Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Panchdev Puja Lyrics in Gujarati

Panchdevta Puja in Gujarati:

॥ અથ પઞ્ચ દેવતા-પૂજન-વિધિ ॥

સ્નાતઃ શ્વેતવસ્ત્રપરિધાનં કૃત્વા કુશહસ્તો યજમાનઃ

ૐ યજ્ઞોપવીતં પરમં પવિત્રં પ્રજાપતેર્યત્સહજં પુરસ્તાત્ ।
આયુષ્યમગ્ર્યં પ્રતિમુઞ્ચ શુભ્રં યજ્ઞોપવીતં બલમસ્તુ તેજઃ ॥

ૐ યજ્ઞોપવીતમસિ યજ્ઞસ્ય ત્વા યજ્ઞોપવીતેનોપનહ્યામિ ॥

ઇતિ મંત્રેણ યજ્ઞોપવીતધારણં કૃત્વા આસનો પરિ
ઉપવિષ્ટઃ ચન્દન-લેપનં કુર્યાત્।

તિલકં ચન્દનસ્યાથ પવિત્રં પાપનાશનં ।
યઃ કુર્યાત્ પ્રત્યહં સ્નાત્વા લક્ષ્મીર્વસતિ તદ્ગૃહે ॥

તતઃ–
ૐ અપવિત્રઃ પવિત્રો વા સર્વાસ્થાં ગતોઽપિ વા ।
યઃ સ્મરેત્પુણ્ડરીકાક્ષં સ બાહ્યાભ્યન્તરઃ શુચિઃ ॥

ઇતિ જલેન્ આત્માનં પુજોપકરણાનિ ચ અભિષિઞ્ચેત્ ।

ૐ પૃત્વી ત્વયા ધૃતા લોકા દેવી ત્વં વિષ્ણુના ધૃતા ।
ત્વઞ્ચ ધારય માં દેવિ પવિત્રં કુરુ ચાસનમ્ ॥

ઇતિ પ્રણમ્ય ત્રિકોણમણ્ડલં વિધાય જલગન્ધાક્ષતપુષ્પૈ ।

ૐ પૃથિવ્યૈ નમઃ। ૐ આધારશક્તયે નમઃ। ૐ કુર્માય
નમઃ। ૐ અનન્તાય નમઃ। ૐ શેષનાગાય નમઃ।

સમ્પૂજ્ય।

તતઃ શ્વેતસર્ષપાનાદાય
ૐ ગંગે ચ યમુને ચૈવ ગોદાવરિ સરસ્વતી।
નર્મદે સિન્ધુ કાવેરિ જલેઽસ્મિન્સન્નિધિ કુરુ॥

ઇત્યધોપોપાત્રે ગઙ્ગાદિતિર્થાન્યાહૂય।

ૐ ગંગાદિસરિદ્ભ્યો નમઃ ।

ઇતિ ગન્ધાક્ષતપુષ્પૈઃ સમ્પૂજ્યબદ્ધાઞ્જલિર્ભૂત્વા પ્રાર્થયેત્ ।

ૐ સૂર્ય્યસ્સોમો યમઃ કાલઃ સન્ધ્યે ભૂતાન્યહઃ ક્ષમા ।
પવનો દિક્પતિર્ભૂમિ રાકા શંખશ્ચરામરાઃ।
બ્રહ્મેશાસનમાસ્થાય કલ્પ્યધ્વમિહ સન્નિધિમ્ ।
તદ્વિષ્ણોઃ પરમં ધામ સદા પશ્યન્તિ સૂરયઃ ॥

ૐ વિષ્ણુર્વિષ્ણુર્વિષ્ણુઃ શ્રીમદ્ભગવતો મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણોરાજ્ઞયા
પ્રવર્તમાનસ્ય અદ્ય શ્રીબ્રહ્મણોહ્નિ દ્વિતિયપરાર્દ્ધે શ્રીશ્વેતવારાહકલ્પે
વૈવસ્વતમન્વન્તરે અષ્ટાવિંશતિતમે કલિયુગે કલિપ્રથમચરણો
ભારતવર્ષે ભરતખણ્ડે શાલિવાહનશકે બૌધાવતારે અમુકસંવત્સરે
અમુકમાસે અમુકપક્ષે અમુકતિથૌ અમુકવાસરે અમુકગોત્રોઽહં અમુકશર્માઽહં
અમુકપ્રધાનદેવાર્ચનદ્વારા મમ સપરિવારસ્ય સકુટુમ્બસ્ય સકલદુરિતોપશમનાર્થં
સર્વાપદાં શાન્ત્યર્થં વિપુલધનધાન્ય સુખસૌભાગ્યાદિ-નિખિલસદભિષ્ટ-સંસિદ્ધયે
ચ અમુક પ્રધાન દેવતા પૂજનં બ્રાહ્મણવરણં સ્વસ્ત્યાહવાચનં કલશસ્થાનં ગણેશાદિ
પઞ્ચદેવતાનવગ્રહ-દિક્પાલાદિ-સર્વદેવૈર્દેવોભિશ્ચ સહ અમુકપ્રાધાન દેવતાપૂજનં કરિષ્યે ॥

ઇતિ સંકલ્પઃ

તતઃ સ્વસ્ત્યયનમ્
ૐ સ્વસ્તિ નઽ ઇન્દ્રો વૃદ્ધશ્રવાઃ સ્વસ્તિનઃ પૂષા વિશ્વવેદાઃ
સ્વસ્તિનસ્તાર્ક્ષ્યોઽરિષ્ટનેમિઃસ્વસ્તિનો બૃહસ્પતિર્દધાતુ ॥

ૐ પૃશ્નિમાતરઃ શુભંયાવાનો વિદથેષુ જગ્મયઃ
અગ્નિર્જિહ્વા મનવઃ સૂરચક્ષસો વિશ્વેનો દેવાઽવસાગમન્નિહ ॥

ૐ ભદ્રંકર્ણેભિ શૃણુયામ દેવા ભદ્રમ્પશ્યેમાક્ષભિર્યજત્રાઃ
સ્થિરૈરંગૈસ્તુષ્ટુવાં સસ્તનૂભિર્વ્યશેમહિ દેવહિતં યદાયુઃ ॥

શતમિન્નુ શરદો અન્તિ દેવા યાત્રાનશ્ચક્રા જરસન્તનૂનામ્
પુત્રાસો યત્ર પિતરો ભવન્તિ માનો મદ્યારી રિષતાયુર્ગન્તોઃ ॥

આદિતિર્દ્યૌરદિરન્તરિક્ષમદિતિર્માતા સપિતા સપુત્રઃ
વિશ્વેદેવા અદિતિઃ પઞ્ચજના અદિતિર્જાતમાદિતિર્જનિત્વમ્ ॥

દીર્ઘાયુત્વાય બલાય વર્ચસે સુપ્રજાસ્વાય સહસા અથો જીવ
શરદશ્શતમ્ ૐ દ્યૌઃ શાન્તિરન્તરિક્ષ્ ઁ શાન્તિ પૃથિવી
શાન્તિરાપઃ શાન્તોષધયઃ શાન્તિઃ ।
વનસ્પતયઃશાન્તિર્વ્વિશ્વેદેવાઃ શાન્તિર્બ્રહ્મ શાન્તિ સર્વ ઁ
શાન્તિઃ શાન્તિરેવ શાન્તિઃ સામા શાન્તિરેધિ ॥

મંગલં ભગવાન્ વિષ્ણુઃ મંગલં ગરુડધ્વજઃ ।
મંગલં પુણ્ડરીકાક્ષઃ મંગલાયતનો હરિઃ ।
ૐ યં બ્રહ્મ વેદાન્તવિદો વદન્તિ પરં પ્રધાનં પુરુષં તથાન્યે ।
વિશ્વસૃતેઃ કારણમિશ્વરં વા તસ્મૈ નમો વિઘ્નવિનાશનાય॥

તતઃ કલશસંસ્થાપનમ્ ।

ૐ ભૂરસિ ભૂમિરસ્ય દિતિરસિ વિશ્વધાયાવિશ્વશ્ય ભુવનસ્ય ધર્ત્રી।
પૃથિવીયચ્છ પૃથિવીં દૃર્ઠંહ પૃથિવીમ્ માહિર્ઠંસીઃ ॥

ઇતિ ભૂમિસ્પર્શઃ।

ૐ માનસ્તોકે તનયે માન આયુષિમાનો ગોષુમાનો અશ્વેષેરીરિષઃ
માનો વીરાન્ રુદ્ર ભામિનો વધીર્હવિષ્મન્તઃ સદામિત્વાહવામહે ॥

ઇતિ ગોમયસ્પર્શઃ।

ૐ ધાન્યમસિ ધિનુહિ દેવાન્પ્રાણયત્વોદાનાયત્વા
વ્યાનાયત્વા દિર્ઘામનુપ્રસિતિ માયુષે ધાન્દેવો વઃ સવિતા
હિરણ્યપાણિઃ પ્રતિગૃભ્ણ ત્વચ્છિદ્રેણ પાણિના ચક્ષુષેત્વા
મહીનાં પયોસિ॥

ઇતિ ધાન્ય સ્પર્શઃ।

ૐ આજિઘ્રકલશં મહ્યાત્વાવિશન્ત્વિન્દવઃ પુનરૂર્જાનિવર્ત્તસ્વસાનઃ
સહસ્રં ધુક્ષ્વોરુધારા પયસ્વતી પુનર્મા વિહતાન્દ્રયિઃ ॥

ઇતિ કલશસ્પર્શઃ

ૐ વરુણસ્યોત્તમ્ભનમસિ વ્વરુણસ્યકમ્ભ સર્જનીથો વરુણસ્ય ઋતસદન્યસિ વરુણસ્ય
ઋત સદનમસિ વરુણસ્ય ઋત સદનમસિ વરુણસ્ય્ ઋતસદનમાસીત્ ॥

ૐ યાઃ ફલિનીર્યા અફલા અપુષ્પાયાશ્ચ પુષ્પિણીઃ
બૃહસ્પતિપ્રસૂતાસ્તાનો મુઞ્ચત્વર્ઠંહસઃ ॥

ઇતિ ફલં ।

ૐ કાણ્ડાત્કાણ્ડાત્પ્રરોહન્તિ પરુષઃ પરષસ્પરિ એવાનો દુર્વે પ્રતનુ સહસ્રેણ શતેન ચ ॥

ઇતિ દૂર્વા

ૐ પવિત્રેસ્થો વૈષ્ણવ્યૌ સવિતુર્વઃ પ્રસવ ઉત્પુનામ્યચ્છિદ્રેણ પવિત્રેણ સૂર્ય્યસ્ય રશ્મિભિઃ
તસ્યતે પવિત્રાપતે પવિત્ર પૂતસ્ય યત્કામઃ પુનેતચ્છકેયમ્ ॥

ૐ હિરણ્યગર્ભઃ સમવર્ત્તતાગ્રે ભૂતસ્ય જાતઃ પતિરેક।આસીત્ સદાધાર
પૃથિવીં દ્યામુતે માં કસ્મૈ દેવાય હવિષા વ્વિધેમ॥

ઇતિ હિરણ્યદક્ષિણામ્ ॥

ૐ અમ્બેઽમ્બિકેઽમ્બાલિકેઽનમાનયતિકશ્ચ નસસસ્ત્યશ્વકઃ સુભદ્રિકાઙ્કામ્પિલવાસિનીમ્ ॥

ઇત્યામ્રાદિ પલ્લવાન્

ૐ પૂર્ણાદવિ પરાપત સુપુર્ણા પુનરાપત વસ્નેવ વિક્રીણા વહા ઇષમૂર્જં શતક્રતોઃ ॥

ઇતિ પૂર્ણપાત્રમ્ પુર્ણપાત્રાય ધાન્યમસિ પઠિત્વા નારિકેલં શ્રીશ્ચતે પઠિત્વા ।

શ્રીશ્ચતે લક્ષ્મીશ્ચ પત્ન્યા બહો રાત્રે પાર્શ્વે નક્ષત્રાણિ રૂપમશ્વિનૌ વ્યાત્તમ્
ઇષ્ણન્નિષાણામુમ્મ ઇષાણસર્વલોકમ્મ ઇષાણ ॥

ઇતિ વસ્ત્રમ્

ૐ અગ્નિર્જ્યોતિર્જ્યોતિરગ્નિઃ સ્વાહા સૂર્યો જ્યોતિર્જ્યોતિઃ સૂર્યઃ સ્વાહા
અગ્નિવર્ચો જ્યોતિવર્ચઃ સ્વાહા સૂર્યોવર્ચો જ્યોતિવર્ચઃ સ્વાહા
જ્યોતિઃ સૂર્ય્ય સૂર્યો જ્યોતિઃ સ્વાહા ॥

ઇતિ દીપમ્

ૐ દધિક્ક્રાબ્ણોઽ અકારિષઞ્જિષ્ણોરશ્વસ્ય વ્વ્યાજિનઃ ।
સુરભિનો મુખાકર્ત્પ્રણ આયુઁષિતારિષત્ ॥

ઇતિ સદધિ જલમ્

આકૃષ્ણેતિ મંત્રેણ વસ્ત્રસમર્પણમ્

ૐ મનો જુતિર્જુષતામાજ્યસ્ય બૃહસ્પતિર્યજ્ઞમિમન્તનોત્વરિષ્ટઁ યજ્ઞં સમિમન્દધાતુ।
વિશ્વેદેવા સ ઇહ માદયન્તામોમ્પ્રતિષ્ઠ ॥

ૐ ગન્ધદ્વારાં દુરાધર્ષાં નિત્યપુષ્ટાં કરીષિણીમ્ ।
ઈશ્વરીં સર્વભૂતાનાન્તામિહોપહ્વયે શ્રિયમ્ ।

ઇતિ ચન્દનમ્

તતઃ કલશાવાહનં પઠેત્

સર્વે સમુદ્રાઃ સરિતસ્તીર્થાનિ જલદાનદાઃ।
આયાંતુદેવપુજર્થં દુરિતક્ષયકારકાઃ
કલશસ્ય મુખે વિષ્ણુઃ કણ્ઠે રુદ્રઃ સમાશ્રિતઃ ।
મૂલે ત્વસ્ય સ્થિતો બ્રહ્મા મધ્યે માતૃગણાઃ સ્મૃતાઃ ॥

કુક્ષૌ તુ સાગરાઃ સર્વે સપ્તદ્વીપા વસુન્ધરા ।
ઋગ્વેદોઽથ યજુર્વેદઃ સામવેદો હ્યથર્વણઃ ।
અંગૈશ્ચ સહિતાઃ સર્વે કલશન્તુ સમાશ્રિતાઃ ॥

ૐ મનો જુતિર્જુષતામાજ્યસ્ય બૃહસ્પતિર્યજ્ઞમિમન્તનોત્વરિષ્ટઁ યજ્ઞં સમિમન્દધાતુ।
વિશ્વેદેવા સ ઇહ માદયન્તામોમ્પ્રતિષ્ઠ ॥ ઇતિ॥

તતઃ કલશ-પૂજા ।

ઇદં પાદ્યં ઇદં અર્ઘ્યં ઇદં સ્નાનીયં જલં બ્રહ્મણે નમઃ ॥

અન્નપૂર્ણાયૈ નમઃ ।
લક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ગાયત્ર્યૈ નમઃ ।
સર્વતીર્થેભ્યો નમઃ ।
સર્વક્ષેત્રેભ્યો નમઃ ॥

એવમેવ ગન્ધાક્ષત-પુષ્પ કુંકુમાદિ દ્રવ્યૈઃ સમ્પૂજ્ય
બદ્ધાઞ્જલિઃ પ્રાર્થયેત્ ।

કલશાધિષ્ઠાતૃદેવતા પૂજિતાઃ પ્રસન્નો ભવત

સતઃ કલશપુરો ભાગે કસ્મિંશ્ચિત્પાત્રે પઞ્ચદેવપૂજામારભેત્
તત્રાદૌ પુષ્પાઞ્જલિં કૃત્વા ધ્યાયેત્।

ૐ સર્વસ્થૂલતનું ગજેન્દ્રવદનં લમ્બોદરં સુન્દરં
પ્રસ્પન્દં મદગન્ધલુબ્ધમધુપવ્યાલોલગણ્ડસ્થલમ્ ।
દન્તાઘાતવિદારિતારિરુધિરૈઃ સિન્દૂરશોભાકરં
વન્દે શૈલસુતાસુતં ગણપતિં સિધિપ્રદં કામદં ।

ૐ ભગવન્ ગણેશ સ્વગણસંયુત ઇહાગચ્છ ઇહ
તિષ્ઠ એતાં પૂજાં ગૃહાણ્ ।
ઇત્યાવહ્ય ઇદં પાદ્યં ઇદમર્ઘ્યં ઇદં સ્નાનીયમાચનિયઞ્ચ
જલં સમર્પયામિ।
તતઃ સાયુધાય સવાહનાય સપરિવારાય ૐ ભગવતે ગણેશાય નમઃ ।
ઇદં ચન્દનમિદં સિન્દૂરમેતાનક્ષતાંશ્ચ સમર્પયામિ સાયુધાય
સવાહનાય સપરિવારાય ૐ ભગવતે ગણેશાય નમઃ ।
ઇદં પુષ્પં
દુર્વાદલં ધૂપં દીપઞ્ચ સમર્પયામિ સાયુધાય સવાહનાય
સપરિવારાય ૐ ભગવતે ગણેશાય નમઃ ।
ઇદં નૈવેદ્યં પુનરાચમનીયં
જલં તામ્બૂલં પૂગિફલં દક્ષિણાદ્રવ્યઞ્ચ સમર્પયામિ સાયુધાય
સવાહનાય સપરિવારાય ૐ ભગવતે ગણેશાય નમઃ ।

એવં સમસ્તદેવપૂજનં કાર્યમ્
તતો શ્રધાઞ્જલિઃ

ૐ દેવેન્દ્ર મૌલિમન્દારમકરન્દકણારુણાઃ ।
વિઘ્નં હરન્તુ હેરમ્બ ચરણામ્બુજરેણવઃ ।

ભગવાન્ ગણેશઃ સમ્પૂજિતઃ પ્રસન્નો ભવતુ ।
ઇતિ પ્રણમેત્ ।
પુનઃ પુષ્પં ગૃહીત્વા ।

ૐ રક્તાબ્જયુગ્મામયદાનહસ્તં કેયૂર હારાંગદ
કુણ્ડલાઢ્યમ્ ।
માણિક્યમૌલિં દિનનાથમોઢ્યં બન્ધુકકાન્તિં
વિલસત્ ત્રિનેત્રમ્ ।

ઇતિ ધ્યાત્વા

ભગવાન્ સૂર્યનારાયણ ઇહાગચ્છ ઇહ તિષ્ઠ
મત્ખ़ૃતા પૂજાં ગૃહાણ
ઇત્યાવાહ્ય ।

પૂર્વત્પૂજૂપકરણાનિ સમર્પ્યં

ૐ નમસ્સવિત્રે જગદેકચક્ષુષે જગત્પ્રસૂતિસ્થિતિનાશહેતવે ।
ત્રયિમયાય ત્રિગુણાત્મધારિણે વિરઞ્ચિનારાયણ શઙ્કરાત્મને ॥

ઇતિ પ્રણમેત્
પુનઃ પુષ્પમાદાય ।

ૐ શાન્તાકારં ભુજગશયનં પદ્મનાભં સુરેશં
વિશ્વાધારં ગગનસદૃશં મેઘવર્ણં શુભાંગમ્ ।
લક્ષ્મીકાન્તં કમલનયનં યોગિભિર્ધ્યાનગમ્યં વન્દે
વિષ્ણું ભવભયહરં સર્વલોકૈકનાથમ્ ।

ઇતિ ધ્યાત્વા

ભગવન્ વિષ્ણો ઇહાગચ્છ ઇહ તિષ્ઠ મત્કૃતાં પૂજાં ગૃહાણ
ઇત્યાવાહનાદિ પૂર્વવત્ ૐ વિષ્ણવે નમઃ ૐ નારાયણાય નમઃ ।

ઇતિ પૂજોપકારણાનિ સમર્પ્ય

ૐ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને
પ્રણતક્લેશનાશાય ગોવિન્દાય નમોઃ નમઃ ।

ઇતિ પ્રણમેત્ ।

પુનઃ પુષ્પમાદય ।

ૐ ધ્યાયેન્નિત્યં મહેશં રજતગિરિનિભં ચારુચન્દ્રાવતંસં
રત્નાકલ્પોજ્જ્વલાંગં પરશુમૃગવરાભિતિહસ્તં પ્રસન્નમ્ ।
પદ્માસીનં સમન્તાત્સ્તુતમમરગણૈર્વ્યાઘ્રકૃતિ વસાનં વિશ્વાદ્યં
વિશ્વવન્દ્યં નિખિલભયહરં પઞ્ચવક્ત્રં ત્રિનેત્રમ્ ॥

ઇતિ ધ્યાત્વા

ભગવન્ મહાદેવ ઇહાગચ્છ ઇહ તિષ્ઠ મત્કૃતા પૂજાં ગૃહાણ ।

ઇત્યાવાહ્ય સમ્પૂજ્ય

ૐ બાણેશ્વરાય નરકાર્ણાવતારનાય જ્ઞાનપ્રદાય કરુણામયસાગરાય ।
કર્પૂરકુન્દધવલેન્દુજટાધરાય દારિદ્ર્યદુઃખદહનાય નમઃ શિવાય ॥

ઇતિ પ્રણમેત્

પુનઃ પુષ્પમાદય

ૐ કાલાભ્રાભાં કાટાક્ષૈરરિકુલભયદાં મૌલિબદ્ધેન્દુરેખાં શંખં ચક્રં
કૃપાણં ત્રિશિખમપિ કરૈરુદ્વહન્તીં ત્રિનેત્રાં ।
સિંહસ્કન્ધાધિરૂઢાં ત્રિભુવનમખિલં તેજસા પૂરયન્તીં ધ્યાયે દુર્ગાં જયાખ્યાં
ત્રિદશઃ પરિવૃતાં સેવિતાં સિધિકામૈઃ ।

ઇતિ ધ્યાત્વા

ૐ ભગવતિ દુર્ગે સ્વગણસંયુતે ઇહાગચ્છ ઇહા તિષ્ઠ મત્કૃતાં પૂજાં
ગૃહાણ-ઇત્યાવાહ્ય સાયુધાયૈ સવાહનાયૈ સપરિવારાયૈ ૐ ભગવત્યૈ
દુર્ગાયૈ નમઃ ।

ઇતિ પુજોપકરણાનિ સમર્પ્ય

ૐ સર્વમંગલમાંગલ્યે શિવે સર્વાર્થસાધિકે ।
શરણ્યે ત્ર્યમ્બકે ગૌરિ નારાયણિ નમોઽસ્તુતે।

ઇતિ પ્રણમેત્

પુનઃ પુષ્પમાદાય

ૐ આકૃષ્ણેન રજસાવર્તમાનો નિવેશયન્નમૃતં મર્ત્યં ચ
હિરણ્યેન સવિતા રથેના દેવો યાતિ ભુવનાનિ પશ્યન્ ।
ૐ ભગવન્તઃ સુર્યાદયો નવગ્રહેન્દ્રાદિલોકપાલાઃ ગ્રામદેવતાઃ
કુલદેવતા સર્વદેવ્યશ્ચ ઇહાગચ્છત અત્ર તિષ્ટત મત્કૃતાં પૂજાં ગૃહીત

ઇત્યાવાહ્ય

ઇદં પાદ્યં ઇદમર્ઘ્યમ્ ।
ઇદં સ્નાનીયમિદં પુનરાચમનીયં જલં ચ સમર્પયામિ ।
ઇદં ચન્દનં એતાનક્ષતાંશ્ચ સમર્પયામિ ।
એતાણિ પુષ્પાણિ વિલ્વપત્રાણિ ધૂપં
દીપં નૈવેદ્યં પુનરાચમનીયં જલં ચ સમર્પયામિ ।
ૐ સૂર્યાદિ નવગ્રહેભ્યો નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રાદિ લોકપાલેભ્યો નમઃ ।
ૐ ગ્રામદેવેભ્યો નમઃ ।
ૐ કુલદેવેભ્યો નમઃ ।
ૐ ઇષ્ટદેવેભ્યો નમઃ ।
સર્વેભ્યોઃ દેવેભ્યસ્તથા ચ સર્વાભ્યો દેવેભ્યો નમોઃ નમઃ –

ઇતિ પૂજોપકરણાનિ સમર્પ્યં

ૐ સર્વે દેવાસ્સર્વા દેવ્યશ્ચ પૂજિતાઃ પ્રસન્ન ભવત ।

શિવસ્ય ગણપતેર્વિષ્ણોર્સૂર્યસ્ય દુર્ગાયા વા પ્રધાનદેવતાયાઃ પૂર્વોક્ત-ધ્યાનવાક્યેન
ધ્યાનં ધૃત્વા પૂર્વત્ આવાહ્ય પૂજોપકરણાનિ સમર્પ્ય ।
ૐ કર્પૂરવર્તિસંયુક્તં ગોઘૃતેન ચ પૂરિતમ્ ।
નીરાજનં મયા દત્તં ગૃહાણ પરમેશ્વર ॥

ઇતિ નીરાજનં નિવેદ્ય

ૐ અજ્ઞાનાદ્વિસ્મૃતેર્ભ્રાન્ત્યા યન્ન્યૂનમધિકં કૃતમ્ ।
વિપરીતઞ્ચ તત્સર્વં ક્ષમસ્વ પરમેશ્વર ॥

આવાહનં ન જાનામિ ન જાનામિ વિસર્જનમ્ ।
પૂજાઞ્ચૈવ ન જાનામિ ક્ષમ્યતાં પરમેશ્વર ॥

ૐ અપરાધસહસ્રાણિ ક્રિયન્તે ઽહનિશં મયા ।
દાસોઽયમિતિ માં જ્ઞાત્વા ક્ષમસ્વ જગદીશ્વર ॥

ઇત્યપરાધમાર્જનં ત્રિપુષ્પાઞ્જલિર્નિવેદ્ય શંખઘણ્ટાવાદનૈર્દેવાદિકં સ્તુત્વા પ્રણમ્ય।

ૐ યાન્તુ દેવગણાસ્સર્વે પૂજામાદાય મામકીમ્ ।
પૂજારાધનકાલેષુ પુનરાગમનાય ચ ॥

ૐ ગચ્છ્ ગચ્છ્ પરં સ્થાનં સ્વં ધામ પરમેશ્વર ।
આવાહનસ્ય સમયે યથા સ્યાત્પુનરાગમઃ ॥

ઇતિ સંહાર મુદ્રયા વિસર્જનં કૃત્વા ।

ૐ કૃતૈતદમુકદેવતાપૂજનકર્મણઃ સાઙ્ગતાસિદ્ધ્યર્થં બ્રાહ્મણાય દક્ષિણાં સમ્પ્રદદે ।
ઇતિ પઞ્ચદેવતા પૂજા પદ્ધતિ ।

Also Read:

Worship of Five Deities / Panchdev Puja Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top