Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Panchaka lyrics in Gujarati

Hayagriva Panchakam Lyrics in Gujarati

હયગ્રીવપઞ્ચકમ્ Lyrics in Gujarati: શ્રીગણેશાય નમઃ ॥ પ્રહ્લાદાહ્લાદહેતું સકલગુણગણં સચ્ચિદાનન્દમાત્રં સૌહાસહ્યોગમૂર્તિં સદભયમરિશઙ્ખૌરમબિભ્રતં ચ । અંહઃસંહારિદક્ષં વિધિભવવિહગેન્દ્રચન્દ્રાદિવન્દ્યં રક્ષોવક્ષોવિદારોલ્લસદમલદૃશં નૌમિ લક્ષ્મીનૃસિંહમ્ ॥ ૧॥ વામાઙ્કસ્થધરાકરાઞ્જલિપુટપ્રેમાતિહૃષ્ટાન્તરં સીમાતીતગુણં ફણીન્દ્રફણગં શ્રીમાન્યપાદામ્બુજમ્ । કામાદ્યાકરચક્રશઙ્ખસુવરોદ્વામાભયોધાત્કરે સામાદીડ્યવરાહરૂપમમલં હે માનસે સંસ્મર ॥ ૨॥ કોલાય લસદાકલ્પજાલાય વનમાલિને । નીલાય નિજભક્તૌઘપાલાય હરયે નમઃ ॥ ૩॥ ધાત્રીં શુભગુણપાત્રીમાદાયાશેષવિબુધમોદાય । શેષે તમિમદોષે ધાતું હાતું ચ શઙ્કિનં શઙ્કે ॥ ૪॥ […]

Shri Hanumat Pancha Chamaram Lyrics in Gujarati

શ્રીહનૂમત્ પઞ્ચ ચામરમ્ Lyrics in Gujarati: નમોઽસ્તુ તે હનૂમતે દયાવતે મનોગતે સુવર્ણપર્વતાકૃતે નભસ્સ્વતઃ સુતાય તે । ન ચાઞ્જનેય તે સમો જગત્ત્રયે મહામતે પરાક્રમે વચઃકમે સમસ્તસિદ્ધિસઙ્ક્રમે ॥ ૧॥ રવિં ગ્રસિષ્ણુરુત્પતન્ ફલેચ્છયા શિશુર્ભવાન્ રવેર્ગૃહીતવાનહો સમસ્તવેદશાસ્ત્ર્કમ્ । ભવન્મનોજ્ઞભાષણં બભૂવ કર્ણભૂષણં રઘૂત્તમસ્ય માનસાંબુજસ્ય પૂર્ણતોષણમ્ ॥ ૨॥ ધરાત્મજાપતિં ભવાન્ વિભાવયન્ જગત્પતિં જગામ રામદાસતાં સમસ્તલોકવિશ્રુતામ્ । વિલઙ્ઘ્ય વારિધિં જવાત્ વિલોક્ય દીનજાનકીં […]

Sadhana Panchakam lyrics in Gujarati With Meaning

સાધન પઞ્ચકં Lyrics in Gujarati: વેદો નિત્યમધીયતાં તદુદિતં કર્મ સ્વનુષ્ઠીયતાં તેનેશસ્ય વિધીયતામપચિતિઃ કામ્યે મતિસ્ત્યજ્યતામ્ । પાપૌઘઃ પરિધૂયતાં ભવસુખે દોષોઽનુસન્ધીયતા- માત્મેચ્છા વ્યવસીયતાં નિજગૃહાત્તૂર્ણં વિનિર્ગમ્યતામ્ ॥ ૧॥ સઙ્ગઃ સત્સુ વિધીયતાં ભગવતો ભક્તિર્દૃઢાઽઽધીયતાં શાન્ત્યાદિઃ પરિચીયતાં દૃઢતરં કર્માશુ સન્ત્યજ્યતામ્ । સદ્વિદ્વાનુપસૃપ્યતાં પ્રતિદિનં તત્પાદુકા સેવ્યતાં બ્રહ્મૈકાક્ષરમર્થ્યતાં શ્રુતિશિરોવાક્યં સમાકર્ણ્યતામ્ ॥ ૨॥ વાક્યાર્થશ્ચ વિચાર્યતાં શ્રુતિશિરઃપક્ષઃ સમાશ્રીયતાં દુસ્તર્કાત્સુવિરમ્યતાં શ્રુતિમતસ્તર્કોઽનુસન્ધીયતામ્ । બ્રહ્માસ્મીતિ વિભાવ્યતામહરહર્ગર્વઃ પરિત્યજ્યતાં […]

SarasvatIpanchakam lyrics in Gujarati

સરસ્વતીપઞ્ચકમ્ Lyrics in Gujarati: SarasvatIpanchakam Translation in English: Gone in the middle of a beautiful garden, graceful in the middle of swans, situated at the bank of a river, with steady and calm eyes, remembering the cause of speech (Svaratmika) in heart, bowing to the glory-possessing in mind, when will I become a sage, reciting […]

Sati Panchakam Lyrics in Gujarati With Meaning

સતીપઞ્ચકમ્ Lyrics in Gujarati: સતીનાં સતીં શમ્ભુમાન્યાં ભવાનીં મહાશક્તિપીઠે વિભિન્નાઙ્ગભૂત્યા । લસન્તીં સુખજ્ઞાનવૈરાગ્યભક્તિ- પ્રભાદાં શુભામાદિશક્તિં ભજામિ ॥ ૧॥ પુરા દક્ષયજ્ઞસ્ય નાશાય કાર્યાં નિમિત્તાં તથા કારણાં દક્ષપુત્રીમ્ । શિવસ્નેહધારાજ્વલન્તીં શિવાઙ્ગીં નતાભીષ્ટદામીશપત્નીં ભજામિ ॥ ૨॥ કુકર્મપ્રલિપ્તપ્રકામિપ્રમત્ત- પ્રચણ્ડાન્ધકારાવરુદ્ધસ્ય જન્તોઃ । પુરા સ્નેહવાત્સલ્યધારાપ્રદાત્રીં શિવાં માતરં ભક્તવન્દ્યાં ભજામિ ॥ ૩॥ ન ભૂતે ભવિષ્યે તથા વર્તમાને ન લોકે વિલોકે તથાન્યત્ર દેવિ […]

Shiva Panchakshara Mantra Stotra Lyrics in Gujarati

શિવપઞ્ચાક્ષરમન્ત્રસ્તોત્ર Lyrics in Gujarati: The term Shiva means “auspicious. ” The God Shiva is all-auspiciousness . The mantra namah Shivaya, used to offer salutations to Shiva, is an effective prayer to propitiate Shiva . This mantra appears in many places in Vedic and Puranic literature. For example, the famous shri Rudram hymn from the Yajur […]

ShivapanchakSharanakShatra Stotra Lyrics in Gujarati

શ્રીશિવપઞ્ચાક્ષરનક્ષત્રમાલાસ્તોત્રમ્ Lyrics in Gujarati: શ્રીમદાત્મને ગુણૈકસિન્ધવે નમઃ શિવાય ધામલેશધૂતકોકબન્ધવે નમઃ શિવાય । નામશેષિતાનમદ્ભાવાન્ધવે નમઃ શિવાય પામરેતરપ્રધાનબન્ધવે નમઃ શિવાય ॥ ૧॥ કાલભીતવિપ્રબાલપાલ તે નમઃ શિવાય શૂલભિન્નદુષ્ટદક્ષફાલ તે નમઃ શિવાય । મૂલકારણાય કાલકાલ તે નમઃ શિવાય પાલયાધુના દયાલવાલ તે નમઃ શિવાય ॥ ૨॥ ઇષ્ટવસ્તુમુખ્યદાનહેતવે નમઃ શિવાય દુષ્ટદૈત્યવંશધૂમકેતવે નમઃ શિવાય । સૃષ્ટિરક્ષણાય ધર્મસેતવે નમઃ શિવાય અષ્ટમૂર્તયે વૃષેન્દ્રકેતવે નમઃ […]

ShivapanchAnanastotram Three Versions Lyrics in Gujarati

શ્રીશિવપઞ્ચાનનસ્તોત્રમ્ પઞ્ચમુખ શિવ Lyrics in Gujarati: Panchaanana, Panchavaktra or Panchamukhi Shiva is the combination of Shiva in all five of His aspects – aghora, Ishana, tatpuruSha, vAmadeva and saddyojata. The Panchamukha Shiva linga is found in rare temples. Four faces are in four directions and in some the fifth face is shown facing the sky […]

Vairagyapanchakam Lyrics in Gujarati with Meaning

Vairagya Panchakam Lyrics in Gujarati: ॥ વૈરાગ્યપઞ્ચકમ્ ॥ ક્ષોણી કોણ શતાંશ પાલન કલા દુર્વાર ગર્વાનલ- ક્ષુભ્યત્ક્ષુદ્ર નરેન્દ્ર ચાટુ રચના ધન્યાન્ ન મન્યામહે । દેવં સેવિતુમેવ નિશ્ચિનુમહે યોઽસૌ દયાલુઃ પુરા દાના મુષ્ટિમુચે કુચેલ મુનયે દત્તે સ્મ વિત્તેશતામ્ ॥ ૧ ॥ શિલં કિમનલં ભવેદનલમૌદરં બાધિતું પયઃ પ્રસૃતિ પૂરકં કિમુ ન ધારકં સારસમ્ । અયત્ન મલ મલ્લકં પથિ […]

shrIvenkaTeshapa~nchakastotram Lyrics in Gujarati ॥ શ્રીવેઙ્કટેશપઞ્ચકસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રીવેઙ્કટેશપઞ્ચકસ્તોત્રમ્ Lyrics in Gujarati: શ્રીધરાધિનાયકં શ્રિતાપવર્ગદાયકં શ્રીગિરીશમિત્રમમ્બુજેક્ષણં વિચક્ષણમ્ । શ્રીનિવાસમાદિદેવમક્ષરં પરાત્પરં નાગરાઙ્ગિરીશ્વરં નમામિ વેઙ્કટેશ્વરમ્ ॥ ૧॥ ઉપેન્દ્રમિન્દુશેખરારવિન્દજામરેન્દ્ર બૃન્દારકાદિસેવ્યમાનપાદપઙ્કજદ્વયમ્ । ચન્દ્રસૂર્યલોચનં મહેન્દ્રનીલસન્નિભમ્ નાગરાઙ્ગિરીશ્વરં નમામિ વેઙ્કટેશ્વરમ્ ॥ ૨॥ નન્દગોપનન્દનં સનન્દનાદિવન્દિતં કુન્દકુટ્મલાગ્રદન્તમિન્દિરામનોહરમ્ । નન્દકારવિન્દશઙ્ખચક્રશાર્ઙ્ગસાધનં નાગરાઙ્ગિરીશ્વરં નમામિ વેઙ્કટેશ્વરમ્ ॥ ૩॥ નાગરાજપાલનં ભોગિનાથશાયિનં નાગવૈરિગામિનં નગારિશત્રુસૂદનમ્ । નાગભૂષણાર્ચિતં સુદર્શનાદ્યુદાયુધં નાગરાઙ્ગિરીશ્વરં નમામિ વેઙ્કટેશ્વરમ્ ॥ ૪॥ તારહીરક્ષીરશાર [તારહીરશાર] દાભ્રતારકેશકીર્તિ [સં] વિહાર [હારહાર] માદિમધ્ય્ […]

Scroll to top