Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Panchaka lyrics in Gujarati

ભુવન-કેલિકલા-રસિકે શિવે ઝટિતિ ઝઞ્ઝણ-ઝઙ્કૃત-નૂપૂરે । ધ્વનિમયં ભવ-બીજમનશ્વરં જગદિદં તવ શબ્દમયં વપુઃ ॥ ૧॥ વિવિધ-ચિત્ર-વિચિત્રમદ્ભુતં સદસદાત્મકમસ્તિ ચિદાત્મકમ્ । ભવતિ બોધમયં ભજતાં હૃદિ શિવ શિવેતિ શિવેતિ વચોઽનિશમ્ ॥ ૨॥…

શ્રીગણેશાય નમઃ । વિનોદમોદમોદિતા દયોદયોજ્જ્વલાન્તરા નિશુમ્ભશુમ્ભદમ્ભદારણે સુદારુણાઽરુણા । અખણ્ડગણ્ડદણ્ડમુણ્ડમણ્ડલીવિમણ્ડિતા પ્રચણ્ડચણ્ડરશ્મિરશ્મિરાશિશોભિતા શિવા ॥ ૧॥ અમન્દનન્દિનન્દિની ધરાધરેન્દ્રનન્દિની પ્રતીર્ણશીર્ણતારિણી સદાર્યકાર્યકારિણી । તદન્ધકાન્તકાન્તકપ્રિયેશકાન્તકાન્તકા મુરારિકામચારિકામમારિધારિણી શિવા ॥ ૨॥ અશેષવેષશૂન્યદેશભર્તૃકેશશોભિતા ગણેશદેવતેશશેષનિર્નિમેષવીક્ષિતા । જિતસ્વશિઞ્જિતાઽલિકુઞ્જપુઞ્જમઞ્જુગુઞ્જિતા…

સદા સદ્યોજાતસ્મિતમધુરસાસ્વાદપરયા ભવાન્યા દૃક્પાતભ્રમરતતિભિશ્ચુમ્બિતપુટમ્ । અપાં પત્યુઃ કાષ્ઠાં શ્રિતમધિકશીતં પશુપતે- ર્મુખં સદ્યોજાતં મમ દુરિતજાતં વ્યપનયેત્ ॥ ૧॥ જટાન્તઃસ્વર્ધુન્યાશ્શિશિરમુખવાતૈરવમતિં ગતં વામાં રુષ્ટામનુનયસહસ્રૈઃ પ્રશમિતુમ્ । કિરત્જ્યોત્સ્નં વામં નયનમગજાનેત્રઘટિતં દધદ્વામં…

શ્રીવિઘ્નેશપુરાણસારમુદિતં વ્યાસાય ધાત્રા પુરા તત્ખણ્ડં પ્રથમં મહાગણપતેશ્ચોપાસનાખ્યં યથા । સંહર્તું ત્રિપુરં શિવેન ગણપસ્યાદૌ કૃતં પૂજનં કર્તું સૃષ્ટિમિમાં સ્તુતઃ સ વિધિના વ્યાસેન બુદ્ધ્યાપ્તયે ॥ સઙ્કષ્ટ્યાશ્ચ વિનાયકસ્ય ચ મનોઃ…

શ્રીકૃષ્ણરસવિક્ષિસ્તમાનસા રતિવર્જિતાઃ । અનિર્વૃતા લોકવેદે તે મુખ્યાઃ શ્રવણોત્સકાઃ ॥ ૧॥ વિક્લિન્નમનસો યે તુ ભગવત્સ્મૃતિવિહ્વલાઃ । અર્થૈકનિષ્ઠાસ્તે ચાપિ મધ્યમાઃ શ્રવણોત્સુકાઃ ॥ ૨॥ નિઃસન્દિગ્ધં કૃષ્ણતત્ત્વં સર્વભાવેન યે વિદુઃ ।…

॥ અથ પઞ્ચ દેવતા-પૂજન-વિધિ ॥ સ્નાતઃ શ્વેતવસ્ત્રપરિધાનં કૃત્વા કુશહસ્તો યજમાનઃ ૐ યજ્ઞોપવીતં પરમં પવિત્રં પ્રજાપતેર્યત્સહજં પુરસ્તાત્ । આયુષ્યમગ્ર્યં પ્રતિમુઞ્ચ શુભ્રં યજ્ઞોપવીતં બલમસ્તુ તેજઃ ॥ ૐ યજ્ઞોપવીતમસિ યજ્ઞસ્ય…

ૐ શ્રીરામજયમ્ । ૐ સદ્ગુરુશ્રીત્યાગરાજસ્વામિને નમો નમઃ । અથ શ્રીદયાનન્દપઞ્ચકમ્ । એકવસ્તુપ્રમાણં તં એકસત્યસ્વરૂપિણમ્ । એકવાક્યપ્રકાશં તં દયાનન્દં પ્રણૌમ્યહમ્ ॥ ૧॥ દ્વિકરેહપરાર્થં તં દ્વયાતિગગુણાશ્રયમ્ । દ્વન્દ્વાતીતપ્રશાન્તં તં…

Shri Dayananda Panchakam Lyrics in Gujarati: સદા સ્મેરવક્ત્રં કૃપાપૂર્ણનેત્રં સ્થિરં દીનમિત્રં જનપ્રીતિપાત્રમ્ । સુવિજ્ઞાતશાસ્ત્રં કષાયાક્તવસ્ત્રં દયાનન્દરૂપં મદાચાર્યમીડે ॥ ૧॥ પરબ્રહ્મનિષ્ઠં સ્વતો ધર્મનિષ્ઠં અહિંસૈકનિષ્ઠં સ્વશિષ્યૈઃ સુજુષ્ટમ્ । યતીનાં…

॥ શ્રીજાનકીશરણાગતિપઞ્ચકમ્ ॥ ૐ કૃપારૂપિણિકલ્યાણિ રામપ્રિયે શ્રી જાનકી । કારુણ્યપૂર્ણનયને દયાદૃષ્ટ્યાવલોકયે ॥ વ્રતં – પાપાનાં વા શુભાનાં વા વધાર્હાર્ણાં પ્લવઙ્ગમ । કાર્યં કારુણ્યમાર્યેણ ન કશ્ચિન્નાપરાધ્યતિ ॥ અથ…

॥ જાનકીપઞ્ચકમ્ ॥ માતૃકે સર્વવિશ્વૈકધાત્રીં ક્ષમાં ત્વાં સુધાં શીતલાં પુત્રપુત્રીનુતામ્ । સ્નેહવાત્સલ્યધારાયુતાં જાનકીં તાં નમામીશ્વરીં માતરં પ્રેમદામ્ ॥ ૧॥ નૂપુરાનન્દદાં કિઙ્કણીમેખલાં શાતકુમ્ભાઙ્ગદાં હારરત્નાકરામ્ । કુણ્ડલાભૂષણાં મૌલિહીરોજ્જ્વલાં તાં…