞం సమిమన్దధాతు।
విశ్వేదేవా స ఇహ మాదయన్తామోమ్ప్రతిష్ఠ ॥

ఓం గన్ధద్వారాం దురాధర్షాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీమ్ ।
ఈశ్వరీం సర్వభూతానాన్తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ ।

ఇతి చన్దనమ్

తతః కలశావాహనం పఠేత్

సర్వే సముద్రాః సరితస్తీర్థాని జలదానదాః।
ఆయాంతుదేవపుజర్థం దురితక్షయకారకాః
కలశస్య ముఖే విష్ణుః కణ్ఠే రుద్రః సమాశ్రితః ।
మూలే త్వస్య స్థితో బ్రహ్మా మధ్యే మాతృగణాః స్మృతాః ॥

కుక్షౌ తు సాగరాః సర్వే సప్తద్వీపా వసున్ధరా ।
ఋగ్వేదోఽథ యజుర్వేదః సామవేదో హ్యథర్వణః ।
అంగైశ్చ సహితాః సర్వే కలశన్తు సమాశ్రితాః ॥

ఓం మనో జుతిర్జుషతామాజ్యస్య బృహస్పతిర్యజ్ఞమిమన్తనోత్వరిష్టఁ యజ్ఞం సమిమన్దధాతు।
విశ్వేదేవా స ఇహ మాదయన్తామోమ్ప్రతిష్ఠ ॥ ఇతి॥

తతః కలశ-పూజా ।

ఇదం పాద్యం ఇదం అర్ఘ్యం ఇదం స్నానీయం జలం బ్రహ్మణే నమః ॥

అన్నపూర్ణాయై నమః ।
లక్ష్మ్యై నమః ।
గాయత్ర్యై నమః ।
సర్వతీర్థేభ్యో నమః ।
సర్వక్షేత్రేభ్యో నమః ॥

ఏవమేవ గన్ధాక్షత-పుష్ప కుంకుమాది ద్రవ్యైః సమ్పూజ్య
బద్ధాఞ్జలిః ప్రార్థయేత్ ।

కలశాధిష్ఠాతృదేవతా పూజితాః ప్రసన్నో భవత

సతః కలశపురో భాగే కస్మింశ్చిత్పాత్రే పఞ్చదేవపూజామారభేత్
తత్రాదౌ పుష్పాఞ్జలిం కృత్వా ధ్యాయేత్।

ఓం సర్వస్థూలతనుం గజేన్ద్రవదనం లమ్బోదరం సున్దరం
ప్రస్పన్దం మదగన్ధలుబ్ధమధుపవ్యాలోలగణ్డస్థలమ్ ।
దన్తాఘాతవిదారితారిరుధిరైః సిన్దూరశోభాకరం
వన్దే శైలసుతాసుతం గణపతిం సిధిప్రదం కామదం ।

ఓం భగవన్ గణేశ స్వగణసంయుత ఇహాగచ్ఛ ఇహ
తిష్ఠ ఏతాం పూజాం గృహాణ్ ।
ఇత్యావహ్య ఇదం పాద్యం ఇదమర్ఘ్యం ఇదం స్నానీయమాచనియఞ్చ
జలం సమర్పయామి।
తతః సాయుధాయ సవాహనాయ సపరివారాయ ఓం భగవతే గణేశాయ నమః ।
ఇదం చన్దనమిదం సిన్దూరమేతానక్షతాంశ్చ సమర్పయామి సాయుధాయ
సవాహనాయ సపరివారాయ ఓం భగవతే గణేశాయ నమః ।
ఇదం పుష్పం
దుర్వాదలం ధూపం దీపఞ్చ సమర్పయామి సాయుధాయ సవాహనాయ
సపరివారాయ ఓం భగవతే గణేశాయ నమః ।
ఇదం నైవేద్యం పునరాచమనీయం
జలం తామ్బూలం పూగిఫలం దక్షిణాద్రవ్యఞ్చ సమర్పయామి సాయుధాయ
సవాహనాయ సపరివారాయ ఓం భగవతే గణేశాయ నమః ।

ఏవం సమస్తదేవపూజనం కార్యమ్
తతో శ్రధాఞ్జలిః

ఓం దేవేన్ద్ర మౌలిమన్దారమకరన్దకణారుణాః ।
విఘ్నం హరన్తు హేరమ్బ చరణామ్బుజరేణవః ।

భగవాన్ గణేశః సమ్పూజితః ప్రసన్నో భవతు ।
ఇతి ప్రణమేత్ ।
పునః పుష్పం గృహీత్వా ।

ఓం రక్తాబ్జయుగ్మామయదానహస్తం కేయూర హారాంగద
కుణ్డలాఢ్యమ్ ।
మాణిక్యమౌలిం దిననాథమోఢ్యం బన్ధుకకాన్తిం
విలసత్ త్రినేత్రమ్ ।

ఇతి ధ్యాత్వా

భగవాన్ సూర్యనారాయణ ఇహాగచ్ఛ ఇహ తిష్ఠ
మత్ఖ़ృతా పూజాం గృహాణ
ఇత్యావాహ్య ।

పూర్వత్పూజూపకరణాని సమర్ప్యం

ఓం నమస్సవిత్రే జగదేకచక్షుషే జగత్ప్రసూతిస్థితినాశహేతవే ।
త్రయిమయాయ త్రిగుణాత్మధారిణే విరఞ్చినారాయణ శఙ్కరాత్మనే ॥

ఇతి ప్రణమేత్
పునః పుష్పమాదాయ ।

ఓం శాన్తాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం
విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగమ్ ।
లక్ష్మీకాన్తం కమలనయనం యోగిభిర్ధ్యానగమ్యం వన్దే
విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథమ్ ।

ఇతి ధ్యాత్వా

భగవన్ విష్ణో ఇహాగచ్ఛ ఇహ తిష్ఠ మత్కృతాం పూజాం గృహాణ
ఇత్యావాహనాది పూర్వవత్ ఓం విష్ణవే నమః ఓం నారాయణాయ నమః ।

ఇతి పూజోపకారణాని సమర్ప్య

ఓం కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే
ప్రణతక్లేశనాశాయ గోవిన్దాయ నమోః నమః ।

ఇతి ప్రణమేత్ ।

పునః పుష్పమాదయ ।

ఓం ధ్యాయేన్నిత్యం మహేశం రజతగిరినిభం చారుచన్ద్రావతంసం
రత్నాకల్పోజ్జ్వలాంగం పరశుమృగవరాభితిహస్తం ప్రసన్నమ్ ।
పద్మాసీనం సమన్తాత్స్తుతమమరగణైర్వ్యాఘ్రకృతి వసానం విశ్వాద్యం
విశ్వవన్ద్యం నిఖిలభయహరం పఞ్చవక్త్రం త్రినేత్రమ్ ॥

ఇతి ధ్యాత్వా

భగవన్ మహాదేవ ఇహాగచ్ఛ ఇహ తిష్ఠ మత్కృతా పూజాం గృహాణ ।

ఇత్యావాహ్య సమ్పూజ్య

ఓం బాణేశ్వరాయ నరకార్ణావతారనాయ జ్ఞానప్రదాయ కరుణామయసాగరాయ ।
కర్పూరకున్దధవలేన్దుజటాధరాయ దారిద్ర్యదుఃఖదహనాయ నమః శివాయ ॥

ఇతి ప్రణమేత్

పునః పుష్పమాదయ

ఓం కాలాభ్రాభాం కాటాక్షైరరికులభయదాం మౌలిబద్ధేన్దురేఖాం శంఖం చక్రం
కృపాణం త్రిశిఖమపి కరైరుద్వహన్తీం త్రినేత్రాం ।
సింహస్కన్ధాధిరూఢాం త్రిభువనమఖిలం తేజసా పూరయన్తీం ధ్యాయే దుర్గాం జయాఖ్యాం
త్రిదశః పరివృతాం సేవితాం సిధికామైః ।

ఇతి ధ్యాత్వా

ఓం భగవతి దుర్గే స్వగణసంయుతే ఇహాగచ్ఛ ఇహా తిష్ఠ మత్కృతాం పూజాం
గృహాణ-ఇత్యావాహ్య సాయుధాయై సవాహనాయై సపరివారాయై ఓం భగవత్యై
దుర్గాయై నమః ।

ఇతి పుజోపకరణాని సమర్ప్య

ఓం సర్వమంగలమాంగల్యే శివే సర్వార్థసాధికే ।
శరణ్యే త్ర్యమ్బకే గౌరి నారాయణి నమోఽస్తుతే।

ఇతి ప్రణమేత్

పునః పుష్పమాదాయ

ఓం ఆకృష్ణేన రజసావర్తమానో నివేశయన్నమృతం మర్త్యం చ
హిరణ్యేన సవితా రథేనా దేవో యాతి భువనాని పశ్యన్ ।
ఓం భగవన్తః సుర్యాదయో నవగ్రహేన్ద్రాదిలోకపాలాః గ్రామదేవతాః
కులదేవతా సర్వదేవ్యశ్చ ఇహాగచ్ఛత అత్ర తిష్టత మత్కృతాం పూజాం గృహీత

ఇత్యావాహ్య

ఇదం పాద్యం ఇదమర్ఘ్యమ్ ।
ఇదం స్నానీయమిదం పునరాచమనీయం జలం చ సమర్పయామి ।
ఇదం చన్దనం ఏతానక్షతాంశ్చ సమర్పయామి ।
ఏతాణి పుష్పాణి విల్వపత్రాణి ధూపం
దీపం నైవేద్యం పునరాచమనీయం జలం చ సమర్పయామి ।
ఓం సూర్యాది నవగ్రహేభ్యో నమః ।
ఓం ఇన్ద్రాది లోకపాలేభ్యో నమః ।
ఓం గ్రామదేవేభ్యో నమః ।
ఓం కులదేవేభ్యో నమః ।
ఓం ఇష్టదేవేభ్యో నమః ।
సర్వేభ్యోః దేవేభ్యస్తథా చ సర్వాభ్యో దేవేభ్యో నమోః నమః –

ఇతి పూజోపకరణాని సమర్ప్యం

ఓం సర్వే దేవాస్సర్వా దేవ్యశ్చ పూజితాః ప్రసన్న భవత ।

శివస్య గణపతేర్విష్ణోర్సూర్యస్య దుర్గాయా వా ప్రధానదేవతాయాః పూర్వోక్త-ధ్యానవాక్యేన
ధ్యానం ధృత్వా పూర్వత్ ఆవాహ్య పూజోపకరణాని సమర్ప్య ।
ఓం కర్పూరవర్తిసంయుక్తం గోఘృతేన చ పూరితమ్ ।
నీరాజనం మయా దత్తం గృహాణ పరమేశ్వర ॥

ఇతి నీరాజనం నివేద్య

ఓం అజ్ఞానాద్విస్మృతేర్భ్రాన్త్యా యన్న్యూనమధికం కృతమ్ ।
విపరీతఞ్చ తత్సర్వం క్షమస్వ పరమేశ్వర ॥

ఆవాహనం న జానామి న జానామి విసర్జనమ్ ।
పూజాఞ్చైవ న జానామి క్షమ్యతాం పరమేశ్వర ॥

ఓం అపరాధసహస్రాణి క్రియన్తే ఽహనిశం మయా ।
దాసోఽయమితి మాం జ్ఞాత్వా క్షమస్వ జగదీశ్వర ॥

ఇత్యపరాధమార్జనం త్రిపుష్పాఞ్జలిర్నివేద్య శంఖఘణ్టావాదనైర్దేవాదికం స్తుత్వా ప్రణమ్య।

ఓం యాన్తు దేవగణాస్సర్వే పూజామాదాయ మామకీమ్ ।
పూజారాధనకాలేషు పునరాగమనాయ చ ॥

ఓం గచ్ఛ్ గచ్ఛ్ పరం స్థానం స్వం ధామ పరమేశ్వర ।
ఆవాహనస్య సమయే యథా స్యాత్పునరాగమః ॥

ఇతి సంహార ముద్రయా విసర్జనం కృత్వా ।

ఓం కృతైతదముకదేవతాపూజనకర్మణః సాఙ్గతాసిద్ధ్యర్థం బ్రాహ్మణాయ దక్షిణాం సమ్ప్రదదే ।
ఇతి పఞ్చదేవతా పూజా పద్ధతి ।

Also Read:

Worship of Five Deities / Panchdev Puja Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Panchdev Puja Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top